Моніторинг управління методичною роботоюДата конвертації03.03.2017
Розмір21,6 Kb.
 • Дата проведення: 16 жовтня 2009 року
 • Місце проведення: Ксаверівський ЗНВК
 • “Школа-сад” І-ІІІ ступенів
 • С е м і н а р
 • заступників директорів
 • з навчально-виховної роботи
 • шкіл Малинського району
 • Організаційний
 • етап
 • Тема:
 • Символ:
 • ?→!
 • Девіз
 • Нема нічого сильнішого, ніж ідея, час якої настав.
 • Віктор Гюго
 • Ключові слова: Компетентність – здатність до реалізації
 • знань на практиці.
 • Мета:
 • сприяти
 • активізації творчого потенціалу кожного учасника семінару;
 • формуванню комунікативних умінь та навичок методичної діяльності
 • Завдання:
 • забезпечення учасників семінару знаннями нових освітніх методик (у галузі моніторингу);
 • Допомога в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти.
 • Очікувані результати:
 • поглиблення знань щодо моніторингу управління методичною роботою;
 • задоволення від:
 • проведеної роботи;
 • переданого та отриманого досвіду;
 • спілкування.
 • Кваліметрія – наука про методи кількісної оцінки якості продукції.
 • Компетентність – якість, яка означає силу і впевненість, що виходить із почуття власної успішності й корисності.
 • Компетентний – який має достатні знання в якій-небудь галузі; тямущий.
 • Компетенція – добра обізнаність із чим-небудь, коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи.
 • Педагогічний моніторинг – система відбору, обробки, аналізу, зберігання інформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої системи. Основний зміст його полягає в одержанні інформації про стан освіти з метою прийняття управлінських рішень щодо переведення її на якісно новий рівень.
 • Понятійний словник
 • Теоретичний
 • етап
 • Питання для обговорення:
 • Моніторинг управління методичною роботою.
 • Формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи.
 • Лабораторія досвіду
 • Педагогічний моніторинг у навчальних закладах здійснює методичний кабінет, який очолює управління якісною освіти на кількох рівнях: учень (самомоніторинг навчальних досягнень), учитель (самомоніторинг педагогічної діяльності), навчально-виховний заклад (внутрішньошкільний моніторинг). Проводячи педагогічний моніторинг, шкільна методична служба покликана не тільки зосереджуватися на обробці отриманої інформації, а практично повинна досягти своєї домінуючої функції – управлінської, тобто коригування та прогнозування результатів.
 • І. Моніторинг управління
 • методичною роботою
 • Функції моніторингу
 • інформаційна (створення вірогідного масиву інформації щодо якості освіти в навчальному закладі);
 • діагностична (фіксування реального стану якості освіти в ЗНЗ);
 • прогнозуюча (виявлення стратегії і тактики розвитку освіти в навчальному закладі);
 • управлінська (вплив на мету, зміст і методи управлінської діяльності);
 • педагогічна (створення цілісності процесу навчання, виховання та розвитку учнів).
 • Етапи моніторингу
 • Нормативно-установчий.
 • Аналітико-діагностичний.
 • Передбачає визначення мети і завдань моніторингу, критеріїв, вибір діагностичних методик для з'ясування реальних досягнень.
 • Передбачає збір інформації, кількісну та якісну характеристику отриманих результатів, встановлення педагогічного діагнозу.
 • Прогнозуючий.
 • Передбачає прогнозування подальших тенденцій розвитку об'єкта дослідження, розробку плану педагогічно-корекційних дій.
 • Передбачає оцінювання стану об'єктів моніторингу, побудову висновків.
 • Підсумково-діагностичний.
 • Алгоритм проведення
 • моніторингу
 • визначення мети та об'єкта моніторингу;
 • визначення критеріїв, на підставі яких буде здійснюватися визначення стану об'єкта;
 • збір інформації про стан та розвиток об'єкта моніторингу;
 • обробка інформації;
 • систематизація інформації;
 • аналіз інформаційних даних;
 • висновки;
 • прийняття управлінських рішень;
 • розробка рекомендацій.
 • Об"єктами
 • внутрішкільного моніторингу
 • можуть бути:
 • динаміка індивідуальних досягнень учнів у саморозвитку (маємо на увазі вимірювання рівня сформованості інтелектуальних, психологічних та інших якостей особистості);
 • рівень навчальних досягнень учнів (аналіз відповідності реальних навчальних досягнень державному стандарту на рівні класу, школи з предметів базового та варіативного компонентів);
 • рівень професійної компетентності педагогічних кадрів (діагностика рівня професійної культури вчителя, рівня оволодіння ним основними педагогічними вміннями). Відстеження можна проводити протягом 5 років (від атестації до атестації).
 • “ Скарбничка
 • досвіду ”
 • знання нормативних документів;
 • самоосвіта – творчий підхід до вибору способів, методів, прийомів і засобів забезпечення особистісно-орієнтованого навчання через зміст його предмета;
 • участь учителя в розробці методик і технологій розвитку навчально-виховного процесу;
 • вміння вчителя змоделювати активну діяльність учня до уроку та на уроці, позакласну роботу з предмета;
 • ведення шкільної документації (поурочні плани, ведення класних журналів, виконання навчальної програми та дотримання єдиного орфографічного режиму);
 • вміння вчителя підтримувати життєдіяльність школи;
 • виконавська дисципліна;
 • робота з батьками та виконання громадських доручень.
 • Моніторинг
 • професійного рівня вчителя
 • Очікувані результати
 • моніторингу
 • Заповнення діагностичної карти професійного рівня вчителя дасть змогу здійснити загальношкільний моніторинг якості діяльності педагогічних кадрів, за якого методична служба отримає реальну картину щодо динаміки професійних досягнень й ускладнень педагогів, відповідності ефективності педагогічної діяльності меті школи.
 • ІІ. Формування
 • професійної компетентності
 • заступника директора з
 • навчально-виховної роботи
 • Види компетентностей
 • Ключові:
 • політично-соціальні (брати участь в ухваленні групових рішень, вирішувати конфлікти, …);
 • пов'язані з життям у багатокультурному суспільстві (толерантність, пошана до інших культур, релігій, …);
 • володіння усною і письмовою комунікацією;
 • пов'язані з інформатизацією суспільства;
 • здатність вчитися упродовж всього життя.
 • Професійні: готовність і здатність доцільно діяти відповідно до вимог справи;
 • Соціальні: готовність і здатність жити в соціальній взаємодії, адаптуватися до умови, що змінюються;
 • Персональні: здатність виявляти, осмислювати та оцінювати можливості свого розвитку (самостійність, самоповагу, надійність, відповідальність, …).
 • Цикл
 • управлінської
 • діяльності
 • Цілепокладання
 • Результат
 • Діагностика
 • Аналіз
 • Моніторинг
 • Планування
 • Організація
 • Проміжний
 • контроль
 • Рівень професійної компетентності завуча
 • Теоретична і практична обізнаність у професії
 • Спроможність постійного професійного зростання
 • Особистісні якості
 • Складові професійної
 • компетентності завуча
 • І. Володіння базовими знаннями:
 • теоретичний рівень знань з фаху;
 • теоретичний та практичний рівень володіння знаннями та уміннями з теорії й практики методичної роботи, психології.
 • ІІ. Управлінські якості:
 • аналіз стану педагогічного колективу, орієнтація в конфліктних ситуаціях;
 • збір і аналіз потрібної інформації, її оцінка;
 • постановка цілей і завдань, планування, підготовка і прийняття рішень;
 • проведення моніторингу якості діяльності;
 • контроль, оцінка результатів.
 • ІІІ. Здібності особистості:
 • організаторські;
 • комунікативні;
 • аналітичні;
 • здатність управляти собою.
 • ІІІ. Здібності особистості:
 • ерудованість, енергійність;
 • зовнішня привабливість;
 • впевненість у собі;
 • цілеспрямованість;
 • тактовність, толерантність;
 • вимогливість;
 • креативність;
 • прагнення до особистісного росту;
 • тощо.
 • Висновки
 • Предметом діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи є організація та забезпечення якості навчального процесу.
 • 2. Забезпечення результативності діяльності освітньої системи (у тому числі – методичної служби) залежність від професійної компетентності керівника.
 • 3. Ступінь професійної компетентності завуча перебуває у взаємозалежності з результативністю навчально-виховного процесу.
 • Методична робота керівника закладу. Бєляєва В., Гаценко Г. // «Директор школи», №3, 2009.
 • Моніторинг освітнього процесу. Плохій Л. // «Директор школи», №23, 2009.
 • Моніторинг якості знань у школі. Антоненко О.В. // «Завучу. Усе для роботи», №11-12, 2009.
 • Основні напрямки методичної роботи в навчальному закладі. Палійчук Н.Й. // «Завучу. Усе для роботи», №2, 2009.
 • Ростовська В.І. Формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. – Х.: «Основа», 2008.- 128 с.
 • Рекомендуємо
 • Список літератури
 • для опрацювання
 • Правило 1. Постійно читай фахову літературу, бери участь у різноманітних заходах освітян, не відкладай чогось незнайомого – можливо, якраз це стане основою твоєї майбутньої ідеї.
 • Складові успіху
 • завуча
 • Правило 2. І геніям необхідно відпочити!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка