Ларіна рена Рінатівна теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних системСторінка7/7
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тези доповідей та матеріали конференцій


45. Ларина Р.Р. Потенциал логистики // Маркетинг: теорія і практика: матеріали YI Міжнародної наук.-практ. Конф. 18 вересня 2002 р. – К.: КНЕУ, 2002. – С.67.

46. Ларина Р.Р. Оценка результативности функционирования региональной логистической системы // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення”. 24 березня 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2003. – С.113-114.

47. Ларина Р.Р. Моделирование логистических процессов в экономических системах // Тези доповідей. VІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики” присвячена 35-річчю кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету 6-8 жовтня 2003 р. м. Алушта. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. – С.67-68.

48. Ларіна Р.Р. Логістика в системі управління регіоном // Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України”, м. Львів, 2003. - Львiв: Видавництво Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка», 2003, С. 470-475.

49. Ларина Р.Р., Хаджинова Е.В. Логистическая стратегия восстановления производственного потенциала предприятий // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Дні науки 2005”. Том 7. Економіка підприємства та промисловості. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.88-91.

Особистий внесок: науково обґрунтовано роль виробничого потенціалу промислового підприємства і необхідність впровадження в його діяльність логістичної стратегії.

АНОТАЦІЯ

Ларіна Р.Р. Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України, Харків, 2006.

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню вирішення однієї з сучасних науково-практичних проблем – формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем. Поєднані та узагальнені поняття “регіон”, “логістика” і “система”, що надало можливість визначити поняття “регіональна логістична система”. Визначено, що розвиток системи регіональних ринків може бути ефективним тільки за умови їх раціональної територіальної організації у відповідності до конкретних соціально-економічних умов регіону і саме застосування принципів логістики надає можливість досягнути необхідної ефективності протікання тих чи інших процесів, функціонування тих чи інших систем.

Враховуючи, що одним з основних показників діяльності суб’єктів господарювання є валовий дохід, логістичний підхід до управління регіональними системами було запропоновано розглядати з точки зору аналізу сукупного доходу всієї регіональної логістичної системи. Це дозволило довести, що вірогідність комерційного успіху кожної з ланок регіональної логістичної системи зростає разом з застосуванням логістичних методів в управління матеріальними потоками. Що стосується ефективного логістичного управління, то воно можливо тільки при інтегруванні управлінських функцій всіх ланок товаропровідної мережі. Запропонована в роботі модель оптимізації логістичної збутової системи регіону дозволяє удосконалити збутову діяльність за допомогою формування мережі каналів розподілення продукції з використанням різноманітних каналів збуту.

Розглядаючи питання стійкості та надійності логістичних систем було визначено, що у безпосередньому зв’язку з цими поняттями виступає таке поняття як ефективність. У відповідності до загальнотеоретичних термінів під ефективністю логістичної системи запропоновано розуміти її властивість приносити якійсь корисний результат (ефект) при виконанні своєї місії. Аналіз понять надійності та ефективності, дозволив дійти висновку, що поняття надійності та ефективності є різними, але взаємопов’язаними. Тому очевидно, що чим вище надійність логістичної системи, тим вище її ефективність. Але тільки до деякої межі, після якої підвищення надійності стає неефективним.

Визначено, що управління регіональними логістичними системами передбачає впровадження механізму управління витратами, які в них формуються. Таким механізмом повинен стати взаємозв’язок логістики та контролінгу, який буде застосовано як при оцінці ефективності логістичних витрат (транспортування, складування, перевантаження тощо), так і при оцінці ефективності сукупних витрат логістичної системи. З цією метою пропонується проведення структуризації доходів і витрат на основі існуючих концепцій логістики.

Розроблено ієрархію критеріїв стратифікації ринкового простору Добропільського району, яка дозволяє при розробці програми стратегічного розвитку регіону чітко уявляти не тільки природні фактори або порівняльні переваги тієї чи іншої територіальної одиниці, але й її відмінності, особливості, специфіку, історичні та культурні коріння. Запропоновано схему проведення ситуаційного аналізу Добропільського району, яка дозволила скласти бізнес-досьє на дану територію, що надало можливість зробити оцінку ступеня виконання поставлених цілей та задач, упорядкувати структуру і функції управління територіальною одиницею.

Розроблено схему інформаційної взаємодії Добропільської районної державної адміністрації та органів державної влади України, підприємств, установ та організацій, населення району, яка дозволила організаційно обґрунтувати та реалізувати обрану стратегію розвитку конкретної територіальної одиниці. Проведено групування підприємств Добропільського району за галузевою ознакою і визначено внесок кожної галузі в формування загального рівня інвестиційного потенціалу району з метою раціонального використання ресурсів господарств району та оптимізації джерел їх інвестування.

Ключові слова: регіон, логістика, система, регіональні логістичні системи, надійність, регіональний розвиток.

АННОТАЦИЯ

Ларина Р.Р. Теоретико-методологические основы формирования региональных логистических систем. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.10.01 – Размещение производительных сил и региональная экономика. – Харьковская национальная академия городского хозяйства Министерства образования и науки Украины, Харьков, 2006.

Диссертация посвящена обоснованию научно-практических положений и разработке практических рекомендаций по формированию и обеспечению надежности региональных логистических систем. В работе сформулировано понятие «региональная логистическая система». Определено, что развитие системы региональных рынков может быть эффективным при условии применения принципов логистики. Эффективное логистическое управление возможно только при интегрировании управленческих функций всех звеньев товаропроводящей сети. Предложенная в работе модель оптимизации логистической сбытовой системы региона позволяет усовершенствовать сбытовую деятельность с помощью формирования сети каналов распределения продукции с использованием разнообразных каналов сбыта. Рассматривая вопрос стойкости и надежности региональных логистических систем было определено, что в непосредственной связи с этими понятиями выступает такое понятие как эффективность, под которой предложено понимать ее свойство приносить какой-то полезный результат (эффект) при выполнении своей миссии. Определено, что управление региональными логистическими системами предусматривает внедрение механизма управления затратами, которые в них формируются. Таким механизмом должна стать взаимосвязь логистики и контролинга. Построена рациональная логистическая модель реализации государственной региональной политики и разработаны направления усовершенствование организации управления регионом. Реализована стратегия управления развитием конкретной региональной логистической системы – сельского района и построена логистическая модель управления его социальным и экономическим развитием, использование которой в значительной мере обеспечивает повышение инвестиционного потенциала и вывода всех предприятий региона в разряд рентабельных. Внедрена схема разработки и оценки вариантов моделей региональных логистических систем.

Ключевые слова: регион, логистика, система, региональные логистические системы, надежность, региональное развитие.ANNOTATION

Larina R.R. Theoretic-methodological basics of regional logistics systems forming. – Manuscript.

Thesis for a Doctor’s degree of economical sciences on specialty 08.10.01 – Disposal of productive forces and regional economics. – Kharkiv National Academy of Municipal Services of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2006.

The thesis is devoted to the scientific bases of solving one of the modern scientific-practical problems that represents forming and providing the reliability of regional logistics systems. The notions “region”, “logistics” and “system” that are combined and generalized gave the opportunity to determine the notion “regional logistics system”. It has been determined that the evolution of regional markets’ system can be effective in the condition of their rational territorial organization according to the concrete social-economical conditions of the region. And in particular application of logistics principles gives the opportunity of reaching the necessary effectiveness of any processing and any systems’ functioning.

Taking into consideration the fact that gross income is one of the main indexes of management agent’s activity, logistics approach to the management of regional systems has been proposed to consider from the point of total revenue analysis of the entire regional logistics system view. It has been allowed to prove that probability of commercial success of each regional logistics system link increases along with using the logistics methods in material flows management. As for the effective logistics management, it is possible only with integration of management functions of all links of commodity distribution network. The optimization model of regional logistics sales system that is proposed in the thesis will allow to improve the sales activity with the help of forming the goods’ distribution channels network with the usage of different sales channels.

Considering the question of logistics system stability and reliability it was determined that such notion as effectiveness comes in the direct connection with these notions. According to general theoretic terms it is proposed to consider “effectiveness of logistics system” as its peculiarity to bring any useful result (effect) in performing its mission. Notions’ analysis of reliability and effectiveness has been allowed to conclude that notions of reliability and effectiveness are different but interrelated. That’s why it’s obvious that as the reliability of logistics system is higher as its effectiveness is higher. But it is actual only until the certain limit after which the increasing of reliability becomes ineffective.

It has been determined that management of regional logistics systems intends application the costs management mechanism that are formed within their levels. So, intercommunication among logistics and controlling has to become such a mechanism that will be adapted in estimating the effectiveness of logistics costs (transporting, warehousing, overloading etc.) as well as in estimating the effectiveness of aggregate costs of logistics system. In this purpose it is proposed to conduct the structurization of incomes and costs on the basis of modern logistics concepts. At that if the system functions as logistical one, forming of costs centers and forming of profit take the complete character logically.

It has been worked out the hierarchy of stratification criteria of Dobropillya area market environment that allows to represent legibly not only the natural factors or comparative advantages of one or another territorial unit but its differences, peculiarities, specification, historical and cultural backgrounds too at elaborating the program of strategic development of the region. It has been proposed the scheme of conducting the contingency approach of Dobropillya area that has been allowed to make the business-dossier for the given territory that has been given the opportunity to estimate the level of carrying out the set goals and tasks and to put in order the structure and functions of territorial unit management.It has been laid out the scheme of informational interdependence of Dobropillya area state administration and Ukrainian bodies, enterprises, organizations, inhabitants of the area that has been allowed to prove organizationally and realize a chosen strategy of developing the concrete territorial unit. It has been conducted the grouping of Dobropilly area enterprises according to branch basis and it has been determined the contribution of each branch in forming the aggregate level of investment potential of the area with the purpose of rational usage of resources of area enterprises and optimizations the sources of their investing.

Key words: region, logistics, system, regional logistics systems, reliability, regional development.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка