Ларіна рена Рінатівна теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних системСторінка2/7
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇУ вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дисертації, показано її наукову новизну і практичну цінність одержаних результатів, зв’язок роботи з пріоритетними напрямками регіонального розвитку.

Розділ 1. Теорія логістики в рішенні задач регіонального розвитку містить аналіз існуючих теорій логістики, перспектив концепції її розвитку в діяльності регіональних органів державного управління, а також аналіз західних теорій оптимального розміщення і взаємодії товарних ринків та сучасні проблеми розвитку регіонів. Проведене дослідження дозволило визначити необхідність вивчення функціонування та регулювання регіональних ринків, що обумовлено швидким переходом до розвинутих економічних відносин і потребує глибокого аналізу економіки регіонів та основних закономірностей формування регіональних ринків та ринкової інфраструктури.

Аналіз існуючих теорій розміщення виробництва та сфери обігу дозволив виявити наступне: на визначеному етапі історичного розвитку досягнутий рівень територіального розподілення праці призвів до необхідності виділення регіональних ринків як відносно самостійних підсистем ринкової економіки, що мають усі ознаки і відносяться до класу логістичних систем; загострення проблем зі збутом в економіці обумовлює зацікавленість у вирішенні і дослідженні просторових проблем ринку та розміщення підприємств, які обслуговують ринкові процеси. В роботі визначено, що з точки зору логістики, регіональний ринок – це система, яка включає в себе фізичне переміщення товарів по каналах товароруху, а також обслуговуючі ці процеси фінансові і інформаційні потоки, що забезпечують їх ефективне функціонування.

Порівняльний аналіз основних теорій та концепцій розвитку регіональних ринків дозволив виділити основні напрямки стратегії їх удосконалення, серед яких основними є: формування економічного механізму, що забезпечує ефективну взаємодію ринкових інститутів та господарюючих суб`єктів регіональної економіки; вибір організаційно-економічних форм оптової, роздрібної торгівлі, фінансово-кредитного та ділового обслуговування, а також організаційно-правових форм торгівельно-економічних регіональних зв`язків; формування гнучкої системи регіональних ринків, виходячи з орієнтації на приоритетне забезпечення інтересів споживачів; вибір ефективних каналів товароруху для різних типів регіональних ринків; раціоналізація транспортно-складських процесів, матеріальних, фінансових та інформаційних потоків і розвитку матеріально-технічної бази ринкової інфраструктури регіону. Для розв’язання чисельних проблем регіонального розвитку в роботі пропонується використання механізмів логістики.

В роботі визначені сучасні проблеми регіонів і запропоновані напрямки їх вирішення за допомогою застосування логістики: розробка методології формування регіональних логістичних систем та наукових засад їх моделювання і забезпечення надійності; розробка логістичної концепції формування ефективного механізму управління регіональними ринками та стратегії комплексного розвитку регіональних логістичних систем; оцінка результативності функціонування регіональної логістичної системи; визначення ефективності управління якістю логістичних послуг в регіоні; вирішення проблеми координування та регулювання товарного руху на державному і регіональному рівнях.

Таким чином, проведені дослідження теорії логістики та її систем показали, що вони можуть і повинні активно застосовуватися в рішенні задач регіонального розвитку.

У розділі 2. Методологія формування регіональних логістичних систем розглянуто теоретичні та методологічні аспекти формування логістичних систем, досліджені логістичні зв’язки регіонального ринку як передумови формування регіональної логістичної системи (РЛС) та визначено роль логістичних систем у розвиткові регіональних споживчих ринків.

Проаналізувавши досвід використання системного підходу, технологію його застосування задачу синтезу логістичної системи запропоновано представити у вигляді визначених етапів (рис.1), виконання яких дозволяє провести цю процедуру послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу.

В роботі доведено, що регіональні ринки мають зв’язки, які являють собою передумову формування регіональної логістичної системи. Саме застосування на регіональному рівні концепції та методології логістики сприяє розробці заходів, спрямованих на оптимізацію управління ресурсними та відповідними їм інформаційними потоками в конкретному регіоні. В дисертації визначені поняття “регіон”, “система” та “логістика”, поєднуючи та узагальнюючи які, було надане таке визначення: “регіональна логістична система – це територіальна організація сфери обігу, де відбувається погодження інтересів виробників та споживачів, що дозволяє поєднати зусилля різних одиниць, виробляючих товари і послуги, з метою оптимізації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, які використовує регіон для реалізації своїх економічних цілей”.

В роботі відзначено, що регіональні ринки різного типу, які входять до системи, функціонально пов`язані взаємодією суб`єктів ринкових відносин та елементами виробничих сил, відтворення яких відбувається під впливом регіональних факторів та передумов. Такій ситуації відповідає структурний та функціональний підхід до вивчення особливостей системи регіональних ринків, який відображено на схемі, що показує логістичний зв`язок регіональних ринків (рис.2).В роботі зазначено, що для того, щоб система регіональних ринків забезпечувала ефективний розвиток економіки регіону, необхідні, як мінімум, наступні соціальні та економічні умови: формування конкурентного середовища; формування дієвого антимонопольного механізму; наявність розвинутої фінансово-кредитної системи, що зможе забезпечити надійний грошовий обіг; сприятлива кредитна та податкова політика; цивілізовані форми взаємовідносин суб`єктів господарювання; розвиток міжрегіональних та міжнародних економічних зв`язків; механізм державного регулювання; впровадження принципів логістики. Визначено, що і розвиток логістики, і розвиток регіональних ринків характеризується однаковим підходом – системно-структурним.


Перелік можливих цілей та задач синтезу ЛС. Обґрунтування вибору об’єкту дослідження. Формулювання кінцевих цілей системного аналізу об’єкту
Постановка задачі дослідження
Системний аналіз об’єкту у вибраному економічному середовищі. Описання цілей, критеріїв та обмежень логістичної діяльності об’єкту та його ланок, описання основних функцій. Попереднє формування організаційної структури ЛС. Описання основних вхідних та вихідних параметрів, параметрів стану та зовнішнього середовища. Побудова укрупненої економіко-математичної моделі об’єктуОписання об’єкту дослідження та побудова попередньої моделі
Уточнення конкретного переліку цілей та задач, необхідних та достатніх для досягнення загальної цілі синтезу ЛС. Уточнення критеріїв та обмежень, параметрів об’єкту та зовнішнього середовища, характеристик усіх видів потоків
Конкретизація (уточнення) цілі дослідження


Синтез оптимальної організаційної структури ЛС за обраною системою критеріїв. Аналіз та оптимізація логістичних витрат в системі. Узгодження локальних та глобального критерію оптимізації структури та управління в ЛС. Формування алгоритмів оптимального управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками в системі. Синтез системи та алгоритмів оптимального управління запасами. Оцінка якості управляючих алгоритмів


Синтез об’єкту дослідження
Системний аналіз та оцінка альтернатив ЛС, що синтезуються. Оцінка основних інтегральних параметрів функціонування ЛС. Оцінка якості логістичного сервісу для кінцевих споживачів. Остаточний вибір варіанту ЛС
Оцінка альтернатив та якостей ЛС, що синтезується1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка