Лекція №2 ОзначенняСкачати 77,96 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір77,96 Kb.

Основи біореології та гемодинаміки

 • Основи біореології та гемодинаміки
 • Лекція № 2

Означення. Реологія – наука, що вивчає плинність і деформацію речовини, біореологія займається плинністю біологічних середовищ, а гемореологія вивчає реологію крові. Реологічні питання, пов’язані з деформацією і плинністю стоять особливо гостро, коли рідина тече по судинах дуже малих діаметрів.

 • Означення. Реологія – наука, що вивчає плинність і деформацію речовини, біореологія займається плинністю біологічних середовищ, а гемореологія вивчає реологію крові. Реологічні питання, пов’язані з деформацією і плинністю стоять особливо гостро, коли рідина тече по судинах дуже малих діаметрів.

Основні поняття

 • Частинка рідини (газу) – це елементарний об’єм рідини або газу.
 • Текучість – це властивість рідини (газу) набувати форми посудини, в якій вона знаходиться.
 • Стисливість – здатність тіл змінювати свій об’єм під дією зовнішніх сил. Відзначимо, що стисливість рідин на відміну від газів незначна. Рідина, густина якої однакова в будь-якій точці і змінюватися не може, називається нестисливою.
 • Тиском називається скалярна фізична величина, яка дорівнює відношенню нормальної сили до площі поверхні, на яку вона діє:
 • Одиницею вимірювання тиску в Міжнародній системі є Паскаль
 • 1 Паскаль - - дуже мала величина, тому для технічних розрахунків широко використовують
 • Співвідношення між системними та зазначеними позасистемними одиницями вимірювання тиску:
 • Прилади для вимірювання тиску – манометри.

ЗАКОН ПАСКАЛЯ

 • Рідини і гази передають створений на них тиск однаково в усіх напрямках.
 • - формула гідравлічного преса
 • Тиск, обумовлений вагою стовпа рідини, називається гідростатичним
 • Гідростатичний парадокс (Паскаль 1654р.) – це явище, яке полягає у тому, що вага рідини в посудині може не збігатися з силою тиску на дно посудини.
 • Зовнішній тиск характеризує стискування рідини під дією зовнішньої сили. Зовнішнім є атмосферний тиск і тиск, який створюється у гідравлічних системах. На Землі з урахуванням сили тяжіння гідростатичний тиск дорівнює
 • - атмосферний тиск на поверхні рідини.
 • Паскаль Блез
 • (1623–1662)
 • Французький релігійний філософ, письменник, математик і фізик. Сформулював одну з основних теорем проективної геометрії.
 • Праці з арифметики, теорії чисел, алгебри, теорії ймовірностей. Сконструював (1641; за іншими відомостями 1642) обчислюва-льну машину. Один з основоположників гідростатики. У 16 років він довів "теорему Паскаля" і написав трактат про конічні перетини. У 18 років винайшов обчислюва-льну машину – "бабусю" сучасних арифмо-метрів. Попередньо він побудував 50 моде-лей. Кожна наступна була досконаліша за попередню. Цього юнака вже називали "великим математиком", він сперечався з Ферма, а Декарт відмовився вірити, що авторові присланих йому математичних праць тільки 16 років.
 • Паскаль помер 19 серпня 1662 року. Існує легенда, що в 1789 році герцог Орлеансь-кий наказав вирити кістки Паскаля і віддати алхімікові, який обіцяв добути з них філо-софський камінь. Але це тільки легенда.
 • Закон Архімеда: на будь-яке тіло, занурене в рідину, з боку рідини діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витісненої тілом рідини
 • Умови плавання тіл:
 • 1 тіло спливає
 • 2 індиферентна рівновага
 • 3 тіло тоне
 • тр
 • т=р
 • тр
 • FA
 • mg
 • Архімед
 • (287 до н.е.–212 до н.е.)
 • Розробив методи знаходження площ поверхонь і об'ємів різних фігур і тіл. Архімеду належить безліч технічних винаходів, які забезпечили йому надзвичайну популярність серед сучасників. Під час другої Пунічної війни Архімед організував інженерну оборону міста. Винайдені ним військові метальні та ін. машини (про них розповідає Плутарх у життєписі римського полководця Марцелла) протягом двох років стримували облогу Сіракуз римлянами. Архімеду приписується також спалення римського флоту спрямованим на нього через систему увігнутих дзеркал сонячним світлом, але це навряд чи вірогідно. Геній Архімеда викликав таке захоплення у римлян, що Марцелл наказав зберегти йому життя, але при взятті Сіракуз він був убитий римським солдатом, який його не упізнав.
 • Архімед - давньогрецький математик і механік, основоположник теоретичної механіки і гідростатики.

Рівняння нерозривності

 • Розглянемо частинку (елементарний об’єм) рідини об’ємом
 • Її маса дорівнює
 • Маса ізольованої системи протягом усього часу руху не змінюється, тобто
 • Тоді для нестисливого середовища рівняння нерозривності для стаціонарного потоку має вигляд
 • Для розрахунку одновимірної стаціонарної течії нев’язкої рідини широко використовується рівняння Бернуллі
 • Тиск рідини менший там, де швидкість її течії більша
 • Бернуллі
 • (1700 – 1782)
 • Даниїл Бернуллі – швейцарський математик, фізик і фізіолог.
 • Спочатку одержав медичну освіту, і в 1725 році прийняв запрошення Петербурзької академії наук і зайняв посаду професора кафедри фізіології. Знайшовши у цій сфері безліч нерозв’язаних задач з теоретичної фізики і, зокрема, динаміки руху рідини (крові) у судинах, повернувся до математичного опису фізичних процесів і в 1730 році очолив кафедру чистої математики Петербурзької академії. У 1733 році повернувся на батьківщину в Базель, де очолив кафедру анатомії і ботаніки місцевого університету, а з 1750 року - кафедру експериментальної фізики, якою і керував до своєї смерті. У результаті вивчення гідродинамічних залежностей сформулював так званий принцип Бернуллі і за сторіччя передбачив зарод-ження молекулярно-кінетичної теорії газів
 • Формула Торрічеллі
 • Розглянемо витікання ідеальної рідини з невеликого отвору в широкій відкритій посудині. Застосуємо рівняння Бернуллі
 • h1
 • h2
 • S2
 • S1
 • Торрічеллі Еванжеліста
 • (1608 -1647)
 • Італійський фізик і математик. Професор математи-ки і фізики Флорентій-ського університету.
 • Основні праці з фізики в галузі пневматики і механіки. У 1643 році відкрив атмосферний тиск, спростувавши уявлення про те, що "природа боїться порожнечі" (дослід Торрічеллі). Винайшов ртутний барометр (1644). Торрічеллі удосконалив повітряний термоскоп Галілея, переробивши його в спиртовий термометр. Він перший пояснив вітер варіаціями атмосферного тиску.
 • У трактаті "Про рух вільно падаючих і кинутих тіл" (1641) Торрічеллі встановив параболічний характер траєкторії руху тіл, кинутих під дові-льним кутом до обрію, інші добре відомі тепер теореми балістики. Вчений сформулював закон витікання рідини з отворів посудини і вивів формулу для визначення швидкості витікання (формула Торрічеллі). Досяг досконалості в конструюванні мікроскопів і шліфуванні лінз телескопів.

Режими руху рідин та газів

 • В’язкість - це внутрішнє тертя, яке мають всі реальні рідини і гази. Ламінарною течією називають течію без перемішування шарів рідини. При збільшенні швидкості течії ламінарний рух переходить у турбулентний, при якому відбувається перемішування шарів потоку.
 • Для створення та підтримання сталою течію рідини в трубі, потрібно створити і підтримувати різницю тисків між кінцями труби. Оскільки при встановленому русі рідина рухається без прискорення, необхідність дії сил тиску вказує на те, що ці сили врівноважуються силами опору руху рідини (внутрішнього тертя).
 • Границя
 • між шарами
 • Напрямок течії
 • „Повільний”
 • шар
 • „Швидкий”
 • шар
 • Площадка
 • Сила взаємодії між шарами рідини при стаціонарній течії рідини.
 • Дослідженнями встановлено, що сила внутрішнього тертя спрямована по дотичній до шарів рідини або газу і пропорційна добутку градієнта швидкості між шарами на площу їх контакту.
 • Модуль сили внутрішнього тертя для ламінарної течії визначається рівнянням Ньютона
 • - динамічний коефіцієнт в’язкості, який залежить від природи і стану (наприклад, температури) рідини.
 • Відзначимо, що при ламінарній течії швидкість змінюється з відстанню від осі труби за параболічним законом.
 • Профіль швидкостей при ламінарній (а) та турбулентній (б) течії в циліндричній трубі
 • а
 • б

Елементи теорії подібності

 • Теорія подібності - вчення про умови подібності фізичних явищ. Ця теорія ґрунтується на вченні про розмірності фізичних величин (аналіз розмірностей) і є основою фізичного моделювання. Фізичне моделювання - вид моделювання, який полягає в заміні вивчення деякого об'єкта або явища експериментальним дослідженням його моделі, яка має таку саму фізичну природу.
 • Предметом теорії подібності є встановлення критеріїв подібності різних фізичних явищ і вивчення за допомогою цих критеріїв властивостей самих явищ.
 • Основними критеріями подібності гідрогазодинамічних процесів є числа Рейнольдса.
 • Рейнольдсу вдалося знайти безрозмірне число, що описує характер потоку в'язкої рідини. Сам вчений одержав його експериментально, провівши виснажливу серію дослідів з різними рідинами, однак незабаром було показано, що його можна вивести і теоретично з законів механіки Ньютона і рівнянь класичної гідродинаміки. Це число - число Рейнольдса характеризує потік і дорівнює
 • Режим течії рідини визначається критичним числом Рейнольдса.
 • Ламінарна течія рідини
 • Турбулентна течія
 • Число Маха дорівнює відношенню швидкості течії до швидкості звуку у тій самій точці потоку:
 • Осборн Рейнольдс
 • (1842–1912)
 • Ірландський інженер-фізик.
 • Рейнольдс займався науково-технічними розробками в галузі гідродинаміки і гідравліки. Для вивчення гирлових потоків побудував зменшену модель дельти ріки Мерсі.
 • Він був, у певному значенні, останнім прихильником старих добрих традицій класичної механіки Ньютона. Наприкінці життя він навіть розробив ретельно продуману механічну модель світло-носного ефіру, відповідно до якої ефір являє собою систему дрібних кулястих частинок, які вільно перекочуються одна відносно одної подібно до дробинок у мішку. До кінця своїх днів він вважав, що «прогресові механіки немає кінця... Найважливішим відкриттям його життя було число Рейнольдса.
 • ФОРМУЛА СТОКСА
 • Стокс встановив, що за невеликих швидкостей модуль сили опору руху тіла в рідинах визначається формулою
 • Сила опору руху в рідинах невеличких кульок при невеликих швидкостях (ламінарна течія)
 • Формула Стокса є справедливою за умови, що відстань від тіла до стінок посудини набагато більша за розміри тіла.
 • Стокс Джордж Габріель
 • (1819 - 1903)
 • Англійський фізик, член Лондонського королівського товариства
 • Праці Стокса мають фундаментальне значення в гідродинаміці У 1852 описав явище флуоресценції, (правило Стокса) і запропонував метод дослідження ультрафіолетової області спектра за допомогою люмі-несценції. Інші роботи Стокса з оптики охоплюють питання спектрального аналізу, дифракції, поляризації світлових хвиль, подвійної променеза-ломлюваності, відбивання світла різними поверхнями, теорії оптичних інструментів. Відомі також праці Стокса з акустики, теплопровідності в кристалах, гравітації і т.д. В математиці Стоксу належать праці з векторного аналізу (формула Стокса), теорії рядів і визначених інтегралів та ін. Ім'ям Стокса названа одиниця кінематичної в'язкості.

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Нехай функція визначена на деякому проміжку (а; b). Візьмемо значення і надамо аргументу приросту . Тоді функція набуде приросту . Розглянемо відношення приросту функції до приросту аргументу і перейдемо до границі при :
 • (1)
 • Якщо границя (1) існує і скінченна, вона називається похідною функції за змінною х і позначається

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Означення. Похідною функції за аргументом х називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля.
 • Операція знаходження похідної називається диференціюванням цієї функції.

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Геометричний зміст похідної
 • Означення. Дотичною до кривої L у точці М називається граничне положення МN січної ММ1 при прямуванні точки М1 по кривій L до точки М. Нехай крива, задана рівнянням , має дотичну в точці М (х, у). Позначимо кутовий коефіцієнт дотичної МN: . Надамо в точці х приросту , тоді ордината у набуде приросту .
 • З випливає, що . Коли , то і січна прямує до положення дотичної МN

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Таким чином,
 • Оскільки , то тобто похідна чисельно дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної, проведеної до графіка функції у точці з абсцисою х. У цьому полягає геометричний зміст похідної.

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Основні правила диференціювання
 • Похідна сталої дорівнює нулю, тобто якщо у = с, де с = const, то .
  • , де .

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Приклад. Обчислити похідну для функції у = tg x.
 • Таким чином, .

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Похідні від основних елементарних функцій
 • ; 4.
 • ; 6.
 • ; 14.
 • .
 • В данном проекте Вы ознакомитесь с такими вопросами:
 • 1. Вступительные экзамены: строгость или общий поток?
 • 5. Какова роль куратора специальности и старосты учебной группы в жизни бывшего школьника и «бывалого» студента?
 • 2. Первый курс – как жить дальше???
 • 4. Государственный заказ и государственный стандарт.
 • 3. Бюджет и контракт – как достичь справедливого равновесия и не разориться?\
 • ,
 • 8. «Оценим друг друга!», или как стимулировать преподавателя не зацикливаться на старых методах преподавания.
 • 7. Как отобразится переход от академических групп к учебным в ИАС?
 • 6. Индивидуальный план – лишняя «головная боль» для студента или первые шаги к будущей профессии?
 • 9. Вопрос о дне индивидуальной работы или все вопросы после 15.00
 • 10. «Забудьте все чему вас учили в университете – в жизни все не так!»,- первые слова работодателя. Так что же делать и как с этим бороться?
 • 12. Алгоритм перехода от академических к учебным группам
 • 13. SWOT-анализ
 • 11.Студенческий досуг – «добровольно-принудительное» планирование или личностное развитие.

1. Вступительные экзамены: строгость или поточность?

 • 1. Абитуриенты
 • 2. Каждому по заслугам - тестирование для абитуриентов, независимо от того, откуда он пришел: лицея, ЦДП, школы.
 • 3. Тестирование по 4 предметам:
 • Использование компьютерных технологий даст возможность исключить проблемы:
 • Задачи университета:
 • адаптация студента к новой среде,
 • к новой системе обучения;
 • 2) создание понятия о будущей профессии,
 • создание мотивации при выборе будущей
 • специализации;
 • создание индивидуального плана студента на
 • протяжении второго семестра первого курса;
 • 4) «выравнивание» всех студентов.
 • 2. Первый курс – как жить дальше …
 • 2) оставить академические группы.
 • Наши предложения:
 • 1) все учат обязательные дисциплины
 • общеобразовательного характера и
 • дисциплины экономического направления;

3. Бюджет и контракт – как достичь справедливого равновесия и не разориться?

 • На первом курсе студент имеет право учиться за счет бюджета.
 • После первого года обучения, в конце каждой сессии, мы предлагаем установить проходной балл на бюджетную форму обучения
 • Тем, же кто попал в отрезок между 3 и 4,5 стимулом будет то, что в следующем семестре при наборе 4,5 балла они будут иметь возможность восстановится на бюджетную форму обучения.

4. Государственный заказ и государственный стандарт

 • Основные участники образовательной системы Украины
 • МОНУ
 • Школы
 • Госинституты
 • Университеты
 • Рынок труда

Основные участники планируемой образовательной системы Украины

 • МОНУ
 • Рынок
 • труда
 • Независимые
 • агентства
 • Универси
 • теты
 • Госинсти
 • туты
 • Школы

Основные участники образовательной системы на уровне университета

 • Ректорат
 • Факультеты (деканат)
 • Кафедра
 • Кафедра
 • Кафедра
 • Кафедра
 • Кафедра

Стандарты высшего образования

 • Государственный стандарт высшего образования;
 • Отраслевые стандарты высшего образования;
 • Стандарты высшего образования высших учебных заведений.

Система стандартов высшего образования Украины

 • Государственный компонент
 • Утверждает
 • Кабинет
 • Министров
 • Перечень квал-й в соответствии
 • с образовательно-квалификационными
 • уровнями
 • Перечень направлений подготовки и
 • Специальностей, по которым осуществля
 • ется подготовка специалистов
 • Требования к образовательным и образо-
 • вательно-квалификационным уровням
 • высшего образования
 • Отраслевой компонент
 • Компонент ВУЗа

Система стандартов высшего образования Украины

 • Отраслевой компонент
 • Компонент ВУЗа
 • Нормативная
 • часть ОКХ
 • Нормативная
 • часть ОПП
 • Средства
 • диагностики
 • Утверждает
 • МОНУ
 • Перечень
 • специализаций
 • Вариативные
 • части
 • Учебные
 • планы
 • Учебные
 • программы
 • Утвер-
 • ждает
 • ректор

Дисциплины цикла гуманитарной подготовки (Госстандарт)

 • Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика ) – 5 кредитов;
 • Культорология – 1,5 кредита;
 • Психология и педагогика – 1,5 кредита;
 • Физическое воспитание – 6 кредитов;
 • Украинский язык (за профессиональным направлением) – 1,5 кредита;

Дисциплины цикла гуманитарной подготовки (Госстандарт)

 • Иностранный язык (за профессиональным направлением) – 6 кредита;
 • Правоведение – 1,5 кредита;
 • Политология – 2 кредита;
 • История Украины – 2 кредита;
 • Социология – 1 кредит;
 • Экология – 1 кредит;
 • Безопасность жизнедеятельности – 1 кредит.

Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Политэкономия – 2,5 кредита;
 • Микроэкономика – 2,0 кредита;
 • Макроэкономика – 2,0 кредита;
 • История экономических учений – 1,5 кредита;
 • Экономическая история – 1,5 кредита;
 • Математика для экономистов – 8,0 кредитов:
 • Высшая математика – 4,0 кредита;
 • Теория вероятности и математическая статистика – 2,0 кредита;
 • Математическое программирование – 2,0 кредита;

Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Эконометрия – 1,5 кредита;
 • Статистика – 2,5 кредита;
 • Информатика и компьютерная техника – 5,0 кредитов;
 • Экономика предприятия – 3,0 кредита;
 • Менеджмент – 2,0 кредита;
 • Маркетинг – 2,0 кредита;
 • Экономика труда и социально-трудовые отношения – 2,0 кредита;
 • Международная экономика – 2,0 кредита;
 • Хозяйственное законодательство – 1,5 кредита;

Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Финансы, денежный оборот и кредит – 8,0 кредитов:
 • Финансы – 2,0 кредита;
 • Деньги и кредит – 1,5 кредита;
 • Финансы предприятия – 1,5 кредита;
 • Страхование – 1,5 кредита;
 • Инвестирование – 1,5 кредита;
 • Учет, анализ и аудит – 5,0 кредитов:
 • Бухгалтерский учет – 2,5 кредита;
 • Экономический анализ – 1,5 кредита;
 • Аудит – 1,0 кредит;

Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Государственное регулирование экономики – 1,5 кредита;
 • Размещение продуктивных сил и региональная экономика – 1,5 кредита;
 • Гражданская оборона – 1,0 кредита;
 • Основы охрана труда – 1,0 кредита.

Мы предлагаем:

 • Одна специальность
 • Много узких специализаций
 • Например: Специальность 6.0125400 Экономика
 • Специализация:
 • Экономическая теория
 • Экономика предприятия
 • Маркетинг
 • Международная экономика
 • Финансы
 • Банковское дело
 • Управление трудовыми ресурсами
 • Экономическая статистика

5. Роль куратора специальности и старосты учебной группы

 • Как же нам это непривычно…
 • Няня-»Классный руководитель-» Куратор академической группы -» Куратор специальности
 • «Новоиспеченный» куратор – диктатор или проводник к будущей профессии?
 • Староста – «социальный» пульс группы
 • Организация учебного процесса и основные ролевые функции участников учебного процесса

Куратор

 • Куратор академической группы
 • Куратор учебных групп (куратор специальности)
 • Учебно-исследовательская работа (направление студенческих научных работ на внешний конкурс, проведение конференций и олимпиад, внутренний конкурс студенческих научных работ)
 • Организационно-воспитательные мероприятия (открытые кураторские часы, работа со студенческим активом, а также мероприятия, связанные с культурой и искусством)

Куратор академической группы

 • Куратор
 • Координация работы: куратор-» староста-» группа-»студент
 • Координация работы:
 • куратор-» староста (фитбеки и т.д.);
 • куратор-» группа («культурный» модуль и т.д);
 • куратор-» студент (индивидуальный план).
 • Куратор академической группы
 • Куратор учебных групп (куратор специальности)

Староста – «социальный» пульс группы

 • Роль старосты академической группы
 • Координация действий с куратором специальности, деканом, зам.декана по учебной и воспитательной части;
 • Динамичная связь с диспетчером факультета.
 • Ведение академического журнала;
 • Роль старосты учебной группы
 • Координация действий с куратором специальности, зам.декана по учебной и воспитательной части (более узкий аспект);
 • Формирование послемодульного фитбека;
 • Составление рекомендаций по результатам оценочных листов и отчет перед группой и куратором о них;
 • Динамичная связь с диспетчером факультета.

Журнал

 • Журнал – свод информации о посещаемости, успеваемости и выполнении нагрузки преподавателем
 • НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 • Оптимальной и эффективной заменой журналу может быть индивидуальный план студента, где будут отображены все необходимые данные, ранее отображавшиеся в академическом журнале.

Журнал

 • В таком случае:
 • диспетчер деканата контролирует выполнение нагрузки преподавателем;
 • куратор занимается вопросами успеваемости, просматривая на кураторских часах индивидуальные планы студентов.
 • Вопрос посещаемости «контролируется» личной мотивацией студента.
 • Учебный отдел, согласно Нашим предложениям, контролирует не информацию в журналах, а работает с индивидуальными планами студентов в ИАС.

Организация учебного процесса

 • Деканат
 • Кафедра
 • Куратор
 • Староста и академическая
 • группа
 • Староста
 • Деканат
 • Уч.группа
 • Куратор
 • Кафедра
 • Кафедра
 • Староста
 • Куратор
 • Учебная
 • группа
 • Деканат
 • При существующей системе
 • В планируемой системе
 • Группа
 • Деканат
 • Куратор
 • Староста
 • 1
 • 1.Учебный план, график учебного процесса, расписание диспетчера, «культурный модуль»;
 • 2. Список учебной группы, инд.план студента, «культурный модуль»;
 • 3. Непосредственное выполнение функций старосты (фитбеки, выполнение «культ.»модуля, отчет по рекомендациям и т.д.);
 • 4.Выполнение учебного плана согласно расписания и графика учебного процесса, «культурного» модуля;
 • 2
 • 3
 • 4
 • Основные ролевые функции участников учебного процесса
 • *
 • * Кафедра
 • Группа
 • Деканат
 • Куратор
 • Староста
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 5.Информация о группах специальности, их успеваемости, выполнение «культурного» модуля;
 • 6.Учебный план, график учебного процесса, работа диспетчера, инфо о «культурном» модуле;
 • 7.Фитбеки, рекомендации, совместная мотивированная работа;
 • 8.Отчет о фитбеках, рекомендациях, инфо об успеваемости, выполнение «культурного»модуля;
 • Основные ролевые функции участников
 • учебного процесса
 • *

Основные ролевые функции участников учебного процесса

 • Группа
 • Деканат
 • Куратор
 • Староста
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 9.Предоставление учебного и индивидуального планов, сотрудничество с диспетчером;
 • 10.Рекомендации по фитбекам, информация об успеваемости учебной группы (по запросу или в обязательном порядке);
 • 11.Выполнение индивидуальных планов и «культурного» модуля;
 • 12.Выполнение непосредственных функций куратора, предоставление информации о «культ.» модуле
 • *

6. Индивидуальный план – лишняя «головная боль» для студента или первые шаги к будущей профессии?

 • Индивидуальный план – листик на полочке или студенческая летопись?
 • Мы предлагаем ввести индивидуальный план в виде брошюры

Индивидуальный план – лишняя «головная боль» для студента или первые шаги к будущей профессии?

 • «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…» или как выглядит индивидуальный план студента
 • Данные о студенте и месте его обучения;
 • Госстандарт (дисциплины гуманитарного, общеэкономичес-кого циклов и цикла профессиональной подготовки);
 • Факультативы;
 • Индивидуальным план студента по дисциплинам;
 • Расписание;
 • Перечень курсов (название курса, модуля, которые включают в себя: название модуля, темы, тестовый модуль, оценки и подписи преподавателей);
 • Литература, имеющаяся на кафедрах и методическом кабинете по данной специализации

7. Как отобразится переход от академических групп к учебным в ИАС?

 • Индивидуальный план студента в ИАС
 • В ИАС создается электронный индивидуальный план, в котором отображается информация про модульные и сессионные оценки студента, о наличии или отсутствии стипендии.
 • Индивидуальные планы студентов вносит лаборант кафедры.

Данные сессионной ведомости вносит секретарь деканата.

 • Данные сессионной ведомости вносит секретарь деканата.
 • Вместо специальностей будут 8 специализаций.
 • Учет заработной платы преподавателей
 • Самостоятельная работа преподавателей будет составлять 2/3 аудиторных занятий, что повлечет изменения в оплате заработной платы преподавателей.

Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • Отсутствие неявки и опозданий на занятие у преподавателя (max 5 баллов);
 • Источник материала (max 25 баллов)
 • Книги;
 • Интернет;
 • Радио;
 • TV;
 • Периодика;
 • Новизна и актуальность материала (max 5 баллов)
 • 8. «Оценим друг друга!», или как стимулировать преподавателя не зацикливаться на старых методах преподавания.

Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • 4. Форма проведения занятий (max 35 баллов)
 • Отсутствие «начитки лекций под диктовку»;
 • Наличие примеров;
 • Наличие статистического материала;
 • Наличие схем, таблиц, диаграмм;
 • Использование видео;
 • Наличие дискуссии;
 • Др.формы;

Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • Стремление преподавателя заинтересовать группу, мотивировать к тем или иным действиям (max 5 баллов);
 • Объективность в оценивании студентов (max 5 баллов);
 • Оценка студентом своего остаточного знания (max 5 баллов);
 • Рекомендационный текст (личный комментарий студента).
 • Рекомендация может носить как общий, так и частный характер.

Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • Рекомендация по оценочному листу подаётся, если количество набранных баллов менее: (45 баллов)*(кол-во студентов в группе).
 • Форма рекомендации:
    • Общая: Спиваковский – n баллов из возможных 85*29;
    • Частная: по пункту «7» - 131 балл из возможных 5*29.

9. Вопрос о дне индивидуальной работы или все вопросы после 15.00

 • Что делать в дни индивидуальной работы:
 • Заниматься в библиотеке;
 • Сидеть в Интернете;
 • Работать в лаборатории или компьютерном классе;
 • Писать научные работы;
 • Ходить на консультации к преподавателю.
 • Самостоятельная работа составляет 2/3 рабочего времени
 • Это время преподаватель разбивает на определенные
 • дни
 • Расписание вывешивается в коридоре
 • Студенты могут приходить сдавать самостоятельную
 • работу
 • Недостатки:
 • Количество часов на самостоятельную работу не
 • учитывает количество студентов в группе
 • Количество студентов невозможно учесть в бюджете
 • Преимуществоудобно всем: и преподавателям,
 • и студентам!

10. «Забудьте все чему вас учили в университете – в жизни все не так!»,- первые слова работодателя. Так что же делать и как с этим бороться?

 • Недоверие к молодым специалистам: причины и последствия.
 • 2. Отличие отечественных вузов от зарубежных:
 • Предложение решения проблемы:
 • 4.1. Увеличение часов на практическую подготовку
 • 4.2. Университет становится посредником в заключение договора между организациями и студентом для прохождения постоянной практики.
 • 4.3. Организация студентом или группой студентов своего предприятия
 • Отрицательная сторона – минимальное внимание на практическое применение полученных навыков
 • 5. Это даст преимущества всем трем субъектам такого договора:
 • Университет
 • Работодатель
 • Студент
 • решает проблему с трудоустройством студентов, предоставляя ему самому возможность показать себя как будущего работника.
 • сможет подобрать для себя квалифицированный персонал.
 • получают навыки работы, не отрываясь от процесса обучения

11. Студенческий досуг – «добровольно-принудительное планирование» или личное развитие

 • Ну кто сделал нормативы по физкультуре?
 • Как петь, если еще в детстве
 • «медведь на ухо наступил»?
 • 3) Почему студент должен «по желанию» участвовать
 • в конкурсах и соревнованиях?
 •   Проблемы:
 •  -  как привлечь студентов к добровольному
 • развитию своей личности
 • - как заинтересовать студентов ходить на
 • пары физкультуры
 • КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СТУДЕНТОВ
 • ХОДИТЬ НА ПАРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ
 • Пары физкультуры заменить на занятия по секциям.
 • Итоговую оценку заменить на обыкновенный зачет
 • Необходимо дать свободный доступ студентов
 • в спортзалы в его свободное время
 • Преимущества:
 • 1)    студент занимается тем, что ему нравится;
 • 2)     он не пропускает занятий;
 • 3)     выполняется учебный план;
 • 4)     не нарушается Госстандарт;
 • 5)     поднимается рейтинг студента;
 • 6) происходит физическое развитие нации.
 • КАК ПРИВЛЕЧЬ СТУДЕНТОВ К ДОБРОВОЛЬНОМУ
 • РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ
 • Ввести дисциплины: хореография, вокал, искусство
 • фотографии, кройка и шитье и т.д. и дать возможность
 • студенту сделать выбор, включить их в индивидуальный
 • план как отдельный кредит
 •  
 • Преимущества:
 • 1) сформировавшиеся группы студентов будут с
 • удовольствием участвовать в различных конкурсах;
 • 2) отпадает надобность заместителю декана с главой
 • студрады факультета бегать за студентами,
 • чтобы «по желанию» выбрать студентов для участия
 • в конкурсе;
 • 3) студент мотивирован, потому что он может
 • использовать недостающий кредит.
 •  

12. Алгоритм перехода от академических к учебным группам

 • Поднимая вопрос о возможности перехода на модульную систему нашего ВУЗа, мы решили, что необходимо внедрять систему на первом курсе.
 • Алгоритм перехода
 • Вводятся новые специализации.
 • Определяется количество мест на первом курсе.
 • На кафедрах создаются учебные планы по специализациям (перечни дисциплин) для получения определенной квалификационной степени.
 • Динамические изменения отображения информации в ИАС.
 • Ознакомление преподавателей с болонской системой.
 • Ознакомление студентов с болонской системой.
 • Набор студентов на первой курс по результатам прохождения тестирования по четырем дисциплинам.
 • Формирование индивидуальных планов во втором семестре первого года обучения.
 • Составление расписания.
 • Разработка тестов попредметно для оценивания знаний студентов.
 • II – IV курсы – селекция.
 • Сдача государственного экзамена в устной форме.

13. SWOT-анализ

 • Сильные стороны
 • Контроль качества обучения при внедрении болонской системы, ревизия учебных заведений.
 • Способствует облегчению признания учебных достижений студентов разных стран и разных учебных заведений благодаря использованию общепринятой системы оценки и измерению учебной нагрузки студентов в кредитах ЕСТS; международные проекты сотрудничества, обмен студентами разных стран; развитие вопроса последипломного образования.
 • Возможно дистанционное получение образования. В рамках болонского процесса студенту можно взять в одном университете один курс, в другом – другой, и все это в режиме дискретных (кредитных) единиц, конкуренция нашим преподавателям.
 • Личностное развитие студента (новшество - «культурный» модуль).
 • Сильные стороны
 • Упрощается процедура вступления в ВУЗ
 • Исключение возможности поступления «по знакомству»
 • Ролевые функции участников учебного процесса имеют четко ограниченные рамки
 • Оптимизация подсчета баллов
 • Ускорение процесса принятия решения на высшем уровне.
 • Мощная теоретическая база.
 • Увеличение часов на практическую подготовку.
 • Студенты первого курса обучаются за счет бюджета государства
 • Селекция студентов, студенты заинтересованы в учебном процессе.
 • Слабые стороны
 • Дипломы международного стандарта вытиснут государственные дипломы в стране.
 • Наше штатное расписание университета не соответствует новому содержанию образования и переход потребует кардинальных изменений.
 • Узкая специализация.
 • Оплата самостоятельной работы преподавателя со студентами не учитывает количество обучаемых у него студентов.

Каких последствий включения в Болонский процесс Вы более всего опасаетесь?

 • Всего опрошено: 1935

Возможности

 • Возможности
 • Внедренная система получения степени бакалавра и магистра, модульно-кредитная система обучения.
 • Возможность перехода от учебных планов к индивидуальным на втором курсе, от академических групп к учебным.
 • Наличие лекционных, лабораторных материалов, планов семинарских занятий, книг на недостаточном уровне для полноценного изучения.
 • Риски
 • - Изменится уровень качества знаний
 • - строгая селекция может привести к тенденции резкого снижения количества студентов в ВУЗе.
 • - Увеличатся объемы часов самостоятельной работы студентов, часы индивидуальных занятий со студентами, что повлечет за собой изменения в рабочих нагрузках преподавателей, и таким образом повлияет на их заработную плату и затраты бюджета государства. Переход потребует изменений в экономической политике государства.

Модель функционирования академических групп

 • Деканат
 • Кураторы
 • Старосты
 • Студенты
 • Передача информации
 • различного характера,
 • сбор данных по группе,
 • контроль за успеваемостью
 • Выполнение учебного процесса, творческая, научная деятельность
 • Составление учебных планов,
 • расписания, сбор, хранение
 • информации, контроль за
 • успеваемостью,
 • посещаемостью
 • Взаимодействие с
 • деканатом, ведение
 • академ_журнала,
 • отчет о успеваемости
 • Кафедра

Модель функционирования учебных групп

 • Староста
 • учебной группы
 • Кураторы
 • специальности
 • Деканат
 • Студенты
 • Оказание помощи студентам в выборе специализации, составление со студентами
 • индивидуального плана, сбор данных по учебным группам для деканата
 • Выполнение индивидуального плана, творческая, научная деятельность в рамках кредитов, фитбеки
 • Информация про успеваемость группы
 • для деканата, составление послемодульного
 • фитбека, проведение отчета по фитбекеам
 • перед группой и куратором, нет журнала
 • Контроль за успеваемостью, составление расписания, внесение данных по успеваемости секретарем в ИАС
 • Кафедра
 • студентками 441 группы:
 • Проект предствлен
 • Таранюк
 • Светлана
 • Мисяк
 • Юлия
 • Безгубова
 • Ирина
 • Курочка
 • Ирина
 • Толстопя-тенко
 • Алеся


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка