Методи наукових дослідженьСкачати 43,66 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір43,66 Kb.
 • НЦ "Мала академія наук України"
 • Методи
 • наукових досліджень
 • Посібник
 • для учнів-членів
 • Малої академії наук України
 • Метод - певний систематизований комплекс прийомів та засобів, які застосовуються дослідником для досягнення поставленої мети.
 • Метод розглядається також як сукупність прийомів практичного або теоретичного пізнання дійсності.
 • З допомогою різних методів отримують нову інформацію про навколишній світ, заглиблюються в сутність явищ і процесів, розкривають закони та закономірності розвитку, формування й функціонування об’єктів дослідження. Від
 • якості методу, правильності його застосування залежить
 • істинність отриманих знань.
 • Обравши метод дослідження, науковець має досконало
 • ним оволодіти.
 • Теоретичні методи розкривають сутність явищ,
 • що вивчаються, виявляють закономірні зв’язки та співвідношення. Використовуються зазвичай при визначенні проблеми та формулюванні гіпотези дослідження.
 • Емпіричні методи служать засобом збирання конкретних фактів, спрямовані на їх виявлення та опис явищ.
 • Методи обробки даних призначені для обробки
 • отриманих даних, встановлення залежності
 • кількісних та якісних показників аналізу,
 • інтерпретації їхнього змісту.
 • Види методів дослідження
 • Вибір методів дослідження
 • здійснюється відповідно до їх мети та завдань.
 • Емпіричні
 • Теоретичні
 • 1
 • 3
 • 2
 • Метод або сукупність методів мають бути підібрані так, щоб дослідник мав можливість повністю перевірити гіпотезу дослідження.
 • У наукових дослідженнях застосовується, як правило, не один окремий метод, а їх сукупність.
 • абстрагування
 • узагальнення
 • формалізація
 • ідеалізація
 • екстраполяція
 • аналогія
 • дедукція
 • аналіз
 • індукція
 • синтез
 • аксіоматичний метод
 • гіпотетичний метод
 • систематизація
 • історичний метод
 • порівняння
 • класифікація
 • моделювання
 • Теоретичні методи
 • 1
 • Аналіз – метод пізнання, в основу якого покладена процедура умовного чи реального розчленування об'єкта пізнання на складові. Метою є перехід від вивчення цілого до вивчення складових для отримання інформації про структуру об'єкта, властивості його складових, взаємозв'язки між ними.
 • Синтез – метод пізнання, в основу якого покладена процедура поєднання складових об'єкта пізнання в єдине ціле, систему. Метою є не просто складання цілісної картини зі складових, а узагальнення аналітично виділених і
 • вивчених особливостей об’єкта.
 • Аналіз і синтез взаємопов'язані, вони є єдністю
 • протилежностей.
 • 1.1-
 • 1.2
 • Індукція – метод дослідження, за допомогою якого на підставі часткових фактів робиться загальний висновок щодо об'єкта пізнання (від конкретного до загального).
 • Використовується після збору окремих суджень з проблеми дослідження, на основі яких робиться загальний висновок.
 • Індуктивні умовиводи дають лише вірогідні знання.
 • Дедукція – метод дослідження, при якому часткові висновки виводяться із загальних. Важливою передумовою дедукції є зведення конкретних задач до загальних і перехід від розв'язання задачі в загальному вигляді до окремих її варіантів.
 • Дедуктивні умовиводи приводять до нового, достовірного
 • знання, тому що їх вихідні посилання дійсні.
 • Дедукція завжди виступає в єдності з індукцією, це
 • взаємозворотні методи пізнання.
 • 1.3-
 • 1.4
 • Абстрагування – це умовне ігнорування несуттєвих властивостей, зв'язків, відношень предметів і виділення кількох, найсуттєвіших рис об'єкта пізнання.
 • Процес абстрагування є двоступеневим:
 • 1) відокремлюється суттєве від несуттєвого, загальне від одиничного;
 • 2) установлюється незалежність або слабка залежність об'єкта пізнання від певних факторів для того, щоб
 • ігнорувати їх.
 • Наприклад, при дослідженні роботи
 • будь-якого механізму аналізують розрахункову
 • схему, яка відтворює основні, суттєві його
 • властивості.
 • 1.5
 • Аксіоматичний метод полягає у прийнятті деяких
 • тверджень (аксіом, постулатів) без доведення з подальшим виведенням решти знань за визначеними логічними правилами.
 • Дає можливість створювати закінчені, логічно завершені наукові теорії. Використовується у математиці та ряді розділів фізики.
 • Гіпотетичний метод базується на розробленні гіпотези, наукового припущення, що містить елемент новизни та оригінальності.
 • Гіпотеза має повніше та краще пояснити явища й процеси,
 • підтверджуватися експериментально.
 • Цей метод дослідження є основним та
 • найпоширенішим у прикладних науках.
 • 1.6 -
 • 1.7
 • 1.8
 • Моделювання – створення штучної системи, яка відображає з певною точністю властивості об’єкта, що досліджується. Побудова моделі, як правило, спрощує оригінал, узагальнює його. Це сприяє упорядкуванню та систематизації інформації про нього. Подібність моделі до оригіналу суттєва, а розбіжність – несуттєва.
 • Види моделей: матеріальні (втілюються у дереві, металі, склі тощо) та ідеальні (фіксуються в таких наочних елементах, як креслення, рисунок, схема, комп'ютерна програма та ін.)
 • Структура метода моделювання:
 • - визначення завдання;
 • - створення або вибір моделі;
 • - дослідження моделі;
 • - перенесення знань з моделі на оригінал.
 • Метод моделювання тісно пов'язаний з
 • такими методами, як ідеалізація та формалізація.
 • Ідеалізація – це мисленнєве конструювання об'єктів,
 • яких не існує в дійсності.
 • Ідеалізований об'єкт виступає як реальне відображення предметів і процесів.
 • Метою ідеалізації є:
 • - позбавлення реальних об'єктів несуттєвих властивостей;
 • уявне надання цим спрощеним об'єктам гіпотетичних властивостей, яких не можна досягти на практиці.
 • Формалізація – метод, сутність якого полягає у представленні досліджуваних процесів (явищ) у вигляді
 • формальної системи та спеціальної символіки.
 • Формалізація – основа для алгоритмізації й програмування.
 • Використання символів дає можливість наочно
 • встановити закономірності між фактами, що вивчаються.
 • 1.9-
 • 1.10
 • Узагальнення – це метод наукового пізнання, за допомогою якого фіксуються загальні ознаки та властивості певного класу об'єктів і здійснюється перехід від одиничного до особливого та загального, від менш загального до більш загального.
 • Здійснюється шляхом абстрагування від специфічних і виявлення загальних ознак (властивостей, відношень тощо), притаманних певним предметам.
 • Найпростіше узагальнення – об'єднання об'єктів на основі окремої ознаки. Складніше – комплексне узагальнення (група об'єктів з різними основами об'єднуються в єдине ціле).
 • Екстраполяція – розповсюдження на весь
 • об'єкт висновків, отриманих із
 • спостережень над однією його частиною.
 • 1.11-
 • 1.12
 • Порівняння – це процес встановлення подібності або відмінностей предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманного кільком об'єктам.
 • Метод порівняння буде результативним за таких вимог:
 • - порівнюватимуться лише такі явища, між якими можлива деяка об'єктивна спільність;
 • порівняння має здійснюватися за найбільш важливими, суттєвими рисами.
 • Використовують при вивченні сукупності однорідних об'єктів (предметів, явищ), що утворюють певний клас і
 • мають істотні для зіставлення властивості.
 • Класифікація – розподіл множини об'єктів на
 • групи за ознаками схожості або несхожості.
 • 1.13-
 • 1.14
 • Аналогія – це метод, відповідно до якого на підставі подібності предметів за одними ознаками робиться висновок про їх подібність за іншими ознаками.
 • Аналогія сама по собі ще не може гарантувати достовірні висновки. Аналогія не дає достовірного знання: якщо роздуми за аналогії є істинними, то це ще не означає, що його результати будуть істинними. Для підвищення вірогідності висновків за аналогією необхідно:
 • - досліджувати внутрішні, а не зовнішні якості, що співпадають;
 • для дослідження обирати об'єкти подібні у
 • важливих і суттєвих ознаках, а не у
 • випадкових і другорядних;
 • - враховувати не тільки подібності, а й
 • відмінності – щоб останнє не
 • перенести на інший об'єкт.
 • 1.15
 • Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування та розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей.
 • Один з основних методів наукового пізнання в суспільних
 • науках. У прикладних науках він використовується, наприклад, при вивченні розвитку та формування тих чи інших галузей науки і техніки.
 • Систематизація – процес упорядкування деякої множини розрізнених об'єктів і знання про них.
 • Здійснюється шляхом встановлення єдності та відмінності
 • елементів, що підлягають систематизації, визначення місця
 • кожного елементу відносно один одного. Результат –
 • відповідна наукова система об'єктів і знань про них.
 • 1.16-
 • 1.17
 • Емпіричні методи слугують засобом збору конкретних
 • фактів, спрямовані на їх виявлення та опис явищ.
 • 2.2.
 • діагностування
 • бесіда
 • експеримент
 • спостереження
 • вимірювання
 • підрахунок
 • метод
 • експертних
 • оцінок
 • тестування
 • опис
 • інтерв'ю
 • анкетування
 • Емпіричні методи
 • 2
 • опитування
 • Експеримент – набір дій і спостережень, які
 • виконуються для перевірки (істинності чи хибності) гіпотези
 • або дослідження причинних зв'язків між феноменами.
 • Експеримент проводять:
 • - за необхідності відшукати в об'єкта нові, невідомі властивості;
 • - при перевірці правильності теоретичних побудов;
 • - при демонстрації явища.
 • Етапи експерименту:
 • Констатуючий – встановлення існуючих на момент експерименту характеристик і властивостей предмета пізнання.
 • В експерименті беруть участь дві групи учасників:
 • а) основна група (бере участь у всіх процедурах
 • експерименту та проходить цикл формуючих впливів);
 • б) контрольна група (еталон, у порівнянні з яким буде
 • оцінюватися формуючий ефект експерименту).
 • 2.1
 • Формуючий – реалізується за допомогою спеціально побудованої дослідником експериментальної моделі розвиваючих і формуючих впливів на предмет дослідження.
 • Експеримент може поєднувати в собі процедури різного характеру. У цьому етапі експерименту бере участь основна група учасників.
 • Контрольний – проводиться “контрольне” дослідження, в якому беруть участь основна та контрольна групи учасників.
 • Показники контрольної групи порівнюються з показниками основної групи для встановлення формуючого ефекту, досягнутого в роботі з основною групою.
 • Далі результати дослідження піддаються відповідному
 • аналізу та використовуються для встановлення або
 • обґрунтування певних закономірностей розвитку предмета
 • дослідження.
 • 2.1
 • 2.2
 • Спостереження – це систематичне, цілеспрямоване
 • вивчення об'єкта пізнання.
 • Види спостережень: безпосереднє (без застосування техзасобів); опосередковане (із використанням техпристроїв).
 • Спостерігач: слідкує за розвитком ситуації, фіксує дрібниці, систематизує та групує факти. Необхідна умова об'єктивності – багаторазове спостереження.
 • Спостереження має відповідати таким вимогам:
 • - проводиться для виконання певного, чітко поставленого завдання;
 • - виконується за планом;
 • спостерігаються лише ті сторони об'єкта пізнання, які
 • викликають інтерес при дослідженні;
 • - спостерігач шукає потрібні об'єкти, риси, явища;
 • - спостереження ведеться безперервно або за
 • певною системою.
 • Результати фіксуються в описах.
 • Опис – це фіксування ознак об'єкта пізнання, які встановлюються шляхом спостереження або вимірювання.
 • Види опису:
 • - безпосередній – коли дослідник безпосередньо сприймає та фіксує ознаки об'єкта;
 • опосередкований – коли дослідник відзначає ознаки об'єкта, які сприймають та фіксують інші особи (наприклад, характеристики НЛО).
 • Підрахунок – це визначення якісних співвідношень об'єктів
 • пізнання або параметрів, що характеризують їх якості.
 • Вимірювання – це визначення кількісних значень,
 • властивостей об'єкта пізнання з використанням спеціальних
 • методик, одиниць виміру та технічних пристроїв.
 • 2.3-
 • 2.5
 • Бесіда забезпечує пізнання об'єкта, явища через
 • безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах.
 • Для результативності бесіди дослідник має створити сприятливу атмосферу відкритого спілкування, володіти навичками тактичного спілкування.
 • Одним з різновидів методу бесіди є інтерв'ю – бесіда за
 • заздалегідь розробленим планом з особою або групою осіб,
 • відповіді яких є матеріалом для наукових узагальнень.
 • Результати інтерв'ю залежать від продуманості питань.
 • Діагностування – загальна назва різних методів
 • контролю, перевірки функціонування,
 • прогнозування стану об'єктів, систем, організмів.
 • 2.6-
 • 2.7
 • Опитування дає змогу отримати як фактичну
 • інформацію, так і оцінні дані, проводиться в усній або письмовій формі.
 • Різновидами опитування є метод експертних оцінок, анкетування, тестування.
 • Метод експертних оцінок використовується для отримання змінних даних. Опитування проводиться спеціальною групою експертів (5-7 осіб) з метою визначення певних змінних величин, необхідних для оцінки досліджуваного питання. Експерти підбираються за ознакою
 • їх формального (в основному – професійного) статусу.
 • 2.8
 • Анкетування – отримання інформації від великої кількості людей шляхом письмового заповнення заздалегідь розроблених анкет.
 • Вимоги до анкет: - відповідність темі та завданням дослідження; - врахування особи передбачуваного респондента; - лаконічність, доступність і зрозумілість питань; - охайність; - придатність для комп'ютерного опрацювання (бажано).
 • Запитання в анкеті слід розбивати на смислові групи, забезпечуючи послідовність і логічність їх розміщення.
 • Анкетування – найбільш поширений та ефективний метод
 • збирання первинної інформації.
 • 2.8
 • 2.8
 • Тестування – фіксоване в часі дослідження, призначене
 • для встановлення кількісних (і якісних) характеристик об'єкта пізнання. Проводиться за допомогою системи формалізованих завдань (тестів). Під тестуванням розуміють також випробовування приладів (пристроїв, установок) для одержання їх характеристик.
 • Тестове дослідження відрізняється відносно простою
 • процедурою, короткочасністю, проводиться без складних
 • технічних засобів чи оснащення (часто це просто бланк із текстами завдань).
 • Тестування проводиться на початку та після закінчення
 • дослідження. Тести складаються так, щоб однозначно
 • виявити ті чи інші властивості опитаних.
 • Методи обробки даних призначені для обробки
 • отриманих даних, встановлення залежності кількісних та якісних показників аналізу, інтерпретації їхнього змісту.
 • 3.
 • дисперсійний аналіз
 • реєстрування
 • ранжування
 • метод
 • імплікаційних
 • шкал
 • факторний аналіз
 • інші
 • кореляційний аналіз
 • Методи обробки даних
 • 3
 • методи
 • статистичного аналізу
 • кластерний аналіз
 • регресійний аналіз
 • дискримінантний аналіз
 • Реєстрування передбачає виявлення певної якості в
 • явищах даного класу і обрахування за наявності або відсутності її.
 • Ранжування – розміщення величин у певному порядку
 • за ступенем важливості, значущості.
 • Використовується у випадках, коли є потреба проаналізувати велику кількість фактів (ознак). Дозволяє відсіяти другорядні факти (ознаки).
 • 3.1-
 • 3.2
 • Методи обробки даних часто включають застосування
 • методів статистичного аналізу з метою виявлення зв’язків
 • між змінними, відмінностей між групами, а також закономірностей функціонування предмета дослідження.
 • Методи статистичного аналізу: кореляційний аналіз, метод імплікаційних шкал, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, регресійний аналіз.
 • Кореляційний аналіз – це процедура вивчення співвідношення між незалежними змінними величинами. Зв'язок між цими величинами виявляється у взаємній погодженості спостережуваних змін. Обчислюється коефіцієнт
 • кореляції. Чим вищим є коефіцієнт кореляції
 • між двома змінними, тим точніше можна
 • прогнозувати значення однієї з них за
 • значенням інших.
 • 3.3
 • Дисперсійний аналіз – статистичний метод аналізу результатів, які залежать від якісних ознак.
 • Приклади завдань, що вирішуються за його допомогою:
 • - Чи впливає тара на рівень збуту продукції?
 • - Чи впливає колір об'яви на чисельність осіб, які про неї
 • згадають?
 • Факторний аналіз дає можливість встановити
 • багатомірні зв'язки змінних величин за кількома ознаками.
 • Приклади завдань, що вирішуються за його допомогою:
 • Яким телевізійним передачам віддають перевагу підлітки,
 • схильні до девіантної поведінки?
 • - Визначення характеристик споживачів,
 • чутливих до цін на конкретний товар.
 • 3.3
 • Кластерний аналіз – це класифікація об’єктів спостере-ження в однорідні групи. Набір усіх досліджуваних об’єктів розподіляється по підкласах, які називаються кластерами.
 • Приклади завдань, що вирішуються за його допомогою:
 • - Розподіл на групи молоді у залежності від її політичних уподобань.
 • - Розподіл приладів на групи в залежності від їх даних з
 • метою прогнозування торгівельного попиту на них.
 • Метод імплікаційних шкал – це наочна форма виміру та оцінки отриманих даних, які градуюються за кількістю або
 • інтенсивністю ознак. Шкали класифікуються за типами або
 • рівнем виміру. Прості шкали дають однозначну оцінку тієї чи
 • іншої ознаки. Серію шкал (так звану батарею) можна
 • перетворити в єдину шкалу значень окремих ознак. Ця
 • процедура називається шкалюванням.
 • 3.3
 • 3.3
 • Регресійний аналіз — визначення залежності однієї
 • величини від іншої. На відміну від кореляційного аналізу істотність цього зв’язку не враховується.
 • Приклади завдань, які вирішуються за його допомогою:
 • - Як зміниться рівень здоров’я населення, якщо ціни на ліки
 • підняти на 10%?
 • Як впливає статус учня-лідера на рівень його навчання?
 • Дискримінантний аналіз – статистичний метод аналізу даних, призначений для розподілу досліджуваних об'єктів за завчасно визначеними групами.
 • Приклади завдань, які вирішуються за його допомогою:
 • - Чим відрізняється той, що палить, від того, що не палить?
 • - Класифікація обдарованих учнів за
 • ознаками “вік”, “стать”, “соціальний
 • стан батьків”.
 • Крім розглянутих методів, дослідники застосовують
 • й багато інших – спеціальнонаукових:
 • елімінування, метод балансового зв'язку, метод варіантних наближень – здебільшого в економіці;
 • методи лабораторних досліджень (клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, ультразвукове дослідження, ендоскопія, аніографія тощо) – у медицині;
 • спеціально-юридичний метод, догматичний, порівняльно-правовий – у юриспруденції;
 • метод польових досліджень, картографічний – у географії;
 • соціометрія, біографічний метод, гіпноз – у психології…
 • Також дослідники застосовують методи, які
 • використовуються в кількох (в основному, близьких)
 • науках: фотографування, групування, індексування, метод графічних зображень тощо.
 • Сукупність методів дослідження – це цілий світ, захоплюючий світ пізнання навколишнього світу.
 • Цікавим є не лише досягнення поставленої мети, а і шлях до неї. Шлях пошуку та зневіри, перемог і поразок, радості самостійного пізнання та скепсису оточуючих. І тільки пройшовши свій шлях у науці, отримуєш справжню насолоду від того, що подарував людям часточку знань про Життя, насолоду Архімеда та Піфагора, Галілея та Ньютона, Дарвіна та Рентгена, Остроградського та Хвойки, Сікорського та Амосова…
 • Усі вони починали з малого, усі вони мали різний рівень таланту, але усі вони дуже хотіли знайти. І завдяки цьому людство
 • з вдячністю користується методом Гаусса та методом Тесли,
 • методом Ферма та методом Кемпбелла, методом харківчанина
 • Віктора Мізрахі та методом полтавчанина Олександра
 • Барановича.
 • Може наступний метод назвуть твоїм ім'ям?
 • Бажаємо
 • досліджувати найцікавіше, знаходити істину
 • та
 • завжди досягати мети!
 • Успіхів у конкурсі-захисті
 • науково-дослідницьких робіт!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка