Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького бусол олена юріївнаСторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0,78 Mb.
1   2   3   4   5

4. Бусол О. Ю. Проявления коррупции в системе здравоохранения Украины / О. Ю. Бусол // Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»], (м. Львів, 18–19 жовтня 2013 р.). – Львів : ЦПІ, 2013: – С. 121–123.

5. Бусол О. Ю. Позитивна функція корупції як необхідний аспект дослідження протидії явищу / О. Ю. Бусол // Міжнародна науково-практична конференція [«Теорія і практика сучасної юриспруденції»], (м. Херсон, 13–14 грудня 2013 р.). – Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2013. – С. 195–198.

6. Бусол О. Ю. Роль засобів масової інформації у протидії корупції: кримінологічний аспект / О. Ю. Бусол // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы : материалы междунар. наук.-практ. конф., 28–29 марта 2014 г. / орг. ком. : Бужор В. [и др.] / Ин-т юридических и политических исследований Академии наук Республики Молдова, Славянский ун-т, Ин-т уголовного права и прикладной криминологии Республики Молдова. – Кишинев : июль, 2014. – С. 240242.

7. Бусол О. Ю. Протидія корупції органами виконавчої влади України (на прикладі обласних державних адміністрацій) / О. Ю. Бусол // Щорічна науково-практична конференція [«Правовий світогляд: людина і право»], (м. Київ, 22 квітня 2014 р.) / Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – К. :  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 385–389.

8. Бусол О. Ю. Термінологічні проблеми визначення поняття «протидія корупційній злочинності» / О. Ю. Бусол // Поняття та категорії юридичної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. До 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук М. І. Палієнка (1869–1937) (м. Київ, 18 листопада 2014 р.). – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 181–185.

9. Busol O. Yu. Corruption criminality as infringement of rights and human liberties in the sphere of public security / O. Yu. Busol // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: Medzinárodná vedecká konferencia (19–20 septembra 2014 r.). – Bratislava, Slovenská Republika, 2014. – Р. 69–72.
Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації:

1. Бусол О. Ю. Дарунки державним службовцям: новели Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / О. Ю. Бусол // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – К. : Юстиніан, 2011. – № 9. – С. 72–76.

2. Бусол О. Ю. Для зустрічі з ворогом слід знати його в обличчя: рейдерство в Україні / О. Ю. Бусол // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – К. : Юстиніан, 2011. – № 7/8. – С. 35–41.

3. Бусол О. Ю. Изменения к действующей Конституции Украины как необходимое условие полноценной реформы органов прокуратуры / О. Ю. Бусол // Громадська думка про правотворення: додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2013. – № 20 (56). – С. 3–11.

4. Бусол Е. Ю. Конституционные преобразования системы правосудия в Украине / Е. Ю. Бусол // Україна: події, факти, коментарі. – 2013. – № 21. –  С. 18–24.

5. Бусол О. Ю. Люстрація суддів в Україні: проблеми та підходи / О. Ю. Бусол // Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти. – 2014. – № 1. – С. 8–16.

6. Бусол О. Ю. Закон України «Про відновлення довіри до судової системи України» не є законом про люстрацію та потребує доопрацювання / О. Ю. Бусол // Громадська думка про правотворення: додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2014. – № 8 (66). – С. 11–21.

7. Бусол О. Ю. Прояви корупції в системі охорони здоров’я України за даними журналістських розслідувань / О. Бусол // Резонанс: додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2013. – № 67. – С. 11–29.

8. Бусол О. Ю. Проблеми пошуку нових шляхів до здійснення антикорупційної реформи в Україні / О. Ю. Бусол // Громадська думка про правотворення: додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2014. – № 17 (75). – С. 22–28.

9. Бусол О. Ю. Перспективи реалізації Закону України «Про очищення влади» / О. Ю. Бусол // Громадська думка про правотворення: додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2014. – № 19 (77). – С. 23–28.

10. Бусол О. Ю. Реформи в Україні: огляд нового антикорупційного законодавства України / О. Ю. Бусол // Громадська думка про правотворення: додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». 2014. – № 23 (81). – С. 18–22.
АНОТАЦІЯ
Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні в контексті сучасної антикорупційної стратегії. На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2015.

У дисертації на основі культурологічно-репресивного підходу досліджено кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупційній злочинності в Україні в контексті сучасної антикорупційної стратегії. Розглянуто генезис поняття «протидія корупції», характеристику сучасного стану протидії корупційній злочинності в Україні, політику держави з цього напряму в сучасний період. Досліджено рівень корупційної злочинності в Україні в окремих сферах життєдіяльності суспільства. Проведено порівняльний аналіз антикорупційних стратегій держав Центральної та Східної Європи. Сформульовано пропозиції кримінологічного та кримінально-правового характеру, спрямовані на вдосконалення заходів протидії корупційній злочинності в Україні та українського антикорупційного законодавства. Запропонована в дисертації концепція протидії корупційній злочинності в Україні є науковою характеристикою єдності ідей, які забезпечують спрямованість стратегії на формування особистості, її якості і компонентів, позбавленої корупційного світогляду.

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, корупційний злочин, корупційна злочинність, протидія корупційній злочинності, антикорупційна стратегія, антикорупційна культура, культурологічний підхід.
АННОТАЦИЯ
Бусол Е. Ю. Противодействие коррупционной преступности в Украине в контексте современной антикоррупционной стратегии. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2015.В диссертации на основе культурологично-репрессивного подхода исследованы криминологические и криминально-правовые проблемы противодействия коррупционной преступности в Украине в контексте современной антикоррупционной стратегии. Рассматривается состояние научной разработки проблемы, а также методологические основы исследования противодействия коррупционной преступности. Исследованы сущность и генезис понятий «коррупция» и «противодействие коррупции», «противодействие коррупционной преступности», «коррупционная преступность». Впервые вводится в научный оборот и дается определение понятия «организованная коррупционная преступность». Cистематизированы известные в криминологии модели эволюции и формы проявлений коррупции и доказано, что Украина характеризуется олигархической моделью коррупционных отношений, что необходимо учитывать при определении мер по противодействию коррупционной преступности. Раскрыта сущность и сформулированы авторские понятия «измерение уровня коррупции» и «оценка коррупции». Проведена ретроспектива развития антикоррупционного законодательства в период независимости Украины, на основании чего выделены основные характеристики законодательной антикоррупционной политики Украины в современный период. Обоснована необходимость в разработке методик по установлению рисков возникновения коррупции в конкретных сферах общественной жизни с учетом специфики каждой из них и соответствующих норм законодательства, регулирующих общественные отношения в этих сферах. Дана характеристика и рассмотрены проблемы классификации коррупционных угроз национальной безопасности Украины, а также содержание организованных форм коррупционной преступности. Дана криминологическая характеристика современного состояния коррупционной преступности в органах прокуратуры, судебных органах и органах здравоохранения Украины. Сделан вывод про первоочередную роль антикоррупционной культуры общества и индивидуума в противодействии коррупционной преступности в Украине. На основе сравнительного анализа антикоррупционных стратегий государств Центральной и Восточной Европы предложены меры по повышению эффективности Национальной антикоррупционной стратегии. Доказана неэффективность деятельности антикоррупционных подразделений органов государственной власти в Украине в противодействии коррупционной преступности, нецелесообразность включения их в штаты органов исполнительной власти из-за риска коррупции. Раскрыта роль использования потенциала гражданского общества Украины в противодействии коррупционной преступности – общественных организаций и средств массовой информации. Обоснована необходимость криминализации таких деяний, как умышленное невнесение прокурором соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований; умышленная подготовка нормативно-правового акта, который содержит коррупциогенные факторы, а также вынесение експертом заведомо неправдивого заключения относительно наличия или отсутствия в нём коррупциогенных факторов; распространение заведомо недостоверной информации на заказ представителем СМИ, а также заказ представителю СМИ информационного продукта неправдивого содержания. Предложено внести соответствующие нормы в УК Украины. Предложены изменения и дополнения в законодательные акты Украины антикоррупционной направленности, а также в те, которые косвенно влияют на эффективность противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, коррупционное преступление, коррупционная преступность, противодействие коррупционной преступности, антикоррупционная стратегия, антикоррупционная культура, культурологический подход.
SUMMARY
Busol O. Yu. Сounteraction to corruption crime in Ukraine in the context of modern anticorruption strategy. On the right of manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Law, specialty 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Low. – The V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National sky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Science, Kiev, 2015.In the dissertation on the basis of complex usage of modern methods of research of corruption and corrupt crime, taking into consideration culturological approach, were researched criminological problems of counteraction to corruption crime in Ukraine in the context of modern anticorruption strategy. Genesis of the term «counteraction to corruption», characteristics of modern state of counteraction to corruption crime in Ukraine, policy of state in this direction during modern period were examined. Level of corruption crime in Ukraine in certain spheres of activity of society was researched. The comparative analysis of anti-corruption strategies of Central and Eastern Europe were made. Suggestions of criminological, criminal and legal character directed on improving measures of counteractions to corruption crime in Ukraine and Ukrainian anti-corruption legislation. Proposed in the dissertation concept is combating corruption crime in Ukraine is scientific characteristic unity of ideas which are providing orientation strategy on identity formation, its quality components and devoid of corruption worldview.

Key words: corruption, corruption offence, corruption-related crime, corruptive criminality, counteraction to corruption crime, anti-corruption strategy, anti-corruption culture, culturological approach.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка