Можливості використання комп'ютерно-орієнтованих засобів на уроках географіїСкачати 22,81 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір22,81 Kb.

Можливості використання комп'ютерно-орієнтованих засобів на уроках географії

 • Мариняк Наталія Олексіївна

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 • 1. Суть інформаційних технологій навчання. Роль педагогічних програмних засобів у навчальному процесі.
 • 2. Можливості використання комп’ютера на уроках географії.
 • 2.1. Засіб демонстрації готової інформації.
 • 2.2. Засіб пошуку інформації.
 • 2.3. Засіб створення дидактичних матеріалів.
 • 2.4. Засіб спілкування.
 • 2.5. Засіб контролю і самоконтролю.
 • 3.Проблеми широкого впровадження комп'ютерного навчання на уроках географії.

1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • Інформаційні технології навчання – це процес підготовки і передавання інформації від вчителя до учня чи студента, засобом здійснення якого є комп’ютер.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТИМУЛЮЮТЬ ПРОЦЕСИ:

 • Комп'ютеризація – процес обладнання освіти технічними засобами інформації (комп'ютерами, периферією, обладнанням локальних та глобальної мереж, базовим програмним забезпеченням).
 • Інформатизація – процес переходу освіти до фіксації, пошуку, передачі, обробки, зберігання, представлення інформації за допомогою пристроїв на основі інформаційних технологій.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ВИМАГАЄ ПЕВНОГО РІВНЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ:

 • -  знання основ інформатики та обчислювальної техніки;
 • -  розуміння будови та функціональних можливостей комп’ютера;
 • -  володіння сучасними операційними системами та текстовими редакторами;
 • -  досвід використання педагогічних програмних засобів.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ

 • Педагогічний програмний засіб – це програмна  продукція, яка  використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання учнів і студентів.

ЗАВДАННЯМИ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ Є:

 • · Індивідуалізація й диференціація процесу навчання.
 • · Здійснення контролю зі зворотним зв'язком з оцінкою результату.
 • · Здійснення самоконтролю й самокорекції.
 • · Наочність, динаміка процесу навчання.
 • · Моделювання реальних процесів.
 • · Посилення мотивації.
 • · Формування логічного способу мислення.
 • · Створення й використання інформаційних баз.

СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ:

 • демонстраційні;
 • тренажери;
 • контролюючі;
 • навчальні-інструктивні: адаптивні (враховуються усі відповіді); частково адаптивні (враховуються відповіді тільки на найважливіші питання);
 • ігрові (учбово-орієнтовані);
 • інформаційно-довідкові;
 • імітаційно-навчальне моделювання.

ЗА ДИДАКТИЧНОЮ МЕТОЮ КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ МОЖНА ПОДІЛИТИ НА ТАКІ ГРУПИ:

 • Програми для засвоєння нового матеріалу (пояснення теоретичних засад – гіпотез, теорій, закономірностей; введення нових географічних термінів і понять; ознайомлення з відповідними географічними об’єктами та явищами; встановлення причинно-наслідкових зв’язків та залежностей).
 • Програми для формування практичних умінь і навичок (практичні та самостійні роботи до кожної теми або розділу).
 • Програми для розширення та поглиблення знань (хрестоматійні матеріали, історичні довідки, статистичні дані, топонімічний словник, перелік рекомендованої літератури тощо).
 • Програми-тренажери (повторення провідних географічних понять та об’єктів географічної номенклатури з паралельним здійсненням самоконтролю рівня їх засвоєння).
 • Програми для поточного та тематичного оцінювання навчальних досягнень (різнопланові контрольні завдання для визначення рівня засвоєння програмного матеріалу з елементами корекції знань).

2. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРА НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

 • Засіб демонстрації готової інформації.
 • Засіб пошуку інформації.
 • Засіб створення дидактичних матеріалів.
 • Засіб спілкування.
 • Засіб контролю і самоконтролю.

2.1. КОМП'ЮТЕР ЯК ЗАСІБ ДЕМОНСТРАЦІЇ. Види готової інформації (елементи навчання):

 • Текст.
 • Слайди.
 • Графіка.
 • Картографічні зображення.
 • Звукові файли.
 • Відеофрагменти.
 • Динамічні моделі.
 • Елементи навчання – засоби навчання, необхідні для вивчення навчального матеріалу.

ТЕКСТ

 • Переваги у роботі із комп'ютерним текстом:
  • Можливість копіювати потрібні фрагменти;
  • Можливість редагувати текст;
  • Можливість друку;
  • За наявності гіпертекстових посилань – можливість швидкого переміщення між змістовими частинами тексту.

СЛАЙДИ

 • Слайди – будь-які зображення (рисунки, малюнки, фотографії тощо), які доповнюють навчальний матеріал до певної теми.

Тема:тварини

 • Орангутанг

Тема Тварини

 • Шимпанзе

ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

 • Графіки
 • Діаграми
 • Схеми
 • Таблиці

РИС. 1. РІЧНИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУР ТА ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ

РИС.2. СТРУКТУРА ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РИС. 3. СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ

КАРТОГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

ВІДЕОФРАГМЕНТИ

 • Відеофрагмент (відео) – відеоролик у цифровому форматі, який використовується як педагогічний програмний засіб для поглибленого вивчення матеріалу.
 • Професійне відео – фрагмент 1.
 • Аматорське відео – фрагмент 2.

2.2. КОМП’ЮТЕР – ЯК ЗАСІБ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

 • Джерела інформації:
 • Глобальна мережа (Internet)
 • Локальні мережі (www.tspu.edu.ua)
 • Магнітні носії інформації (CD-, DVD-диски)

2.3. КОМП'ЮТЕР – ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • Microsoft Word (текст, таблиці, графіки, діаграми)
 • Microsoft Excel (розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, кросворди)
 • Mapinfo, Autocad (картографічні зображення)
 • Microsoft Point (малюнки)

2.4. КОМП'ЮТЕР – ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ

 • Форуми
 • Конференції
 • Презентації
 • Освітні сайти
 • Дистанційна освіта

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

 • Тести
 • Запитання
 • Географічні ігри

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОГРАМИ

 • Мультимедіа – це:
 • 1) об’єднання програмних комплексів і даних (текстової, звукової та відеоінформації) з устаткуванням комп’ютера для обміну інформацією між користувачем і комп’ютером у найбільш зрозумілому та сприйнятливому для користувача вигляді.
 • 2) елемент навчання, призначений для вивчення навчального матеріалу за допомогою озвучених, анімаційних опорних схем.

ЕЛЕКТРОННИЙ АТЛАС З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ 8-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 •  
 • CD-видання має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями масштабування і "мандрування" картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання інформації. До кожної карти подано тексти-коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картографічну інформацію. Наявність запитань за змістом видання допомагає користувачеві здійснити самоперевірку. Додатково CD оснащений блоком "Регіони", в якому подано карти, загальні відомості і статистичні дані на всі області України, Автономну Республіку Крим, а також Київ і Севастополь.
 •  
 • Система містить:
 • Тематичні карти, які відображають географічне положення України, етапи формування її території, державний устрій, природу та ресурси, населення, промисловість, зовнішньоекономічну діяльність, екологічний стан території країни.
 • Тексти, таблиці, діаграми, що коментують і доповнюють інформацію, подану на картах.
 • Запитання за змістом видання, що дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.
 • Ілюстрації: природа, історичні об’єкти, пам’ятки культури і промисловість України.
 •  
 • Атлас географії з картами "Україна та її регіони" виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України.

ЕЛЕКТРОННИЙ АТЛАС З ГЕОГРАФІЇ СВІТУ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 •  
 • CD-видання має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями зміни вихідного зображення і "мандрування" картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання інформації. До кожної карти подано тексти-коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картографічну інформацію. Наявність запитань за змістом видання допомагає користувачеві здійснити самоперевірку.
 •  
 • Система містить:
 • Тематичні карти, які відображають об'єкти, явища та процеси, що передбачені навчальною програмою.
 • Тексти, таблиці, діаграми, що коментують і доповнюють інформацію, подану на картах.
 • Запитання за змістом видання, що дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.
 • Ілюстрації: які розширюють інформаційні можливості видання.
 •  
 • Виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України та схвалено комісією засобів навчання та шкільного обладнання НМР з питань освіти МОН України (протокол №10 від 18.06.2004 р.)

3. ПРОБЛЕМИ ШИРОКОГО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ:

 • недосконала матеріально-технічна база загальноосвітніх шкіл;
 • недостатня кількість і якість відповідного вітчизняного програмного забезпечення;
 • низький рівень комп’ютерної грамотності вчителів-географів;
 • мала обізнаність вчителів із методикою використання комп’ютера на уроках географії.

ЛІТЕРАТУРА:

 • Жалдак М.І., Морзе Н.В. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформація // Комп'ютер у школі і сім’ї. – 2000. - №4. – с. 11-16.
 • Калініна Л.М. Інформація: Суть і специфіка // Комп'ютер у школі і сім’ї. – 2002. - №3. – с. 13-17.
 • Кобернік С. Коваленко Р. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання географії // Географія та основи економіки в школі. – 2002. - №2. – с. 10-13.
 • Таможняя Е.А. Компьютерные технологии: возможности использования // География в школе. – 2004. - №4. – с. 46-50.
 • Шульгина О.В. Возможности и проблемы использования компьютерных технологий в преподавании географии // География в школе. – 2003. - №8. – с. 45-49.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка