Лекція Витоки української культури ПланСкачати 24,98 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір24,98 Kb.

Історія української культури

 • Лекція 2. Витоки української культури

План

 • 1.Сутнісні ознаки й періодизація первісної культури України.
 • 2. Архаїчні культури на території України Трипільська культура та її здобутки.
 • 3. Діалог культур на праукраїнських землях.
  • 3.1 Скіфська культура.
  • З.2 Антична епоха в українському контексті.
  • 3.3 Культура та дохристиянські вірування давніх слов’ян.

Словник

 • Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, «первісні венери», археологічна культура, мізинська культура, буго-дністровська культура, середньостогівська культура, ямна культура, трипільська культура, культура шнурової кераміки, зарубинецька культура, черняхівська культура, скіфи, кіммерійці, сармати, анти, пантеон.

Основна література

 • Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – 408 с.
 • Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 408 с.
 • Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 69 – 127. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip

Додаткова література

 • Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf
 • Денисов Я.Я., Макарчук О.Г. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 176 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://nkckhust.dyndns.org/elibrary/library/books/40436/maket.pdf
 • Грушевський М.С. Історія України-Руси.— Т. 1.— К., 1994
 • Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – С. 28 – 56.

Сутнісними ознаками первісної культури є:

 • привласнювальний тип господарства;
 • синкретизм (нерозчленованість);
 • гомогенність (однорідність);
 • самодетермінація (самообумовленість);
 • образно-чуттєве сприйняття світу (нездатність теоретизувати, узагальнювати);
 • міфологічна свідомість, міфологічне пояснення світу;
 • первинні релігійні уявлення існували у формі анімізму, тотемізму, фетишизму, магії; формою буття релігійних уявлень були ритуали й обряди;

Періодизація

 • Кам’яний вік – найдовша епоха в історії людства, яка тривала від появи людини 150 тис. рр. до н. е. до початку поширення перших металів 3 тис. рр. до н. е. Кам’яний вік поділяється на три етапи, кожному з яких відповідає археологічний тип культури (має назву за місцем знайдення):
 • палеоліт (давньокам’яний, 150 тис. рр. до н. е. – 10 тис. рр. до н. е.; мізинська та межиріцька культури);
 • мезоліт (10 тис. рр. до н. е. – 6/5 тис. рр. до н. е.; деснянська культура та ін.);
 • неоліт (6/5 тис. рр. до н. е. – 4 тис. рр. до н. е.; азовсько-дніпровська й буго-дністровська культури, культура лінійно-стрічкової та ямково-гребінцевої кераміки).
 • Мідний вік або енеоліт (4 – 3 тис. рр. до н. е.; ямна культура, середньостогівська культура, трипільська культура).
 • Бронзовий вік (3 тис. рр. до н. е. – 1 тис. рр. до н. е.; культура шнурової кераміки, зрубна культура)
 • Залізний вік (1 тис. рр. до н. е., кіммерійська культура, скіфська культура, сарматська культура, зарубинецька культура, черняхівська культура)

Етнокультурна періодизація

 • І. Дотрипільська доба (до V тис. до н. е.).
 • ІІ. Трипільська доба (V – ІІІ тис. до н. е.).
 • ІІІ. Післятрипільська доба (ІІ тис. до н. е.).
 • ІV. Скіфо-сарматська доба (7 ст. до н. е. – 3 ст. н. е.).
 • V. Слов’янська (4 – 6 ст. н. е.).
 • VІ. Доба Київської Русі (від 7 ст. н. е.).

Стоянки первісної людини

 • село Королеве та Молодове Чернівецької обл. на Закарпатті,
 • с. Мізин на Десні Чернігівської обл.

Неоліт

 • У середині ХХ ст. були виявлені кілька стоянок доби неоліту в басейні річок Південний Буг, Дністр, Дунай (буго-дністровська та дунайська культури).
 • У цей період відбувається перехід людей до відтворювального типу господарства (хліборобства, скотарства), з’являється перший штучний матеріал – кераміка. На Закарпаття приходить культура так званої мережаної кераміки, на Волинь – лінійно-стрічкової кераміки, а в лісову та лісостепову зону Лівобережної України – ямково-гребінцева

Три культурно-географічних зони доби енеоліту

Доба бронзи

 • У добу бронзи (3 – 1 тис. до н. е.), яка тривала в Україні близько двох тис. років, були такі зміни:
 • відбулися етнічно-культурні зрушення, міграція племен, зокрема навала кочових індоєвропейських племен на українські землі, асиміляція місцевого населення.
 • індоєвропейські племена принесли з собою на територію України у суспільній сфері – патріархат, формування ранньокласового суспільства, у духовній – культ сонця та розвинену флективну мову;
 • розвивається металургія бронзи, з’являється значна кількість металевих знарядь праці та зброї, що вдосконалило засоби пересування, орного землеробства, підняло продуктивність праці і призвело зрештою до майнового розшарування та руйнування первіснообщинного ладу.
 • постає садівництво, городництво, ремісництво.

Бронзовий/залізний вік

 • На межі бронзового й залізного віку (1 тис. до н. е.) розпочалася нова хвиля експансії кочових культур, які домінували в культурному просторі українських земель. Це час панування скотарських кочових племен з індо-іранськими коренями, які прийшли з Центральної Азії. Цю добу умовно поділяють на три періоди:
 • кіммерійський (9 – 8 ст. до н. е.)
 • скіфський (7 – 2 ст. до н. е.)
 • сарматський (2 ст. до н. е. – 4 ст. н. е.).

Кіммерійська культура

Скіфська культура

Скіфська пектораль

Золотий гребінь з кургану Солоха на Мелітопільщині

Сармати

Антична епоха

Антична доба

Наслідки античної цивілізації в Північному Причорномор’ї

 • По-перше, у ході колонізації на місцевий ґрунт було перенесено демократичний полісний устрій, що сприяло становленню державотворчої традиції на території сучасної України.
 • По-друге, грецькі переселенці не тільки передали місцевому населенню прогресивні технології землеробства та ремесла, а й активно залучили його до товарно-грошових відносин.
 • По-третє, виникнення античних міст-держав зумовило розгортання процесу урбанізації Причорномор'я.
 • По-четверте, різнобічні контакти місцевих племен з колоністами сприяли поширенню досвіду та здобутків найпередовішої на той час античної культури.

Українська культура

 • Українська культура належить до євразійського типу, вона формувалася на стику європейської та азійської культур, не протистояла ні європейським, ні азійським духовним цінностям, але й не підпорядковувалася їм. На цій території залишила відбиток антична культура, але разом з тим відчутні віяння кіммерійців, сарматів, скіфів, печенігів, татар.
 • Українська культура є складовою індоєвропейського кола культур, що визначається і походженням мови, спорідненням міфологічного світогляду, уявленням про Всесвіт.
 • Українська культура є відкритою, функціонує і розвивається у світовому культурному просторі.
 • Українська культура є гетерогенна (неодноріна) і в культурно-етнографічному, і в соціально-історичному, і в конфесійному відношенні.
 • Вона є культурою селянською, хліборобською. Причому селянськість – ознака не лише сільського населення, а й інтелігенції. Це певний тип психології, ментальності (обожнення землі, працьовитість)
 • Культурно-етнографічна неоднорідність (наявність різних культурно-сторичних зон, різних субетносів).

Періоди історії української культури

 • Перший період – стародавня культура України (від кам’яного віку, 15 тис. рр. до н. е., до прийняття християнства, Х ст. н. е.).
 • Другий період – культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (Х – ХІІІ ст.).
 • Третій період – українська культура литовсько-польської доби. Український ренесанс (ХІV – ХVІ ст.).
 • Четвертий період - культура українського бароко (ХVІІ – ХVІІІ ст.).
 • П’ятий період – епоха просвітництва й романтизму в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).
 • Шостий період – національно-культурне відродження (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Зародження модернізму.
 • Сьомий період - Українська культура в період соцреалізму (30-40 – 80-ті рр ХХ ст.).
 • Восьмий період – культуротворчі процеси в умовах незалежності. Постмодернізм у мистецтві. (90-ті рр.ХХ ст – перше десятиліття ХХІ ст.).

Джерела вивчення історії української культури

 • пам’ятки духовної культури, зафіксовані в усній формі – казки, міфи, легенди, билини, думи, пісні тощо;

Джерела вивчення історії української культури

 • пам’ятки матеріальної культури: археологічні знахідки, містобудування, культова та побутова архітектура, хатнє начиння, меблі, сільськогосподарський та ремісничий реманент, технології виробництва;

Джерела вивчення історії української культури

 • писемні джерела – літописи, різні види літератури, закони й державні документи;

Джерела вивчення історії української культури

 • живопис як симбіоз духовної й матеріальної культури.

Практичне заняття №1

 • Філософсько-теоретичні основи історії української культури
 • Зміст та сутність поняття культури. Еволюція поглядів учених на поняття культури, сучасні інтерпретації. Концептуальні підходи до розуміння культури.
 • Культура і природа. Культура і цивілізація.
 • Характеристика функцій культури (людинотворча, суспільно-перетворююча, етнофомуюча, етнозахисна, пізнавальна, семіотична, інтегративна, комунікативна, регулювальна, аксіологічна, соціальна, емоційно-естетична, діагностична та ін.)
 • Структура й типологія культури (Матеріальна та духовна культура. Контркультура й субкультура. Елітарна та масова культура. Загальнолюдська та національна культура).
 • Характеристика української культури. Чинники становлення української культури.
 • Періодизація, джерельна база та принципи вивчення історії української культури.

Основна література

 • Основна література
 • Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – С. 9 – 59.
 • Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 8 – 58.
 • Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 49 – 69. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip
 • Додаткова література
 • Вечірко Роман. Феномен української культури // Вітчизна. – 2006. – №11-12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://vitchyzna.ukrlife.org/11_12_06vech.htm
 • Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – С. 5 – 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf
 • Денисов Я. Я., Макарчук О. Г. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – С. 20 – 24. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://nkckhust.dyndns.org/elibrary/library/books/40436/maket.pdf
 • Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – С. 7 – 25.

Дякую за увагуБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка