Методичний банк Методична пам’ятка вчителя Основи дидактики І. ДидактикаСкачати 46,46 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір46,46 Kb.

Методичний банк Методична пам’ятка вчителя Основи дидактики

І . ДИДАКТИКА

 • Дидактика – розділ педагогіки , який розробляє теорію освіти та навчання , тобто науково обґрунтовує їх зміст , досліджує закономірності , принципи , методи й організаційні форми .
 • ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ :
 • викладання ;
 • учіння та навчання ; їхні цілі , зміст , організація , методи , засоби й результати ;
 • освіта ;
 • знання , вміння , навички ;
 • технології та моделі навчання .
 • ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ
 • Для чого вчити ? ( Визначення мети освіти й навчання )
 • Що вчити ? ( Визначення змісту )
 • Як вчити ? ( Визначення форм , методів , організації навчальної діяльності )
 • За допомогою чого вчити ? ( Розробка дидактичних засобів - підручників , ТЗН , наочності тощо )
 • Загальні закони , тенденції у навчальному процесі принципи і правила навчання

ІІ . ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 • Процес навчання – взаємопов’язана діяльність учителя ( викладання і організація навчальної діяльності учнів) і діяльність учня ( учіння ) , спрямована на оволодіння учнями системою знань , умінь та навичок їх практичного використання , розвиток творчих здібностей учнів
 • СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
 • первинна діагностика й актуалізація знань та досвіду учнів
 • *
 • постановка вчителем мети та усвідомлення учнями знань
 • *
 • сприйняття учнями нового матеріалу
 • *
 • усвідомлення нового матеріалу
 • *
 • закріплення первинної інформації , формування нових умінь і навичок
 • *
 • застосування отриманих знань , умінь , навичок
 • *
 • контроль якості знань
 • *
 • корекція
 • *
 • узагальнення та систематизація

ІІІ . ЗАВДАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • Мета кожного заняття повинна мати і пізнавальний , і розвивальний , і виховний аспекти
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • У ході підготовки до уроку , формуючи його мету , вчитель не ставить усі три завдання навчального процесу , що відображається й у відборі змісту уроку . Таким чином , навчання не виконує усіх своїх функцій
 • Освітні ( пізнавальні , когнітивні
 • Розвивальні
 • Виховні
 • оволодіння знаннями , вміннями , навичками
 • розвиток інтелектуальної , емоціонально - вольової сфери
 • формування наукового світогляду , моральної , естетичної , правової . екологічної культури тощо

ІV . ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • 1 . ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ :
 • а - вимагає відображення у змісті освіти сучасних науково достовірних знань ; знайомство з основами науково – дослідницької роботи ;
 • б - використання в діяльності вчителя найновіших досягнень педагогіки та психології , передового досвіду .
 • 2 . ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ В ПОЄДНАННІ З ВИСОКИМ РІВНЕМ СКЛАДНОСТІ
 • вимагає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів , що не означає легкості ; поєднання наукового та емпіричного .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • навчальний матеріал повинен будуватися від простого до складного з урахуванням особистого досвіду учня ;
 • використовуйте аналогії , порівняння , протиставлення , виділяйте головне ;
 • диференціюйте допомогу учням .
 • 3 . ПРИНЦИП ЗВ’ЯЗКУ ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ
 • вимагає використання прикладів та завдань , пов’язаних з реальними проблемами ; доведення життєвого значення кожної теми , що вивчається .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • Учителю потрібно домогтися розуміння учнями прикладної важливості вивчення теми ще на початку уроку
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • використання вчителем на початку уроку висловів на зразок : « Ви повинні вивчити…»( А для чого ? )
 • нехтування етапом мотивації взагалі
 • 4 . ПРИНЦИП ВИХОВУЮЧОГО НАВЧАННЯ
 • відображає зв'язок навчання та виховання . Виховує дитину й зміст навчального матеріалу , й правильна організація та порядок на уроці , й особистий приклад вчителя , й раціонально обрані методи навчання .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • Як це не банально звучить , але…
 • « Ніщо не виховує краще , ніж особистий приклад !» Намагайтеся бути взірцем у всьому .
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • зміст уроку викликає пригнічений стан , переобтяжений негативом ;
 • на столі вчителя « творчий безлад », як і під час пояснення .
 • 5 . ПРИНЦИП РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ
 • вимагає використання таких методів та форм роботи , як наприклад , евристична бесіда , пізнавальні завдання , проблемний виклад , які формують уміння логічно мислити , узагальнювати , аналізувати , виділяти головне та ін .
 • 6 . ПРИНЦИП НАОЧНОСТІ ( « ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО» Я . А . КАМЕНСЬКОГО )
 • вимагає залучення до сприйняття всіх органів чуття шляхом використання натуральних , зображальних , аудіовізуальних наочних засобів
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • Обґрунтовано використовуйте наочні засоби , причому не тільки для ілюстрацій , а й ролі самостійного джерела знань .
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • На уроці занадто багато наочності ; більшість із засобів « не працює » , а лише « прикрашає » .
 • Переоцінка наочності може стримувати розвиток абстрактного мислення .
 • 7 . ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ ТА ПОСЛІДОВНОСТІ
 • вимагає суворої послідовності в навчанні , щоб нові знання спиралися на раніше засвоєні ; а також вимагає викладу знань у системі , яка б відображала предмет в цілому , з усіма зв’язками та взаємо залежностями .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • використовуйте плани – алгоритми , логічні схеми , таблиці . які б зводили в єдине ціле окремі частини ( блоки ) знань ;
 • ідеї , штучно вплетені в зміст уроку , знижують його цінність ;
 • звертайтесь до між предметних зв’язків .
 • 8 . ПРИНЦИП МІЦНОСТІ
 • вимагає , щоб засвоєні знання , навички були усвідомлені , добре засвоєні та трималися в пам’яті ; але рішуче відкидає механічне зазублення .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • матеріал для запам’ятовування повинен ділитися на невеликі порції ;
 • логічно пов’язані знання засвоюються краще ;
 • систематично організовуйте повторення й закріплення , постійно змінюючи їх форми .
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • Від учнів вимагається запам’ятовування великої кількості розрізнених фактів ; високо оцінюється точний переказ тексту без визначення , чи розуміє його учень .
 • 9 . ПРИНЦИП САМОСТІЙНОСТІ Й АКТИВНОСТІ
 • полягає в тому , щоб створити умови для появу пізнавальної самостійності й творчої активності під час навчання . Значно підвищується активність учнів , якщо їх привчати слухати матеріал не пасивно , а осмислювати його . Необхідна умова - розуміння мети та значущості роботи , тобто мотивація навчальної діяльності .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • поясніть важливість та перспективність вивчення теми ;
 • перед своїм поясненням поставте перед учнями завдання для активізації слухання ( скласти план , конспект , відповісти на питання тощо ) ;
 • значно підвищується активність учнів під час проблемного навчання та використання інтерактивних методів.
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • « Монолог » вчителя на уроці ( розповідь , пояснення ) забирає надто багато часу – від 1/ 3 до 2/3 уроку .
 • 10 . ПРИНЦИП ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
 • передбачає таку організацію навчального процесу , за якої враховуються індивідуальні психологічні особливості учнів , їх рівень розвитку , здібності , інтереси .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • індивідуалізація – це мета , а диференціація – засіб її досягнення ;
 • використовуйте різнорівневі завдання і за ступенем складності , і за об’ємом вчительської допомоги ;
 • використовуйте індивідуальні та групові форми роботи ;
 • вивчайте особливості , інтереси своїх учнів .
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • зміст , форми та методи роботи орієнтовані на середнього учня ;
 • одноманітні завдання ( у т.ч. й домашні ) для всього класу .
 • 11 . ПРИНЦИП ОПТИМІЗАЦІЇ
 • вимагає вибору з великої кількості найбільш оптимального варіанту організації навчального процесу – змісту , співвідношення етапів уроку , обраних форм , методів та засобів навчання тощо .
 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ
 • на початку навчального року потрібно вивчити особливості класу і учнів ;
 • чітко продумайте організацію діяльності вчителя та учнів на кожному етапі уроку ;
 • вивчіть особливості , переваги й недоліки різних форм , методів і засобів навчання ;
 • обмінюйтесь практичним досвідом з колегами .
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • Зміст уроку переобтяжений другорядним матеріалом , чітко не виділене головне ;
 • Використані « модні» форми та методи роботи стають само метою , а не вирішують завдань уроку ;
 • Необґрунтовано велика кількість форм та методів протягом одного уроку ; нераціонально використовується час на уроці , зі дзвоником урок не закінчується.
 • 12 . ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
 • 13 . ПРИНЦИП ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЗВИЧАЇВ , ТРАДИЦІЙ І КУЛЬТУРИ
 • 14 .ПРИНЦИП СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МЕТИ ОСВІТИ
 • 15 . ПРИНЦИП СПІВРОБІТНИЦТВА ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ

V . МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • Метод навчання – певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання , досягнення поставленої мети . Складовою частиною методу є методичний прийом
 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
 • І ГРУПА МЕТОДІВ
 • МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ІІ ГРУПА МЕТОДІВ
 • МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ Й МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • За джерелом
 • За логікою
 • За мислення
 • За степенем керівництва
 • словесні ( розповідь , пояснення , бесіда , лекція ) ;
 • наочні ( ілюстрація, демонстрація) ;
 • практичні ( досліди, вправи , лабораторні та практикні роботи , твори , реферати
 • індуктивні ( від часткового до загального ) ;
 • дедуктивні ( від загального до часткового )
 • репродуктивні (робота за зразком);
 • проблемно – пошукові
 • методи самостійної роботи вдома і роботи під керівництвом викладача
 • Методи стимулювання й мотивації обов’язку й відповідальності
 • Створення ситуації зацікавленості
 • Пізнавальні ігри
 • Навчальні дискусії
 • Роз’яснення мети вивчення предмета
 • Заохочення та покарання
 • ІІІ ГРУПА МЕТОДІВ
 • МЕТОДИ КОНТРОЛЮ , КОРЕКЦІЇ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ІV ГРУПА МЕТОДІВ
 • БІНАРНІ , ІНТЕГРОВАНІ ( УНІВЕРСАЛЬНІ ) МЕТОДИ
 • 1 . Пояснювально – ілюстративний метод
 • 2 . Репродуктивний метод
 • 3 . Метод проблемного викладу
 • 4 . Частково – пошуковий ( евристичний ) метод
 • 5 . Дослідницький метод
 • Методи усного контролю, самоконтролю , взаємоконтролю
 • Методи лабораторно – практичного контролю, самоконтролю , взаємоконтролю
 • Методи комп’ютерного контролю , самоконтролю , взаємоконтролю
 • КОЖЕН З ЦИХ МЕТОДІВ МАЄ СВОЇ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
 • ( успішність навчання залежить від правильного вибору та поєднання різноманітних метолів навчання залежно від особливостей змісту , мети , особливостей класного колективу й кожного учня )
 • ЗАПАМЯТАЙТЕ
 • жоден з методів не дає прямого навчального результату ( лише стимулює певний вид діяльності учнів );
 • тільки сукупність методів приводить до досягнення мети навчання;
 • « жоден із засобів не може бути гарним чи поганим , якщо він вирваний із усієї системи засобів ; вирішальним моментом є логіка та дія всієї системи , гармонійно організованої»
 • ( А . Макаренко)
 • метод
 • переваги
 • недоліки
 • Пояснювально – ілюстративний та репродуктивний
 • економить час;
 • забезпечує системність та логічність викладу ;
 • за багатократного повторення сприяє міцності знань
 • пасивність учнів ;
 • не враховує індивідуальність учнів;
 • формує догматичність поглядів ;
 • Проблемного викладу
 • засвоєння алгоритмів розміркування ;
 • перший крок від виконавчої до творчої діяльності
 • учні не учасники , а лише спостерігачі розумової діяльності
 • Частково – пошуковий та дослідницький
 • творче та усвідомлене засвоєння знань , вміння їх використовувати ;
 • розвиток творчих та пізнавальних здібностей
 • значні витрати часу та енергії вчителя та учнів;
 • вимагає високої кваліфікації та особистих якостей викладача

VІ . ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Засоби навчання – це різноманітні матеріали , предмети , знаряддя навчального процесу , завдяки яким більш ефективно досягається мета навчального процесу
 • Дидактичні засоби
 • У практичних розробках найчастіше використовують поділ дидактичних засобів на аудіальні , візуальні , аудіовізуальні , частково програмовані
 • прості
 • складні
 • словесні : підручники . посібники тощо ;
 • прості візуальні : реальні предмети, моделі , фото , картини тощо
 • механічні візуальні : кодоскоп , мікроскоп тощо ;
 • аудіальні : програвач , магнітофон , радіо ;
 • аудіовізуальні : відео , телебачення ;
 • засоби , які автоматизують навчання : лінгвістичний кабінет , комп’ютер ,телекомунікаційні мережі

VII . ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Фронтальна робота
 • Групова робота
 • Індивідуальна робота
 • однорідна
 • диференційована
 • кооперативна
 • парна
 • індивідуально - групова

VIIІ . ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • У сучасній педагогічній науці виділяють велику кількість різноманітних форм навчально – пізнавальної діяльності учнів , це – уроки , консультації , семінари , практикуми . лабораторні заняття , заліки та іспити , додаткові індивідуальні заняття , факультативи , гуртки , конференції , домашні роботи , екскурсії , змагання тощо . Треба зазначити , що кожна з вищезазначених організаційних форм має певні відмінні риси – мету , навчально – організаційні функції вчителя і учня , структурні етапи , часовий і просторовий режим .
 • Найпоширенішою у світі є класно – урочна система навчання , основною структурною одиницею якої є урок ( теоретичні засади і практичні підходи розроблені чеським педагогом Я . Коменським )
 • Урок – це цілісний , логічно завершений у часі , регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу , який забезпечує активну й планомірну навчально - пізнавальну діяльність групи учнів певного віку та рівня підготовки , спрямовану на розв’язання поставлених навчально – виховних і розвиваючих завдань.
 • ОЗНАКИ УРОКУ :
 • постійний склад учнів ;
 • точно регламентований час ;
 • системність проведення ;
 • поєднання різноманітних форм організації діяльності та методів навчання ;
 • наявність контролю та ін .
 • Урок має свою будову ( структуру ) , в якій виділяють зовнішні та внутрішні елементи , тобто існує і макроструктура уроку , й мікроструктура .
 • Макроструктура – дидактичні етапи уроку , кожний з яких має конкретну дидактичну задачу , навчальний зміст , певні методи навчання , форми організації навчально – пізнавальної діяльності , результат
 • Мікроструктура – визначається такими засобами , за допомогою яких вирішуються окремі дидактичні завдання на кожному з етапів уроку , тобто це – найбільш гнучка та мобільна частина кожного з уроків
 • ВИМОГИ ДО УРОКУ
 • 1 )
 • 2 ) Дидактичні , виховні , психологічні , гігієнічні
 • lгрупа
 • llгрупа
 • наявність продуманого плану ;
 • організаційна чіткість
 • оптимальний темп ;
 • поєднання вимогливості з педагогічним тактом ;
 • гігієнічні вимоги ;
 • раціональне використання засобів навчання
 • чітке визначення мети й завдань уроку ;
 • вибір ефективних методів і прийомів навчання ;
 • врахування психологічних особливостей учнів ;
 • поєднання різних форм колективної та самостійної роботи ;
 • дотримання і творче використання основних дидактичних принципів ;
 • систематичний контроль і корекція знань , навичок , умінь

ІХ . ТИПОЛОГІЯ УРОКІВ ТА ЇХ СТРУКТУРА

 • Урок являє собою складну педагогічну систему, тому може бути класифікований за різними ознаками та принципами . Це є причиною того , що в сучасній дидактиці не існує єдиної загальновизнаної типології уроків . В Україні найбільш поширеною є класифікація , яка ґрунтується на визначенні провідної дидактичної мети заняття . За цією типологією виділяють :
 • урок засвоєння нових знань ;
 • урок засвоєння навичок та умінь ;
 • урок застосування навичок та умінь ;
 • урок узагальнення та систематизації знань , умінь , навичок ;
 • урок контролю та корекції ;
 • комбінований урок .
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • У поурочному плані мета уроку не співпадає з типом уроку ( наприклад , урок – засвоєння нових знань , мета – систематизація та поглиблення знань про …) , зміст окремих етапів уроку не завжди відповідає меті .
 • Мету та етапи уроку визначено за типологією , а тип уроку за іншими класифікаціями ( наприклад , мета – ознайомити учнів з теорією …, етапи відповідають уроку засвоєння нових знань , тип – урок – конференція ) .
 • ЗАПАМЯТАЙТЕ
 • ввикористовуйте в практичній діяльності якусь одну з класифікацій ( за певними критеріями ) , не змішуйте їх ;
 • користуючись класичною типологією , сформулюйте мету уроку , а потім визначте цього тип ; якщо ви проводите нетрадиційний урок , то в плані уроку можна записати так : «Форма проведення : урок – подорож ; урок – лекція ; урок – суд тощо ».
 • СТРУКТУРА УРОКІВ :
 • ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ :
 • Початок уроку ( перевірка д/з , актуалізація опорних знань ) .
 • Повідомлення теми й мети уроку , мотивація навчальної діяльності .
 • Сприймання та первинне усвідомлення матеріалу .
 • Узагальнення та систематизація вивченого , первинне застосування знань .
 • Підсумки уроку , д/з .
 • УРОК ЗАСВОЄННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОК :
 • Початок уроку ( перевірка д/з , актуалізація та корекція опорних знань ) .
 • Повідомлення теми й мети уроку ; мотивація навчання .
 • Вступні вправи ( вивчення нового матеріалу , правил для виконання певних дій ) .
 • Пробні вправи ( використання вивченого в стандартних умовах ) .
 • Тренувальні вправи ( використання вивченого в стандартних умовах ) .
 • Творчі вправи .
 • Підсумки уроку , д/з .
 • УРОК ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ , УМІНЬ ТА НАВИЧОК :
 • Перевірка д/з , корекція опорних знань , умінь , навичок .
 • Повідомлення мети уроку . Мотивація навчальної діяльності , загальний інструктаж .
 • Усвідомлення змісту та послідовності використання практичних дій .
 • Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя .
 • узагальнення та систематизація результатів роботи .
 • Звіт про способи та результати виконаної роботи .
 • Підсумки уроку , д/з .
 • УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ :
 • Повідомлення теми й мети уроку , мотивація навчальної діяльності .
 • Відтворення та корекція опорних знань .
 • Повторення й аналіз основних фактів .
 • Узагальнення й систематизація понять ; засвоєння системи знань та їх використання для пояснення нових фактів .
 • Засвоєння провідних ідей та основних теорій на основі широкої систематизації .
 • ТИПОВА ПОМИЛКА
 • Уроком систематизації часто називають просте повторення окремих фактів наприкінці вивчення великої теми .
 • ЗАПАМЯТАЙТЕ
 • систематизація обов’язково передбачає якусь певну форму відображення окремих фактів у певній системі взаємозв’язків – схему . узагальнюючу таблицю тощо .
 • УРОК ПЕРЕВІРКИ ТА КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ , УМІНЬ , НАВИЧОК :
 • Мотивація навчальної діяльності , повідомлення теми та мети уроку .
 • Перевірка знань фактичного матеріалу .
 • Перевірка знань основних понять .
 • Перевірка глибини усвідомлення знань .
 • Використання знань у стандартних умовах .
 • Використання знань у змінених умовах .
 • Збір виконаних завдань ( їх перевірка , аналіз , оцінювання ) .
 • Підсумки уроку , д/з .
 • КОМБІНОВАНИЙ УРОК :
 • Має дві або декілька дидактичної мети . Тому можливе використання різних комбінацій структурних елементів відповідних типів уроку .

Х . ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

 • СКЛАДАННЯ ПЛАНУ УРОКУ УМОВНО ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ТРИ СТАДІЇ :
 • 1 ) визначення мети уроку ;
 • 2 ) розробка дидактичного апарату для його проведення ;
 • 3 ) встановлення структури .
 • ПОУРОЧНИЙ ПЛАН МІСТИТЬ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ :
 • тему ;
 • мету ; тип уроку ; основні методи навчання ; засоби навчання ;
 • хід уроку ( назви етапів , зміст навчального матеріалу ; розподіл часу тощо ) ;
 • домашнє завдання .
 • Плануючи вивчення теми , обов’язково необхідно запланувати кількість та співвідношення уроків різного типу . На жаль , найчастіше вчителі необґрунтовано віддають перевагу комбінованим урокам . Дидактами встановлено , що такий тип уроку доречний , якщо на заняття виділяється невеликий обсяг матеріалу . В середніх класах можливостей для комбінованих уроків менше , ніж у молодшій школі , а в старшій школі вони зовсім незначні .
 • Вчені рекомендують для історії більше використовувати уроки засвоєння нових знань .
 • У цілому співвідношення різних типів уроку залежить від змісту , мети й завдань предмети та теми , що вивчається .
 • ЗАПАМЯТАЙТЕ
 • ФОРМУЛА ЕФЕКТИВНОСТІ Й УСПІШНОСТІ ЗАВЖДИ СКЛАДАЄТЬСЯ :
 • з глибоких теоретичних знань з предмета , педагогіки та психології ;
 • з ретельного планування та підготовки уроку ;
 • з творчого підходу вчителя .
 • Етапи підготовки до уроку
 • 1. Діагностичний
 • 2. Прогнозування
 • 3 . Планування
 • вивчення особливостей та інтересів учнів , їх рівня підготовки ;
 • аналіз навчального матеріалу
 • створення плану – уроку (для молодих вчителів він повинен бути детальним ) та програми управління навчальною діяльністю учнів
 • Підготувала вчитель історії Красноармійського навчально – виховного комплексу
 • МОРДВИНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
 • 2013н. р.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка