На підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків травмування” Спеціальність 05. 26. 01 – Охорона праціСкачати 44,97 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір44,97 Kb.
 • “ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
 • НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ТРАВМУВАННЯ”
 • Спеціальність 05.26.01 – Охорона праці
 •  
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня
 • кандидата технічних наук
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКІ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Євтушенко Ольга Володимирівна
 • Науковий керівник –
 • д.т.н. Водяник А.О.
 • АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
 • Рис. .1. Динаміка виробничого травматизму у харчовій промисловості України, 2003–2012 рр.
 • Рис. .2. Динаміка виробничого травматизму зі смертельним наслідком в харчовій промисловості України, 2003–2012 рр.
 • Рис. .3. Розподіл смертельно травмованих працівників харчової промисловості за групами професій у 2003...2012 рр.
 • Рис. .4. Розподіл смертельно травмованих працівників харчової промисловості за віком у 2003...2012 рр.
 • Зниження рівня безпеки праці
 • Безвідповідальне ставлення керівників підприємств
 • Зниження собівартості продукції
 • Старіння засобів виробництва
 • Дефіцит інвестицій
 • АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
 • ПРОТИРІЧЧЯ
 • Підвищення відповідальності персоналу
 • Збільшення
 • собівартості продукції
 • Оновлення засобів виробництва
 • Впровадження нових методів попередження НВ на підприємствах
 • Збільшення капіталовкладень на охорону праці
 • Підвищення рівня безпеки праці
 • Безпека виробничих процесів
 • Амоша О.І., Белов П.Г., Береснєвич П.В., Булгаков Ю.Ф., Водяник А.О., Глива В.А., Гогіташвілі Г.Г., Голінько В.І., Гурін А.О., Запорожець О.І., Здановський В.Г., Клебанов Ф.С., Козлов В.І., Костенко О.М., Кружилко О.Є., Лапшин О.Є.,
 • Левченко О.Г., Лисюк М.О., Малєєв М.В., Ткачук К.Н., Швидкий М.І.
 • АНАЛІЗ РОБІТ ПОПЕРЕДНИКІВ
 • Б.О. Білінський, О.В. Войналович, Г.Г. Гогіташвілі, В.І. Козлов, Н.А. Праховнік, І.М. Подобед, Н.В. Ступницька, С.В. Шапошникова
 • Р. Андерсон, Г. Вилде, А.О. Водяник, А.Р. Гале, У. Келена, О.Є. Кружилко,
 • М.В. Назаренко, А. Райф, А.М. Фебер
 • Методи аналізу нещасних випадків, обробка даних травматизму, впровадження інформаційних технологій
 • Комплексне підвищення рівня безпеки праці
 • ОБ`ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ :
 • МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 • ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ :
 • явище виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості
 • Підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості за рахунок оперативного прогнозування ризиків
 • створення методики підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків виробничого травматизму
 • НАУКОВЕ ЗАВДАННЯ
 • НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗАВДАННЯ
 • СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ
 • 1. Проведення статистичного аналізу нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості.
 • 2. Розроблення методів дослідження причинно-наслідкових зв'язків, характерних для процесів травмування на підприємствах харчової промисловості.
 • 3. Удосконалення методів прогнозування ризиків виробничого травматизму.
 • 4. Дослідження причинно-наслідкових зв'язків, що призводять до травмування на підприємствах харчової промисловості та впливу на них профілактичних заходів.
 • 5. Розроблення алгоритмів функціонування інформаційно-аналітичної системи для оперативного аналізу стану умов праці на підприємстві, визначення раціональних напрямків профілактики виробничого травматизму та обґрунтування організаційних заходів з охорони праці.
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 • вперше розроблено загальну модель ризику виробничого травматизму на підприємстві харчової промисловості, яка базується на комплексному врахуванні впливу на травматизм усього спектру виробничих і соціально-економічних чинників та будується на основі схеми виникнення нещасного випадку, у якій кожен факт нещасного випадку пов’язується з передумовою його виникнення. Зазначений підхід, на підставі даних з форм обов’язкової щорічної звітності, дозволяє здійснювати аналіз безпосередніх причинно-наслідкових зв’язків, що мають місце в процесі травмування та виявляти як основні, так і приховані причини виробничого травматизму, а також види подій, що призводять до нещасного випадку;
 • удосконалено комбінований метод регресійного аналізу на головних компонентах, який, на відміну від існуючого, додатково включає результати уточнення основних факторів впливу на основі методу експертного оцінювання, що дає змогу застосовувати його для прогнозування ризиків травматизму у випадку значної корельованості вихідних статистичних даних та поганої обумовленості системи нормальних рівнянь при визначенні коефіцієнтів регресії, а також у випадку наявності похибок при визначенні вихідних показників та зміщенні оцінок травматизму;
 • набули подальшого розвитку методи управління охороною праці на основі поєднання статистичного аналізу, експертного оцінювання з ранжуванням факторів та комбінованого прогнозування ризиків виробничого травматизму з реалізацією алгоритму формування пропозицій по поліпшенню умов праці на підприємствах харчової промисловості, що дозволяє на основі об’єктивного прогнозування ризиків готувати проекти управлінських рішень щодо забезпечення безпечних умов праці робітників харчової промисловості.
 • ФОРМАЛІЗОВАНА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 • Прогноз ризику виробничого травматизму
 • X – множина інформаційних даних, що використовуються при формуванні управлінських рішень
 • Y – множина показників, за якими оцінюється рівень виробничого травматизму
 • С – вартість заходів щодо запобігання травматизму
 • Вибір оптимального рішення на основі прогнозу
 • – оптимальне управлінське рішення
 • – відповідно прогнозоване та граничне (планове) значення показника травматизму в момент
 • – відповідно прогнозовані та граничні (припустимі) витрати на реалізацію заходів щодо попередження травматизму
 • Z – множина обмежень
 • (.2)
 • (.1)
 • – множина можливих станів зовнішнього середовища
 • Перший науковий результат
 • МОДЕЛЬ РИЗИКУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 • Ризик виробничого травматизму або
 • – наслідки нещасного випадку;
 • – ймовірність (частота) нещасного випадку;
 • n – кількість нещасних випадків.
 • Загальний ризик нещасних випадків на виробництві
 • – ризик смерті;
 • – ризик інвалідності;
 • – ризик травми;
 • – ризик мікротравми.
 • Причина нещасного випадку, Пi
 • Вид події, що призвів до травмування, Вj
 • Виробнича травма,
 • Rij
 • Рис..1. Схема виникнення нещасного випадку, що відображається статистичними даними про безпосередні причини виробничого травматизму
 • Умова замкнутості
 • Формула Баєса
 • Матриця ризиків травмування
 • (.1)
 • (.2)
 • (.3)
 • (.4)
 • (.5)
 • (.6)
 • Вектор вихідних ознак
 • (.1)
 • Вектор головних компонент
 • (.2)
 • Похибка прогнозу де
 • – найкращий у сенсі найменших квадратів прогноз по компонентам
 • Основні міри похибки прогнозу
 • – на основі сліду матриці
 • – на основі евклідової норми матриці
 • (.3)
 • Приклад
 • Технічний фактор
 • Організаційний фактор
 • Людський фактор
 • Похибка прогнозу
 • Головні компоненти
 • (.4)
 • Другий науковий результат
 • КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ НА ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТАХ
 • Лінійна модель регресії на
 • головних компонентах
 • (.1)
 • залежний показник чи характеристика процесу, явища, що підлягає дослідженню,
 • – значення перших головних компонент для об’єктів досліджень,
 • – коефіцієнти рівняння регресії;
 • – нормально розподілена випадкова величина з нульовим середнім і дисперсією.
 • Завдання експертного оцінювання:
 • оцінка значущості знань основних розділів охорони праці для безпечного виконання робіт в харчовій промисловості;
 • узагальнення експертних оцінок і визначення узгодженості думок експертів;
 • оцінка і виявлення сукупності факторів, які впливають на небезпеку травмування робітників на робочих місцях у харчовій промисловості;
 • визначення шляхів попередження виробничого травматизму.
 • Для уточнення головних компонент та забезпечення достовірності статистичного оцінювання використовується метод експертного оцінювання
 • Результати оцінок даних показників
 • подаються у вигляді матриці рангів
 • (.1)
 • 2. Підраховується сума рангів по факторам
 • де aij – ранг кожного i-го фактора у j-го експерта; m – число експертів; n – число факторів.
 • 3. Визначається середня сума рангів
 • 4. Підраховується відхилення від середньої суми рангів
 • 5. Підраховуються квадрати відхилень від середньої суми рангів, тобто сума квадратів цих відхилень
 • 6. Ступінь погоджування думок всієї групи експертів щодо важливості вибраних факторів оцінюється коефіцієнтом конкордації (згоди)
 • 7. Оцінка значущості коефіцієнта конкордації проводилася по критерію χ2-розподілення з числом ступенів свободи f=n–1
 • Третій науковий результат
 • МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 • Алгоритм формування рішень щодо організації та
 • забезпечення безпечних умов праці на основі прогнозування ризиків
 • Запропонований алгоритм проведення комплексної експертної оцінки, дозволяє на основі об’єктивного прогнозування ризиків підготувати проекти управлінських рішень щодо забезпечення безпечних умов праці робітників харчової промисловості.
 • Третій науковий результат
 • УРАХУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У МОДЕЛІ РИЗИКУ
 • Зв’язок ризику травмування на виробництві із заходами профілактичного (попереджувального) характеру
 • Рис. .1. Схема дії на ризик травмування профілактичних заходів і засобів з охорони праці (за принципом “чорного ящика”)
 • Залежність ризику від заходів з охорони праці
 • (.1)
 • (.2)
 • Ранг
 • Причина ризику
 • Вид ризику
 • Прогнозована питома вага причин та видів ризику, %
 • Види порушень нормативно правових актів з охорони праці, які необхідно нейтралізувати та інші заходи з профілактики ризику
 • зі см. наслідком
 • без см. наслідку
 • 1
 • Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва
 • Дорожньо-транспортні пригоди
 • 1,58
 • 1,01
 • 1. Дотримання вимог технічних регламентів, правил, інструкцій щодо технічного стану засобів виробництва, з першочерговим урахуванням найбільш небезпечних видів травматичних подій, наведених у колонці 3.
 • 2. Своєчасне проведення технічних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів.
 • 3. Застосування додаткових засобів захисту (огородження різального інструмента, небезпечних зон, блокувальних пристроїв тощо)
 • Падіння потерпілого (без падіння з висоти)
 • 0,75
 • 0,64
 • Падіння потерпілого у тому числі з висоти
 • 0,50
 • 0,37
 • Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо
 • 0,50
 • 0,35
 • Дія предметів та деталей що рухаються, розлітаються, обертаються
 • 0,58
 • 0,39
 • Всього за причиною та видами ризику
 • 3,91
 • 2,76
 • Практичні результати роботи
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 • Рис. .1. Динаміка кількості травмованих за видами подій
 • падіння потерпілого
 • y = 0,0062x3 - 0,1014x2 + 0,5894x + 7,6667 R² = 0,885
 • дія предметів, що рухаються
 • y = -0,0061x4 + 0,1455x3 - 0,9962x2 + 1,8522x + 7,6061, R² = 0,7172
 • дія шкідливих речовин
 • y = 0,0105x3 - 0,1888x2 + 1,0734x + 2 R² = 0,8256
 • падіння предметів
 • y = 0,0289x3 - 0,549x2 + 3,5282x + 2,2576 R² = 0,8474
 • Практичні результати роботи
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНИХ РЕГРЕСИВНИХ МОДЕЛЕЙ
 • Табл. .1. Динаміка зміни причин факторів
 • № спостереження
 • Кількість нещасних випадків Y
 • Різниця між фактичним та розрахунковим значенням Y
 • Фактичне значення
 • Розрахункове значення
 • 1
 • 26
 • 26,40636
 • -0,40636
 • 2
 • 29
 • 29,65136
 • -0,65136
 • 3
 • 27
 • 29,16636
 • -2,16636
 • 4
 • 37
 • 36,18136
 • 0,81864
 • 5
 • 25
 • 25,19636
 • -0,19636
 • 6
 • 29
 • 27,19136
 • 1,80864
 • 7
 • 29
 • 27,94136
 • 1,05864
 • 8
 • 31
 • 31,52636
 • -0,52636
 • 9
 • 36
 • 35,43636
 • 0,56364
 • 10
 • 38
 • 36,56136
 • 1,43864
 • 11
 • 37
 • 38,74136
 • -1,74136
 • Середнє
 • 31,273
 • 31,273
 • 0,0
 • Табл. .2. Порівняння фактичних і розрахункових значень моделі
 • Загальний коефіцієнт кореляції R = 0,9736
 • Коефіцієнт детермінації R2 = 0,942
 • Табл. .3. Прогнозне значення причин-факторів травматизму
 • Назва факторів
 • Прогнозна модель
 • Прогнозне значення
 • 2012
 • 2013
 • Організаційний
 • 10,86
 • 12,02
 • Кваліфікаційний
 • 12,41
 • 15,63
 • Технічний
 • 5,70
 • 7,07
 • Конструктивний
 • 3,77
 • 3,94
 • Психофізіологічний
 • 10,74
 • 14,32
 • Практичні результати роботи
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ОСНОВІ КОМБІНОВАНОГО ПРОГНОЗУ
 • Похибка прогнозу на 2012 р. складає 0,64 %.
 • Рис. .1. Діаграма рангів виробничо-технічних факторів
 • Табл. .1. Вагомість окремих виробничо-технічних факторів
 • Практичні результати роботи
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ОСНОВІ КОМБІНОВАНОГО ПРОГНОЗУ
 • Табл. .1. Фрагмент матриці ризику
 • Табл. .2. Причини смертельного травмування (фрагмент)
 • Табл. .3. Причини несмертельного травмування (фрагмент)
 • Умовна ймовірність
 • ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 • Рис. .1. Порівняння статистичних та комбінованих прогнозів ризику виробничого травматизму для м’ясної галузі
 • КАРТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗНАННЯ ІНСТРУКЦІЇ (КЗІ)
 • Фрагмент програми “Контроль знань з ОП виробничого персоналу”
 • КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 • ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК
 • Фрагмент програми “Автоматизована система обліку, аналізу і оцінки нещасних випадків на підприємстві харчової промисловості”
 • КАРТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (КЗІЗ)
 • ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
 • вперше розроблено загальну модель ризику виробничого травматизму на підприємстві харчової промисловості, яка базується на комплексному врахуванні впливу на травматизм усього спектру виробничих і соціально-економічних чинників та будується на основі схеми виникнення нещасного випадку, у якій кожен факт нещасного випадку пов’язується з передумовою його виникнення. Зазначений підхід, на підставі даних з форм обов’язкової щорічної звітності, дозволяє здійснювати аналіз безпосередніх причинно-наслідкових зв’язків, що мають місце в процесі травмування та виявляти як основні, так і приховані причини виробничого травматизму, а також види подій, що призводять до нещасного випадку;
 • удосконалено комбінований метод регресійного аналізу на головних компонентах, який, на відміну від існуючого, додатково включає результати уточнення основних факторів впливу на основі методу експертного оцінювання, що дає змогу застосовувати його для прогнозування ризиків травматизму у випадку значної корельованості вихідних статистичних даних та поганої обумовленості системи нормальних рівнянь при визначенні коефіцієнтів регресії, а також у випадку наявності похибок при визначенні вихідних показників та зміщенні оцінок травматизму;
 • набули подальшого розвитку методи управління охороною праці на основі поєднання статистичного аналізу, експертного оцінювання з ранжуванням факторів та комбінованого прогнозування ризиків виробничого травматизму з реалізацією алгоритму формування пропозицій по поліпшенню умов праці на підприємствах харчової промисловості, що дозволяє на основі об’єктивного прогнозування ризиків готувати проекти управлінських рішень щодо забезпечення безпечних умов праці робітників харчової промисловості.
 • розроблено блок-схему алгоритму функціонування програмного комплексу для моніторингу та аналізу причин і обставин, що призводять до виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості;
 • розроблено блок-схему алгоритму функціонування програмного комплексу для формування інформаційного забезпечення навчання персоналу з актуальних питань охорони праці та контролю знань працівників підприємств харчової промисловості у цій сфері;
 • розроблено рекомендації з аналізу причин і обставин, що призводять до травмування працівника на конкретному робочому місці та визначення комплексу найбільш доцільних протитравматичних заходів.
 • Практичні результати роботи
 • Теоретичні результати роботи
 • ВІДОМОСТІ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ, АПРОБАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • у збірнику Київського Національного університету харчових технологій “Харчова промисловість”, Вип. 10 за 2011 р.;
 • у інформаційному бюлетені з охорони праці Національного науково-дослідного інституту охорони праці, № 4 за 2011 р.;
 • у збірнику наукових праць Одеської національної академії харчових технологій, № 42 за 2012 р.;
 • у збірнику “Наукові праці Національного університету харчових технологій”, вип. 42 за 2012р.;
 • у науковому журналі “Харчова промисловість”, вип. 13 за 2012 р.;
 • у збірнику “Проблеми охорони праці в Україні” Національного науково-дослідного інституту проблем безпеки охорони праці, вип. 24 за 2012 р.;
 • у збірнику наукових праць Русенського університету, том. 52 за 2013 р.;
 • у журналі наукових публікацій аспірантів та докторантів, вип. 89 за 2013 р.;
 • у міжнародному журналі “Ukrainian Food Journal”, вип. 4, том 2 за 2013 р.;
 • у збірнику наукових праць Північнокавказького федерального університету за 2013 р.;
 • у міжнародному журналі “Ukrainian journal of food science” вип. 1, том. 1 за 2013 р..
 • Наукові статті:
 • Національному університеті кораблебудування, м. Миколаїв;
 • Академії Збройних Сил республіки Словаччина імені генерала М.Р. Стефаника;
 • Уральському державному економічному університеті м. Єкатеренбург, Росія;
 • міжнародній науковій конференції молодих вчених у Національному університеті харчових технологій, м. Київ;
 • XIV міжнародній науково-практичній конфереції, м. Новосибірськ, Росія;
 • Приволзькому науково-дослідному центрі, м. Йошкар-Ола, Росія;
 • Національному університеті харчових технологій, м. Київ
 • Тези доповідей у:
 • Акти впровадження:
 • СУПП “Контекс”
 • ДП “Хлібокомбінат №12”
 • ТОВ “Сосновський продукт”
 • у навчальному процесі Національного університету харчових технологій
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - 2
 • Дякую за увагу!
 • © О. В Євтушенко, 2014


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка