Мислення План Що таке мислення?Скачати 15,06 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір15,06 Kb.

Мислення

План

1. Що таке мислення?

2. Види мислення.

3. Операції мислення.

4. Індивідуальні властивості мислення.

5. Функції мислення.

МИСЛЕННЯ -

це процес опосередкованого і узагальненого відображення у мозку людини предметів об’єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв'язках та відношеннях.

Мислення є вищим пізнавальним процесом. Але на практиці як окремий психічний процес не існує, воно присутнє у всіх інших пізнавальних процесах: у сприйманні, уяві, пам'яті та ін.

Мислення є вищим пізнавальним процесом. Але на практиці як окремий психічний процес не існує, воно присутнє у всіх інших пізнавальних процесах: у сприйманні, уяві, пам'яті та ін.

Мислення, у яких би воно формах не існувало, неможливе без мовлення. Будь-яка думка виникає та розвивається в нерозривному зв'язку з мовленням.

У цьому проявляється одна з головних відмінностей між психікою людини і психікою тварини.

Види мислення:

За змістом:

 • Наочно-дійове, яке безпосередньо бере участь у практичній дії, коли діти граються з предметами: будівельним матеріалом, кубиками, ламають, розбирають іграшки тощо.
 • Наочно-образне мислення пов'язане з оперуванням образами. Тут практичні дії ніби відходять на другий план, і, пізнаючи об'єкт, дитині необов'язково брати, торкатися його руками, але їй необхідно чітко сприймати й наочно уявляти цей об'єкт. Наочність ніби випереджає мислення.
 • Словесно-логічне мислення характеризується тим, що завдання розв'язується за допомогою міркувань й у вербальній формі.

Види мислення:

За характером завдань :

 • Теоретичне мислення- це пізнання законів, правил. Таке мислення відображає істотне в явищах, об'єктах, зв'язках між ними на рівні закономірностей і тенденцій.
   • Практичне мислення спрямоване на розв'язання завдань, які виникають у процесі практичної діяльності. Воно часто виявляється в умовах дефіциту часу, тому воно складніше за теоретичне мислення.

Види мислення:

За ступенем розгорнутості й усвідомленості:

 • Дискурсивне мислення (аналітичне, логічне) - розгорнуте в часі, має чітко виражені етапи, усвідомлене людиною. Наприклад, при розв'язуванні задачі необхідно зрозуміти умову, дотримуватися послідовності розв'язання, що приведе до певного результату, цей результат порівняти з умовою тощо.
 • Інтуїтивне мислення характеризується швидкістю протікання, відсутністю етапів, є мінімально усвідомленим. При інтуїтивному мисленні створюється враження, що розв'язання приходить раптово, як прозріння, раптовий здогад.

Види мислення:

За ступенем новизни й оригінальності:

 • Творче мислення спрямоване на виникнення та реалізацію нових ідей. Його результатом є відкриття нового або вдосконалення розв'язання того або іншого завдання.
 • Репродуктивне мислення відрізняється від творчого тим, що використовує готові знання та вміння. Розв'язання задачі відбу­вається з опорою на відтворення вже відомих людині способів.

Операції мислення:

 • АНАЛІЗ - це розчленування предметів і явищ у свідомості, виокремлення в них їх частин, аспектів, елементів, ознак і властивостей.
 • СИНТЕЗ - це мисленнєва операція об´єднання окремих частин, аспектів, елементів, ознак і властивостей об´єктів у єдине, якісно нове ціле.
 • ПОРІВНЯННЯ - це встановлення подібності й відмінності між предметами та явищами.

Операції мислення:

 • АБСТРАГУВАННЯ - це уявне відокремлення одних ознак і властивостей предметів та явищ від інших їхніх рис і від самих предметів (явищ), яким вони властиві.
 • УЗАГАЛЬНЕННЯ виявляється в мисленнєвому об´єднанні предметів, явищ у групи за істотними ознаками, виокремленими в процесі абстрагування.
 • КОНКРЕТИЗАЦІЯ передбачає рух думки від загального й абстрактного до конкретного з метою розкрити зміст. До конкретизації звертаються в тому випадку,якщо висловлена думка незрозуміла іншим або необхідно показати загальне в одиночному. Наведення прикладу,власне,полягає в конкретизації попередніх висловлювань.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МИСЛЕННЯ

 • Самостійність мислення (дивергентність, нешаблонність) -це вміння побачити і поставити нове запитання, нову проблему, спробувати розв'язати їх в особливий спосіб.
 • Ініціативність мислення виявляється в прагненні самостій­но шукати і знаходити шляхи та засоби для розв'язання задачі,
 • Широта мислення - це здатність охопити питання в цілому. Людей, які мають цю властивість, називають людьми з широким світоглядом. Однак не слід плутати широке мислення з поверхо­вим. Тому широке мислення, як правило, буває глибоким, тобто таким, що відображає найбільш суттєві властивості та якості, зв'язки й відношення дійсності.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МИСЛЕННЯ

 • Критичність мислення характеризується вмінням людини об'єктивно оцінювати власні та чужі думки, зважувати всі «за» і «проти».
 • Гнучкість мислення виявляється у легкості, свободі думки при виборі способу розв'язання нових задач, умінням швидко пе­реключатися з одного способу розв'язання на інший. Шаблон­ність, стереотипність, ригідність, тобто інертність мислення, - це якості, протилежні гнучкості.
 • Швидкість розуму - це здатність людини швидко розібратись у складній ситуації, швидко її вирішити. Від швидкості розуму необхідно відрізняти квапливість думки. Квапливість думки - ознака негативна, оскільки свідчить про лінощі розуму, відсутність звички до тривалої праці.

 • Пізнавальна (відображення світу і самовідображення)
 • Проектувальна (побудова планів, проектів, моделей практичної і теоретико-пізнавальної діяльності)
 • Прогностична (прогнозування або передбачення наслідків своїх дій, своєї діяльності, прогнозування майбутнього)
 • Інформаційна (засвоєння інформації про знання та її смислове перероблення)
 • Основні функції мислення

 • Технологічна (розроблення правил, норм, стандартів, рецептів життєдіяльнсті людини і суспільства в різних формах та проявах)
 • Рефлексивна (самопізнання розуму, самоаналіз)
 • Інтерпретаторська (тлумачення, осмислення продуктів людської культури)
 • Аналітична і синтетична
 • Постановка та розв'язання різноманітних задач і проблем

Основні функції мислення

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке мислення?

2. Назвати відмінності мислення людини і тварин.

2. Які є види мислення?

3. Назвіть операції мислення.

4. В чому проявляються індивідуальні властивості мислення?

4. Які функції виконує мислення?

Література:

1. Загальна психологія: Навч. посібник

О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка