На засадах сучасного менеджментуДата конвертації30.11.2016
Розмір29 Kb.
 • Хід експериментального дослідження
 • „Оновлення системи
 • управління персоналом
 • у НВК „Святошинська гімназія”
 • на засадах сучасного менеджменту”
 • І етап – діагностично-концептуальний
 • (01.09.2005 – 01.01.2006) - передбачав
 • аналіз всіх елементів системи управління
 • персоналом та досвіду роботи адміністрації
 • НВК «Святошинська гімназія» у сфері
 • управління людськими ресурсами.

Мотивація переходу до нової кадрової політики

 • Фактори, що вплинули на необхідність внесення змін:
 • Зовнішнє середовище
 • Клієнт
 • Персонал

Еволюція системи цінностей

 • Цілі і завдання
 • Педагогіка радянського періоду
 • Сучасна педагогіка
 • Мета освіти
 • Знанння – ціль.
 • Формування певного півня академічних знань.
 • Знання як засіб для майбутнього саморозвитку
 • Мета виховання
 • Особистість з певними навичками діяльності у стандартних ситуаціях, виховання слухняного, легкокерованого виконавця.
 • Вільна особистість, вміння діяти в умовах невизначеності, відповідальність, лідерські якості
 • Духовне виховання
 • Соціалістична ідеологія, дефіцит інформації
 • Свобода вибору, переконань, поглядів та інформації
 • Педагог
 • Керівник, учитель, організатор, контролер
 • Учитель, консультант, друг, помічник, партнер

Першим кроком на шляху до змін повинно було стати визначення того,

Місія

 • - головна мета навчального закладу, те, для чого він існує. Відповідь на потреби суспільства, батьків, дітей і персоналу.

Місія Святошинської гімназії

 • Хто ми?
 • Навчальний заклад, у якому працює професійний творчий педагогічний колектив, відкритий для інновацій.
 • Що ми робимо?
 • Створюємо оптимальні умови для гармонійного розвитку і освіти дитини.
 • Навіщо ми це робимо?
 • Професійно допомагаємо батькам ростити, виховувати, розвивати дітей, формуючи майбутню інтелектуальну еліту українського суспільства, що складається із соціально компетентних і успішних особистостей.
 • Для кого ми це робимо?
 • З одного боку, для батьків, для яких є важливим сучасне та майбутнє своїх дітей і які поділяють цінності нашої гімназії, з іншого боку, для довірених нам дітей.

Цінності організації

 • певні морально-етичні норми, ідеали, які не можуть бути порушені ні в якому разі, на основі яких будуються правила поведінки і вирішуються конфлікти.

Цінності Святошинської гімназії

 • 1. Партнерство
 • Співпраця, направлена на спільний пошук рішення, яке задовольняло б інтереси обох сторін, довіра і відкритість, взаємна відповідальність
 • 2. Професіоналізм
 • Високий рівень знань і досвіду в поєднанні із спрямованістю на розвиток і самовдосконалення.
 • 3. Толерантність
 • Терпимість і повага до інтересів, переконань, поглядів інших людей, незалежно від їх культурних, національних і релігійних відмінностей.
 • 4. Гармонія
 • Баланс між інтелектом і інтуїцією, теорією і практикою, матеріальним і духовним, природою і соціумом, індивідуальністю і командою
 • 5. Дружелюбність
 • Доброзичливість, привітність, теплота, відкритість і довіра у стосунках

Потреби дітей:

 • Захист, безпека;
 • Фізіологічні потреби;
 • Любов, увага, підтримка;
 • Можливість бути свого віку;
 • Спілкування;
 • Навчання;
 • Розвиток.
 • Потреби батьків
 • Вивільнення часу для особистої самореалізації і відпочинку;
 • Задоволення потреб своїх дітей ;
 • Отримання кваліфікованої педагогічної і психологічної інформації та допомоги;
 • Спілкування;
 • Самоствердження, належність до певної соціальної групи.
 • ІІ етап – формуючий (01.01.2006 – 01.09.2007) -
 • включав у себе моделювання основних
 • елементів системи управління людськими
 • ресурсами у НВК «Святошинська гімназія»,
 • розробку критеріїв, системи показників
 • ефективності роботи всіх підрозділів НВК,
 • технології впровадження змін у сфері
 • управління людськими ресурсами, проведення
 • діагностування і моніторингу.
 • С-ма управління
 • персоналом
 • Аналіз робіт
 • С-ма якісного відбору
 • персоналу
 • Навчання і розвиток
 • персоналу
 • С-ма стимулювання
 • С-ма оцінювання
 • виконання

Кадрова політика

 • це система принципів і критеріїв, яким повинні слідувати керівники всіх рівнів при вирішенні будь-яких питань, що стосуються персоналу: відбору, найму, навчання, просування, оцінки виконання, заохочення та стимулювання, звільнення, стосунків між підлеглим та керівником.
 • Напрямки реалізації
 • кадрової політики:
 • Професійний розвиток педагогів.
 • Формування педагогічного колективу.

Кодекс поведінки

 • – це принципи і правила поведінки співробітників конкретного закладу освіти в конкретних сферах їх діяльності.
 • Список опрацьованих науково-педагогічних джерел
 • з питань менеджменту у сфері освіти
 • Десятченко Н. Самооцінка якості управлінської діяльності заступника директора. // Директор школи, 2006. - № 46 (430).
 • Думська Л. Організація функціонуючої системи роботи з педагогічними кадрами. // Управління школою, 2006. - № 34 (154).
 • Єрмола А. Модель асоціативного управління ліцеєм із загальною середньою і мистецькою освітою. // Директор школи, 2006. - № 41 (425).
 • Калюжный А. Психология формирования имиджа учителя. – М.: Владос, 2004.
 • Лукашевич М. П. Теорія і практика самоменеджменту: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 1999.
 • Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001.
 • Робота з педкадрами. // Школа, 2006. - № 10 (жовтень).
 • Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие. Издание второе, переработанное и дополненное / под ред. М. М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2006.
 • Тренінги консалтингової фірми «Прима-HRM»:
 • «Персонал – основний фактор розвитку освітньої організації»
 • «Стандарти обслуговування – конкурентна перевага послугової організації»
 • «Посадові інструкції як основа для побудови оцінки виконання»
 • «Ефективне вирішення конфліктів»
 • «Кодекс поведінки співробітника організації»
 • «Кадрова політика Святошинської гімназії»
 • Основи ефективного ділового спілкування:
 • «Управління емоційним станом»:
 • «Компетентність у спілкуванні і шляхи її розвитку»;
 • «Вміння слухати».

Навчально-виховний комплекс “Святошинська гімназія”

 • Кодекс поведінки
 • працівника
 • НВК “Святошинська гімназія”
 • м.Київ
 • 2006 р.
 • Система якісного відбору персоналу:
 • формалізація вимог до кандидатів - обов’язкова умова відбору (карта кандидата на посаду - перелік питань щодо професійних і особистісних вимог до кандидата, за якою встановлюється відповідність його посаді і проводиться вибір найбільш відповідного кандидата);
 • орієнтація та адаптація нового співробітника, налагодження професійних і соціальних стосунків з трудовим колективом закладу.
 • Навчання і розвиток персоналу:
 • наставництво (для новопризначених педагогів);
 • перепідготовка персоналу, навчання новим навичкам та вмінням, які знадобляться в нових умовах;
 • управління постійним професійним розвитком (планування і розвиток кар’єри, підготовка резерву, професійне навчання).

Посадова інструкція

 • - це документ, що визначає завдання, на рішення яких повинні бути спрямовані зусилля працівника
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів у відповідності з законодавством України.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • Класний керівник несе відповідальність за виконання ролей в рамках посади відповідно до діючих стандартів виконання.
 • Зіставлення фрагментів
 • Посадових інструкцій
 • Система оцінювання виконання роботи
 • порівняння реальної якості виконання роботи з бажаною за визначенимии критеріями.
 • Результати оцінки дають змогу приймати обґрунтовані рішення щодо винагород, просування, розвитку чи звільнення працівників.
 • Система стимулювання на пряму залежить від оцінки виконаної роботи.
 • Рівень відповідальності
 • (шкільний підрозділ)
 • До впровадження експерименту
 • У ході експерименту
 • Посадова інструкція (стандарт)
 • Посадова інструкція (експериментальний зразок)
 • Школа молодого вчителя
 • Процедури адаптації, наставництва
 • Атестація педпрацівників
 • Управління розвитком педпрацівників
 • Статут закладу
 • Статут
 • Місія, Цінності, Кодекс поведінки
 • Правила для учнів та батьків (Додаток до договору № 2)
 • З’ясування результативності роботи через контрольні, інд. бесіди, порівняння успішності, к-сть олімпіадників, медалістів
 • Оцінка виконання:
 • Відсутність документованої оцінки-неготовність-слідування правилам-норма виконання-зняття (крім нових)
 • Технологія впровадження змін
 • На ІІІ етапі – узагальнюючому (01.09.07 –
 • 01.09.08) проводилася розробка та
 • оприлюднення науково-методичних
 • рекомендацій по оновленню системи
 • управління персоналом, аналіз та узагальнення
 • досвіду впровадження експериментальної
 • програми.
  • Розробка та оприлюднення науково-методичних рекомендацій
  • Районний семінар на базі НВК для директорів ДНЗ Святошинського району „Оновлення системи управління персоналом в Святошинській гімназії” (жовтень 2005 року);
  • Газета „Директор школи”: Т.Живаєва „Від управління кадрами до управління людськими ресурсами” (№ 42(378), листопад 2005 року);
  • Спецвипуск газети „Директор школи”: Т.Живаєва, Ж.Левицька „Управління персоналом гімназії. З досвіду роботи Святошинської гімназії міста Києва” (№14 (398), квітень 2006 року);
  • Майстер-клас для директорів ЗНЗ Святошинського району з презентації інноваційного досвіду в управлінні навчальним закладом у рамках районного Фестивалю педагогічних ідей «Інновації у освітньому просторі Святошинського району: здобутки та перспективи розвитку» (листопад 2006 року);
  • Творчі майстерні педагогічних працівників до початку 2008-2009 н. р. „Створення умов та механізмів розвитку освіти як основи для формування людського потенціалу та соціального оновлення району”: Виступ Н. Опімах „Актуальні напрямки самоосвіти у конкурентному середовищі сучасності” (26 серпня 2008 року);
  • Міський науково-практичний семінар на базі НВК для методистів науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій при КМПУ ім. Б. Д. Грінченка «Кадрова політика. Принципи управління персоналом» (15 жовтня 2008 року).
 • Критерії та показники ефективності управління персоналом у НВК «Святошинська гімназія»:
 • Системність.
 • Послідовність досягнення.
 • Якість та ефективність управлінської діяльності:
   • задоволеність потреб та запитів персоналу;
  • рівень відповідальності персоналу;
  • рівень сталості педагогічного та учнівського колективів;
  • укомплектованість груп та класів НВК.
 • Загальний рівень задоволеності персоналу
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%
 • Завжди
 • 61,3
 • 70,4
 • Часто
 • 23
 • 25,5
 • Інколи
 • 15,7
 • 4,3
 • Ніколи
 • 0
 • 0
 • Початок, %
 • Завершення, %
 • Загальний рівень задоволеності персоналу
 • Рух учнів / вихованців
 • НВК "Святошинська гімназія"
 • 13 %
 • 13 %
 • 7,9 %
 • 4,6 %
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 2004/2005
 • 2007/2008
 • прибуло
 • вибуло
 • Причини вибуття учнів / вихованців
 • з НВК "Святошинська гімназія"
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • Переїзд, %
 • 21,7
 • 10,7
 • незадоволеність якістю послуг, %
 • 17,4
 • 0
 • фінансові проблеми, %
 • 13
 • 17,6
 • стан здоров'я, %
 • 4,3
 • 3,6
 • за ініціативою адміністрації,%
 • 4,3
 • 3,6
 • 2004/2005
 • 2007/2008
 • Впровадження системи управління персоналом дозволило НВК
 • суттєво підвищити результативність і ефективність роботи;
 • посилити акцент на меті своєї діяльності і досягненні очікувань клієнтів;
 • досягти і стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення потреб і вимог клієнтів;
 • збільшувати задоволеність клієнтів;
 • досягти впевненості, що очікуваної якості досягнуто, і вона постійно підтримується.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка