Миргород 2016 План Програмно-цільовий метод у бюджетному процесіСкачати 24,34 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір24,34 Kb.

План

 • 1. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.
 • 2. Бюджетна програма, її структура та особливості створення.
 • 3. Визначення відповідальних виконавців.
 • 4. Планування місцевого бюджету на основі програмно-цільового методу.
 • 5. Паспорт бюджетної програми.
 • 6. Складання звіту про виконання паспорту та оцінка ефективності бюджетних програм.

Програмно-цільовий метод (ПЦМ):

 • метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.
 • п. 42 статті 2 Бюджетного кодексу України

Нормативно-правові акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні

 • Бюджетний кодекс України
 • Розпорядження КМУ від 23.05.2007 р. № 308-р “Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів”
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 “Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”
 • Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р.№ 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”
 • Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами №765 від 10.09.2015 р.) “Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів”

Нормативно-правові акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні

 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 “Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”
 • Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”
 • Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”
 • Спільні накази Міністерства фінансів України та галузевих міністерств, якими затверджено типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у відповідних галузях.

Особливості формування бюджету за ПЦМ

 • Проблема
 • (пошук фінансових ресурсів)
 • Стратегія
 • (розподіл ресурсів задля утримання мережі )
 • Оцінка успіху
 • (збільшення фінансування)
 • Виконання
 • завдань діяльності
 • Аналіз
 • (порівняння прогнозованих та фактичних видатків)
 • Мета
 • (утримання установи)
 • Оцінка видатків та рекомендації на наступний рік
 • Завдання
 • (збільшення обсягу фінансових ресурсів)
 • Модель традиційного бюджетного процесу
 • Мета: ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
 • ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
 • РОЗРОБКА ЗАВДАНЬ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ із зазначенням термінів їх виконання
 • ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
 • МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА
 • ВИЗНАЧЕННЯ, ЧИ ДОСЯГНУТА МЕТА та ЗВІТУВАННЯ ПРО ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ
 • ВИКОНАННЯ
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА
 • Модель бюджетного процесу за програмно-цільовим методом

Складові програмно-цільового методу у бюджетному процесі

Бюджетна програма: визначення

 • Бюджетна програма –
 • сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій
 • п. 4 статті 2 Бюджетного кодексу України

Структура бюджетної програми

Мета програми –

 • законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти у результаті виконання конкретної бюджетної програми:
 • відображає кінцевий результат від реалізації програми;
 • орієнтується на довгострокову перспективу;
 • відповідає головній меті діяльності розпорядника коштів.

Завдання бюджетної програми

 • конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці:
 • орієнтованість на результат
 • вираження результатів у кількісних вимірах
 • чітко визначені терміни виконання завдань
 • конкретність та реалістичність

Результативні показники виконання програм

 • кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Зверніть увагу:

 • Показники виконання програм
 • Мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

 • Що досягнуто в результаті виконання програми?
 • Одиниці виміру: % відремонтованих доріг від загальної кількості і т.д.
 • Показники якості
 • Скільки коштує одиниця продукту в грошовому виразі?
 • Яка частка показника затрат припадає на одиницю продукту?
 • Одиниці виміру: грн./діто-день; од. вчителів/1 учня; грн./кв. м. ремонту і т.д.
 • Показники
 • ефективності
 • На кого (що) ми докладаємо зусилля?
 • На кого (що) ми діємо в процесі надання послуг? – контингент споживачів послуги, обсяги виконаних робіт за послугою і т.д.
 • Одиниці виміру: учні, діто-дні, км, кв. м., куб. м., і т.д.
 • Показники продукту
 • Хто виробляє послугу? – штатна структура, кількість і структура відділів;
 • Чим виробляємо послугу? – потужності, будівлі, споруди і т.д.
 • Одиниці виміру: шт., од., кв. м., куб. м. і т.д.
 • Показники затрат

Бюджетна програма та результативні показники: приклад

 • Програма «Підтримка та сприяння розвитку громадських організацій жінок»:
 • Мета: «Підвищення активної участі жінок у громадському житті міста»
 • Завдання: «Максимально збільшити % жінок, які приймають участь у громадському житті міста»
 • Показники виконання:
 • Показники затрат: фонд оплати праці (грн.), кількість громадських організацій (од.)
 • Показники продукту: кількість проведених заходів (од.)
 • Показники ефективності (продуктивності): середня вартість одного заходу (грн.)
 • Показники якості (результативності): % жінок, залучених до участі у заходах.

СТРУКТУРА КОДУ ПРОГРАМНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ І КРЕДИТУВАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

 • забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень
 • (відповідно до «Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів», затвердженої наказом МФУ від 26.08.2014 року № 836)

ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ

 • Крок 1.
 • Граничні обсяги видатків
 • Місцевий фінансовий орган
 • Головний розпорядник

Крок 2.

 • Головний розпорядник
 • Бюджетний запит
 • Місцевий фінансовий орган

Бюджетний запит -

 • документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди:
 • форма 2017-1: загальний;
 • форма 2017-2: індивідуальний;
 • форма 2017-3: додатковий.

Крок 3.

 • Місцевий фінансовий орган
 • Проект бюджету на наступний рік

Крок 4.

 • Місцевий фінансовий орган
 • Головний розпорядник
 • Лімітна довідка

Крок 5.

 • Головний розпорядник
 • Місцевий фінансовий орган
 • Зведені проекти кошторисів та планів асигнувань

Крок 6.

 • Місцевий фінансовий орган
 • Головний розпорядник
 • Витяг з розпису
 • РОЗПИС

Крок 7.

 • Головний розпорядник

Паспорт бюджетної програми

 • документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет.
 • п. 40 статті 2 Бюджетного кодексу України

Паспорт не складається:

 • Програм, що створюються за рахунок коштів резервного фонду бюджету
 • Програм з перерахування міжбюджетних трансфертів

Терміни розробки паспорту бюджетної програми

 • Протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет на наступний рік, головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають місцевому фінансовому органу на затвердження.
 • Проект паспорту
 • Проект наказу
 • Місцевий фінансовий орган

Протягом тижня від моменту змін головні розпорядники подають фіноргану проекти паспортів бюджетних програм, у разі:

 • Виникнення нових бюджетних програм
 • Зміни інформації та показників у паспорті
 • Передачі нерозподілених бюджетних призначень
 • Перерозподілу видатків між програмами
 • Перерозподілу видатків між підпрограмами
 • Внесення змін до порядків використання бюджетних коштів
 • Передачі бюджетних призначень між головними розпорядниками
 • Внесення змін до спеціального фонду, що призводять до нових завдань

Терміни затвердження паспорту бюджетної програми

 • Протягом 45 днів (двох тижнів у разі внесення змін) від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фінансового органу в 3-ох примірниках.

Складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми та оцінка її ефективності

 • Головні розпорядники:
 • Складають звіти про виконання паспортів бюджетних програм один раз на рік
 • Оприлюднюють на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм та звіти у триденний строк з дня їх затвердження
 • Здійснюють публічне представлення інформації про бюджет за програмами до 15 березня року, що настає за звітним
 • Протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорту подають фінансовому органу узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм (наказ МФУ від 17.05.2011 р. №608, зі змінами № 13 від 12.02.2012 р.)
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка