Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових дослідженьСкачати 15,38 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір15,38 Kb.
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 • ЩОДО ПІДГОТОВКИ І НАПИСАННЯ
 • НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • У СИСТЕМІ
 • МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
 • Не існує якихось вірогідних тестів на обдарованість,
 • крім тих, які виявляються у результаті активної участі хоча б у найменшій дослідницькій роботі.
 • Академік А.Колмогоров
 • Наукова робота, підготовлена в системі МАН, – це творча наукова робота учня, яка виконується самостійно і базується на знаннях, уміннях і навичках, здобутих під час шкільного та позашкільного вивчення того чи іншого предмета.
 • Мета та завдання наукових досліджень учнів
 • Метою досліджень учнів у системі МАН України є розвинути широку культуру школярів, сприяти поглибленню їхньої освіти в певній науковій галузі, виявити наукові інтереси та творчий потенціал учнів, залучити до пошукової діяльності, створювати умови для самовизначення у майбутній професії.
 • Серед завдань, що мають бути реалізовані під час науково-дослідної роботи в МАН, слід звернути увагу на такі:
 • навчитися самостійно опрацьовувати спеціальну наукову літературу;
 • робити вибір, самостійний критичний аналіз та узагальнення наукових даних;
 • використовувати набуті знання для виконання певного наукового завдання;
 • робити самостійні висновки на основі критичного опрацювання наукових джерел, даних практичного досвіду.
 • Види наукових досліджень (для секцій літератури):
 • - літературознавчі (коментар та самостійний оригінальний аналіз художнього твору, певного літературного явища, події; дослідження з питань теорії літератури; аналіз наукових першоджерел, критичних матеріалів; зіставлення варіантів одного літературного тексту, різних творів, порівняння оригіналу і перекладу тощо);
 • біографічні (збір та дослідження невідомих фактів із життя письменників, перекладачів);
 • - краєзнавчі (вивчення пам'ятних місць, матеріалів музеїв, пов'язаних з життям і творчістю письменників та перекладачів);
 • історичні (аналіз історичних подій та їх відображення в літературному творі);
 • - мистецтвознавчі (аналіз літературних творів у зв'язку з творами образотворчого, музичного, театрального, кіно-та телемистецства тощо).
 • На етапі підготовки до написання наукового дослідження перед учнем постає низка завдань:
 • вибір теми дослідження;
 • робота над планом наукової роботи;
 • укладання бібліографії з теми дослідження;
 • опрацювання літературних джерел за темою дослідження.
 • Серед критеріїв, яким має відповідати тема наукового дослідження, доцільно виокремити такі:
 • актуальність;
 • новизна і перспективність;
 • наявність джерельної бази;
 • доступність пізнавальним можливостям учнів;
 • відповідність віковим інтересам та потребам дослідників.
 • Оформлення наукового дослідження
 • Структура наукового дослідження може бути представлена у такій послідовності:
 • Обґрунтування актуальності теми дослідження; Визначення об’єкта і предмета дослідження;
 • Постановка мети і конкретних завдань дослідження; Відпрацювання гіпотези і теоретичних положень дослідження;
 • Вибір методів дослідження;
 • Обробка й критичний аналіз результатів дослідження; Формулювання висновків дослідження;
 • Оформлення списку використаних джерел.
 • Мета дослідження – це запланований результат, який має бути відображений у висновках наукової роботи. Для формулювання мети дослідження доречно використовувати такі дієслова: «дослідити, проаналізувати, визначити, розглянути, порівняти, зіставити, дати власну інтерпретацію, встановити взаємозв’язки тощо».
 • Серед методів дослідження
 • можна виокремити:
 • - теоретичні: критичний аналіз, узагальнення, систематизація досліджуваної проблеми на основі осмислення першоджерел;
 • емпіричні: діагностичні - анкетування, опитування, інтерв'ювання, бесіди;
 • прогностичні - експертних оцінок, моделювання .
 • В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.
 • Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.
 • Формулювання висновків дослідження
 • На основі проведеного аналізу фактичного матеріалу, представленого в основній частині роботи, у висновках мають бути подані найважливіші теоретичні та практичні результати дослідження. У цій частині наукової роботи вказують на актуальність розглянутої проблеми та коротко висвітлюють оцінку стану питання, розкривають методи вирішення наукових завдань, обґрунтовують достовірність отриманих результатів. Висновки мають бути добре продуманими, аргументованими, логічними, точними та конкретними.
 • Оформлення списку використаних джерел
 • Оформлення наукового дослідження завершується складанням списку використаних джерел, який може бути поданий в один із таких способів: в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв праць; у порядку згадування джерел у тексті за наскрізною нумерацією; у хронологічному порядку.
 • Під час захисту досліджень оцінюється:
 • аргументоване доведення наукової проблеми;
 • чіткість, логічність, лаконізм викладення матеріалу;
 • ерудиція і грамотність;
 • використання наукової термінології;
 • вільне володіння матеріалом дослідження;
 • культура мовлення під час виступу;
 • повнота, вичерпність відповідей;
 • якість та доцільність використання наочних матеріалів дослідження (схеми, таблиці, діаграми, мультимедійний супровід тощо);
 • активна кваліфікована участь у дискусії.
 • Композиційне оформлення промови:
 • вступ;
 • з’ясування предмета дослідження;
 • викладання матеріалу;
 • підтвердження його конкретними прикладами, фактами;
 • висновки.
 • Рекомендації доповідачеві-члену МАН
 • - розпочни свій виступ з привітання журі та аудиторії;
 • - назви своє ім'я та прізвище, навчальний заклад, клас або гурток, де навчаєшся, назву роботи, прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника;
 • - будь ввічливим до аудиторії упродовж усього виступу, не повертайся до слухачів спиною, доповідай голосно та чітко, ввічливо відповідай на запитання та зауваження;
 • - закінчивши доповідь, подякуй аудиторії за увагу.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка