Медико-правові питання у діяльності медичних фізиків та інженерівСкачати 45,62 Kb.
Дата конвертації08.02.2017
Розмір45,62 Kb.

МЕДИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ФІЗИКІВ ТА ІНЖЕНЕРІВ

 • Радмила Гревцова,
 • адвокат, к.ю.н.,
 • директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України президент Української медико-правової асоціації,
 • Член Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права
 • Київ -2013
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УВАГИ ДО ПИТАНЬ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ, МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ, ЗАКЛАДАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • Підвищення уваги до прав людини, у т.ч. у галузі охорони здоров'я
 • Підвищення вимог до якості медичної допомоги/послуг та уваги суспільства до випадків неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками
 • Зростання кількості “медичних справ” (в першу чергу цивільних справ за позовами про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров'я внаслідок надання медичної допомоги/медичних послуг неналежної якості)
 • Поява нових біомедичних технологій, які вимагають належного правового регулювання
 • Реформування системи охорони здоров'я України та законодавства у галузі охорони здоров'я
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • Медичне право, його поняття та особливості. Значення медичного права для практичної діяльності адвоката
 • Правові основи організації охорони здоров’я. Правове регулювання зайняття медичною діяльністю
 • Правовий статус пацієнта, медичного працівника, закладу охорони здоров’я
 • Медичне втручання і умови його правомірності
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

МІСЦЕ МЕДИЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

 • Медичне (здравоохоронне) право як комплексна галузь права
 • Медичне право як підгалузь однієї з галузей права (напр., права соціального забезпечення, адміністративного чи цивільного права)
 • Медичне право як комплексний інститут права
 • Медичне право як галузь законодавства
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПОНЯТТЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

 • Медичне право – це система норм, що регулюють відносини, пов’язані з організацією, забезпеченням та наданням медичної допомоги/ медичних послуг
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАВА

 • Потенційне залучення у зазначені відносини широкого кола осіб, що обумовлює значний суспільний інтерес
 • Наявність самостійного предмета правового регулювання (Ю.Д.Сергеев)
 • Комплексне застосування методів правового регулювання, запозичених з інших галузей права (Гладун З.С.);
 • Наявність медико-спеціальних норм
 • Значний масив нормативно-правових актів та ін. нормативних документів, в т.ч. спеціальних (здійснення мед.діяльності регулює понад 5 000 нормативних документів!), і наявність певної систематизації законодавства
  • Конституція України
  • Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.
  • Цивільний кодекс України
  • Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”
   • Низка спеціальних законів (напр., ЗУ “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині”)
   • Низка законів, що регулюють певні питання здійснення господарської діяльності (напр., ЗУ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, ЗУ “Про захист прав споживачів”, ЗУ “Про рекламу”)
    • Підзаконні акти (постанови КМУ, накази МОЗ України)
 • Наявність специфічних галузевих принципів, понять, термінів тощо
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАНЯТТЯ МЕДИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 • Атестація медичних працівників
 • Ліцензування закладів охорони здоров’я
 • Державна акредитація закладів охорони здоров’я
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАНЯТТЯ МЕДИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  • Атестація медичних працівників
  • Наказ МОЗ України “Про подальше удосконалення атестації лікарів” від 19.12.1997 р. № 359
  • Наказ МОЗ України “Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою” від 23.11 2007 р. № 742
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТТЯ МЕДИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  • Ліцензування медичної практики
  • Наказ МОЗ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики” від 02.02.2011 р. № 49
  • Наказ МОЗ України “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються від 10.02.2011 р. № 80
  • Державна акредитація закладів охорони здоров’я
  • Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів. Затверджені наказом МОЗ України від 14.03.2011 № 142.
  • Критерії державної акредитації лікувально-профілактичних закладів. Затверджені наказом МОЗ України від 14.03.2011 № 142.
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОМІРНОСТІ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ

