Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. КаразінаСкачати 31,43 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір31,43 Kb.
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені В. Н. КАРАЗІНА
 • «Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень»
 • д. геогр.н., проф. Людмила Миколаївна НЄМЕЦЬ

Мета та завдання семінару

 • Закріпити знання про теоретико-методологічні засади суспільної географії.
 • Оволодіти навичками наукової діяльності з наукового напрямку «Географія рекреації та туризму».
 • Опрацювати основні наукові доробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі рекреації та туризмі .
 • Закріпити навички: роботи з джерелами наукової інформації, визначення основних етапів наукової діяльності, розробки алгоритму наукового дослідження.

Структурні складові та форми роботи семінару

 • Теоретичні заняття.
 • Робота в залах бібліотеки та на кафедрі з джерелами наукової інформації під керівництвом аспірантів кафедри.
 • Самостійна робота студентів, в тому числі і в Інтернеті.
 • Підготовка реферату за темою власної магістерської роботи (індивідуальна науково-дослідна робота).
 • Обговорення результатів семінару.
 • Проведення залікової контрольної роботи.
 • Підведення результатів заліку.

Здійснювати наукове дослідження бажано поетапно, а кількість етапів, залежно від змісту і завдання дослідження, може бути різною.

 • 1 етап – визначення протиріччя, наукової проблеми і мети дослідження;
 • 2 етап – визначення стану розв’язання протиріч , їх причин, об’єкта і предмета; формулювання гіпотези (передбачення-припущення).
 • 3 етап - формулювання конкретних завдань відповідно до гіпотези визначення методики дослідження; визначення показників.
 • 4 етап – експериментальні дослідження.
 • 5 етап – підсумковий .

У науковій літературі підкреслюється, що правильно поставлена проблема є передумовою успіху її вивчення.

 • У науковій літературі підкреслюється, що правильно поставлена проблема є передумовою успіху її вивчення.
 • Щоб перейти від практичного завдання до наукової проблеми, необхідно виконати два процеси:
 • а) визначити, які наукові знання потрібні, аби вирішити практичне завдання;
 • б) встановити, чи є для цього необхідні наукові знання.
 • Звідси випливає, що наукова проблема не висувається довільно, а є результатом глибокого вивчення практики та наукової літератури.
 • Пошук наукової проблеми – досить складне завдання, однак кожен студент повинен знати, де і як виникає проблема, вміти доводити її актуальність та своєчасність.

Список літератури у науковій роботі свідчить про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою.

 • Список літератури у науковій роботі свідчить про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою.
 • Існують певні правила роботи з літературою, які треба враховувати :
 • складання попереднього бібліографічного списку джерел;
 • підбір публікацій;
 • опрацювання публікацій.

Міждисциплінарні зв'язки

 • Програма семінару спирається на ґрунтовні знання з курсів:
 • Економічної та соціальної географії України
 • Географія внутрішнього туризму
 • Соціальної географії
 • Географії населення
 • Регіональна екскурсійна діяльність
 • Екскурсознавство
 • Рекреаційне країнознавство
 • Управління туристсько-рекреаційною діяльністю
 • Теорії та методології географічної науки
 • Історичної географії
 • Системний аналіз туристсько-рекреаційній діяльності
 • Статистичних методів і обробки геоінформації
 • Суспільно-географічного прогнозування тощо.

Туризм та рекреація відіграє важливу роль у регіональній соціогеосистемі. Нині більшість наукових досліджень спрямовано на аналіз економічних аспектів її розвитку, що зазвичай пов’язується із зовнішнім (міжнародним) туризмом.

 • Туризм в Україні законодавчо проголошено пріоритетним напрямом розвитку національної культури та економіки. Це створює сприятливі умови для активізації туристично-рекреаційної діяльності, зумовлює підвищений інтерес до її наукових досліджень.

Протягом останніх десятиліть відбулися суттєві трансформації у розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Україні, які зумовили виникнення низки проблем:

 • зокрема стихійності,
 • неконтрольованості,
 • суттєвої територіальної нерівномірності розвитку,
 • недосконалості нормативно-правової бази,
 • різкої переорієнтації на виїзний туризм,
 • згортання масового внутрішнього туризму тощо.

Вчені у галузі рекреації та туризмі

 • Провідні вітчизняні та зарубіжні вчені у галузі рекреації та туризмі
 • Г. Балабанова, О. Бейдика, Ю. Вєдєніна, І. Зоріна, В. Кіптенко, О. Колотухи, М. Крачила, О. Любіцевої та інших вчених.
 • О. Бейдик досліджував рекреаційно-туристичні ресурси України. Ним проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно-територіальних суб’єктів України, обґрунтовано рейтингове рекреаційне районування, вдосконалено методику дослідження і поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму.
 • Значний внесок у теорію, методологію і методику дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг зроблено О. Любіцевою. Дослідниця приділила велику увагу принципам, чинникам та умовам формування і територіальної організації індустрії туризму, туристичного ринку.
 • І. Філоненко зробила детальний суспільно-географічний аналіз факторів формування і функціонування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області. Дослідниця здійснила комплексну оцінку рекреаційно-ресурсного потенціалу та сформулювала основні перспективні напрямки розвитку ТРК Чернігівщини.
 • І. Давиденко досліджувала організаційно-економічні механізми регулювання розвитку рекреаційної системи Одещини. Нею запропонована концепція впровадження кластерного механізму як елемента діяльності регіональної рекреаційної системи. Г. Чернова провела аналіз компонентного, територіального і управлінського аспектів функціональної структури ТРК Вінницької області, визначила основні напрямки його перспективного розвитку
 • Проблемі формування регіональних рекреаційних систем Харківської області присвячено дослідження М. Поколодної. Дослідниця детально розглянула модель територіальних рекреаційних систем (ТРС) як головний об’єкт дослідження рекреаційної географії.
 • Таким чином, дослідження у сфері туризму і рекреації за останні два десятиліття набули активного розвитку. В той же час у більшості досліджень проблем туризму та рекреації акцентується увага на економічній складовій, соціальні та екологічні проблеми, роль туристично-рекреаційної діяльності регіональній соціогеосистемі висвітлюються недостатньо.

Суспільно-географічний підхід у дослідженні туристичної та рекреаційної діяльності ґрунтується на концептуальних положеннях, викладених в працях К. Мезенцева, Л. Нємець, К. Нємця, Я. Олійника, М. Паламарчука, М. Пістуна, В. Руденка, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Шаблія та інших вчених.

 • Суспільно-географічний підхід у дослідженні туристичної та рекреаційної діяльності ґрунтується на концептуальних положеннях, викладених в працях К. Мезенцева, Л. Нємець, К. Нємця, Я. Олійника, М. Паламарчука, М. Пістуна, В. Руденка, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Шаблія та інших вчених.
 • Як зазначає Я. Олійник, «соціальна проблематика у географічних дослідженнях виступає у вигляді підходу, призначення якого – виявити соціальну ефективність, яка визначається системою показників, що розкривають різні сторони соціального розвитку».
 • На думку Я. Олійника, «соціальний підхід – це метод дослідження, який ставить у центр уваги інтереси і потреби людини, суспільства в цілому». В даному дослідженні туристично-рекреаційна діяльність виступає як така, що зближує потреби людини і потреби соціуму та спрямована на їх задоволення.

Рекреаційні ресурси – це природні, природно-технічні і соціально-економічні геосистеми та їх елементи, які за існуючих технічних і матеріальних можливостей можуть бути використані для організації рекреаційного господарства. Рекреаційний ресурс в такому тлумаченні розглядається як «ланка складного ланцюга уявлень про сферу діяльності: природний або соціально-технічний об’єкт – умови відпочинку – ресурси – фонди».

 • У рекреаційній географії поняття «рекреація» і «туризм» інколи розуміють як синоніми. Разом з тим вони мають певні відмінності: туристична діяльність більшою мірою пов’язана з активним переміщенням рекреантів, а окремі види рекреації, зокрема добового і тижневого циклу, можуть реалізовуватись і без переміщень, у місцях постійного проживання рекреантів
 • №№
 • п/п
 • Визначення поняття «туризм» і «рекреація»
 • Автор
 • 1.1
 • Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування
 • Закон України «Про туризм».
 • 1.2
 • Туризм, як специфічний вид подорожі, відрізняється наявністю особистої, свідомо визначеної цілі – пізнання, відпочинок, розвага, оздоровлення, паломництво, знайомство з культурними пам’ятками, «випробування себе» тощо
 • В. Пазенок.
 • 1.3
 • Туризм – добровільна подорож з метою відпочинку, лікування, участі в наукових, ділових чи культурних зустрічах
 • Л.Шевчук.
 • 1.4
 • Туризм розуміється як діяльність, що має важливе значення в житті народів через безпосередній вплив на соціальну, культурну, освітню та економічну галузі життя держав та їх міжнародних відносин
 • Філософські нариси туризму , с. 44.
 • 1.5
 • Туризм – форма масового подорожування та відпочинку з метою ознайомлення з навколишнім середовищем, характеризується екологічною, освітянською та ін. функціями
 • О.Бейдик.
 • 1.6
 • Туризм – це суспільно-організаційна економічна діяльність, спрямована на виробництво послуг і товарів для задоволення потреб людей, що перебувають поза місцями постійного проживання, пов’язаних з відпочинком, відновленням здоров’я, задоволенням духовних запитів
 • О.Топчієв
 • 1.7.
 • Туризм – вид людської діяльності, важлива форма самореалізації особистості прояву її свободи, засіб використання вільного часу і встановлення міжіндивідуальних та кроскультурних зв’язків, чинник індивідуального та колективного вдосконалення
 • Філософські нариси туризму
 • Глосарій, с.274.
 • 2.1
 • Рекреація – це процес відновлення фізичних, духовних і нервово-психічних сил людини, який забезпечується системою відповідних заходів і здійснюється у вільний від роботи час.
 • В.Стафійчук.
 • 2.2
 • Рекреація – процес відтворення фізичних. духовних і нервово-психічних сил людини, який забезпечується системою заходів, що здійснюються у вільний від роботи час на спеціалізованих територіях. Тобто це не лише процес, але й простір, де він відбувається.
 • Л.Шевчук.
 • 2.3
 • Рекреация (от латинского – восстановление)- направление деятельности или организация возможности создать условия для своеобразного отдыха человека, перемены обычного занятия, что позволило бы восстановить его нормальное физическое и духовное состояние.
 • Туризм в Украине. Словарь-справочник. Х.: Мачулин, 2008. стр. 147
 • 2.4
 • Рекреація (лат. rekreation - відновлення) стосовно людини означає відпочинок, що несе відновлення людських сил не лише відтворення старої, а й здійснення нової діяльності людини.
 • Філософські нариси туризму, с. 108
 • 2.5.
 • Рекреація – 1) форма соціального руху й антропогенного впливу на природні комплекси, мета якого полягає у відновленні людиною психофізичної енергії, втраченої в процесі трудової, навчальної, побутової діяльності тощо; 2) різноманітні види людської діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб.
 • О. Бейдик.

  1. Алаев 3. Б. Социально-экономическая география: Понятийно терминологический словарь. М.: Мысль. 1983. 350 с. 2. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія / О. О. Бейдик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с. 3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – К.: “Палітра”, 1997. – 130 с. 4. Бейдик О.О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму) / О.О. Бейдик. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1993. – 56 с. 5. Баранский Н. Н. Научные принципы географии: Избр. тр. М.: Мысль. 1980. 239 с. 6. Баранский Н. Н. Становление советской экономической географии: Избр. тр. М.: Мисль, 1980. 288 с. 7. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: [навч. посібник] / Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. 8. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки: Курс лекций. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1976. 421 с. 9. Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины): Монография. - X., 2003, 383с. 10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посіб. - Одеса: Астропринт, 2001, -560 с. 11. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2001. - 744 с. 12. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навч. посібник / Л.Т. Шевчук. – К.: Знання, 2007. – 349 с.

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА:
 • 1. Квартальнов В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 320 с.
 • 2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): Монографія / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • 3. Мироненко Н.С. Рекреационная география. / Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов. – М.; Изд-во МГУ, 1981. – 207 с.
 • 4. Организация туризма: учеб. пособие / А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, Т.М. Сергеева и др.; [под общ. ред. А.П. Дуровича]. – 2-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2005. – 640 с.
 • 5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / За заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
 • 6. Родичкин И.Д. Территориальная организация региональных рекреационных систем Украины / И.Д. Родичкин – К.: Будівельник, 1978.
 • 7. Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навчально-методичний посібник / М.Й. Рутинський. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.
 • 8. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму: Навчальний посібник / І.В. Смаль – Ніжин, 2004. – 264 с.
 • 9. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 372 с.
 • 10. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред. В.Ф. Орлова – К.: Грамота, 2006. – 264 с.
 • 11. Туризм в Україні. Словник-довідник. – Х.: Мачулін, 2008. – 224с.
 • 12. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія / [за ред. проф.. В.В. Александрова]. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2010. – 268 с.
 • 13. Туристична діяльність в Україні: Нормативно-правове регулювання / Упорядник О.М. Роїна – 2-ге вид., змін. та доп. – К.6 КНТ, 2006. – 464 с.
 • 14. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / В.К. Федорченко, Т.А. Дворова. – К.: Вища шк., 2002. – 195 с.
 • 15. Холловей Дж. К. Туристический бизнес / Холловей Дж. К., Тейлор Н. : пер. с 7-го англ. узд. – К.: Знання, 2007. – 798 с.
 •  
 •  
 • ДОДАТКОВА:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка