Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського інститут інформаційних технологій Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговуванняСторінка1/4
Дата конвертації14.02.2017
Розмір0,97 Mb.
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Інститут інформаційних технологій

Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 19.12.2016 до 23.12.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.


 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання
1. ВА806226 Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / Ювал Ной Харарі ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 543 с. : іл.


Природничі науки в цілому
2. РА425826 Гулевець Д. В. Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гулевець Дмитро Вадимович ; Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
3. РА425949 Пузир Т. М. Формування екологічної культури майбутніх техніків-екологів у процесі професійної підготовки в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пузир Таїсія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2016. - 20 с. : рис., табл.
4. АО273700 Жаркова І. Природознавство. Відривні картки на кожен урок. 4 клас : [посібник] / [І. Жаркова, Л. Мечник]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 176 с. - (Бліц-контроль)
5. АО273701 Жаркова І. Природознавство. Відривні картки на кожен урок. 4 клас : [посібник] / [І. Жаркова, Л. Мечник]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 176 с. - (Бліц-контроль)
6. ВА806274 Моніторинг навколишнього природного середовища. Концептуальні положення й шляхи реалізації : [монографія] / [Є. М. Варламов та ін.] ; за ред. Є. М. Варламова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 187 с. : рис., табл.


Фізико-математичні науки
7. РА425974 Гоменюк Г. В. Методичні засади реалізації компетентністного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гоменюк Ганна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
8. РА426110 Горун О. П. Термопружний стан термочутливих трискладових плоскошаруватих тіл : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Горун Олег Павлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
9. РА426068 Кичань Н. В. Нікелисте залізо звичайних хондритів як індикатор умов утворення та еволюції материнських тіл метеоритів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.20 / Кичань Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
10. РА425957 Ліба О. М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ліба Оксана Миколаївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с. : рис., табл.
11. РА425929 Склярчук В. М. Електронні процеси в контактах металу з карбідом кремнія та телуровмісними сполуками : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Склярчук Валерій Михайлович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 36 с. : рис.
12. РА426058 Сологуб С. В. Механізми поверхневого розсіювання носіїв струму в металах і напівметалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сологуб Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
13. РА426052 Сухарев А. Л. Особливості змінності потоків позагалактичних радіоджерел за даними довготривалого моніторингу на сантиметрових хвилях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Сухарев Артем Леонідович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 23 с. : рис.
14. СО34694 Бурдейна Н. Б. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА : навч. посіб. для слухачів від-ня довуз. підгот. / Н. Б. Бурдейна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 275 с. : іл.
15. ВА806120 "Математичне моделювання та математична фізика", всеукраїнська наукова конференція, присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського(2016 ; Кременчук).Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : матеріали конф. / Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Нац. авіац. ун-т, Терноп. нац. екон. ун-т. - Кременчук : Щербатих О. В., 2016. - 92 с. : рис., табл.
16. АО273691 Гончаренко С. У. Цікаво про фізику. Книжка для читання з фізики. Теплові явища / С. У. Гончаренко ; [упоряд. В. М. Горкавенко]. - Київ : Україна, 2016. - 238, XVI, [1] с. : іл.
17. ВА806169 Городецький В. В. Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах : монографія / В. В. Городецький, О. В. Мартинюк. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 339, [1] с.
18. ВА806360 Кирик Л. А. Фізика. Збірник задач. 7 клас / Леонід Кирик. - Харків : Весна, 2016. - 143 с. : іл.
19. ВА806239 Курпа Л. В. Применение теории R-функций к решению нелинейных задач динамики многослойных пластин : монография / Л. В. Курпа, О. С. Мазур, Т. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПІ", 2016. - 491 с. : рис., табл.
20. ВА806399 Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи з розділу "Векторна алгебра" навчальної дисципліни "Математичний аналіз та лінійна алгебра" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. А. П. Рибалко, К. В. Стєпанова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 51 с. : табл.
21. СО34692 Темник В. Г. Теория теплопроводности в цифрах : (справ. пособие) / Темник В. Г., Темник А. В. , Флейтман Д. В. - Киев : Медицина Украины, 2016. - 215 с. : табл.
22. ВА806043 Трапезон А. Г. Методы симметрий в задачах теории колебаний : монография / А. Г. Трапезон, К. А. Трапезон. - Киев : Компринт, 2016. - 266 с. : табл., рис.
23. ВА806220 Фізика : навч. посіб. / [Чаплигін Є. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Батигіна Ю. В. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 267 с. : рис.


Хімічні науки
24. РА426016 Барінова Н. О. Нелінійні електрофорез та електроосмос для одиничних частинок та складних систем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.11 / Барінова Наталія Олегівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
25. РА425919 Бондар А. А. Діаграми стану систем, утворених d-металами з p-елементами III-ої та IV-ої груп, як наукова основа розробки матеріалів з високою питомою міцністю в широкому температурному інтервалі : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Бондар Анатолій Адольфович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 37 с. : рис., табл.
26. РА426120 Бондаренко М. О. Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бондаренко Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
27. РА426089 Клюковський Д. В. Трифлуорометилциклоалкіламіни та їх похідні : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Клюковський Денис Вікторович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
28. РА425935 Пилипенко І. В. Синтез і сорбційні властивості мікро/мезопоруватих систем на основі пілар-монтморилоніту : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Пилипенко Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - Київ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
29. РА425892 Приходько Р. В. Колоїдно-хімічні принципи створення металооксидних нанокомпозитів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.11 / Приходько Роман Вікторович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. - Київ, 2016. - 38 с. : рис., табл.
30. РА426090 Тимцунік А. В. Синтез біциклічних аналогів ніпекотинової кислоти : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тимцунік Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
31. РА426048 Шилін С. І. Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Шилін Сергій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
32. ВА806157 Братичак М. М. Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функційними групами. Синтез, властивості, застосування : монографія / М. М. Братичак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 123 с. : рис., табл.
33. ВА806364 Титаренко Н. В. Хімія. 11 клас : зошит для лаб. дослідів і практ. робіт / Наталія Титаренко. - Харків : Весна, 2016. - 63 с. : іл.


Науки про Землю
34. РА426091 Вергельська Н. В. Теоретичні основи перервно-неперервного формування вугільно-вуглеводневих формацій : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Вергельська Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
35. РА425817 Коржов Є. І. Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Коржов Євген Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
36. РА425854 Сукач В. В. Петрологія Середньопридніпровського архейського кратону : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.08 / Сукач Віталій Васильович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 44 с. : рис.
37. РА426065 Шкапенко В. В. Геохімічні особливості біотрансформації неполярних вуглеводнів і сполук важких металів у донних відкладах : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Шкапенко Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
38. РА426132 Язвинська М. В. Еколого-геохімічна оцінка об'єктів довкілля територій Іршанського та Стремигородського родовищ титану Волинського блоку українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Язвинська Мирослава Вікторівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 18 с. : рис., табл.
39. РА425850 Яйлимов Б. Я. Автоматизована інформаційна технологія картографування земного покриву на основі методів та моделей злиття супутникових даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Яйлимов Богдан Ялкапович ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косм. досліджень. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
40. РА425937 Яценко А. Д. Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Яценко Анастасія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
41. ВА806259 Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій : монографія / [О. Л. Дорожинський та ін.] ; за ред. проф. Олександра Дорожинського ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 399 с. : рис.
42. ВС61615 "Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища", міжнародна наукова конференція(6 ; 2016 ; Львів).Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища. VI Міжнародна наукова конференція, 20-23 вересня 2016 р., Львів / Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна [та ін.] ; [редкол.: В. Ю. Максимчук та ін.]. - Львів : СПОЛОМ, 2016. - 308 с. : рис., табл.
43. ВС61604 Гільберг Т. Г. Географія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук. - Київ : Грамота, 2016. - 263 с. : іл.
44. СО34709 Егупов В. Ю. Основы геологии и инженерной геодинамики : учеб. пособие для студентов строит. и экол. специальностей вузов / В. Ю. Егупов, О. В. Кичаева ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. - 273 с. : рис., табл.
45. ВС61555 Михайлов В. А. Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, метан вугільних басейнів : навч. посіб. / В. А. Михайлов, О. М. Карпенко, В. В. Огар ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2016. - 237 с. : рис., табл.
46. ВС61606 Петрова Н. М. Географія. Материками й океанами : [вода й земля; флора і фауна материків; заповідники і нац. парки] / Н. М. Петрова ; за ред. д-ра геогр. наук С. М. Говорушка ; [пер. з рос. В. Верховня]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 63 с. : кольор. іл. - (Популярна енциклопедія сучасних знань)
47. СО34695 Прогнозування зсувів : монографія / [Кузьменко Е. Д. та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, проф. Е. Д. Кузьменка ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 601 с. : рис., табл.


Біологічні науки
48. РА425816 Гузик О. Й. Рабдовірус гречки та формування резистентності до нього різних видів рослин : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Гузик Ольга Йосипівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
49. РА425822 Діденко Н. О. Стан антиоксидантної системи дефіцитних по каталазі мутантів Arabidopsis thaliana (L.) в умовах сольового стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Діденко Наталія Олександрівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. : рис.
50. РА425896 Дяченко-Богун М. М. Теоретичні і методичні засади реалізації здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів біології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дяченко-Богун Марина Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 40 с. : рис., табл.
51. РА425841 Ісаєнков С. В. Молекулярно-генетична та функціональна характеристика мембранних транспортерів, залучених до регуляції соле- і посухостійкості у рослин та детоксифікації арсену : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.22 / Ісаєнков Станіслав Валентинович ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". - Київ, 2016. - 44 с. : рис.
52. РА425987 Самаруха І. А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Самаруха Ірина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 26 с. : рис., табл.
53. РА425913 Сукач О. М. Низькотемпературне консервування нейральних клітин-попередників у складі багатоклітинних агрегатів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.19 / Сукач Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. - Харків, 2016. - 40, [1] с. : рис., табл.
54. РА426022 Теслюк М. Г. Рід Cynoxylon Raf. (Cornaceae Bercht. & J. Presl) в Україні: інтродукція, біоморфологічні особливості, перспективи використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Теслюк Максим Григорович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
55. РА425849 Фоміна М. О. Геомікробіологічна трансформація металів та мінералів мікроскопічними грибами : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.07 / Фоміна Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2016. - 42 с. : рис.
56. СО34713 Атаманюк М. С. Край чорних лелек : [фотоальбом] / Мирослав Атаманюк ; [вступ. ст. Чобан Р. Д.]. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - [160] с. : фот. кольор.
57. ВА806363 Сало Т. О. Біологія. 10 клас : зошит для лаб. і практ. робіт / Тамара Сало, Лариса Деревинська. - Харків : Весна, 2016. - 79 с. : іл.
58. ВА806362 Сало Т. О. Біологія. 11 клас. : зошит для лаб. і практ. робіт / Тамара Сало, Лариса Деревинська. - Харків : Весна, 2016. - 63 с. : іл.
59. ВА806365 Яковлева Є. В. Біологія. 6 клас. : зошит для практ. робіт, лаб. дослідж., дослідн. практикуму, міні-проектів / Є. В. Яковлева, Т. О. Сало. - Харків : Весна, 2016. - 79 с. : іл.
60. ІВ223293 Fischer M. Lebensmuster : Biobibliographisches Lexikon der Physiologen zwischen Deutschland und Russland im 19. Jh. / Marta Fischer. - Aachen : Shaker Verlag, 2012. - 378 S. : Abb. - (Relations, ISSN 1867-3198 ; № 9)
61. ІВ223292 Kosenko O. Kampf der Zellen : die Entstehung der Immunologie im Wissenschaftsdreieck Russland - Deutschland - Frankreich / Oxana Kosenko. - Aachen : Shaker Verlag, 2015. - 225 S. : Fot. - (Relations, ISSN 1867-3198 ; Bd. 17)
62. ІР8853 Strategy for waterbird monitoring in the Black Sea region / ed. by Iosif Chernichko and Vasiliy Kostyushin. - Kyiv : Wetlands international, 2003. - 23 p. : tab.


Енергетика. Радіоелектроніка
63. РА425847 Базюк Т. М. Підвищення енергоефективності локальних систем енергопостачання з активними споживачами та розосередженою генерацією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Базюк Тарас Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
64. РА426044 Балан Л. О. Формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Балан Лілія Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
65. РА425920 Бєліков К. О. Теплогідравлічний слідкуючий привод позиціонування приймача геліостанції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Бєліков Костянтин Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
66. РА425852 Дерев'янко Д. Г. Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Дерев'янко Денис Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
67. РА426107 Зур'ян О. В. Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Зур'ян Олексій Володимирович ; Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
68. РА426114 Кошлак Г. В. Розвиток наукових основ утилізації відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01, 05.14.06 / Кошлак Ганна Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 48 с. : рис., табл.
69. РА426149 Лисяк В. Г. Усталені режими електротехнічного комплексу "електропостачальна система - помпова станція" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Лисяк Владислав Георгійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
70. РА425989 Мельничук С. В. Вирішення задач частотної ідентифікації та гарантованого оцінювання в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мельничук Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
71. РА425963 Місюра С. Ю. Аналіз напружено-деформованого стану, коливання кришок гідротурбін та їх оптимальне проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Місюра Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
72. РА425877 Морозова І. В. Удосконалення процесів в камері згоряння теплових двигунів шляхом електрофізичного впливу на вуглеводневе паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Морозова Ірина Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
73. РА425846 Мосолаб О. О. Методи та засоби підвищення точності вимірювання просторово-часових характеристик ультразвукових лінійних фазованих антенних решіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мосолаб Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
74. РА426078 Нестерюк О. Г. Інформаційна технологія моделювання і аналізу дискретно-неперервних автоматизованих систем управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нестерюк Олександр Геннадійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 22 с. : рис.
75. РА426145 Пасічник Р. М. Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Пасічник Роман Мирославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с. : рис., табл.
76. СТ8440 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення понять. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 62 с. - (Національний стандарт України)
77. В356415/1 Бойко, Людмила Георгиевна Методы расчёта и проектирования лопаточных машин. Ч. 1: Численное исследование до-, транс- и сверхзвуковых течений в компрессорных решетках профилей. - 2016. - 59 с. : рис., табл.
78. СТ8490/1 Вимоги безпеки до управління сертифікатами електронних підписів. Ч. 1: ДСТУ CWA 14167-1:2015. Системні вимоги безпеки (CWA 14167-1:2003, IDT). - 2016. - VIII, 30 с. : рис.
79. В356413/1 Діагностування як складова системи забезпечення якості об'єктів електроенергетики. Кн. 1. - 2016. - 283 с. : рис., табл.
80. В356413/2 Діагностування як складова системи забезпечення якості об'єктів електроенергетики. Кн. 2. - 2016. - 498 с. : рис., табл.
81. СТ8485/2 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 2: ДСТУ ETSI TS 102 778-2:2015. Базовий PAdES - профілі, що базуються на ISO 32000-1 (ETSI TS 102 778-2:2009, IDT). - 2016. - V, 6 с.
82. СТ8485/3 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 3: ДСТУ ETSI TS 102 778-3:2015. Посилений PAdES - профілі PAdES -BES та PAdES-EPES (ETSI TS 102 778-3:2010, IDT). - 2016. - VI, 8 с. : табл.
83. СТ8485/4 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 4: ДСТУ ETSI TS 102 778-4:2015. Довгостроковий PAdES - профіль PAdES LTV (ETSI TS 102 778-4:2009, IDT). - 2016. - V, 13 с. : табл.
84. СТ8485/5 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 5: ДСТУ ETSI TS 102 778-5:2015. PAdES для XML контенту - профілі для підписів XAdES (ETSI TS 102 778-5:2009, IDT). - 2016. - VI, 16 с. : табл., рис.
85. ВА806268 Журибеда О. А. Табличні процесори / Оксана Журибеда, Наталія Зеленська. - Київ : Перше вересня, 2016. - 149 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Інформатика. Бібліотека)
86. ВА806267 Зимовин А. Я. Электроника и основы схемотехники : учеб. пособие по выполнению лаб. работ / А. Я. Зимовин, В. А. Кочура, А. Е. Басова ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2016. - 63 с. : рис., табл.
87. ВА806031 Киричок Т. Ю. Мережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька. - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 298 с. : рис., табл.
88. ВА806258 Краще про ХНУРЕ : ХІРЕ 50 років / [упоряд. І. І. Ключник ; редкол.: Ключник І. І. та ін.]. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. - 131 с. : кольор. іл., фото
89. ВА806398 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі та захист інформації" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. Є. Климнюк]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 63 с. : рис., табл.
90. ВА806393 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Опрацювання відео- та аудіоінформації" для студентів спеціальності 7.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. П. Молчанов, О. К. Пандорін]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 58 с. : рис., табл.
91. СТ8487/5 Мікрофони вимірювальні. Ч. 5: ДСТУ IEC 61094-5:2009. Калібрування за тиском робочих еталонних мікрофонів методом порівняння (IEC 61094-5:2001, IDT). - 2016. - IV, 12 с. : табл., рис.
92. СТ8487/6 Мікрофони вимірювальні. Ч. 6: ДСТУ IEC 61094-6:2009. Електростатичні збуджувачі для визначення частотної характеристики чутливості (IEC 61094-6:2004, IDT). - 2016. - V, 19 с. : рис.
93. ВА806244 Мыценко И. М. Загоризонтное распространение УКВ над Мировым океаном : [монография] / И. М. Мыценко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова. - Харьков : Панов А. Н. [изд.], 2016. - 161 с. : рис., табл.
94. ВС61577 Олійник М. Й. Електротехнологічні об'єкти та їх електропостачання : навч. посіб. / М. Й. Олійник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 343 с. : рис., табл.
95. СТ8421 Природний газ. Показники якості (ISO 13686:2013, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 38 с. : табл., рис. - (Національний стандарт України)
96. СТ8439 Промислові вентилятори. Методи випробовування характеристик за місцем встановлення (ISO 5802:2001, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 67 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
97. ВА806116 Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 1401 "Сфера обслуговування" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: В. П. Степанов, О. В. Тесленко, В. А. Затхей]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 70 с. : табл.
98. ІВ223295 Willenbacher M. Mein unmoralisches Angebot an die Kanzlerin : Denn die Energiewende darf nicht scheitern! / Matthias Willenbacher. - Freiburg im Breisgau : Herder, 2013. - 154 S. : Abb.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал