Ляпін дмитро вадимович формування системи державного управління та регулювання підприємницької діяльності в україніСкачати 20,64 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір20,64 Kb.
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ
 • ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Спеціальність 25.00.02 “Механізми державного управління”
 • Кафедра економічної теорії та історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Актуальність дослідження теоретико-методологічних і науково-практичних проблем та закономірностей державних механізмів управління та регулювання підприємницької діяльності, функцій, структури та особливостей державного апарату управління на різних рівнях пов’язана з тим, що реальна діяльність державної влади в Україні на сучасному етапі у сфері державного управління та регулювання підприємницької діяльності значно випереджає за швидкістю змін та появою нових викликів розвиток теоретичних досліджень в цій області, що й обумовлює теоретичне значення дослідження.
 • Актуальність теми (1):
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Актуальність теми дослідження пов'язана:
 • по-перше, із зростанням ролі підприємницького сектору в політичному управлінні в сучасній Україні і необхідністю адекватного врахування цієї нової ролі;
 • по-друге, з тим, що світовий досвід державного управління та регулювання надає значне місце розвитку зв'язків органів державної влади з громадськістю; та
 • по-третє, з тим, що світовий досвід легітимації і сприяння ефективності та виконуваності державної політики у сфері підприємництва вкрай важливий для України, яка після визнання своєї економіки як ринкової, вступає на світовій арені в етап глобальної конкуренції, епоху нових інформаційних технологій і необхідності інноваційного розвитку.
 • Актуальність теми (2):
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Мета дослідження.
 • Метою дисертаційної роботи є науково-теоретичне дослідження проблем розвитку та модифікації механізмів державного управління та регулювання підприємницької діяльності з урахування економіко-політичного та суспільного стану України та специфіки сучасних ринкових змін; розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення державних механізмів управління і визначення пріоритетних напрямів, методів і чинників впливу державних механізмів управління на підприємницьку діяльність.
 • Мета і завдання дослідження (1/3):
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Завдання дослідження (початок):
 • дослідити теоретико-методологічні основи формування державних механізмів управління та регулювання підприємницької діяльності в умовах глибокої ринкової трансформації економіки, приєднання України до СОТ та включенням країни до глобальної економіки;
 • розкрити зміст, цілі, завдання, функції та методи державних механізмів управління і регулювання підприємницької діяльності у сучасному глобальному конкурентному середовищі;
 • визначити та узагальнити основоположні елементи досвіду державного управління і регулювання підприємницької діяльності в країнах з різним рівнем розвитку ринкових відносин;
 • визначити концептуальні підходи до моделювання державних механізмів управління підприємницької діяльності з метою визначення критеріїв для обґрунтування напрямів їх вдосконалення;
 • Мета і завдання дослідження (2/3):
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Завдання дослідження (закінчення):
 • охарактеризувати концептуальні положення і принципи державної регуляторної політики у сферах державного та регіонального управління, та її вплив на формування державних механізмів управління і регулювання підприємницької діяльності в Україні;
 • Дослідити систему та структуру центральних і місцевих органів державної влади в розрізі реалізації та забезпечення державних механізмів управління і регулювання підприємницької діяльності, та їх взаємовідносини з елементами громадянського суспільства в Україні;
 • обґрунтувати практичні пропозиції щодо вдосконалення ефективної системи засобів, інструментів та механізмів управління і регулювання підприємницької діяльності в сучасних умовах трансформації економіки та суспільства.
 • Мета і завдання дослідження (3/3):
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Об'єктом дослідження є процес формування та забезпечення ефективності системи державних механізмів управління та регулювання підприємницької діяльності в Україні в аспекті управління та у єдності і взаємодії їх складових в умовах глибоких суспільних та економічних ринкових перетворень в країні.
 • Предметом дослідження є формування системи державних механізмів управління та регулювання підприємницької діяльності в Україні.
 • Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що необхідною умовою сталого економічного зростання підприємництва як важливої складової національної економіки є розвиток і модифікація дієвої системи державного управління на засадах обґрунтування, прогнозування та обрахування очікуваних наслідків у взаємодії з громадянським суспільством.
 • Об’єкт, предмет та гіпотеза дослідження:
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • - Сформульовано положення про розширення ролі громадської думки і посилення ролі бізнес-асоціацій та інших організованих учасників підприємницького сектору на механізми державного управління та регулювання підприємницької діяльності, що посилюється високою динамікою розвитку українського суспільства, засобів і каналів впливу на нього, їх взаємопов’язаністю та зворотнім зв’язком;
 • Визначено об’єктивні передумови формування сучасної системи механізмів державного управління та регулювання підприємницької діяльності, що породжуються вимогами ринку та конкурентного середовища, зумовлені впливом світових, державних та міждержавних, регіональних та субрегіональних процесів і визначаються такими факторами: необхідністю індивідуального відтворення, забезпеченням довгостроковості взаємозалежних інтересів держави, роботодавців та найманих працівників, забезпечення єдності та цілісності ринкового середовища і входження їх у світовий економічний простір;
 • Очікувана наукова новизна (2/1):
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • - Доведено неохідність постійного та професійного діалогу між суб’єктами підприємницької діяльності та органами державної влади з питань формування та реалізації державної політики щодо підприємництва в цілому, та окремих галузей чи регіонів.
 • - Визначено необхідність застосування у повсякденній практиці органів державної влади інструментів всебічного розгляду проектів нормативно-правових актів на засадах безумовного запровадження засад державної регуляторної політики, що значно підвищує ефективність механізмів державного управління та регулювання підприємницької діяльності та забезпечує сталість процесу державного управління та регулювання.
 • Очікувана наукова новизна (2/2):
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Очікуване практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати та пропозиції дисертаційного дослідження втілені в пропозиції, методики, рекомендації та мають придатну для використання на практиці. Результати та основні положення дисертації можуть бути використані при опрацюванні програм соціально-економічного розвитку України та окремих регіонів, підготовці відпо­відних розділів проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності, розробці дієвих механізмів реалізації національних та цільових програм розвитку національно підприємництва.
 • Очікуване практичне значення одержаних результатів:
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Апробація результатів дослідження:
 • Матеріали дисертаційного дослідження використані як пропозиції та зауваження до проектів ряду законів та методичних матеріалів. Основні результати викладені в наукових публікаціях автора, доповідях на наукових конференціях, аналітичних записках до органів державної влади.
 • Матеріали дослідження використано також при підготовці експертної доповіді “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році” (Національний Інститут Стратегічних Досліджень. 2007), та щорічної доповіді Міністерства сім’ї та молоді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України “Про становище молоді в Україні” (2006).
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • У дисертації узагальнено та розв’язано актуальну наукову проблему, що полягає в розробці концепції й теоретико-методологічних засад формування системи механізмів державного управління та регулювання підприємницької діяльності в умовах глибоких ринкових перетворень економіки України. Отримані в процесі дослідження результати підтверджують гіпотезу, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання дослідження дають можливість зробити ряд висновків, серед яких один з головних полягає в необхідності врахування та посилення синергетичного ефекту державного управління на розвиток національного підприємництва та економіки в цілому, що прямо та безпосередньо має передбачати всебічні професійні консультації з підприємницьким сектором як щодо принципів та напрямків регулювання, так і щодо окремих норм і положень нормативно-правових актів, що має забезпечуватись на основі положень державної регуляторної політики.
 • Висновки:
 • ЛЯПІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
 • Дмитро Ляпін
 • lyapins@svitonline.com
 • (044) 255-1923


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка