Моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесомСкачати 79,48 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір79,48 Kb.
 • Моніторинг
 • якості освіти
 • в управлінні навчальним процесом
 • Моніторинг – це спеціальна система збору, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про етапи загальної середньої освіти, прогнозування на основі об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розроблення наукового обґрунтування рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування навчального закладу.
 • Зміст
 • Якість освіти.
 • Моніторинг якості освіти.
 • 2.1.Види моніторинг у стосовно школи.
 • 2.2.Вимоги до моніторингу.
 • 2.3.Функції моніторингу.
 • 2.4.Етапи проведення моніторингових досліджень.
 • 3. Алгоритм розробки інструментарію моніторингу якості освіти.
 • 4. Система керівництва моніторингу якості освіти.
 • 5. Моніторингова картка.
 • 6. Додатки.
 • Проблема якості освіти стала соціально значимою не лише в науковому, але і в практичному плані у зв'язку атестацією шкіл і необхідністю стандартизованої об’єктивної оцінки якості реалізації варіативних загальноосвітніх програм, різнорівневого і різнопрофільного навчання.
 • Якість освіти є системний об’єкт управління і діагностики. Проблема якості освіти нерозривно пов’язана з проблемою якості людини, з її випереджуючим розвитком у системі освіти, що формує соціальний інтелект як фактор прогресивного розвитку суспільства.
 • Якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують основні аспекти освітнього процесу, його ефективність:
 • відповідність освіти вимогам часу, що характеризується переходом до високотехнологічного інформаційного суспільства;
 • відповідність навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам;
 • якість навчально-виховного процесу, що забезпечує рівень особистісного розвитку;
 • динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні, саморозвитку, самореалізації;
 • реалізація оздоровчої функції освіти, уникнення негативних наслідків;
 • позитивна мотивація навчання, готовність до пізнавальної діяльності;
 • якість управління освітніми програмами, що мають бути спрямовані на основну мету системи освіти – забезпечити умови для всебічного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства;
 • готовність педагогічних кадрів до інноваційних процесів.
 • Системна діагностика якості загальної середньої освіти є складовою частиною моніторингу шкільної системи освіти. Моніторинг ми розглядаємо як стандартизовану систему кваліметричних методик і процедур, які забезпечують уніфікований підхід до аналізу й оцінки стану і результатів функціонування та розвитку шкільної освіти.
 • Основні процедури моніторингу якості освіти включають якісний і кількісний аналіз й оцінку стану й результатів тестування, соціологічне опитування: статистичну обробку даних, аналітико-узагальнені висновки і оцінки. Моніторинг дає об’єктивну інформацію для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення навчально-виховного процесу і якості управління, від чого залежить кінцевий результат освіти.
 • Моніторинг може здійснюватися на основі критеріїв і показників якості освіти, які відповідають гуманістичній парадигмі, системному, програмно-цільовому характеру управління якості освіти.
 • Системна діагностика якості освіти – це педагогічна діагностика, яка включає дидактичні, психологічні, валеологічні, соціально-педагогічні методики і процедури вимірювання якісних характеристик компонентів освітньої системи і всіх учасників освітнього процесу (учителів, учнів та їх батьків).
 • Системна діагностика являє собою аналітико - діагностичну модель аналізу й оцінки якості освіти на всіх рівнях управління та функціонування освітньої системи школи: шкільний рівень, внутрішкільний рівень, предмет, клас, учитель, учні, батьки. Вона завбачає періодичний самоаналіз фактичного стану і кінцевих результатів на кожному ступені навчання за певними критеріями, показниками, методиками і процедурами обробки та інтерпретації даних.
 • Без зворотного зв’язку не може бути розвитку школи і формування її іміджу в освітньому середовищу міста. Розробка програми розвитку школи включає аналітико-діагностичний етап, оцінку вихідного стану освітньої системи з позиції прогнозу кінцевих результатів.
 • Аналітико-діагностичний етап складається із розв’язання ряду науково-методичних завдань:
 • моделювання нового образу випускника школи, інтегрального рівня його розвитку в процесі навчання і виховання;
 • виділення в моделі випускника тих показників, які можна виміряти доступними для школи діагностичними засобами;
 • проведення вимірювань,обробка і аналіз результатів, їх інтерпритація;
 • прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення якості освіти в руслі програми розвитку.
 • Управлінський моніторинг -
 • передбачає збирання та узагальнення
 • інформації за певними показниками
 • для вивчення конкретної освітньої проблеми
 • та вироблення відповідних рекомендацій
 • щодо формування стратегії і
 • тактики управлінської діяльності
 • чи прийняття управлінських рішень.
 • На сучасному етапі в освіті відбувається розгортання інноваційних процесів. Особливого значення набуває проблема якості сучасної освіти та управління процесом її відстеження.
 • Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є впровадження в освітню систему моніторингу.
 • Оксфордський словник визначає моніторинг як ретельне спостереження, контроль за роботою. Термін “моніторинг” (від латинського слова monitor - застережливий) прийшов у педагогічну науку з екології та соціології.. На сьогодні поняття моніторинг набуває більш широкого застосування.
 • У педагогіці моніторинг – це форма збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безперервне стеження за її станом і прогнозування розвитку педагогічних систем.
 • Моніторинг призначений не тільки відслужувати результати діяльності освітньої системи, але й активно впливати на якість її функціонування. Проблема моніторингу розглядається в наукових працях М.Є. Берштадського, Н.Ф. Тализіної, А.І. Сологуба, О.І. Ляшенко і інших. Творчі знахідки вищезазначених авторів, в основному, присвячені теорії і практиці педагогічного моніторингу, а результати наших досліджень доводять пріоритетність управлінської діяльності у процесі розбудови інноваційної системи освіти. Моніторингова система є ефективною стратегічною моделлю управління якістю освіти і реалізації освітньої політики держави.
 • Особливої уваги потребує використання кваліметричного підходу, сутність якого полягає в оцінюванні якісних характеристик освітнього процесу та діяльності його учасників кількісними методами. В основі побудови різноманітних кваліметричних моделей управлінської, педагогічної, учнівської діяльності покладено загальну структуру діяльності людини, що вміщує орієнтацій ний, виконавчий та контрольно-коригуючий компоненти. Кожний із цих компонентів представляється через параметри та їх питому вагу в системі діяльності, показники, що мають певний ступінь вияву.
 • Види моніторингу
 • стосовно школи
 • за масштабами цілей освіти
 • ( оперативний; тактичний; стратегічний)
 • за етапами навчання (вхідний або вибірковий,
 • проміжний або навчальний, вихідний або
 • підсумковий
 • за часовою залежністю
 • (попереджувальний, поточний)
 • за частотою процедур
 • (разовий, періодичний, систематичний)
 • за охопленням об’єкта спостереження
 • (локальний, вибірковий)
 • за організаційними формами
 • (індивідуальний, груповий, фронтальний)
 • за рівнями управління навчально-виховним
 • процесом (керівний, адміністративний,
 • педагогічний, учнівський)
 • за інструментарієм, що використовується
 • (стандартизований, не стандартизований,
 • матричний)
 • за формами суб’єкт – об’єктивних відносин
 • (зовнішній, взаємоконтроль, самоаналіз)
 • Валідність
 • Систематичність
 • Врахування
 • психолого -
 • педагогічних
 • особливостей
 • Гуманістична
 • спрямованість
 • Надійність
 • Об’єктивність
 • Вимоги до
 • моніторингу
 • Об’єктивність – це максимальне уникнення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Валідність – повна і всебічна відповідність пропонованих контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критерію оцінювання.
 • Надійність – сталість результатів, що можна отримати при повторному контролі, які проводять інші особи.
 • Врахування психолого – педагогічних особливостей – означає вивчення рівня освіти, професіоналізму, загального розвитку, індивідуальних особливостей об’єкта, а також умов і конкретних ситуацій проведення обстежень, що передбачають диференціацію контрольних та діагностичних завдань.
 • Під систематичністю розуміють проведення етапів і видів моніторингу в певній послідовності та за відповідною системою.
 • Гуманістична спрямованість – моніторингу передбачає створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату. Результати моніторингу не можуть бути використані для застосування будь-яких репресивних заходів, а повинні мати тільки стимулюючий характер у випадку зміни ставлення об’єктів педагогічного процесу до своєї навчальної, професійної та суспільно корисної діяльності.
 • Пошуково -
 • дослідницька
 • Формуюча
 • Корекційна
 • Системоутворююча
 • Прогностична
 • Інформаційна
 • Функції
 • моніторингу
 • Інформаційна – оцінка дає можливість з’ясувати результативність педагогічного процесу, отримати відомості про стан об’єкта, забезпечити зворотний зв’язок. На цій основі відбувається участь в управлінні педагогічним процесом, аналізується ефективність виховання і навчання. При дослідженні навчального процесу фіксуються не лише показники знань, умінь, навичок, основна увага спрямована передовсім на особливості протікання, розвитку власне освітнього процесу.
 • Пошуково-дослідницька (активізуюча) – передбачає участь у моніторингу різних суб’єктів навчального процесу. Вона сприяє підвищенню професійної культури, аналізу педагогічної управлінської діяльності. Дослідницька настанова є основою педагогічної творчості.
 • Формуюча – впровадження моніторингу в практику роботи школи дозволить більш ефективно здійснювати процес формування особистості.Спираючись на результати моніторингової оцінки, можна підібрати методи й прийоми індивідуального впливу, завдяки чому проблемні аспекти у формуванні особистості учня постійно перебуватимуть у зоні уваги педагогів.
 • Корекційна – тісно пов’язана із попередньою функцією. Спрямованість моніторингу на особливості поточних процесів передбачає виявлення і фіксацію не прогнозованих, несподіваних результатів реалізації освітньої роботи. Корекційна функція допоможе усунути негативні моменти у професійному становленні педагога.
 • Функції
 • моніторингу
 • Функції
 • моніторингу
 • Системоутворююча вимоги науковості будь-якого моніторингу передбачають перш за все організацію і його проведення на основі системного підходу. Освітній моніторинг виступає як складова система, завданням якої є стеження за станом розвитку педагогічного процесу з метою найбільш оптимального вибору цілей і задач . А також засоьів і методів їх вирішення.
 • Прогностична моніторинг не лише фіксує поточний стан освітнього процесу на заданому часовому проміжку, але й сприяє прогнозуванню подальших тенденцій його розвитку і внесенню відповідних коректив, що створює передумови удосконалення.
 • Таким чином, всі функції моніторингу підпорядковуються загальній меті підвищення ефективності діяльності школи і спрямовані на забезпечення наукового підходу в управлінні навчально-виховним процесом.
 • Етапи проведення
 • моніторингових досліджень
 • І етап - підготовчий
 • Підготовчий, який передбачає детальне ознайомлення з концептуальними засадами, змістом та технологічним інструментарієм, етап передбачає постановку мети, визначення суб’єктів та об’єктів дослідження, , встановлення термінів проведення, вивчення відповідної літератури, визначення напрямків і відбір критеріїв.
 • ІІ етап - практичний
 • Суть практичного етапу полягає в зборі інформації шляхом спостережень, співбесід, тестування, анкетування, відвідування уроків, проведення позакласних заходів, контрольних робіт, аналіз документів, рейтинг, самооцінка.
 • ІІІ етап - аналітичний
 • Аналітичний - це етап під час якого відбувається аналіз, систематизація та узагальнення отриманої інформації, розробка рекомендацій і пропозицій щодо подальшого періоду, формуються висновки.
 • Моніторингові
 • дослідження школи
 • та етапи його проведення
 • І етап - визначення цілей та планування досліджень
 • визначення мети і завдань досліджень;
 • визначення об’єкта досліджень;
 • визначення терміну дослідження;
 • визначення координаторів дослідження;
 • вибір критеріїв дослідження;
 • вибір методів.
 • ІІ етап - розробка інструментарію
 • розробка тестів, анкет, контрольних завдань;
 • підготовка інструктивних матеріалів для координаторів і учасників дослідження;
 • вибір методів обробки одержаних результатів дослідження.
 • ІІІ етап - проведення дослідження
 • підготовка учасників, проведення інструктажу;
 • основне дослідження.
 • ІV етап - збір та обробка результатів
 • обробка результатів.
 • V етап – аналіз та інтерпретація результатів дослідження
 • узагальнення одержаної інформації;
 • виявлення чинників впливу;
 • підготовка рекомендацій щодо корекції та усунення негативних чинників, формування стратегії і тактики освітнього процесу
 • Основні напрямки моніторингових досліджень спонукають адміністрацію школи відстежувати педагогічну діяльність учителів, допомагати вирішувати питання – утруднення щодо здійснення навчально-виховного процесу з учнями, тобто корекційна робота буде виконуватися не тільки з учнями, але й з педагогічними кадрами.
 • Оскільки моніторингові дослідження надають різноманітну інформацію стосовно багатьох аспектів навчально-виховного процесу, рівня та якості освіти учнів, рівня педагогічної майстерності, професіоналізму педагогічних кадрів, то їх ми розглядаємо як обов’язкову і найважливішу складову процесу управління школою.
 • Функціонування системи моніторингу засноване на таких загальних принципах:
 • узгодженість нормативно-правового, організаційного та науково-забезпечення його складових частин;
 • об’єктивності одержання та оброблення інформації, що передбачає максимальне уникнення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів, забезпечення однакових умов у процесі перевірки якості підготовки для всіх учасників дослідження;
 • комплексності дослідження різноманітних аспектів навчально-виховного процесу, оброблення та аналізу одержаних результатів;
 • безперервності та тривалості спостережень за станом освіти;
 • своєчасності отримання, обробки та використання об’єктивної інформації про якість загальної середньої освіти;
 • перспективності запланованих моніторингових досліджень, спрямування їх на розв’язання актуальних завдань розвитку школи;
 • рефлексивності, яка проявляється у відображенні якості результатів навчально-виховної діяльності, здійснення самооцінки і самоконтролю;
 • гуманістичної спрямованості моніторингу – створення обстановки доброзичливості, довіри, поваги до особистості, максимально сприятливих умов, позитивного емоційного мікроклімату: неможливість використання результатів досліджень з метою будь-яких репресивних дій;
 • відкритість та оперативність доведення результатів досліджень до відповідних органів управління, громадськості.
 • Реалізація кожного принципу функціонування системи на різних рівнях його здійснення, як зазначає Т. Лукіна, має особливості, обумовлені цілями і задачами кожного рівня, метою проведення окремого дослідження. Так як педагогічний процес має цілісний характер, спостереження та оцінювання його передбачає комплексне всебічне вивчення його аспектів, використання комплексу критеріїв, способів і методів контролю.
 • Моніторинг якості загальної середньої освіти
 • Моніторинг якості умов
 • функціонування
 • та розвитку
 • Моніторинг
 • освітнього
 • процесу
 • Моніторинг
 • результатів
 • освітнього процесу
 • Основні напрямки моніторингових досліджень
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • стан викладання базових дисциплін;
 • стан здоров’я та розвитку особистості учня;
 • впровадження освітніх інформаційних технологій
 • учнівські олімпіади з базових дисциплін;
 • моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі.
 • Моніторинг якості
 • загальної середньої освіти
 • Алгоритм
 • розробки інструментарію
 • моніторингу якості освіти
 • Цілепокладання
 • вимір якості засвоєння та якості викладання програмного матеріалу, визначення ступеня відповідальності діючим державним стандартам;
 • стандарт для загальноосвітніх шкіл (нижній ступінь складності, група А);
 • стандарт для профільних класів (середній ступінь складності, група Б);
 • стандарт для обдарованих дітей (вищий ступінь складності, група С).
 • Стандарти використовуються для діагностування і коригування знань і умінь учнів, виховання відповідальності до навчальної роботи, а також для атестації вчителів.
 • Прогнозування
 • підвищення рівня успішності учнів і рівня педагогічної діяльності вчителів;
 • підвищення якості управління навчальним процесом на рівні школи, міста.
 • Складання методичного забезпечення
 • розробка навчально-календарних планів по всіх предметах відповідно до наукових і педагогічних вимог і принципів;
 • у навчально-календарному плані відзначаються контрольні зрізи;
 • визначити необхідну кількість перевірочних робіт з кожного виду контрольних зрізів;
 • для кожного контрольного зрізу проводиться відбір задач і на їх основі здійснюється складання завдань з урахуванням: варіативності, складності, рівнобіжності.
 • створення банку перевірочних робіт, що задовольняють вимоги державних стандартів для перевірки якості:
 • отриманої освіти;
 • знань з кожної теми;
 • знань окремих частин теми;
 • використання методів об’єктивного оцінювання виконаних перевірочних робіт;
 • використання методів рейтингової оцінки рівня успішності учнів, рівня педагогічної діяльності вчителів і рівня складності перевірочних робіт;
 • використання технологій управління, що діють за принципом відхилення від норми;
 • створити банк психологічних тестів, орієнтованих на підвищення якості освіти;
 • створити банк анкет для вчителя і учня;
 • створити банк діагностуючих матеріалів;
 • створити банк індивідуальних творчих домашніх завдань;
 • створити банк методичного супроводу уроку в процесі моніторингу;
 • скласти інструкції щодо перевірки робіт учнів;
 • скласти інструкції обробки результатів перевірки.
 • Для порівняльного аналізу успішності використовувати такі таблиці:
 • ранжирування учнів за предметами, рейтинг учня з предмета;
 • ранжирування класу за предметами, рейтинг вчителя-предметника;
 • ранжирування класу за сумою предметів, рейтинг класного керівника;
 • ранжирування школи за предметами, рейтинг МО школи;
 • ранжирування школи за сумою предметів, рейтинг завуча школи.
 • Формування мотивації на підвищення якості знань
 • створити банк мотиваційних тестів;
 • для підвищення мотивації учасників освітнього процесу моральні і матеріальні заохочення.
 • Корекція знань, інструкцій, методик після апробації
 • Подальше прогнозування
 • Система моніторингу
 • Внутрішкільний моніторинг
 • Управлінський моніторинг
 • Виховна робота
 • Успішність навчання
 • Професійна майстерність
 • Соціальний моніторинг
 • Психологічний стан
 • Внутрішкільний моніторинг
 • Фіксує діяльність кожного учня, вчителя та діяльність школи. Накопичується та аналізується прогнозуюча інформація в її психолого-педагогічній інтерпретації
 • Система моніторингу
 • Управлінська діяльність:
 • виконання Законів України “Про освіту”, “Загальну середню освіту”, інструкцій з обліку дітей і підлітків шкільного віку, реалізація навчального процесу та виконання навчальних програм;
 • укомплектування школи педагогічними кадрами, розстановка їх згідно з фаховою компетентністю;
 • складання перспективного плану роботи школи з урахуванням профільності навчання, задоволення освіжних потреб учнів і батьків;
 • виконання річного плану;
 • комплектування 10-х класів.
 • Професійна майстерність:
 • аналіз якості кадрового забезпечення: освіта, категорії, педагогічні звання;
 • підвищення педагогічної майстерності вчителів: атестація, курсова перепідготовка, самоосвіта;
 • дослідницька діяльність: робота над науково-методичною проблемою, участь у роботі творчих груп, впровадження інноваційних технологій особистісно зорієнтованого навчання.
 • Система моніторингу
 • Успішність навчання:
 • вивчення рівня навчальних досягнень з базових дисциплін;
 • аналіз сформованості в учнів умінь самостійно здобувати і використовувати навчальну інформацію;
 • участь в олімпіадах, конкурсах;
 • діагностика інтелектуальних здібностей;
 • вивчення мотивації навчання.
 • Виховна робота, соціально – психологічний моніторинги:
 • зв’язок з батьками та громадськістю;
 • збереження здоров’я: фізичного, психологічного, розумового, духовного;
 • стан медичного обслуговування та харчування учнів;
 • аналіз організації оздоровлення та відпочинку;
 • виховна робота;
 • стан забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
 • збір інформації
 • аналіз інформації
 • прийняття рішення
 • організація роботи з
 • прийняття рішення
 • контроль виконання
 • аналіз
 • ефективності дій
 • Система керівництва
 • директора загальноосвітньої школи
 • Зміст моніторингу
 • якості освіти особистісного спрямування
 • Психологічне
 • дослідження
 • Дослідження
 • управління
 • освітньою системою;
 • Медичного
 • дослідження
 • Психологічне
 • дослідження
 • Педагогічне
 • дослідження
 • Зміст моніторингу
 • якості освіти особистісного спрямування
 • Надійним інструментом, що дозволяє виміряти якість освіти, що має особистісне спрямування, є комплексний моніторинг як цілісна система досліджень, складовими якої є наступні взаємопов’язані та взаємодоповнюючі компоненти:
 • педагогічне дослідження;
 • психологічне дослідження;
 • соціологічне дослідження;
 • дослідження управління освітньою системою;
 • медичного дослідження.
 • Основними завданнями освітнього моніторингу є:
 • вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя;
 • оцінювання кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного оснащення навчального закладу;
 • оцінювання впливу на навчальний процес державних стандартів, навчальних програм, методичного і технічного обладнання.
 • Досвід показує, функціональними завданнями моніторингу є не тільки визначення якості освітнього процесу, а саме якості знань, умінь і навичок учнів, розвитку особистості, а й корекція навчально-виховної роботи, яка базується на визначенні шляхів удосконалення діяльності школи, класу, окремого учня чи навчально-виховного процесу загалом.
 • Головні напрямки
 • дослідження моніторингу
 • “Система управління”
 • оцінка структури управління освітньою системою відповідно завдань сучасної школи;
 • оцінка якості та перспективності створеної моделі школи як особистісно зорієнтованого освітнього закладу;
 • аналіз інформаційного забезпечення в школі;
 • визначення рівня аналітичної діяльності;
 • вивчення якості планування роботи школи;
 • вивчення ефективності організації роботи школи;
 • аналіз ефективності внутрішкільного контролю;
 • виявлення ступеня с координованості діяльності членів шкільного колективу;
 • вивчення рівня психологічної компетентності адміністрації;
 • вивчення ділових характеристик адміністрації (мислення, вміння приймати рішення, компетентність, функціональні особливості, стимули спонукання до роботи, психічні властивості, етичні характеристики);
 • вивчення рівня управління процесом формування в учнів навичок здорового способу життя;
 • визначення стилю керівництва.
 • Етапи
 • технології управлінського моніторингу
 • Змістовно-контролюючий (діагностика освітньої системи);
 • Оціночно-результативний етап (аналіз виявлення проблем освітньої системи школи);
 • Корекційно-аналітичний етап (розробка корекційно - коригувальних програм);
 • Управлінський етап (прийняття управлінських рішень).
 • Підходи
 • до управління моніторингової системи
 • системно - структурний;
 • програмно - цільовий;
 • особистісно зорієнтований.
 • Моніторингова карта
 • Об’єкти дослідження
 • Показники
 • дослідження
 • Питання які виносяться на
 • моніторингові дослідження
 • 1.
 • Адміністрація
 • Продуктивність управлінської діяльності
 • ефективність управлінських рішень;
 • участь у методичних та творчих заходах на рівні школи, міста;
 • освіта, кваліфікація, категорія.
 • 2.
 • Учителі
 • Кількісні
 • чисельність, кваліфікація, звання;
 • стаж роботи, освіта;
 • кількість вчителів, що пройшли курсову підготовку;
 • кількість вчителів, що володіють навичками роботи з інноваційними інформаційними технологіями.
 • 3.
 • Учителі
 • Рівень
 • професійної підготовленості
 • рівень науково-теоретичної підготовки;
 • рівень психологічно-педагогічної підготовки;
 • рівень професійних знань та умінь;
 • рівень готовності до самоосвіти та пошукової діяльності.
 • 4.
 • Учителі
 • Рівень
 • педагогічної діяльності
 • особливості відносин між вчителем і учнями;
 • рівень комунікативних здібностей.
 • 5.
 • Учні
 • Кількісні
 • кількість учнів по класах, паралелях;
 • віковий склад. Кількість дівчат та хлопців;
 • учні пільгових категорій, учні групи ризику;
 • кількість учнів, що знаходиться на диспансерному обліку;
 • відвідування учнями школи.
 • Об’єкти дослідження
 • Показники
 • дослідження
 • Питання які виносяться на
 • моніторингові дослідження
 • 6.
 • Учні
 • Результати
 • навчальної діяльності
 • рівень успішності; рівень навченості;
 • рівень розумового розвитку учнів;
 • мотивація навчальної діяльності, готовність до пізнавальної діяльності;
 • відповідність навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам;
 • динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні, саморозвитку, самореалізації.
 • 7.
 • Учні
 • Характеристика
 • стану здоров’я
 • рівень фізичної підготовки учнів школи;
 • стан здоров’я учнів;
 • рівень захворюваності.
 • 8.
 • Забезпеченість підручниками.
 • забезпеченість підручниками учнів 1-7 класів на 01.09. Та на 01.11. Щорічно;
 • забезпеченість підручниками учнів 8-10 класів;
 • забезпеченість учнів підручниками з російської мови для 5-7 класів;
 • забезпеченість підручниками учнів профільних класів;
 • кількість передплачених періодичних видань.
 • 9.
 • Матеріально-технічне та методичне забезпечення
 • Технічне та методичне забезпечення кабінетів
 • наявність меблів, їхня відповідність кількості учнів класу;
 • виконання санітарно-гігієнічних норм, правил безпеки;
 • наявність роздаткового матеріалу, наочності, ТЗН.
 • Моніторингова карта
 • Положення
 • про моніторингові дослідження якості освіти
 • школи
 • І. Загальні питання
 • Система моніторингу якості освіти – це система спостережень, обробляння, оцінювання та аналізу інформації про стан якості освіти, прогнозування її змін і розроблення рекомендацій для прийняття рішень щодо підвищення якості освіти. Це положення визначає порядок створення та функціонування системи моніторингових досліджень в школі.
 • Створення і функціонування системи моніторингу якості освіти ґрунтується на принципах:
 • узгодження нормативно-правового та організаційно - методичного забезпечення, сумісності технічного і програмного забезпечення її складових;
 • систематичності спостереження за станом якості освіти та чинниками, які впливають на неї;
 • своєчасності отримання комплексного оброблення та використання інформації, що надходить і зберігається в системі моніторингу;
 • об’єктивності первинної, аналітичної і прогнозної інформації та оперативності її доведення до адміністрації школи, педагогічних працівників;
 • Моніторинг якості освіти здійснюють голови предметних методичних об’єднань, психолог, заступники директора школи з навчально-виховного процесу, директор школи.
 • ІІ. Основна мета і завдання системи моніторингу
 • Система моніторингу спрямована на:
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів школи;
 • підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;
 • Основними завданнями суб’єктів системи моніторингу є:
 • дострокові систематичні спостереження за станом якості освіти;
 • аналіз стану якості освіти та прогнозування його змін;
 • інформаційне обслуговування педагогічного, батьківського та учнівського колективів, а також громадськості.
 • Суб’єкти системи моніторингу вдосконалюють підпорядковані їм мережі спостережень за якістю освіти, уніфікують методики спостережень, створюють банки даних для їхнього багатоцільового колективного використання за допомогою єдиної шкільної комп’ютерної мережі.
 • ІІІ. Організація і функціонування системи моніторингу якості освіти
 • Система моніторингу якості освіти школи ґрунтується на використанні існуючих організаційних структур суб’єктів моніторингу і функціонує на основі єдиного нормативного, організаційного та методичного забезпечення, об’єднання складових та уніфікованих компонентів цієї системи.
 • Методологічне забезпечення об’єднання складових і компонентів системи моніторингу здійснюється на основі єдиної науково-методичної бази, впровадження уніфікованих методів аналізу і прогнозування стану якості освіти.
 • Прийняті проектні рішення реалізуються в межах щорічних шкільних заходів програм якості освіти. Для здійснення системи контролю за ходом досліджень, досягнення більшої ефективності і точнішого прогнозування рекомендується що семестрова звітність.
 • Моніторинг професійної діяльності вчителів
 • Мета: підвищити рівень педагогічної майстерності та максимально розкрити творчий потенціал кожного вчителя.
 • Суб’єкт управління: адміністрація школи
 • Об’єкт дослідження: професійні знання і вміння, педагогічні здібності, самоосвіта та дослідницька діяльність вчителів школи.
 • Зміст моніторингових процедур (показники):
 • професійно-фахове зростання вчителя;
 • розвиток творчого потенціалу в процесі діяльності;
 • вдосконалення особистісних якостей;
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • розвиток ключових компетентностей учнів.
 • Методи дослідження (напрямки):
 • вивчення документації вчителів;
 • відвідування уроків;
 • соціологічні методи;
 • аналіз якості кадрового забезпечення: освіта, категорійність, педагогічні звання;
 • аналіз результатів атестації, курсової перепідготовки;
 • виконання навчальних планів та програм;
 • участь в науково-методичній роботі;
 • дослідницька діяльність;
 • організація роботи зі здібними та обдарованими учнями;
 • вивчення стану впровадження інноваційних технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання учнів.
 • Управлінський моніторинг.
 • Мета: створення ефективної системи педагогічного менеджменту.
 • Суб’єкт управління: адміністрація школи
 • Об’єкт дослідження: рівень професійної майстерності вчителя української мови та літератури Підвисоцької Л.М., якість освіти, якість дидактичного менеджменту в системі ”учитель - учень”.
 • Методи дослідження:
 • вивчення документації вчителя української мови та літератури Підвисоької Л.М. (календарно – тематичні плани, нормативна база з предмета, журнали);
 • відвідування уроків;
 • соціологічні методи (бесіди з батьками, учнями, вчителями, анкетування).
 • Зміст моніторингових процедур:
 • організація і проведення соціологічного дослідження з метою вивчення рівня самоосвітньої компетентності вчителя української мови та літератури та учнів 7а, 7в, 9в класів;
 • аналіз результатів дослідження та створення системи ефективних управлінських рішень щодо усунення виявлених проблем;
 • керівництво і контроль за процедурою проведення зрізів з української мови (діагностична, поточна і підсумкова за І семестр контрольні роботи);
 • відвідування уроків вчителя, їх проблемний аналіз, створення системи управлінських рішень за результатами експертизи педагогічної діяльності вчителя;
 • забезпечення керівництва й контролю за процесом і результативністю корекційної роботи вчителя;
 • аналіз ефективності методичного менеджменту в системі: адміністрація – вчитель – учень.
 • Психологічний моніторинг
 • Мета: вивчення психічного здоров’я учнів школи, створення умови до розвитку моніторингової культури, поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів протягом усього періоду навчання, виявлення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенціальних можливостей у ході навчання, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальній адаптації
 • Суб’єкт управління: адміністрація школи
 • Об’єкт дослідження: індивідуально-типологічні особливості, емоційно-особиста сфера.
 • Зміст моніторингових процедур (показники):
 • властивості темпераметру;
 • акцентуації характеру;
 • стосунки з оточуючими;
 • вплив рівня агресивності та тривожності на взаємодію з учнями та педагогами;
 • складання соціально-психологічного портрета учня;
 • Методи дослідження (напрямки):
 • дослідити емоційно-особистісну сферу учнів 5-6 –х класів школи (тривожність, агресивність, ригідність, фрустрація);
 • визначити індивідуально-психологічні особливості учнів 7 – 8-х класів (особливість темпераметру, акцентуації характеру);
 • дослідити емоційно-особистісну сферу учнів 1 - 4 –х класів школи (тривожність, агресивність, ригідність, фрустрація);
 • провести корекцію за необхідністю, контрольну діагностику після корекції;
 • виявити шляхи і форми надання допомоги дітям із труднощами у навчанні, у спілкуванні та навчанні;
 • вибір форм та заходів психологічного супроводу учнів згідно з їхніми особливостями у спілкуванні та навчанні.
 • Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів
 • Умови здійснення моніторингу:
 • приблизно однаковий рівень розумового розвитку учнів, що навчаються у визначених класах;
 • однаковий вік, клас;
 • один і той же предмет;
 • єдині програмові вимоги (профільність);
 • створення комфортних умов;
 • участь в олімпіадах, конкурсах різних рівнів.
 • Аналіз кількісних та якісних показників:
 • складання порівняльних діаграм;
 • опис результатів;
 • аналіз результатів дослідження та створення системи ефективних управлінських рішень щодо усунення виявлених проблем;
 • забезпечення керівництва й контролю за процесом і результативністю корекційної роботи вчителя.
 • Висновки.
 • Моніторинг якості освіти
 • Мета: вивчення рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, поглиблення знань учнів.
 • Суб’єкт управління: адміністрація Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.
 • Об’єкти: рівень шкільної освіти відповідно державному стандарту, зміст освіти, ефективність упровадження варіативної складової, сформованість ключових компетентностей учнів.
 • Зміст моніторингових процедур (показники):
 • відповідність змісту освіти вимогам державних стандартів;
 • співвідношення варіативної та інваріантної складових навчального плану;
 • інформація щодо сформованості ключових компетентностей учнів;
 • задоволення освітніх потреб школярів.
 • Методи дослідження (напрямки):
 • результати діагностичних контрольних робіт;
 • навчальні досягнення учнів;
 • психолого-педагогічна діагностика;
 • анкетування учнів та батьків;
 • корекціна робота за результатами діагностичних та поточних контрольних робіт$
 • аналіз виконання навчальних програм викладання предметів;
 • аналіз результатів соціологічного дослідження учнів на предмет сприйняття, розуміння учнями умов навчання та ступеня адаптації до них;
 • .вивчення результатів аналізу рівня розвитку та рівня навчальних досягнень учнів;
 • здійснення аналізу можливостей учнів для організації засвоєння навчального матеріалу кожним учнем з урахуванням рівня його розвитку.
 • Література:
 • Моніторинг у ЗНЗ/ Упорядник М. Голубенко. – К.: Шкільний світ. 2007.- с.128
 • 2. Н. Чепурна, Б. Тевлін, О. Бондаренко. Моніторинг Методичної роботи. – К.: Шкільний світ. 2007.
 • 3. Рябова. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів. – К.: Шкільний світ. 2007.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка