Методичні рекомендації для учнів-членів Малої академії наук України Наукове дослідженняСкачати 20,61 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір20,61 Kb.
 • НЦ "Мала академія наук України"
 • Методичні рекомендації
 • для учнів-членів Малої академії наук України
 • Наукове дослідження – це процес пізнання дійсності за допомогою наукових методів, метою якого є встановлення закономірностей розвитку та функціонування досліджуваного об'єкта, продукування нового знання про нього в інтересах подальшого використання у людській діяльності.
 • Наукове дослідження
 • Науковий апарат
 • дослідження
 • Науковий апарат дослідженняце основні положення, які визначають спрямованість, логіку та умови підготовки і проведення дослідження.  Науковий апарат включає: актуальність дослідження, тему, об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, методологію, методи, наукову новизну та практичне значення дослідження.
 • Складові
 • наукового апарату дослідження
 • Методологія
 • Завдання
 • Предмет
 • Наукова новизна
 • Об’єкт
 • Мета
 • Методи
 • Тема
 • Актуальність
 • Проблема
 • Актуальність дослідження
 • Актуальність дослідження визначається тим, наскільки його результати будуть сприяти вирішенню конкретних практичних задач або усуненню існуючих протиріч у суспільному житті, виробництві, науці тощо.  Логічним закінченням опису актуальності є висновок про те, що, незважаючи на наявні праці, наукові знання в галузі, що розглядається, недостатні, або вони застаріли, або відсутні. Далі формулюється проблема та визначається потреба у дослідженні (описі, розробленні тощо) будь-чого.
 • Проблема дослідження
 • Проблема – це питання (комплекс питань), що об’єктивно виникло в ході розвитку пізнання і потребує вирішення. Вирішення проблеми викликає значний практичний чи теоретичний інтерес. Сутність проблеми складають суперечності між фактами та їх теоретичним осмисленням, встановлення факту недостатності інформації для опису чи пояснення реальності фактів.
 • Тема дослідження
 • Тема дослідження – це конкретизація і вичерпне визначення досліджуваного явища, сфери, межі досліджень.  Вимоги до теми: - актуальність; - відповідність потребам науки і практики; - недостатній рівень розробленості. Неправильне формулювання теми дослідження призводить до некоректного формулювання наукового апарату, до стихійного збирання фактів.
 • Мета дослідження
 • Мета – кінцевий результат, якого дослідник намагається досягти в процесі дослідження. Це може бути опис предмета дослідження, визначення умов, шляхів і напрямів його змін, розроблення, створення принципово нової моделі. Із формулювання мети має бути зрозуміло: - що досліджується; - для чого досліджується (суспільне значення); - яким шляхом досягається результат.
 • Об’єкт дослідження – факти та явища відповідної галузі теоретичної та практичної діяльності людини. Предмет дослідження – важлива складова об’єкта, яка знаходиться в безпосередньому взаємозв’язку з іншими його складовими та розкриває одну з граней об’єкта.
 • Об’єкт і предмет
 • дослідження
 • Співвідношення об’єкта
 • і предмета дослідження
 • Об’єкт
 • Предмет
 • Предмет дослідження є частиною об’єкта.
 • Гіпотеза дослідження
 • Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для пояснення будь-яких явищ і вимагає підтвердження чи заперечення.
 • описова
 • прогностична
 • пояснювальна
 • Види гіпотез
 • У пояснювальній гіпотезі дається пояснення можливих наслідків із певних причин, а також характеризуються умови, за яких ці наслідки обов’язково будуть реалізовані. Пояснювальна гіпотеза будується на припущенні: якщо зробити щось, то певні зміни відбудуться в об’єкті, що вивчається.
 • Наприклад: “Якщо в умовах соціальної мінливості та невизначеності під час спілкування з підлітком враховувати особливості системи криз сучасного молодого покоління та знати шляхи їх подолання, то можна досягти спрямованого психологічного впливу на нього”.
 • Описова гіпотеза припускає опис причин і можливих наслідків явищ, що вивчаються.
 • Описова гіпотеза може визначатися за схемою: ефективність вдосконалення того або іншого виду діяльності може бути підвищена, якщо буде зроблено заплановане.
 • Наприклад: “Досягти підвищення навчальної компетенції дітей індиго можна за умови знання та врахування у навчально-виховному процесі їх психологічних і фізіологічних особливостей”.
 • Особливості
 • описової гіпотези
 • Прогностична гіпотеза робить припущення щодо можливого позитивного розвитку досліджуваного процесу або явища, а також щодо труднощів і ризиків, які можуть виникнути на практиці під час реалізації провідних ідей дослідження.
 • Наприклад: “Використання препарату “ПЖ-8” сприяє збільшенню врожаю картоплі на 10-13%. Проте безсистемне його застосування може призвести до зменшення очікуваного врожаю на 18-22%”.
 • Особливості
 • прогностичної гіпотези
 • Завдання наукового дослідження – визначення та послідовне досягнення проміжних результатів, що дозволяють досягти мети дослідження. Кількість завдань дослідження має бути мінімальною за ознакою їх необхідності й достатності у рамках конкретного дослідження (як правило, це 4-5 завдань).
 • Завдання дослідження
 • 1. Одночасне вивчення кількох частин предмета, дослідження яких у своїй сукупності дозволяє пізнати предмет у цілому, досягти мети дослідження.
 • Основні способи
 • формулювання та розв’язання завдань
 • Мета
 • Завдання
 • виконано
 • 2. Поетапне вивчення предмета дослідження, коли розв’язання кожного наступного завдання неможливе без успішного вирішення попереднього.
 • Основні способи
 • формулювання та розв’язання завдань
 • Мета
 • Завдання
 • виконано
 • Методологія наукового дослідження – учіння про методи пізнання та перетворення наукової теорії і практики, розповсюдження принципів світоглядного характеру на духовну та практичну діяльність людини.
 • Методологія
 • наукового дослідження
 • Рівні методології дослідження
 • Гносеологічний рівень
 • опора на загальні закони розвитку суспільства, природи та людського мислення, учіння про розвиток, основні філософські категорії
 • Світоглядний рівень
 • врахування факторів формування та розвитку суспільства та особистості, положень про значення системоформування в розвитку суспільства, про активну творчу діяльність людини
 • Науково-змістовний рівень
 • врахування закономірностей і принципів середовища соціальної діяльності, точне використання категорій
 • Науково-методичний рівень
 • вибір методів дослідження, які відповідають теоретичній концепції
 • Метод дослідження – певний систематизований комплекс прийомів, процедур, які застосовуються дослідником для досягнення поставленої мети.
 • Методи дослідження
 • Методи дослідження
 • Теоретичні
 • - аналіз та синтез;
 • дедукція та індукція;
 • - метод порівняння та аналогій;
 • систематизація та класифікація;
 • аксіоматичний та гіпотетичний метод;
 • історичний метод тощо.
 • Емпіричні
 • - спостереження;
 • - констатуючий та
 • формуючий
 • експерименти;
 • - тестування;
 • - метод експертних оцінок;
 • узагальнення незалежних
 • характеристик;
 • аналіз результатів
 • діяльності;
 • вивчення та узагальнення
 • практичного досвіду
 • тощо.
 • Методи
 • обробки даних
 • - кількісні
 • (статистичні);
 • - якісні
 • (диференціація
 • за групами та
 • блоками).
 • Новизна дослідження
 • Новизна дослідження може полягати у тому, що на його основі можуть бути встановлені нові закономірності (наприклад, технічні, психологічні, педагогічні, історичні, фізичні тощо) та визначені шляхи їх застосування для конкретних практичних потреб людини або суспільства в цілому.
 • Рівні новизни дослідження
 • Раціоналізація, удосконалення розробленого,
 • створеного іншими дослідниками
 • Конструювання, створення нового із
 • декількох раніше створених,
 • розроблених іншими ідей, методик тощо
 • Відкриття принципово нового,
 • ніколи раніше не існуючого
 • Практичне значення
 • дослідження
 • Практичне значення характеризує реальні зрушення, що досягнуті чи можуть бути досягнутими через упровадження в практику результатів проведеного дослідження.
 • Виділяють два можливих шляхи такого впровадження:
 • - безпосередній (отримані результати прямо адресуються користувачам розробленого продукту);
 • - опосередкований (результати включаються в теорію і як складова цієї теорії впливають на практику).
 • У визначенні практичного значення вказується, де і з якою метою можна використовувати результати та висновки дослідження, в якому вигляді вони подані (програми, моделі, рекомендації…), який ефект очікується від їх упровадження.
 • Чи готові Ви до написання
 • науково-дослідницької роботи?
 • Питання для самоконтролю
 • Не зовсім
 • Так!
 • Бажаємо
 • цікавих, плідних пошуків,
 • високих досягнень
 • у творчості
 • та дослідженнях!
 • Успіхів
 • у конкурсі-захисті
 • науково-дослідницьких робіт!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка