Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році


дозволяється користуватись періодичною системоюСкачати 113,74 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір113,74 Kb.
ТипНаказ
1   2   3
дозволяється користуватись періодичною системою
 • хімічних елементів Д. Менделєєва, таблицею розчинності кислот, основ, амфотерних
 • гідроксидів та солей, електрохімічним рядом напруг металів.
 • Для проведення обчислень учні можуть користуватися калькулятором.
  • Під час складання завдань атестації рекомендуємо звернути увагу на розуміння учнями
  • фундаментальних цінностей, як то права та свободи людини і громадянина, демократія,
  • активна громадянська позиція.
  • Також рекомендуємо включити завдання, що давали б можливість перевірити вміння
  • використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних
  • інтересів.
  • Завдання атестації можуть бути таких форм і типів:
  • - завдання з вибором однієї правильної відповіді;
  • - завдання з вибором кількох правильних відповідей;
  • - завдання на встановлення відповідності;
  • - завдання на встановлення правильної послідовності.
  • Учитель на власний розсуд може запропонувати учням:
  • - завдання відкритої форми з короткою відповіддю та
  • - завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, чітко виписавши при цьому критерії
  • оцінювання.
  • Атестація із зазначених предметів має на меті виявити:
  • - рівень опанування учнями суспільствознавчих знань;
  • - рівень сформованості в них критичного мислення;
  • - рівень навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних
  • особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних
  • умінь.
  • Завдання повинні включати основні філософські, політологічні, культурологічні та
  • економічні питання. Це можуть бути тестові завдання різної форми:
  • - завдання з вибором однієї правильної відповіді;
  • - завдання з вибором кількох правильних відповідей;
  • - завдання на встановлення відповідності;
  • - завдання на встановлення правильної послідовності.
  • Учитель на власний розсуд може запропонувати учням завдання відкритої форми з
  • короткою відповіддю та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, чітко
  • виписавши при цьому критерії оцінювання.
  • Для проведення атестації вчитель готує не менше 10 варіантів контрольних робіт, що
  • включають завдання чотирьох рівнів складності.
  • Завдання мають різний формат:
  • - тести на встановлення однієї правильної відповіді,
  • - тести на встановлення відповідності,
  • - задачі та творчі запитання з відкритою розгорнутою відповіддю.
  • На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
  • Для класів, учні яких вивчали економіку за програмами профільного рівня, - 120 хвилин.
  • Під час виконання роботи учні мають право користуватися чернетками та
  • калькулятором.
  • Завдання різних форматів (тести, завдання на визначення відповідності, задачі та
  • запитання з відкритою відповіддю) потребують правильного оформлення.
  • У тестах з поданих чотирьох варіантів відповідей потрібно вибрати тільки одну правильну.
  • Тести на визначення відповідності інформації між лівою та правою колонками.
  • Відповіді на тести і завдання на визначення відповідності зазначають у спеціальному
  • бланку для відповідей, що розробляться навчальним закладом.
  • При розв’язуванні задач звертають увагу на такі вимоги щодо запису:
  • - «дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих в економіці позначень;
  • - запису повних формул, що використовуються під час розрахунків;
  • - хід розв’язання з усіма послідовними діями й необхідними поясненнями,
  • графічними ілюстраціями;
  • - результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, які зазначені в умові
  • задачі;
  • - повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.
  • Запитання з відкритою відповіддю потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді
  • з визначенням сутності економічних понять, формулюванням економічних законів та
  • аналізом економічних явищ і процесів.
  • Зміст атестаційної роботи з екології має відповідати навчальним програмам з екології
  • рівнів стандарту, академічного та профільного.
  • Атестаційна робота для учнів, які вивчали навчальний предмет на академічному рівні,
  • рівні стандарту, складається з завдань у тестовій формі (завдання з вибором однієї чи
  • кількох правильних відповідей, завдання на відповідність, послідовність), завдання
  • відкритої форми (робота зі статистичними даними, картами екологічного стану України).
  • До змісту атестаційної роботи для учнів, які навчалися за програмою профільного рівня,
  • додатково включаються розрахункова задача і завдання-дилема. Виконуючи завдання-
  • дилему, учень має обрати один або декілька дистракторів, дати розгорнуту аргументовану
  • відповідь, що повинна відображати знання аспектів діяльності людини у зазначеному в
  • завданні контексті.
  • Виконуючи атестаційну роботу учні можуть користуватися картами екологічного стану
  • України, що розміщені в шкільних географічних атласах: «Атлас 8 клас. Фізична географія
  • України» (ДНВП «Картографія», 2006-2011) та «Фізична географія України. Атлас для
  • учнів 8 класу» (ЗАТ «Інститут передових технологій», 2008, 2009), а для обчислення даних
  • користуватися калькулятором.
  • Атестація з фізичної культури проводиться в один день і може складатися з трьох частин:
  • - тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у формі контрольних робіт),
  • - практичні завдання інструктивно-оздоровчого спрямування,
  • - залікові вправи.
  • На виконання тестових завдань відводиться 45 хв., практичних завдань – 90 хв.
  • Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3-х академічних годин.
  • Завдання для атестації складаються згідно з навчальними програмами для загальноосвітніх
  • навчальних закладів «Фізична культура. 5-11 класи» та «Фізична культура. Профільний рівень,
  • 10 – 11 класи» (авт. колектив: Єрмолова В., Іванова Л., Смоліус Г. та ін).
  • Тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури та залікові вправи
  • рекомендуємо підготувати окремо для учнів, які навчалися за програмами для рівня стандарту,
  • і окремо – для учнів, які навчалися за профільним рівнем.
  • Практичні завдання інструктивно-оздоровчого спрямування можна підготувати однотипні і
  • для всіх рівнів вивчення.
  • Кожен учень, який проходить атестацію з фізичної культури, має отримати інструкцію з
  • виконання тестових завдань, індивідуальний варіант роботи (теоретико-методичних основ
  • фізичної культури) відповідно до рівня стандарту чи профільного рівня.
  • Варіант атестаційної роботи з теоретико-методичних основ фізичної культури
  • рекомендуємо укласти з 36 тестових завдань, що відповідатимуть вимогам до знань
  • випускників з предмета.
  • До кожного із завдань можна включити 4-5 варіантів відповідей, серед яких
  • правильною є одна.
  • Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
  • Максимальна кількість балів – 36, що відповідатиме 12 балам шкалою оцінювання
  • навчальних досягнень учнів.
  • Варіант практичної частини інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових
  • вправ для кожного з учнів обирається шляхом випадкового вибору учнями білетів.
  • Білети повинні містити два завдання:
  • - практична частина інструктивно-оздоровчого спрямування і
  • - залікова вправа (окремо для хлопців та дівчат).
  • Для підготовки практичної частини рекомендуємо включити завдання інструктивно-
  • оздоровчого спрямування, що дозволять оцінити вміння учнів організувати й
  • проводити індивідуальні та групові заняття різного спрямування, фізкультурно-
  • оздоровчі заходи у режимі дня, рухливі ігри.
  • Загальну оцінку за атестацію з фізичної культури рекомендуємо визначати як
  • середнє арифметичне трьох випробувань:
  • - тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури,
  • - практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та
  • - залікових вправ.
  • До проходження атестації допускаються учні основної медичної групи, які мають
  • медичний дозвіл: списки учнів, які проходять зазначене випробування, завіряються
  • лікарем медичної установи, що обслуговує навчальний заклад.
  • Завдання атестаційних робіт для проведення атестації з технологій: технічні види
  • праці чи обслуговуючі види праці мають охоплювати як базовий модуль
  • навчальної програми так і варіативні модулі, які освоювали учні в 10 та 11
  • класах.
  • Кожен варіант може містити по декілька завдань різних рівнів складності:
  • - завдання репродуктивного змісту;
  • - застосування набутих знань на практиці;
  • - завдання на проектно технологічну компетентність;
  • - завдання на творче застосування знань на практиці тощо.
  • Кожен варіант атестаційних робіт повинен оцінюватися однаковою кількістю
  • балів.
  • На виконання завдань атестації відводиться 90 хвилин.
  • Під час виконання завдань дозволяється використовувати калькулятор.
  • Атестацію учнів, які навчалися за технологічним профілем, проводять відповідно до
  • спеціалізацій, за якими здійснювалось навчання.
  • При розробленні завдань для проведення атестації рекомендуємо враховувати, що
  • зміст завдань має охоплювати основні розділи й теми шкільного курсу з художньої
  • культури, метою якого є художньо-естетичний розвиток особистості й формування
  • комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей.
  • Виконання завдань дасть можливість визначити рівень засвоєння учнями
  • державного стандарту та чинних навчальних програм з предмету.
  • Тому письмову роботу для атестації доцільно структурувати із завдань різного типу
  • та рівня складності, що дасть можливість більш повно оцінити виконання їх
  • учнями.
  • До завдань рекомендуємо включити:
  • тестові завдання «закритого» типу з однією чи кількома правильними відповідями,
  • що передбачатимуть перевірку знань учнів окремих художніх фактів, загальну орієнтацію
  • у явищах художньої культури, мислення і діяльність репродуктивного характеру;
  • візуальні тести на встановлення відповідності між художнім образом твору і його змістом,
  • належністю до певного виду, жанру, стилю або напряму мистецтва, на усвідомлення
  • учнями художньо-мовних засобів, основних понять і термінів, які спрямовані на
  • перевірку вмінь учнів сприймати та розуміти художні твори, знань основної мистецької
  • термінології як прояву художнього мислення і діяльності реконструктивного характеру;
  • завдання на порівняння, систематизацію та узагальнення фактів і явищ художньої
  • культури, які передбачатимуть перевірку уміння аналізувати й інтерпретувати твори
  • мистецтва, застосовувати пояснення і приклади як прояв ключових і предметних
  • компетентностей, самостійного художнього мислення і діяльності конструктивного
  • характеру.
  • Для перевірки навичок учнів практично застосовувати набуті художні знання і вміння у
  • життєвих ситуаціях до атестації рекомендуємо включити завдання творчого характеру,
  • спрямовані на перевірку сформованості художнього мислення учнів і діяльності творчого
  • характеру, комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей:
  • - художньо-творчі завдання, спрямовані на перевірку уміння учнів встановлювати
  • взаємозв’язки між видами мистецтва та між художніми й життєвими явищами;
  • - оцінки прояву самостійного художнього мислення і діяльності творчого типу (створення
  • візуального образу);
  • - завдання, які потребують активної художньо-творчої уяви, використання оригінальних
  • асоціацій, паралелей, аналогій і здатності до практичного застосування набутих художніх
  • знань.
  • З-поміж різноманітних видів завдань творчого характеру у письмовій роботі може бути
  • запропоновано виконання міні-проекту, завданням якого передбачатиметься комплексна
  • перевірка сформованостіхудожнього мислення учнів і діяльності творчого характеру
  • (створення візуального образу).
  • 10 ПРАВИЛ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
  • 1. Мати твердий намір засвоїти матеріал не на один день, а надовго.
  • 2. Зосередити всю увагу на матеріалі, який вирішили запам'ятати.
  • З. Добитися повного розуміння того, що запам'ятали.
  • 4. Скласти план вивчення матеріалу, що заевоюється, виділити головне.
  • 5. Відтворювати прочитане у процесі запам'ятовування. Якщо дещо забулося, непоспішайте заглядати до підручника, намагайтеся пригадати.
  • 6. Починати повторювати матеріал, поки він не забутий.
  • 7. Розподілити повторення на довгий час ( не повторювати все  за  один  день).
  • 8. Використовувати при запам'ятовуванні, крім змісту, зорову, слухову та інші види пам’яті, враховуючи свої здібності.
  • 9. Перечитувати важкий матеріал перед сном і повторювати вранці.
  • 10. Розвивати свої інтереси, знати якнайбільше, пам’ятати, що чим більше знаєш, тим краще засвоюється новий матеріал.
  • ДОТРИМУЙТЕСЬ  РЕЖИМУ  ДНЯ  
  • ПІД  ЧАС  ПРОВЕДЕННЯ  ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ  АТЕСТАЦІЇ
  • Державна  підсумкова  атестація -  відповідальна пора в житті всієї школи, кожного учня. Екзамен вимагає сумлінної і наполегливої розумової праці, більшої витрати енергії і сил, ніж у звичайні дні навчального року. Щоб успішно закінчити підготовку до екзаменів і не перевтомлюватися, необхідно правильно встановити режим занять і відпочинку.
  • НІ в якому разі не можна працювати вночі, порушувати порядок харчування, скорочувати час перебування на свіжому повітрі. Вночі хочеться спати, пам’ять  погіршується, учень погано розуміє прочитане, важко його  запам'ятовує! Після малопродуктивних   нічних занять час то з’являються головні болі. Виходить, що учень не тільки даремно сидів вночі, але й день у нього проходить без особливих успіхів.
  • Учні повинні лягати спати рано, щоб прокинутись о сьомій годині ранку.
  • Після здачі іспитів треба обов'язково добре відпочити.
  • Кожен день стануть у нагоді фізичні вправи, часи відпочинку використовувати для рухливих ігор. 3аняття треба закінчувати за І - 2 години до сну.
  • Повторення краще всього починати о 8 годині ранку.
  • Після 3-4 годин занять треба зробити перерву, бажано на повітрі в рухливих іграх.
  • Добре відпочивши, треба знову повторювати навчальний матеріал.
  • Після занять  ввечері корисно прогулятися, прогулянка  заспокоює нервову систему і сприяє міцному сну.

  Каталог: uploads -> editor
  editor -> Положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися
  editor -> Професійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладу
  editor -> Презентація Решетової Є. В. Педагогічний такт, його сутність і прояви
  editor -> Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження
  editor -> Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти
  editor -> Соціальне управління
  editor -> Формування навичок пошукової пізнавальної діяльності в процесі вивчення математики та інформатики через впровадження ікт
  editor -> Правила розмежування однорідних та неоднорідних означень; розділові знаки при однорідних членах речення
  editor -> Автоматизація звуків к и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «стилі, типи І жанри мовлення»
  editor -> Лекція, семінар, сесія, екзамен, залік, курс, аудиторія, стипендія, канікули і т д. Фрейм англ frame «каркас, остов»


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
  звернутися до адміністрації

  увійти | реєстрація
      Головна сторінка


  завантажити матеріал