  • Медичне втручання – це застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини (ст. 42 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”)
  • Проблемні питання:
  • Оформлення згоди на медичне втручання
  • Розширення меж медичного втручання
  • Обгрунтованість ризикованих медичних втручань
  • Втручання в організм умовно здорових пацієнтів з естетичною метою
  • Застосування нових методів медичного втручання
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

УМОВИ ПРАВОМІРНОСТІ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ

  • Загальні умови правомірності медичного втручання:
  • наявна інформована згода пацієнта на медичне втручання;
  • медичне втручання не може завдати шкоди здоров'ю пацієнта або можлива шкода від застосування методів медичного втручання, пов'язаного з ризиком для здоров'я пацієнта, є меншою ніж та, що очікується у разі відмови від медичного втручання, а усунення небезпеки для здоров'я пацієнта іншими методами неможливе;
  • застосовувані методи медичного втручання та лікарські засоби дозволені Міністерством охорони здоров'я України.
 • (ст.ст. 39, 42-44 Основ)
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ: ПИТАННЯ ФОРМИ

 • Чинне законодавство не встановлює вимог щодо того, у якій формі (усній чи письмовій) має надаватися інформована згода пацієнта на переважну більшість медичних втручань
 • Письмова форма вимагається у разі:
  • застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування;
  • переливанні хворому крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів;
  • проходження тесту на ВІЛ;
  • штучного переривання вагітності;
  • у деяких інших випадках
 • У багатьох випадках доцільно вдаватися до письмового оформлення інформованої згоди (в першу чергу у разі медичних втручань з високим ступенем ризику)
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

СПОСОБИ ФІКСАЦІЇ ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ

 • Шляхом підпису пацієнта під відповідним записом в історії хвороби чи медичній карті амбулаторного хворого
 • Шляхом підписання пацієнтом документу (документів), у якому (яких) міститься вказівка на факт згоди пацієнта на медичне втручання, а також більш або менш докладний виклад інформації, на підставі якої була надана така згода (“формулярний” варіант)
   • “Формулярний варіант” може складатися з одного документа (власне формуляру), який містить підтвердження згоди пацієнта на медичне втручання та найбільш важливу інформацію щодо цього втручання, або зі стандартного тексту інформованої згоди та інформації (пам'ятки) для пацієнта.
 • Шляхом підписання договору про надання медичних послуг
   • Як правило, “договірний” варіант застосовується ЗОЗ приватної форми власності, що надають пацієнтам платні медичні послуги, у випадку, коли ці послуги полягають в одноразовому медичному втручанні або коли передбачається отримання пацієнтом комплексу медичних послуг
   • Можлива комбінація способів
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ: ПИТАННЯ ЗМІСТУ

 • Текст інформованої згоди пацієнта на медичне втручання повинен містити:
 • Виклад основної інформації, дотичної до медичного втручання, яка дозволяє пацієнтові прийняти усвідомлене рішення щодо надання своєї згоди на медичне втручання чи відмови від нього
 • Фіксацію факту згоди пацієнта на таке втручання, наданої на підставі викладеної інформації
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ: ПИТАННЯ ЗМІСТУ (Продовження)

 • “В ідеалі” текст інформованої згоди
 • пацієнта на медичне втручання повинен містити:
 • діагноз пацієнта і ціль медичного втручання;
 • назву і характер медичного втручання;
 • очікуваний результат медичного втручання;
 • умови, від яких залежить досягнення / збереження результату медичного втручання (в .ч. дії пацієнта, які необхідно вчинити або від яких необхідно утриматися);
 • потенційні ризики та ускладнення (у деяких випадках доцільно вказати й можливі дискомфорти та побічні ефекти);
 • альтернатівні методи діагностики і лікування.
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ: ПИТАННЯ ЗМІСТУ (Продовження)

  • Той факт, що у договорі з пацієнтом або в інформованій згоді пацієнта на медичне втручання зазначаються можливі ускладнення, не звільняє ЗОЗ від відповідальності за їх виникнення, якщо такі ускладнення сталися з вини лікаря.
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПОМИЛКИ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ

 • Неінформативність формуляру інформованої згоди
 • Надмірна деталізованість тексту формуляру без відповідних застережень;
 • Підміна бесіди з пацієнтом деталізованим формуляром інформованої згоди.
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

РОЗШИРЕННЯ МЕЖ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ

 • Лікар має право розширити межі медичного втручання, раніше погоджені з пацієнтом, без отримання згоди пацієнта на таке розширення, якщо воно є необхідним для усунення загрози життю хворого
 • (підстава - частини 2 статті 43 Основ).
 • (Відповідно до частини 2 статті 43 Основ у невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна).
 • В інших випадках необхідно:
 • дочекатися, коли пацієнт зможе дати свою згоду на розширене медичне втручання, або
 • включити до формуляру інформованої згоди положення, відповідно до якого пацієнт підтверджує своє розуміння того, що під час медичного втручання можуть виникнути обставини, які вимагатимуть розширення меж медичного втручання, і дає свою згоду на таке розширення, якщо, на думку лікаря, воно є необхідним для усунення небезпеки життю, здоров'ю чи працездатності пацієнта, з наступним інформуванням його про це.
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДОЗВОЛЕНІСТЬ МЕТОДІВ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ

 • Про дозволеність методів медичного втручання свідчить вказівка на них:
  • у нормативно-правових актах, спрямованих на регулювання порядку надання певних видів медичної допомоги
  • у клінічних протоколах та нормативах надання медичної допомоги з відповідних лікарських спеціальностей, затверджених МОЗ України
  • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДІЇ ЛІКАРЯ У ВИПАДКУ ВІДМОВИ ПАЦІЄНТА ВІД НЕОБХІДНОГО ЙОМУ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ

 • Якщо відсутність згоди пацієнта на медичне втручання може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний пояснити це пацієнтові;
 • Якщо і після цього пацієнт відмовляється від медичного втручання, лікар має право взяти від пацієнта письмове підтвердження такої відмови, а при неможливості його одержання – засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПОШИРЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ” НА ДЕРЖАВНІ І КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: АРГУМЕНТИ “ЗА”

 • Послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.
 • Договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ).
 • Належна якість товару, роботи або послуги – властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем.
 • Продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб.
 • Виконавець - суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги.
 • (Ст. 1 ЗУ “Про захист прав споживачів” у ред. Закону від 01.12.2005)
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Сторонами у договорі про надання медичних послуг виступають лікувальний заклад і пацієнт.
 • Сторони мають право врегульовувати у договорі відносини, які не врегульовані актами цивільного законодавства.
  • Сторони в договорі можуть відступати від положень актів цивільного законодавства і врегульовувати свої відносини на власний розсуд, крім випадків, коли: - в актах цивільного законодавства прямо вказано на те, що сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства; - якщо обов’язковість для сторін актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або з суті відносин між сторонами.
 • Умови договору, що є несправедливими, визнаються недійсними. Умови є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.
 • Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві завдано збитків, то вони повинні бути відшкодовані винною особою у повному обсязі.
 • (ст. 18 ЗУ “Про захист прав споживачів”)
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Договори про надання медичних послуг є публічними
   • Стаття 633. Публічний договір
 • 1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
 • 2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
 • 3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
 • 4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
 • У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
 • 5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.
 • 6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.
 • [Курсив мій - РГ]

ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Договори про надання медичних послуг є договорами приєднання
   • Стаття 634. Договір приєднання
 • 1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярпх або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
 • 2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язань або містить інщі умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.
 • ... .
 • [Курсив мій - РГ]

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • Наказ МОЗ України “Про затвердження форм галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я” від 03.05.99 р. № 102 (із змінами, останні внесені наказом від 05.02.07 р. № 58)
 • Наказ МОЗ України “Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів” від 26.07.99 р. № 194
 • Наказ МОЗ України “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях) від 27.12.99 р. № 302
 • Наказ МОЗ України “Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів” від 04.01.01. № 1
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • Наказ Головного архівного управління при КМУ “Про затвердження Переліку типових документів” від 20.07.1998 р. № 41
 • Наказ МОЗ України “Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм у лікувально-профілактичних закладах” від 05.07.2005 р. № 330
 • Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. (ДСТУ 4163-2003)
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 • Належна якість товару, роботи або послуги – властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем.
 • (Ст. 1 ЗУ “Про захист прав споживачів” у ред. Закону від 01.12.2005)
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Продовження)

 • Стандарти/нормативи надання медичної допомоги
 • Наказ МОЗ України “Про затвердження тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей” від 27.07.98 № 226
 • Наказ МОЗ України “Про затвердження Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів” від 28.12.02 № 502
 • Наказ МОЗ України “Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги” від 28.12.02. № 507
 • Нормативи за 29 лікарськими спеціальностями
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Продовження)

 • Щодо юридичної сили
 • стандартів/нормативів надання медичної допомоги
 • Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 03.10.92.
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Продовження)

 • Показники якості надання медичної допомоги
 • (передбачені Переліком,
 • затвердженим Наказом МОЗ України від 28.12.2002 р. № 507)
 • доступність медичної допомоги;
 • економічність медичної допомоги;
 • ефективність медичної допомоги;
 • наступність медичної допомоги;
 • науково-технічний рівень медичної допомоги;
 • рівень якості диспансеризації;
 • рівень якості діагностики;
 • рівень якості лікування;
 • рівень якості обстеження;
 • рівень якості профілактики;
 • рівень якості реабілітації;
 • ступінь задоволення пацієнтів отриманою медичною допомогою.
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПАЦІЄНТАМИ: УГОДА ПРО МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ

 • Увага! Йдеться про досудове врегулювання спору. Угоду про мирне врегулювання спору не слід змішувати з мировою угодою.
 • Практика укладання угоди у разі непогодження закладу з твердженнями пацієнта про неналежну якість послуг та вину працівника ЗОЗ
 • Констатується, що пацієнт звернувся до ЗОЗ з вимогою про повернення грошової суми, сплаченої пацієнтом за надані йому послуги (із зазначенням виду послуг та розміру суми);
 • Констатується, що ЗОЗ вважає, що послуги були надані пацієнтові кваліфіковано і що заклад не визнає своєї вини у медичній ситуації, яка має місце у пацієнта;
 • Міститься вказівка на те, що, незважаючи на відсутність своєї вини, ЗОЗ бажає сплатити пацієнтові відповідну суму з урахуванням певних обставин (наприклад, бажання допомогти пацієнтові в оплаті подальшого лікування в іншому закладі охорони здоров'я, куди пацієнт має намір звернутися за отриманням медичних послуг, тощо)
 • Зазначається, що ЗОЗ сплачує пацієнтові відповідну суму і вказується, у який спосіб та у який термін
 • Вказується, що спір, який виник між пацієнтом і ЛПЗ з приводу наданих пацієнтові медичних послуг, врегульовано повністю і взаємних претензій сторони не мають.
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

 • Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007 № 877-V, набрання чинності відбудеться 26.12.2007
 • Copyright Р.Ю.Гревцова

ЮРИДИЧНІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ СИТУАЦІЙ, ЯКІ ПРОВОКУЮТЬ ПЕВНІ ПОРУШЕННЯ АБО УСКЛАДНЮЮТЬ ЗАХИСТ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Підвищення рівня ведення медичної документації;
  • Покращення кадрової роботи, в т.ч. підвищення рівня кадрового діловодства (укладення колективного договору, перегляд посадових інструкцій (за необхідності) тощо);
  • Упорядкування іншої внутрішньої документації (наказів, положень тощо);
  • Договірна та претензійна робота:
    • Відслідковування стану виконання договорів;
    • Своєчасне пред’явлення претензій до контрагентів, що порушують договірні зобов’язання;
  • Вжиття заходів по виконанню вимог законодавства (наприклад, законодавства про захист прав споживачів, законодавства про метрологію та сертифікацію);
  • Відслідковування змін до чинного законодавства, що регламентує питання надання медичної допомоги (послуг).
 • Copyright Р.Ю.Гревцова


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка