Методична система навчання математикиСкачати 20,06 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір20,06 Kb.

Методична система навчання математики

 • Зміст
 • навчання
 • Засоби
 • навчання
 • Методи
 • навчання
 • Форми
 • навчання
 • Мета
 • навчання
 • Методична
 • система
 • навчання

Мета навчання – всебічний розвиток особистості дитини

 • Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:
 • результатом становлення особистості ;
 • умовою становлення особистості;
 • фактором подальшого розвитку особистості.

Тривимірна психологічна структура особистості

Психологічні основи навчання визначаються компонентами системної психологічної структури особистості

 • генетичні особливості суб’єкта навчання та їх вікові прояви,
 • соціально-психолого-індивідуальні особливості суб’єкта навчання,
 • компоненти діяльності суб’єкта навчання
 • Педагогічні – компонентами структури
 • процесу навчання
 • цільовий,
 • стимулюючо-мотиваційний,
 • змістовий,
 • операційно-діяльнісний,
 • контрольно-регулятивний,
 • оцінювально-результативний.

Психолого-педагогічні основи навчання:

 • генетичні особливості суб’єкта навчання та їх вікові прояви (здібності і задатки);
 • соціально-психолого-індивідуальні особливості суб’єкта навчання (спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелектуальні процеси, психофізіологічні якості);
 • компоненти діяльності суб’єкта навчання (потребнісно-мотиваційні, інформаційно-пізнавальні, цілеутворюючі, результативні, емоційно-почуттєві);
 • зміст і процесуальну сторону навчання (визначення цілей і завдань, усвідомлення і засвоєння змісту, адекватність форм, методів і засобів, контроль і оцінювання тощо).

Основні компоненти змісту особистісно-орієнтованої освіти

 • Аксеологічний (ціннісний) - має за мету ввести учнів у світ цінностей і надати їм допомогу у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтацій.
 • Когнітивний (освітній) - забезпечує учнів основами наукових знань, знаннями про людину, культуру, історію, природу тощо.
 • Діяльнісно-творчий - сприяє формуванню і розвитку в учнів різноманітних способів діяльності, творчих здібностей, необхідних для самореалізації особистості.
 • Особистісний - забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивної здатності, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, формує життєву позицію.

Організаційно-методичниий інструментарій – це cистема методів, форм і засобів навчання, які визначаються його цілями і змістом, а також знаходяться у постійному взаємозв’язку і взаємодії між собою.

З а с о б и н а в ч а н н я – це об’єкти будь-якої природи, які формують навчальне середовище та використовуються вчителем і учнем у процесі навчальної діяльності. М е т о д і ф о р м а – це відповідно внутрішній і зовнішній вияв цілісного двостороннього процесу педагогічної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Методи учіння
 • репродуктивні
 • продуктивні
 • Методи викладання
 • Методи
 • подання
 • нового
 • матеріалу
 • Методи
 • контролю і
 • самоконтролю
 • у навчанні
 • Засоби навчання
 • Матеріальні
 • Ідеальні
 • Дійсні числа
 • Натуральні
 • Цілі
 • Раціональні
 • Ірраціональні
 • Точні та
 • наближені
 • Цілі і
 • дробові
 • Додатні і
 • від’ємні
 • Прості і
 • складені

Теорія концепції дійсного числа (кінець XIX ст.)

 • Г. Кантор
 • (1845-1918)
 • Р. Дедекінд
 • (1831-1916)
 • К. Вейєрштрас
 • (1815-1897)

Підручник повинен містити науковий теоретичний матеріал, методичну добірку тренувальних вправ для закріплення вивченого та для повторення вивченого, таблиці узагальнення вивченого, підготовчі вправи для самооцінювання та контролю, стислі відомості з історії науки, культури і техніки з метою розкриття еволюції наукових ідей, відкриттів, взаємозв’язку науки, виробництва, соціальної практики, ролі діячів науки, у першу чергу вітчизняних учених, у пошуку наукової істини

Коротенька історія розвитку математики в Україні Український народ завжди цінував освіту, стежив за розвитком освіти в інших країнах та створював свої осередки освіти та науки, які сприяли поширенню знань і загальному духовному прогресу нашої країни. Ще за тисячі років до нашої ери в Китаї, Єгипті, Вавилоні, Ассирії та інших країнах світу створювались школи різного рівня.

Коротенька історія розвитку математики в Україні Український народ завжди цінував освіту, стежив за розвитком освіти в інших країнах та створював свої осередки освіти та науки, які сприяли поширенню знань і загальному духовному прогресу нашої країни. Ще за тисячі років до нашої ери в Китаї, Єгипті, Вавилоні, Ассирії та інших країнах світу створювались школи різного рівня. Як відомо, першими були школи Платона (427-347 рр. до н.е.) й Аристотеля (384-322 рр. до н.е.). А в V – III ст. до н.е. з’явилися вже вищі, як на той час, школи у Римі і Афінах. Першою вищою школою була філософська школа в Константинополі (425 р.), яка згодом стала прообразом майбутніх університетів. Теперішня вища школа бере свій початок від середньовічних університетів (Болонський університет – 1088 р., Неапольський – 1224 р., Римський – 1303 р., Оксфордський – 1168 р., Паризький – 1215 р. і т. д.).

В Україні лише в ХІ – ХІІІ ст. стали появлятися перші школи. Вони були при княжих дворах, церквах, монастирях. Починаючи з 988 р., Київський князь Володимир Святославович почав відкривати у великих містах школи «книжного вчення». Ця школа навчала «сім вільних мистецтв» (наук) – граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії і музики. Школа при дворі князя Володимира була на рівні закладів Європи. Син князя, Ярослав Мудрий, перетворив батькову школу на вищий заклад, а при Софіївському соборі створив бібліотеку, де займалися переписуванням книг. У 1086 р., в Києві було відкрито першу школу для дівчат.

Син Ярослава Мудрого – Святослав, продовжував добрий почин батька. З тих часів до нас дійшли дуже гарні слова Володимира Мономаха: «Що знаєте – не забувайте, чого не вмієте - навчайтесь». Деякі такі школи, разом із бібліотеками Ярослава Мудрого, пізніше – К. Острозького, Львівського братства, можна віднести до навчальних закладів, які склали основу вищих шкіл нашої України. Далі тягнулися майже 200 років війни з половцями, з монголо-татарами, тому школа пригальмовує в розвитку. І аж в 1439 р. появилося перше братство у Львові, а пізніше і в інших містах України. Саме їм належить велика роль у розширенні мережі шкіл та друкарень на Україні.

Удосконалюючи та розширяючи освіту, архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила заснував у 1632 р. в приміщенні Троїцької церкви «гімназіон» або лаврську школу на 100 чоловік для засвоєння «вільних наук» грецькою, церковно-слов’янською та латинською мовами. Згодом у 1632 р., об’єднуючи братську та лаврську школи, засновано Києво-Могилянський колегіум, який за допомогою сильного викладацького складу зуміли піднести до рівня найкращих європейських університетів того часу. А 26 вересня 1701 р. Петро І офіційно надав, єдиному на той час, вищому навчальному закладу Східної Європи, статус академії.

Розділи І, ІІ, ІІІ ( відповідно до програми), 25 параграфів. Основні теми

 • 1. «Раціональні вирази. Додавання та віднімання дробів»;
 • 2. «Раціональні вирази. Тотожні перетворення виразів»;
 • 3. «Стандартний вигляд числа. Функція
 • її графік та властивості»;
 • 4. «Квадратні корені. Дійсні числа»;
 • 5. «Квадратні рівняння. Теорема Вієта»;
 • 6. «Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Рівняння, що зводяться до квадратних».

Структурні елементи параграфу:

 • основний теоретичний матеріал, який супроводжується прикладами розв’язування вправ та відповідними рубриками:
 • «як записати», «як пояснити»;
 • різнорівневі розвивальні завдання для закріплення навчального матеріалу:
 • «вправи для закріплення»;
 • 9 різнорівневих завдань у тестовій формі «Завдання для сомоперевірки»;
 • «Вправи для повторення»;
 • « Перерва» (логічні вправи на кмітливість).

В кінці кожної теми (30 завдань в тестовій формі)

Структура підручника

 • Вступ (слово до учнів, слово до колег);
 • Історична довідка розвитку математичної освіти в Україні;
 • Повторення курсу 7-го класу ( 26 завдань в тестовій формі);
 • 3 розділи, 6 тем, 25 параграфів;
 • - рубрика “Готуємося до ТО” до кожної з шести тем;
 • - запитання до самоконтролю до кожної з шести тем;
 • - алгебраїчні скриньки до кожного з розділів;
 • - узагальнюючі вправи до кожного з розділів;
 • Завдання підвищеного рівня складності;
 • Опорні схеми курсу алгебри 7-го класу;
 • Предметний покажчик;
 • Відповіді.

НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Діагностичні самостійні роботи.
 • Контрольні роботи.
 • Робочий зошит.
 • Книга для вчителя.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка