Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з російською мовою навчанняСкачати 21,45 Kb.
Дата конвертації17.12.2016
Розмір21,45 Kb.
 • ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У ШКОЛАХ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

 

 •  
 • Мета: Висвітлення лінгводидактичних аспектів, пов’язаних із лінгвокультурологічним підходом до вивчення української лексики учнями 5-6 класів шкіл з російською мовою навчання.
 •  Основні завдання:
 • Створення науково-методичного підґрунтя для розвитку ефективних систем навчання учнів під час вивчення лексики на уроках української мови
 • Надання методичної допомоги вчителям-словесникам:
 • -у формуванні лінгвокультурологічної компетенції учнів;
 • - у створенні умов для спрямування навчання для збагачення учнівського українознавчого мовлення;
 • - у стимулюванні мовленнєвих умінь у процесі комунікації;
 • -у розширенні та активізації словникового запасу учнів у полікультурному суспільстві

Етнолінгвістичний

 • Етнолінгвістичний
 • (етнокультурознавчий);
 • психолого-педагогічний;
 • лінгводидактичний
 •  

дисципліна, яка вивчає мову в її відношенні до культури, розглядає взаємодію мовних, етнокультурних і етнопсихологічних чинників у функціонуванні й еволюції мови

 • дисципліна, яка вивчає мову в її відношенні до культури, розглядає взаємодію мовних, етнокультурних і етнопсихологічних чинників у функціонуванні й еволюції мови
 • МОВА
 • КУЛЬТУРА
 • Культура - це самореалізація людини, а мова – це найкоротший шлях до духовного світу людини
 • ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
 • засади вивчення лексики визначаються
 • необхідністю цілеспрямованого педагогічного впливу під час одночасного функціонування двох і більше мов
 •  

“У мовленнєвому розвитку дитини виникає багато труднощів, якщо вона перебуває у різномовному середовищі. Дитяча двомовність, яка розвивається стихійно і не має певного впливу виховання та навчання, веде до небажаних результатів»

 • “У мовленнєвому розвитку дитини виникає багато труднощів, якщо вона перебуває у різномовному середовищі. Дитяча двомовність, яка розвивається стихійно і не має певного впливу виховання та навчання, веде до небажаних результатів»

тісно пов’язані з:

 • тісно пов’язані з:
 • Мовознавством:
 • - соціолінгвістика
 • - лінгвокультурологія
 • - діалектологія
 • Психологією

що становлять

 • що становлять
 • дидактичну основу навчання української мови:
 • Загальнодидактичні науковості, систематичності і послідовності, перспективності, зв’язку теорії з практикою, наочності, свідомості, доступності викладу)
 • Методичні (лінгводидактичні) - взаємозв’язок :
 • - у викладанні двох мов;
 • - у вивченні різних розділів мови;
 • вивчення мови із роботою з РЗМ;
 • - навчання пунктуації , виразного читання тощо

Комунікативно спрямовували, орієнтували на формування й розвиток комунікативної компетенції (мовленнєвої, соціокультурної);

 • Комунікативно спрямовували, орієнтували на формування й розвиток комунікативної компетенції (мовленнєвої, соціокультурної);
 • Навчали володіти національними стереотипами мовленнєвої поведінки та культурного спілкування у багатомовному, багатокультурному середовищі;
 • Узгоджували ті мовні курси, які одночасно вводяться у школі; враховували мовний досвід, який набуто учнями з однієї мови, у вивченні іншої мови;
 • Порівнювали (приховано й відкрито) мови, які вивчаються у школі, а також літературну мову та діалекти, носіями яких є учні;
 • Формували навички самоконтролю у мовній поведінці під час використання двох мов;
 • Ураховували принцип двомовності в засвоєнні основної термінологічної лексики із загальноосвітніх предметів, що дає учням можливість продовжити навчання іншою мовою;
 • Інтегрували характер мовного курсу, сполучення мови, літератури, народознавства тощо;
 • Особистісно орієнтували навчання, враховували певні особливості національного характеру, світосприйняття, стереотипної поведінки, зокрема у мотивації до вивчення мови.
 • Пізнавальні (пояснювально-ілюстративний, частково-проблемний, проблемний або пошуковий);
 • Метод зіставлення (приховане, відкрите);
 • Тренувальні (імітаційний, репродуктивний, оперативний, продуктивно-творчий або комунікативний)
 • Неперекладний (демонстрація предмету, дії, жесту, ситуації; малюнка, картини; словотвірний аналіз);
 •  
 • Перекладний
 • (переклад рідною мовою, тлумачення слова рідною мовою)
 • народознавство
 • культуру
 • мовний матеріал (лексика та граматика)

Активно збагачувати лексичний запас школярів;

 • Активно збагачувати лексичний запас школярів;
 • Формувати толерантне, зацікавлене ставлення до інших мов і культур, підвищувати культуру спілкування у поліетномовному суспільстві.

…усвідомлення наукових лінгвістичних понять і відбір їх відповідно до методичних принципів навчання”

 • …усвідомлення наукових лінгвістичних понять і відбір їх відповідно до методичних принципів навчання”

 • Загальнодидактичні
 • Методичні (лінгводидактичні)

Науковості,

 • Науковості,
 • Систематичності і послідовності,
 • Наступності й перспективності,
 • Зв’язку теорії з практикою,
 • Наочності,
 • Свідомості,
 • Доступності викладу;
 • Реалізації міжпредметних зв’язків
 • культуропровідності

відбір достовірних відомостей про мову, які відповідають досягненням сучасної лінгвістичної науки;

 • відбір достовірних відомостей про мову, які відповідають досягненням сучасної лінгвістичної науки;
 • Формування необхідних практичних умінь і навичок на основі лінгвістичних відомостей;
 • Розвиток у школярів практичних навичок пошукового характеру;
 • Озброєння учнів доступними ім методами наукового дослідження;
 • Ознайомлення дітей з новими підходами до вивчення мовних явищ

ВИМОГИ:

 • ВИМОГИ:
 • РОЗМІЩЕННЯ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ В СИСТЕМІ, У ЛОГІЧНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ;
 • ДОТРИМАННЯ СИСТЕМНОСТІ В ЗНАННЯХ УЧНІВ;
 • ПОСТУПОВЕ РОЗШИРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ З РІЗНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ;
 • ВИДІЛЕННЯ ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ У ВИУЧУВАНОМУ МАТЕРІАЛІ, УСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ НИМИ

ВИКОРИСТАННЯ НАБУТИХ РАНІШЕ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ З МОВИ Й ПІДГОТОВКУ ДО СВІДОМОГО СПРИЙНЯТТЯ НАСТУПНИХ ТЕМ

 • ВИКОРИСТАННЯ НАБУТИХ РАНІШЕ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ З МОВИ Й ПІДГОТОВКУ ДО СВІДОМОГО СПРИЙНЯТТЯ НАСТУПНИХ ТЕМ

ДОБІР ТАКИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ, ЯКІ Б ДАВАЛИ ЗМОГУ УЧНЯМ ЗАКРІПЛЮВАТИ ЗДОБУТІ ЗАННЯ, А ТАКОЖ ФОРМУВАТИ НЕОБХІДНІ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ, ДОЛАТИ РОЗРИВ МІЖ ЗНАННЯМИ ПРО МОВНІ ФАКТИ Й УМІННЯ ЇХ ЗНАХОДИТИ В ТЕКСТАХ ТА САМОСТІЙНО ВЖИВАТИ В МОВЛЕННІ

 • ДОБІР ТАКИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ, ЯКІ Б ДАВАЛИ ЗМОГУ УЧНЯМ ЗАКРІПЛЮВАТИ ЗДОБУТІ ЗАННЯ, А ТАКОЖ ФОРМУВАТИ НЕОБХІДНІ ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ, ДОЛАТИ РОЗРИВ МІЖ ЗНАННЯМИ ПРО МОВНІ ФАКТИ Й УМІННЯ ЇХ ЗНАХОДИТИ В ТЕКСТАХ ТА САМОСТІЙНО ВЖИВАТИ В МОВЛЕННІ

ВИДИ:

 • ВИДИ:
 • ЗАПИСИ НА ДОШЦІ;
 • ТАБЛИЦІ;
 • СХЕМИ;
 • КАРТИНИ;
 • ПІДРУЧНИКИ;
 • ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

ЗРОЗУМІЛИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ;

 • ЗРОЗУМІЛИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ;
 • УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЇ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ФАКТІВ МОВИ Й ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДОМОГО СПРИЙМАННЯ ШКОЛЯРАМИ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ;

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДОМОГО СПРИЙМАННЯ ШКОЛЯРАМИ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ;
 • УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОЖНОГО З НИХ;
 • ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ В ЗОНІ НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ПОВИНЕН БУТИ РЕАЛЬНО ЗДІЙСНЮВАНИМ, АЛЕ ВОДНОЧАС ПОВИНЕН ВИКЛИКАТИ РОЗДУМИ, МІРКУВАННЯ, СПРИЯТИ РОЗВИТКУ

ЗАСВОЄННЯ ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ ТОЩО

 • ЗАСВОЄННЯ ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ ТОЩО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ, ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ ЯКИХ Є ДОСКОНАЛЕ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ;

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ, ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ ЯКИХ Є ДОСКОНАЛЕ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ;
 • ПРИЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІНШИХ КУЛЬТУР

Взаємозв’язок у викладанні двох мов;

 • Взаємозв’язок у викладанні двох мов;
 • Взаємозв’язок у вивченні різних розділів мови;
 • Функціонально-стилістична спрямованість у навчанні мови;
 • Зв’язок навчання мови із роботою з РЗМ;
 • Навчання морфології на синтаксичній основі, структурно-семантичний аспект вивчення синтаксису;
 • Зв’язок навчання пунктуації й виразного читання

Позамовний (екстралінгвістичний);

 • Позамовний (екстралінгвістичний);
 • Лексико-граматичний;
 • Семантичний;
 • Діахронічний

Тексти культурологічної тематики;

 • Тексти культурологічної тематики;
 • Репродукції картин;
 • Фото;
 • Фонозаписи;
 • Малюнки з підписами (із застосуванням етнокультурознавчих лексем);
 • Малюнки без підписів (без застосування етнокультурознавчих лексем)

Робота над збагаченням мовлення здійснюється з урахуванням семантичних відношень, у яких знаходяться одиниці мови

 • Робота над збагаченням мовлення здійснюється з урахуванням семантичних відношень, у яких знаходяться одиниці мови
 • НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ:
 • Відношення багатозначних слів або слів-омонімів з іншими словами в реченні

ВИВЧЕННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ, ОМОНІМІВ, СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ

 • ВИВЧЕННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ, ОМОНІМІВ, СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ

РОЗГЛЯДАЄ МОВНІ ЯВИЩА В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ, РОЗКРИВАЄ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СЛОВА З ІСТОРІЄЮ НАРОДУ

 • РОЗГЛЯДАЄ МОВНІ ЯВИЩА В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ, РОЗКРИВАЄ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СЛОВА З ІСТОРІЄЮ НАРОДУ

ДОПОМАГАЮТЬ ПОБУДУВАТИ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ НАУКОВО Й МЕТОДИЧНО ГРАМОТНО;

 • ДОПОМАГАЮТЬ ПОБУДУВАТИ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ НАУКОВО Й МЕТОДИЧНО ГРАМОТНО;
 • СПРИЯЮТЬ ЗАСВОЄННЮ ШКОЛЯРАМИ ГРУНТОВНИХ ЗНАНЬ З МОВИ;
 • СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ ВМІНЬ З МОВИ;
 • СПРИЯЮТЬ УСВІДОМЛЕННЮ УЧНЯМИ ВАЖЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Каталог: ld
ld -> Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Реферат з соціальної педагогіки на тему: „ Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога
ld -> Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ld -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ld -> Урок 5 Узагальнення знань учнів за темою: "Світ на початку ХХ ст. Перша Світова війна 1914-1918 р р" Урок 1
ld -> Програма навчальної дисципліни історія української культури


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал