Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня "бакалавр" студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»Скачати 454,63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.12.2016
Розмір454,63 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання дипломної роботи

освітнього рівня “ бакалавр ” студентами усіх форм навчання


для напрямку підготовки

050103 – «ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ПЗ ЕОМ

протокол №___

від ___.___.2010 р.

201


1

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня “бакалавр” студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 – «Програмна інженерія»/Упор.: З.В. Дудар, В.І. Каук, В.М. Бондарєв, О.Г. Качко, Т.Б. Шатовська, І.А. Ревенчук,- Харків: ХНУРЕ, 2011- 32 с. .

Упорядники.: З.В. Дудар

В.І. Каук

В.М. Бондарєв

О.Г. Качко

Т.Б. Шатовська

І.А. РевенчукЗМІСТ

Вступ .......................................................................................................... 4

1 Загальні вимоги до розробки дипломної роботи ..............................5


  1. Вибір теми дипломної роботи ……………………………6

  2. Комплексні дипломні роботи …………………………….8

  3. Поетапне виконання дипломної роботи …………………9

2 Вимоги до змісту та структури дипломної роботи бакалавра …..10

3 Правила оформлення пояснювальної записки …………………..12

4 Порядок оформлення додатків до пояснювальної записки .…….21

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша …………………22

Додаток Б Зразок бланка завдання на дипломну роботу …………....23

Додаток В Зразок оформлення реферату …………………………….25

Додаток Г Зразок оформлення переліку посилань ………………….26

Додаток Д Зразок оформлення тексту пояснювальної записки ……29

Додаток Є Зразок оформлення обкладинки дипломної роботи бакалавра ………………………………………………………………31


ВСТУП

Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти, що передбачає здобуття базової вищої освіти з напряму “Програмна інженерія” з отриманням кваліфікації «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення». На державну атестацію виноситься система умінь , що встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності.

Бакалавр має підтвердити свої компетенції, щодо проектування, створення та тестування програмного забезпечення, а також вміння працювати у команді (при створенні комплексних дипломних робіт).

Вимоги до змісту, структури, оформлення та обсягу дипломної роботи бакалавра напрямку підготовки 05103 – «Програмна інженерія» визначені цими методичними вказівками.
1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи є заключним етапом підготовки бакалавра і має за мету:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань та практичних навичок і формування здатності застосування цих знань під час вирішення певних інженерно-технічних завдань за напрямом підготовки;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння засобами та методиками розробки завдань, що використовуються під час виконання дипломної роботи;

- набуття досвіду розробки та тестування програмного забезпечення та досвіду прилюдного захисту своєї розробки.

За усі відомості, що наведені у дипломній роботі, та їх достовірність, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.

Дипломна робота - випускна робота студента, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає ступінь його підготовки до самостійної діяльності та вирішує питання про присвоєння йому кваліфікації бакалавра за напрямом "Програмна інженерія”.

Оформлення усіх матеріалів та захист дипломних робіт виконуються державною українською мовою, або, за узгодженням з профілюючою кафедрою, російською чи будь-якою іншою, яка вивчається студентом у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді презентаційних слайдів і подаватися за допомогою комп'ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

  1. Вибір теми дипломної роботи

Тематика дипломних робіт може охоплювати будь-яку предметну галузь, але студент має власноруч спроектувати, розробити та/або протестувати програмне забезпечення у відповідності до затверджених вимог.

Тема дипломної роботи обирається студентом з переліку тем, що запропоновані керівником роботи, або формулюється особисто студентом за погодженням з керівником.

Після вибору теми студент має чітко визначити Специфікацію програмного забезпечення (Специфікація ПЗ), рівень складності та свою участь у комплексній дипломній роботі.

Специфікація ПЗ – документ, що в закінченій, точній і перевіреній формі описує вимоги, проект, поведінку або інші характеристики компоненту або системи, а також процедури, спрямовані на визначення того, чи задовольняються описані характеристики.

Для опису дипломної роботи (в частині вимог) використовують три основні специфікації:


 • визначення систем, або специфікація вимог користувачів;

- системних вимог;

- програмних вимог.

Специфікація вимог користувачів визначає високорівневі вимоги, для досягнення яких створюється програмна система. Принциповим моментом є те, що такий документ містить вимоги до системи з позицій прикладної галузі.

Специфікація системних вимог – описує програмну систему в контексті системної інженерії. Зокрема, високорівневі вимоги до програмного забезпечення, що містить кілька або багато взаємозв'язаних підсистем і застосувань. При цьому, система може бути як цілком програмною, так і містити програмні та апаратні компоненти.

Специфікація програмних вимог - встановлює основні угоди між користувачами (замовниками) і розробниками (виконавцями) відносно того, що робитиме система і чого від неї не варто чекати. Цей документ може включати процедури перевірки створеного програмного забезпечення на відповідність вимогам, що пред’являються (аж до планів тестування), описи характеристик стосовно якості та методів його оцінювання, питань безпеки тощо.

У Специфікації ПЗ також визначається на якій мові буде написано усі матеріали та проводитися захист дипломної роботи.

У Специфікації ПЗ має бути чітко визначено, якими саме програмними засобами та технологіями буде користуватися студент.

Студент також має обрати складність теми. Складність поділяється на два рівня:

1 рівень – оцінюється у межах 60 - 100 балів. Студент для вирішення поставленого завдання має створити власне, повністю авторське програмне забезпечення та/або протестувати авторське програмне забезпечення.


 1. рівень – оцінюється у межах 60-89 балів. Студент для вирішення поставленого завдання може модифікувати або доповнити готове рішення іншого розробника, та/або протестувати модифікації готового рішення, які створені кимось іншим.

Досягнення максимальної кількості балів можливе при повному виконанні усіх вимог до дипломної роботи, у тому числі своєчасного надання необхідних матеріалів на перевірку, відповідності усіх матеріалів ДСТУ та успішного захисту дипломної роботи.

Специфікацію ПЗ підписують студент та керівник роботи.1.2 Комплексні дипломні роботи

Студенти мають право виконувати складні завдання комплексно. У комплексній дипломній роботі можуть приймати участь до 4 студентів, у яких можуть бути різні керівники.

Якщо студенти обирають комплексну дипломну роботу, то специфікація ПЗ може бути одна для всієї роботи, але з чітко визначеними розділами, за які відповідають окремі студенти.

Розподіл завдань між студентами у комплексній дипломній роботі слід проводити з урахуванням того, що кожен зі студентів повинен мати окрему частину, яку він буде захищати окремо.

Кількість тестувальників у комплексній дипломній роботі не може перевищувати кількість розробників.


1.3 Поетапне виконання дипломної роботи

Слід відзначити декілька етапів виконання дипломної роботи, а саме:

1 етап – вибір теми, створення Специфікації ПЗ, затвердження Специфікації ПЗ. Усі Специфікація ПЗ проходять перевірку на методичній комісії кафедри та затверджуються завідувачем кафедрою.

Результатом 1 етапу є затверджена Специфікація ПЗ.

2 етап - проектування та розробка програмного забезпечення (ПЗ).

Результатом 2 етапу є затверджена керівником архітектура ПЗ та повний текст програми (готовий проект).

3 етап – тестування та дослідна експлуатація ПЗ.

Результатом 3 етапу є протокол тестування програми.

4 етап – написання пояснювальної записки, перевірка пояснювальної записки на відповідність вимогам та допуск до захисту дипломної роботи.

Результатом 4 етапу є пояснювальна записка з усіма необхідними підписами.

5 етап – захист дипломної роботи.

Захист відбувається у вигляді комп’ютерної презентації та демонстрації розробленого ПЗ, які не мають перевищувати 7 хвилин у розрахунку на одного студента.

Термін кожного етапу затверджується на засіданні кафедри щорічно у відповідності до графіку навчального процесу.

Кожен з етапів має власний результат, який контролюється відповідальним на кафедрі.

Невиконання студентом прикінцевих термінів кожного етапу приводить до зниження його оцінки мінімум на 5 балів, за кожний невиконаний термін, або на 5 балів за кожний день після кінцевого терміну.
 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ БАКАЛАВРА

Оформлення дипломної роботи виконується відповідно до діючих стандартів: ДСТУ 2391-94. Система технологічної документації. Терміни та визначення; ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення, а також ЕСКД та іншим чинним стандартам.

Дипломна робота складається із формальної частини, основної частини і додатків.

Формальна частина містить такі структурні елементи: обкладинку і титульний аркуш (1 сторінка), аркуш завдання (1 сторінка), реферат українською та англійською мовами (до 2 сторінок), зміст (до 2 сторінок), перелік скорочень за необхідністю (до 2 сторінок).

Основна частина містить такі структурні елементи: вступ (до 2 сторінок), відомості про об`єкт (предмет) розробки (до 20 сторінок), висновки (до 2 сторінок), перелік посилань (до 2 сторінок).

Титульний аркуш та аркуш завдання заповнюються згідно з формами, наведеними у додатках А та Б.

Реферат містить: • відомості про обсяг записки, кількість рисунків, таблиць, додатків, використаних джерел;

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Текст реферату має відобразити:

 • об’єкт розробки;

 • мету роботи;

 • шляхи досягнення мети;

 • основні конструктивні, технологічні та техніко-експлуатаційні показники та характеристики;

 • ступінь впровадження;

 • галузь застосування.

Оптимальний обсяг тексту реферату 500-700 знаків, бажано, щоб він займав одну сторінку формату А4.

Перелік ключових слів повинен охарактеризувати зміст пояснювальної записки та мати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку, що написані великими літерами через кому.

Приклад складання реферату подано у додатку В.

Якщо у роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Якщо у роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок: вступу, усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо пункти мають заголовки), висновків, переліку посилань та додатків. Приклад складання змісту подано у додатку Г.

У вступі дуже коротко має бути наведена актуальність роботи, мета, завдання роботи та галузь застосування результатів.

Відомості про об`єкт (предмет) розробки мають містити архітектуру ПЗ, обрані програмні засоби, структуру БД або даних, особливості реалізації та,або тестування ПЗ, особливості застосування (не більш 5 копій екрану діючого застосування).

У висновках наводять оцінку отриманих результатів роботи у формі: на основі чого розроблено – що розроблено – що дозволяє розробка.

Посилання наводять у порядку їх згадування у тексті та у відповідності до стандартів з бібліотечної та видавничої справ.

У якості посилань можна використовувати як друковані, так і електронні джерела.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка