Ларіна рена Рінатівна теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних системСторінка6/7
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії

1. Ларіна Р.Р. Формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем. Монографія. – Донецьк: “Норд-Пресс”, 2005. – 284 с.

2. Ларіна Р.Р. Регіональні логістичні системи (формування, управління та стратегія розвитку) / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: Изд. “ВИК”, 2004. – 372 с.

3. Амітан В.Н., Ларіна Р.Р., Пілюшенко В.Л. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 73 с.Особистий внесок: з погляду на сучасну концепцію логістики запропоновано та обґрунтовано необхідність поглянути на логістику з точки зору поширеної концепції, яка передбачає її застосування в досить різних галузях, в тому числі з позиції логістизації організаційно-економічних процесів в системах різного рівня. Проведена логістизація комунікаційних процесів. Систематизовано та класифіковано напрямки моделювання в логістичних системах за допомогою економіко-математичних моделей та методів.

4. Амитан В.Н., Ларина Р.Р., Рибас Ю.Ю. Формирование региональной таможенной логистической системы / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 66 с.Особистий внесок: доведена необхідність формування регіональної митної логістичної системи, як комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності організації і діяльності регіональної митниці. Розроблено підходи до формування регіональних митних логістичних систем та основні етапи синтезу регіональних транспортно-складських логістичних об’єктів. Запропонована методика визначення ефективності регіональної митної логістичної системи.

5. Ларина Р.Р., Пилюшенко В.Л., Амитан В.Н. Логистика в управлении организационно-экономическими системами. Монография. – Донецк: Изд. ВИК, 2003. – 239 с.Особистий внесок: проведено аналіз елементарної структури логістики, що дозволило виявити та охарактеризувати основні логістичні активності. На основі аналізу концепцій логістики доведено необхідність її застосування в управлінні різними економічними системами, в тому числі і регіональними. Сформульовано поняття “регіональні організаційно-комерційні системи” та проаналізовано проблеми управління такими системами. Запропоновані напрямки моделювання логістичної діяльності регіону. Розроблено чотирьохрівневу логістичну систему регіону, застосування якої забезпечить бажаний рівень регіонального розвитку.

6. Поважный С.Ф., Ларина Р.Р., Белоусов А.В. Логистика и маркетинг в управлении кадровым потенциалом. – Донецк, «ВИК», 2003. – 276 с.Особистий внесок: розроблено комплексний аналітичний підхід до управління кадровим потенціалом на основі застосування концепції логістики. Запропоновано система управління кадрами, заснована на концепції кадрової логістики та стратегії підбору і розстановки кадрів за логістичною концепцією “точно в строк”.

Статті у наукових фахових виданнях

7. Ларина Р.Р. Логистическая концепция управления коммуникациями в системе распределения товаров // Все.- 2001.- №4 (19).- С. 73-77.

8. Пилюшенко В.Л., Ларина Р.Р. Глобальная логистическая стратегия в управлении экономическими системами // Прометей: региональный сборник научных трудов по экономике / Донецкий экономико-гуманитарный институт; Институт экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2001.- Вып.4.- С.217-223.

Особистий внесок: розроблено логістичну стратегію управління економічними системами.

9. Ларіна Р.Р., Білоусов О.В. Логистический сервис в управлении персоналом // Зб. наук. праць Схiдноукраїнського державного унiверситету “Економiка менеджмент пiдприємництво”.–2001.- №6. – С.180-185.Особистий внесок: розроблена стратегія логістичного кадрового сервісу, яка полягає в забезпеченні надходження трудових ресурсів в необхідній кількості, необхідної кваліфікації (якості), в необхідний час з мінімальними витратами, які забезпечені їх переміщенням.

10. Ларина Р.Р. Некоторые предпосылки использования логистики как элемента управления системами // Менеджер.- 2001.- №2 (14).- С.86-89.

11. Ларина Р.Р. Маркетинговые исследования в системе распределения // Зб. наук. праць Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету “Маркетинг: теорiя i практика” / Ред. кол.:I.Л. Решетнiкова (гол.ред.).- Луганськ: вид-во Схiдноукр. нац. ун-ту, 2001.- С.72-79.

12. Ларина Р.Р. Роль логистики в обеспечении транспортных связей региона // Менеджер.- 2001.- №4 (16).- С.35-38.

13. Ларина Р.Р. Управление микрологистическими системами на основе бизнес-инжиниринга // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління “Стратегія маркетингу в управлінні регіоном та підприємством”, т.ІІ, вип.7, серія “Державне управління”. – Донецьк, 2001. – С.224-229.

14. Ларина Р.Р. Моделирование региональной таможенной логистической системы // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2002. – С.224-227.

15. Ларина Р.Р., Пенчук Б.В. Логистические схемы в деятельности торгового центра // Все.- 2002.- №2 (24).- С. 72-76.

Особистий внесок: доведено необхідність застосування концепції логістики в управлінні крупним торгівельним підприємством. Розроблено схему логістичних потоків в торгівельному центрі, застосування якої дозволить регулювати товарні потоки та потоки покупців з метою підвищення ефективності функціонування торгівельного підприємства.

16. Ларина Р.Р., Трушкина Н.В. Разработка модели оптимизации логистической сбытовой системы // Менеджер.- 2002. - №6 (22). – С.123-127.Особистий внесок: доведено, що основною задачею удосконалення збутової діяльності регіону є формування каналів розподілення продукції з використанням різноманітних каналів збуту. Запропоновано цю задачу вирішувати на основі використання моделі вибору каналів збуту шляхом визначення пріоритетних каналів розповсюдження продукції. Доведено універсальність цих моделей, які можуть бути застосовані в діяльності регіонів будь-якого рівня.

17. Ровный В.Г., Ларина Р.Р. Особенности анализа и выбора сегментов региональных рынков // Менеджер. – 2002. - № 5 (21). – С.208-2213.Особистий внесок: визначено та проаналізовано найбільш вагомі критерії сегментації регіональних ринків.

18. Ларина Р.Р., Ровный В.Г. Возможности использования логистики в управлении регионом. Збірник наукових праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.ІІІ, вип. 17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.214-223.Особистий внесок: обґрунтовано, що новизна концепції логістичного підходу до управління регіонами складається у всебічному та комплексному рішенні питань руху потоків, які формуються та проходять в процесі управління конкретною логістичною системою. Розроблена концептуальна схема логістичного управління регіоном. Визначені перемінні стану регіону, значення яких впливає на стійкість регіональної логістичної системи.

19. Ларина Р.Р. Логистика как основа проектирования маркетинговых коммуникационных сетей региона // Зб. наук. праць Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету “Економіка. Менеджмент. Підприємництво”. - № 9 ч. (ІІ), 2002. – С.108-114 .

20. Ларина Р.Р. Влияние логистики на функции региональных органов государственного управления // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління “Державне регулювання економіки та соціального розвитку територій та підприємств”, т. ІІІ, вип. 14, серія “Державне управління”. – Донецьк, ДонДАУ, 2002. – С.180-185.

21. Ларіна Р.Р. Роль логістики в рішенні задач регіонального розвитку // Зб. наук. праць Українського державного університету водного господарства та природокористування “Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком”: Редакційно-видавничий центр, 2003, С.542-546.

22. Ларина Р.Р. Оценка эффективности логистической системы региона // Зб. наук. праць Схiдноукраїнського державного унiверситету “Економiка менеджмент пiдприємництво”.– Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2003.- №10. – С.154-161.

23. Ларіна Р.Р. Передумови розвитку регіональної логістики // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Економічні проблеми розвитку регіону і управління ефективністю діяльності промислових підприємств” Серія “Економіка”. – т. ІV. – Вип.22. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.307-317.

24. Ларина Р.Р., Пенчук Б.В. Развитие функций государства под воздействием логистических методов управления региональными организационно-коммерческими системами // Менеджер. – 2003. - №2 (24). – С.23-27.

Особистий внесок: сформульовано поняття “регіональна організаційно-комерційна система” та розроблена схема організаційно-комерційної системи як процесу перетворення потоку ресурсів.

25. Ларина Р.Р. Логистика в создании эффективного организационно-управленческого механизма управления трудовыми ресурсами // Науковий вісник національного гірничого університету. Науково-технічний журнал: пріоритети економічного розвитку. Економічна діагностика підприємництва. Промисловість: стратегія і тактика реформ. Стратегічне управління. Менеджмент, маркетинг та логістика. - №3. – Дніпропетровськ, - 2003. – С.91-95.

26. Ларина Р.Р. Оценка результативности функционирования региональной логистической системы // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип. 6. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С.180-184.

27. Ларина Р.Р. Логистический подход к управлению маркетинговой политикой коммуникаций на предприятии // Менеджер.- 2003. - №1 (23). – С.72-75.

28. Амітан В.Н., Ларіна Р.Р. Вплив логістики на розвиток економічних відносин макрологiстичних систем // Прометей: региональный сборник научных трудов по экономике / Донецкий экономико-гуманитарный институт; Институт экономико-правовых исследований национальной академии наук Украины. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – Вып. 11. – С.60-66.

Особистий внесок: проведено аналіз факторів, які впливають на розвиток економічних відносин України та визначено вплив логістики на розвиток економічних відносин в макрологістичних системах.

29. Ларіна Р.Р. Визначення потенціалу логiстики промислового підприємства // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. №472, Логістика. - Львiв: Видавництво Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка», 2003, С. 470-475.

30. Ларина Р.Р. Моделирование логистических процессов в региональных организационно-экономических системах // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ.ред. и редис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 1, 2003. – Спец. вып. – С.58-66.

31. Пилюшенко В.Л., Ларина Р.Р. Информационная логистика – интегральный инструмент управления системой распределения предприятия // Новые технологии – путь в будущее: сборник научных трудов и разработок / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины. – Вып.2. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – С.135-139.Особистий внесок: доведена роль інформаційної логістики в забезпеченні ефективного управління системою розподілення підприємства, як складової системи більшого рівня.

32. Ларина Р.Р., Борзенков В.В. Оптимизация модели логистической модели непрерывного производства // Збірник наукових праць ДонДАУ: “Економічна ефективність ЗЕД підприємств регіону в нових умовах господарювання”. – Серія “Економіка”. – Т.ІV. – Вип.23. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.69-85.Особистий внесок: обґрунтовано можливість застосування методу “input-output” в управлінні виробничими потоками логістичної системи промислового підприємства.

33. Ларина Р.Р., Машко Г.В. Разработка стратегии привлечения инвестиций на территорию // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2004. – С.291-294.Особистий внесок: інтерпретовано модель п’яти сил конкуренції М. Портера до управління територією з метою залучення інвестицій.

34. Ларіна Р.Р. Проблеми логістичного посередництва в розвитку інфраструктури регіональних споживчих ринків // Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємство. – Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2004 - № 2. – С.115-119.

35. Ларіна Р.Р. Логістика в організації бізнес-процесів регіону // Проблеми науки. – 2004. - № 10. – С.26-32.

36. Ларіна Р.Р. Вплив якості товарів на зменшення витрат в регіональних логістично-орієнтованих системах // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.18 / Одес. держ. ун-т; Редкол.: проф. Звєрков М.І., доц. Ковальов А.І., проф. Буркинський Б.В., проф. Валуєв Б.І., проф. Редькін О.С. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2004. – С.202-207.

37. Ларіна Р.Р. Керування витратами в регіональних системах за допомогою логістично-котролінгового підходу // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2004. - № 8. – С.69-73.

38. Ларіна Р.Р. Методичні принципи побудови системи моніторингу ланцюгів постачання в регіональних логістичних системах // Менеджер, 2004. - № 4 (30). – С.78-82.

39. Ларіна Р.Р. Ефективність управління якістю логістичних послуг на регіональних ринках збуту // Менеджер, 2004. - №3 (29). – С.91-98.

40. Ларіна Р.Р. Впровадження інформаційних систем управління в діяльність регіональних логістичних систем // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / Ред. кол.: Т.С. Максимова (гол. ред.). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004.- С.142-147.

41. Ларіна Р.Р. Формування логістичної системи регіону як шлях забезпечення його сталого розвитку // Регіональні перспективи. – 2004. - № 1-2 (38-39). – С.9-12.

42. Ларіна Р.Р. Логістичний зв’язок регіональних ринків як передумова формування регіональних логістичних систем // Економіка і регіон. – 2004. - № 1 (2). – С.20-25.

43. Ларіна Р.Р. Формування ієрархічної структури управління моніторингом в регіональній логістичній системі // Проблеми науки. – 2005. - № 5. – С.16-21.44. Ларина Р.Р., Костина Л.Н. Формирование инновационной стратегии развития промышленного региона // Менеджер, 2005. - №1 (31). – С.63-69.

Особистий внесок: проаналізовано інноваційний потенціал регіону і його складові, що обумовило розробку механізму оцінки можливості застосування сучасних економічних підходів у практичній діяльності суб'єктів господарювання регіону. Показані можливості реалізації варіантів його інноваційного розвитку на базі упровадження відповідної стратегії.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка