М. Тернопіль " " рСкачати 58,55 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір58,55 Kb.
ДОГОВІР ________

м. Тернопіль “.......”............................201….р.


ФОП Осадца Юлія Володимирівна (надалі – Продавець), що діє на підставі виписки в ДР, з однієї сторони, та ……………………………………………… в особі , що діє на підставі ……………………….. (надалі – Покупець), з другої сторони, з другої сторони, які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони, а кожне окремо – як Сторона, дійшли до взаємної згоди і уклали цей договір купівлі-продажу (надалі – Договір) відповідно до чинного цивільного законодавства про наступне:
1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передавати друкований товар (в подальшому – Продукція) у власність Покупця, а Покупець зобов'язується приймати та оплачувати отриману Продукцію на умовах, зазначених у цьому Договорі.

1.2. Сторони погоджуються, що видаткова накладна на передану Продукцію є документом, який засвідчує факт передачі товару, а також засвідчує остаточно узгоджені сторонами назву, кількість, ціну (вартість) Продукції.
2. Ціна (вартість) Продукції та умови оплати

2.1. Загальна сума цього Договору (тобто загальна вартість (ціна) усієї Продукції, поставленої за цим Договором) Сторонами не обмежується і визначається на підставі фактично поставленої (переданої у власність) Продукції та узгодженої на неї ціни, відповідно до видаткових накладних.

2.2. Оплата ціни (вартості) Продукції здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Продавця протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Продукції.

2.3. Розрахунки за Продукцію здійснюються в грошовій одиниці України – гривні.

2.4. Датою оплати (отримання грошей Продавцем) вважається дата поступлення грошових коштів на банківський поточний рахунок Продавця.
3. Умови та порядок передачі Продукції

3.1. Для передачі Продукції Покупець зобов'язаний підписати накладну.

3.2. Завантаження, вивіз та доставка Продукції здійснюються транспортом та за рахунок Покупця. Ризик випадкового знищення й/або ушкодження Продукції переходять до Покупця з моменту отримання Продукції Покупцем.

3.3. За погодженням Сторін, доставка Продукції Покупцю може бути здійснена Продавцем.

3.4. Датою поставки (передачі у власність) Продукції вважається дата, що вказана у видатковій накладній.
4. Термін (строк) дії Договору

4.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) Сторонами та діє терміном на 1 (один) рік, але у будь-якому випадку, до моменту повного та належного виконання усіх своїх зобов’язань за цим Договором. У випадку, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів до моменту закінчення цього строку жодна із Сторін не повідомить протилежну Сторону про свою відмову від продовження цього строку, цей строк щоразу автоматично пролонговується (продовжується) на 1 (один) рік.

4.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

4.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.


5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.2. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.3. За несвоєчасну оплату за Договором Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі двійної облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день протермінування.


6.Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов'язковим.
7.Форс-мажор

7.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, термін (строк) виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.

Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

7.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше шістдесяти календарних днів, кожна із Сторін вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши іншій Стороні відповідне повідомлення, не пізніше ніж за 10 (Десять) робочих днів. В таких випадках жодна зі Сторін не вправі пред'являти претензії іншій Стороні для компенсації будь-яких можливих збитків, за винятком претензії Покупця до Продавця щодо обов’язку повністю повернути оплату за Продукцію, яку Продавець поставив (передав) Покупцю до моменту виникнення обставин непереборної сили.

7.3. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Покупця від проведення оплати за Продукцію, яка була йому поставлена до моменту виникнення обставин непереборної сили.

7.4. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої установи.


8. Заключні положення

8.1. Зміни і доповнення до цього Договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох сторін. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

Всі акти, накладні, додатки (додаткові угоди), доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

8.2. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.

8.3. Жодна зі сторін не вправі передавати свої права та обов’язки по цьому договору третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої сторони.

8.4. Сторони зобов’язуються в п’ятиденний строк з моменту настання відповідної події повідомити одна одну про зміну своєї юридичної адреси, банківських та інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації. У разі початку процедури реорганізації сторони в п’ятиденний термін зобов’язуються укласти додаткову угоду, в якій буде зазначено про подальший порядок взаємовідносин між сторонами. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.


9. Юридичні адреси і реквізити Сторін
Продавець: Продавець:

ФОП Осадца Ю.В.

м. Тернопіль, Винниченка, 9

реєстр.код 3040504148р/р №26009322237 в РБ Аваль, МФО 380805

спрощена система оподаткування, друга група
Каталог: userfiles -> image
userfiles -> Від викладання дисциплін до освоєння наук в інформаційний економіці с. С. Ващаєв
userfiles -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
userfiles -> Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
userfiles -> Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
userfiles -> Узагальнення судової практики щодо вирішення питання процесуальних витрат у судових рішеннях (вироки, ухвали) до плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області на IІ півріччя 2014 року
userfiles -> Петюх Василь Миколайович, к е. н., проф
userfiles -> Виконала: студентка 4 курсу 5 групи спеціальності 6504
image -> Проект фінансується Європейським Союзом Проект співфінансується та впроваджується Програмою розвитку ООН львівщина у Проекті єс/проон
image -> Програма розвитку ООН представництво Європейської Комісії в Україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал