Лекція стилістика. Стиль. Функціональні стилі. Література обов’язковаСкачати 22,99 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір22,99 Kb.
ТипЛекція

Сучасна українська літературна мова. СТИЛІСТИКА

ЛЕКЦІЯ 1.

 • Стилістика. Стиль.
 • Функціональні
 • стилі.

ЛІТЕРАТУРА

 • ОБОВ’ЯЗКОВА
 • 1. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
 • 2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005.

ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКОВА:
 • Brozović D. Standardni jezik. – Zagreb: Matica Hrvatska, 1970.
 • Filipović R. Teorija jezika u kontaktu. (JAZU) – Zagreb: Školska knjiga, 1986.
 • Filipović R., Menac A. Engleski element u hrvatskome i ruskom jeziku. – Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 • Fink-Arsovski Ž. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. - Zagreb: Knjigra, 2006.
 • Katnić-Bakaršić M. Lingvistička stilistika. – Research support scheme, 1999.
 • Menac, A. Hrvatska frazeologija. – Zagreb: Knjigra, 2007.
 • Menac A., Trostinska R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik. – Zagreb: Zavod za lingv. FF Sveuč. u Zagrebu, 1993.
 • Mihaljević, M. Frazemi kroz funkcionalne stilove. Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. - 53 (2006), 1 ; str. 1-15.
 • Muhvić-Dimanovski V. Neologizmi:Problemi teorije i primjene. – Zagreb: FF press, 2005.
 • Pranjković, I. Funkcionalni stilovi i sintaksa. Suvremena lingvistika . - 22 (1996), 1-2 ; str. 519-527.
 • Silić J. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. – Zagreb, 2006.

ЛІТЕРАТУРА

 • Sočanac L., Žagar-Szentesi O., Dragičević D. i dr. Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. – Zagreb, 2005. Šarić L. Antonimija u hrvatskome jeziku: semantički, tvorbeni i sintaktički opis. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.
 • Tafra, B. Od riječi do rječnika. – Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 • Tošović, B. Funkcionalni stilovi. – Sarajevo: Sjetlost , 1988.
 • Trostinska, R., Popović, M. O međujezičnoj homonimiji, hrvatskosrpsko-ruskoj i hrvatskosrpsko-ukrajinskoj. - Rječnik i društvo - Zagreb: HAZU. - Str. 299-305.
 • Ставицька Л. Арґо, жарґон,сленґ. – К.: Критика, 2005.
 • Ставицька Л. Український жарґон. Словник. – К.: Критика, 2005.
 • Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми. – Київ: Критика, 2008.
 • Ужченко, В.Д., Ужченко, Д.В. Фразеологія сучасної української мови. – Київ: «Знання», 2007.

ЗАВДАННЯ СТИЛІСТИКИ

 • навчити студентів розрізняти особливості українського мовлення в різних сферах функціонування мови (у повсякденній, офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі) та різноманітних мовленнєвих ситуаціях;
 • навчити студентів свідомо відбирати українські мовностилістичні засоби для повноцінної й ефективної передачі відповідної інформації;
 • розвинути у студентів вміння й навички порівняльно-стилістичного аналізу;
 • підготувати студентів до перекладу різножанрових текстів.

СТАНОВЛЕННЯ СТИЛІСТИКИ

 • ІМПРЕСІОНІСТИЧНА
 • СТРУКТУРАЛІСТСЬКА
 • ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКА

ІМПРЕСІОНІСТИЧНА

 • Відзначається тим, що предметом її вивчення є літературний твір, тобто його мова.
 • Аналіз твору здійснюється меншою мірою з об’єктивної лінгвістичної точки зору, а значною мірою застосо-вуються суб’єктивні критерії.
 • Для стилістів цієї школи форма і зміст є двома протилежними категоріями, а, аналізуючи форму певного твору, стилісти намагаються дати цьому творові оцінку щодо досягнутого серед читацької публіки успіху і т.п.
 • Багато в чому дискурс імпресіоністичної стилістики наближається до дискурсу есе чи критичних статей, і є віддаленим від наукового лінгвістичного підходу.

СТРУКТУРАЛІСТСЬКА

 • Впродовж останніх десятиріч домінує саме ця стилістична школа. ЇЇ представники – це лінгвісти-структуралісти, які вважають, що з допомогою строгих лінгвістичних підходів можливо глибше і точніше проаналізувати літературні тексти, тобто визначити їх стиль, а з іншого боку можна аналізувати не тільки літературні тексти, а й усі інші види текстів.

СТРУКТУРАЛІСТСЬКА

 • Лінгвостилістика цього типу вивчає мову літературних творів, мову певного автора/письменника чи групи письменників (звідси походять заголовки типу Мова сучасної прози/поезії/драми і под.).
 • Лінгвістів-структуралістів у художній літературі перш за все цікавить мова.

ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКА

 • ПС витлумачується як критичний аналіз дискурсу як політичного процесу, в якому «інтерпретація є невіддільною від аналізу; тлумачення є невіддільним від дескрипції; критика є невіддільною від практики» (Birch, 1994).

ІНШІ НАПРЯМКИ У СТИЛІСТИЦІ

 • Стилістика як наука про виражальні засоби
 • Стилістика певної особи
 • Контрастивна
 • (зіставно-протиставна) стилістика
 • Функціональна стилістика

Стилістика як наука про виражальні засоби

 • Її засновником є француз Шарль Баллі (Charles Bally). Предметом вивчення цієї галузі Ш. Баллі вважав “емоціональну експресію елементів мовної системи, а також взаємодію мовленнєвих фактів, які сприяють формуванню системи виражальних засобів тієї чи іншої мови”

Стилістика певної особи

 • Вивчає перш за все мову окремої особи, тобто мову письменників і, крім цього, на думку Жана Жіроду (Guiraud) вивчає генетичні зв’язки між мовою і тим, хто нею користується.

Контрастивна (зіставно-протиставна) стилістика

 • Вивчає стилістичні явища двох мов на основі зіставлення.
 • Цей різновид стилістики показує різницю між стилістемами в різних мовах, різницю у функціонально-стилістичній приналежності окремих мовних одиниць існування різних стилів і підстилів.
 • Практичне застосування даної стилістики можливе при перекладі з однієї мови на іншу, при складанні підручників, а також формуванні стилістичних знань, умінь і навичок у осіб, які вивчають іноземну мову.

Функціональна стилістика

 • Є частиною структуралістської стилістики.
 • Її завдання – вивчення теорії, класифікація і опис функціональних стилів, підстилів і жанрів.
 • Зародилася ФС в Росії під впливом Празького лінгвістичного гуртка.
 • ФС і нині найактивніше розвивається у слов’янських країнах.

ВАЗНАЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ

 • Світлана ЄРМОЛЕНКО. “Нариси з української словесності...” (1999 р.)
 • Стилістика (лінгвостилістика) – розділ мовознавства, що вивчає:
 • а) закономірності існування й структурну будову
 • суспільно зумовлених різновидів мови – функціональних стилів;
 • б) мовні одиниці щодо їх додаткового експресивно-стильового забарвлення;
 • в) взаємодію різних рівнів словесно-виразових засобів у конкретному тексті, зв’язок їх із позамовними чинниками;
 • г) типологію стильової специфіки текстів” (с. 260).

ВАЗНАЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ

 • О.Пономарів “Стилістика сучасної української мови” (2000 р.) :
 • Стилістика вивчає стилістичну диференціацію мови, її функціональні стилі. Це наука про виразові засоби мови, тобто про ті елементи, що приєднуються до власне вираження думки, супроводжують семантичний зміст висловлюваного – емоційно-експресивні та оцінні моменти мовлення” (с. 5).

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ

 • Перший етап – початковий (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)
 • Другий період – етап становлення (20–ті – 50-ті роки ХХ ст.)
 • Третій етап – вищий період розвитку (60-ті – 80-ті рр.)
 • Четвертий, сучасний етап (початок 90-х років – до сьогодні)

Перший етап – початковий (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)

 • ПЕРСОНАЛІЇ
 • В умовах переслідування царизмом української мови її
 • самобутність відстоювали в середині ХІХ ст.
 • М.Максимович, Л.Лавровський, І.Срезневський, пізніше –
 • О.Потебня, П.Житецький, у Галичині й Закарп. Україні
 • І.Вагилевич, О.Левицький, Я.Головацький, О.Огоновський
 • та ін.
 • ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ
 • Мова Т.Шевченка, І.Франка, М.Коцюбинського,
 • Л.Українки, П.Мирного та ін.

Перший етап – початковий (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)

 • ПРАЦІ
 • О.Потебня:
 • “Из записок по теории словесности”
 • (Харків,1905р.),
 • “З лекцій теорії словесності”(1-ше вид. рос. мовою
 • – Харків, 1894, 1-ше вид. укр. мовою – Харків,
 • 1930р.),
 • розділи праці “Мысль и язык”(Харків, 1862р.).
 • І.Франко:
 • “Із секретів поетичної творчості” (Львів, 1898р.) -
 • сформульовано низку понять стилістики й
 • поетики на матеріалі творчості українських
 • письменників.

Другий період – етап становлення (20–ті – 50-ті роки ХХ ст.)

 • ПЕРСОНАЛІЇ
 • Л.Щерба, В.Виноградов, Г.Винокур, Л.Булаховський, Борис Ткаченко, В.Ващенко, І.Білодід, Л. Паламарчук.
 • ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ
 • Мова художньої літератури (стиліст. засоби,
 • ритмомелодика) як сателіт у дослідженні історії укр.
 • літ. мови.

Другий період – етап становлення (20–ті – 50-ті роки ХХ ст.)

 • ПРАЦІ
 • Л.А.Булаховський: “Лекції з основ мовознавства” (1931-1932 рр.) - ввів лекції про стилістичні засоби, про ритмомелодику.
 • “Нариси з загального мовознавства” (К., 1955)- мова творів Т.Шевченка, М.Рильського та ін.
 • Борис Ткаченко: “Нарис української стилістики” (5 лекцій) - у теоретичній частині цієї праці, виданої в 1929 році у Харкові, простежується використання положень “Французької стилістики” Ш.Баллі, проте цінність її полягала у висвітленні стилістичних явищ української мови, залученні широкого матеріалу з художньої літератури, фольклору, народно-розмовної мови.

Другий період – етап становлення (20–ті – 50-ті роки ХХ ст.)

 • ПРАЦІ
 • В.Ващенко: “Мова творів Т.Г.Шевченка”
 • І.Білодід: “Т.Г.Шевченко в історії
 • української літературної мови”, а також
 • праці ученого про мову Ю.Яновського,
 • О.Довженка, М.Рильського та ін.
 • Л.Паламарчук: “Лексична
 • синоніміка художніх творів М.М.
 • Коцюбинського”.

Третій етап – вищий період розвитку (60-ті – 80-ті рр.)

 • ПЕРСОНАЛІЇ
 • А.Коваль, М.Жовтобрюх, В.Ващенко, І.Чередниченко.
 • ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ
 • Основним напрямком стає лінгвостилістика.
 • ПРАЦІ
 • М.Жовтобрюх: “Мова української преси” (1963), “Мова української періодичної преси” (1970).
 • А.Коваль: “Науковий стиль сучасної української літературної мови” (1970), “Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення” (1965).
 • В.Ващенко: “Стилістичні явища в українській мові”(Харків, 1958).
 • І.Чередниченко: “Нариси з загальної стилістики сучасної української мови”(1962).

Четвертий, сучасний етап (початок 90-х років – до сьогодні)

 • ПЕРСОНАЛІЇ
 • О.Пономарів, С.Єрмоленко, Л.Мацько, О.Сербенська, М.Пентилюк, М.Пилинський, В.Радчук та ін.

СТИЛЬ

 • Походить від латинського stilus
 • “загострена паличка для писання”.
 • В.В.Виноградов:
 • Стиль – це суспільно усвідомлена і функціонально зумовлена внутрішньо об’єднана сукупність прийомів уживання, відбору й поєднання засобів мовного спілкування у сфері тієї чи іншої загальнонародної, загальнонаціональної мови, співвідносна з іншими такими ж способами вираження, що служать для інших цілей, виконують інші функції в мовній суспільній практиці даного народу.”

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ

 • О.Пономарів:
 • Функціональний стиль − різновид
 • мовлення з властивими йому лексичними,
 • фразеологічними, морфолого-
 • синтаксичними, орфоепічно-
 • акцентуаційними засобами,
 • використовуваний для здійснення однієї з
 • функцій мови − спілкування, повідомлення
 • та впливу (ст. 6).

НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Фонетичні/орфоепічні (вимова голосних і приголосних, наголошування).
 • Орфографічні (написання слів).
 • Лексико-фразеологічні (слововживання).
 • Граматичні (морфологічні (норми вживання слів у випадку їх видозмінювання) і синтаксичні (усталені зразки побудови речень)).
 • Стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов/потреб спілкування).Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал