Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"Сторінка18/18
Дата конвертації14.02.2017
Розмір1,62 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Розкриття економічного змісту бухгалтерських проведень


 • Первинне спостереження та документооборот

 • Основні вимоги до складання первинних облікових документів

 • Класифікація облікових документів

 • Типізація, стандартизація та уніфікація документів

 • Види інвентаризації та порядок її організації на підприємстві

 • Контрольне значення оборотних відомостей. Сальдові і оборотні відомості

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій

 • Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

 • Загальна характеристика форм бухгалтерського обліку

 • Журнал–Головна форма обліку

 • Меморіально-ордерна форма обліку

 • Комп’ютеризація облікового процесу. Створення АРМБ

 • Помилки в облікових записах: способи їх виявлення та виправлення

 • Облік процесу придбання виробничих запасів

 • Облік процесу виробництва залежно від особливостей організації виробничої технології

 • Класифікація витрат за елементами витрат і калькуляційними статтями

 • Облік процесу реалізації готової продукції

 • Визначення фінансового результату
 • Звітність як спосіб узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • Основні вимоги до складання та подання фінансової звітності

 • Порядок і терміни складання, надання і затвердження звітності  ІІ.3. ЗАВДАННЯ “ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ТЕРМІНІВ

  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”
  Задача 2.3.1

  Вихідні дані.

  По горизонталі: 1. ... регулюючий рахунок, який уточнює оцінки по рахунку (в бік зменшення) і в Балансі відображається з мінусом. 2. Рахунок четвертого порядку. 3. Стаття, яка знаходиться у другому розділі Активу Балансу. 4. Продукт, що пройшов не всі стадії виробництва. 5. Буває як на початок, так і на кінець періоду. 6. Використовується для поточного обліку. 7. Відображення об'єктів у грошовому вимірі. 8. Ця дія пов'язана з пересуванням ресурсів у Балансі. 9. Форма № 1. 10. Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів (або зобов'язань) на дату придбання. 11. Складова балансу. 12. Іншими словами дещо накопичене. 13. Він винен. 14. З них складається Актив та Пасив. 15. Переоблік.

  По вертикалі: 1. Елемент методу бухгалтерського обліку, від латинської – “підраховувати”. 2. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом "...". 3. Структурований зміст. 4. Продукт стадії виробництва, коли вона ще не доведена до готовності, але вже є закінченою. 5. Бугалтерський ... 6. Підсумок записів сум господарських операцій за дебетом чи кредитом. 7. Рахунок “30” з Плану рахунків бухгалтерського обліку. 8. Сукупність рахунків та схем реєстрації фактів господарської діяльності. 9. Якась звітність. 10. Рахунок першого порядку. 11. Один із елементів методу бухгалтерського обліку. 12. Обіг документів. 13. ... рахунок ─ використовується для обліку майна, матеріальних цінностей. 14. Щось у Балансі. 15. Період часу (може бути звітним). 16. ... документ, який було складено на підставі декількох первинних документів (для отримання узагальнених даних).

  Треба: дати правільні відповіді до кросворду (рис. 2.1).
  Задача 2.3.2

  Треба: пов’язати наведені нижче терміни з їх визначенням (ліворуч у графі “Літера” проставити правильну, на ваш погляд, літеру відповіді).


  Літера

  Термін

  Визначення
  Періодична

  звітність  А. Містить показники виробничо-фінансової діяльно-сті підприємства  Звітність  Б. Характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати роботи підприємства за рік
  Бухгалтерська

  звітність  В. Складається за певний період часу (квартал, півріччя, 9 місяців)
  Статистична

  звітність  Г. Система узагальнених і взаємопов’язаних показників про стан та використання основних та оборотних засобів, про джерела формування цих засобів, фінансові результати і напрямки використання прибутку тощо
  Річна звітність

  Д. Призначена для поточного контролю та управління всередині підприємства на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після її завершення
  Оперативна

  звітність  Ж. Представляє собою призначену для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей народного господарства систему кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку.

  1
  2
  3
  1  4


  5

  2
  3

  6

  4


  7
  5


  6
  8

  9

  7  8
  9

  10
  11  10
  12
  13  14  15


  11

  12

  13


  16  14  15  Рис. 2.1 – Кросворд “Перевірка знань термінів бухгалтерського обліку”
  ЛІТЕРАТУРА
  Нормативна (основна)


  1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. – К., 16 липня 1999 року №996-ХІV.

  2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / №№ 1–12, 14–17, 19–21 і 25 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – 80 с.

  3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05. 95 р. № 88.

  4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

  5. Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

  6. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків. / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами, внесеними наказами Мінфіну України від 05.12.97 р., № 268, від 26.05.2000 р., № 115.

  7. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. Кужельного М.В. 6-е вид .– К.-А.С.К., 2003.– 266 с.

  8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Піручник.-К.:КНЕУ,2001.

  9. Маляревський Ю.Д., Отенко В.І, Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. - Харків: Вид.ХДЕУ, 2001. – 372 с.

  10. Швець В.Г Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.– К.: Знання, 2004.– 447 с.

  Додаткова (спеціальна)


  1. Білуха М.Т.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 692 с.

  2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. –Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

  3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

  4. Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 377 с.

  5. Космина Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 174 с.

  6. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 368 с.

  7. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 614 с.

  8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

  9. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К. Знання, 2003. – 269 с.

  Додаток А

  Типова форма № КО-2

  ____________________________________________________ Затверджена

  підприємство, організація наказом Мінстату України

  від 15.02.96 р. № 51

  Ідентифікаційний код  ЄДРПОУ  Код за УКУД

  ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № ______


  Номер документа

  Дата складання
  Кореспондуючий рахунок, субрахунок

  Код аналітичного обліку

  Сума

  Код цільового призначення
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8
  Видано _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по-батькові)

  Підстава: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ грн.

  (прописом)

  Додаток: ___________________________________________________________________________________________ ______________________________________


  Керівник Головний бухгалтер
  Одержав: _____________________________________________________________________________________

  (прописом)

  “___” ______________ 20 __ р. Підпис
  За _____________________________________________________________________________________________________

  (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

  Видав касир __________________________

  Додаток Б


  Додаток 9

  до Інструкції про касові операції

  в банках України

  ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № _____
  ________________________________________

  (дата здійснення операції)

  Найменування банку _________________________________
  Платник ______________________________________________  Назва валюти
  № рахунку

  Сума

  Еквівалент у гривнях  Дебет


  Кредит


  Загальна сума (цифрами)


  Загальна сума ____________________________________________________

  (словами)
  Призначення платежу______________________________________________
  Пред’явлений документ_____________________________________________________№ _______ (посвідчення, перепустка)

  Підпис платника Підписи банку


  _____________________ _____________________________

  Додаток В


  Форма № інв.-15


  (підприємство, організація)

  АКТ № __

  інвентаризації наявних грошових коштів, що знаходились у касі підприємства станом на ”__” __________ 200__ р.

  На підставі наказу від ”__” 200__ р. № __ проведена інвентаризація грошових коштів станом на “__” _____________ 200__ року.


  Під час проведення інвентаризації виявлено:

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

  Разом грн.

  (прописом)

  За обліковими даними – грн.


  Результати інвентаризації: лишок – грн.


  нестача – грн.

  Останні номери касових ордерів: прибуткового № ___

  видаткового № ____
  Голова комісії:

  (посада) (підпис)

  Члени комісії:

  (посада) (підпис)  (посада) (підпис)


  РОЗПИСКА  Матеріально-відповідальна особа


  (підпис) (дата)

  Пояснення причин лишків або нестач.

  Рішення керівника підприємства.

  “ ” _____________ 200 ___ р.


  (підпис)
  Навчальне видання
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 2 курсу денної форми навчання, за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво").
  Укладачі: Василевська Надія Євгеніївна,

  Шкурко Ольга Викторівна


  Редактор Ю.І. Карпенко

  Коректор З.І. Зайцева


  План 2006, поз. 304

  Підп. до друку 14.09.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

  Друк на ризографі Умовно-друк. арк.2,8 Обл.-вид. арк. 3,2  Тираж 250 прим. Замовл. №

  Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

  61002, Харків, вул. Революції, 12.
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


  База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка