Наказ №537 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Основні положенняДата конвертації07.03.2017
Розмір34,6 Kb.
 • Програма
 • Розвитку освіти на засадах сталості
 • з включенням у неї компоненту «Освіта для сталого розвитку»
 • з теми: «Еколого-економічна освіта учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави»
 • на період 2009-2015 рр.
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • НАКАЗ
 • 19.06.2009 р. № 537
 • Про проведення
 • дослідно-експериментальної роботи
 • на базі Дніпропетровського
 • обласного інституту
 • післядипломної педагогічної освіти
 • Основні положення: стратегічною метою «Концепції переходу України до сталого розвитку» є ідея забезпечення сталого соціального розвитку, як сукупності духовних, соціальних, економічних, політичних процесів, що розгортаються у країні, з метою досягнення гармонійного розвитку людини, суспільства, економіки та навколишнього середовища
 • Концепція ґрунтується на принципах: сталості процесів розвитку, гармонійності розвитку людини, соціальної справедливості.
 • Сталий розвиток у формулюванні ООН – це розвиток суспільства, що дозволяє задовольнити потреби нинішнього покоління, не наносячи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб. Основу сталого розвитку складають: продумана
 • екологічна, соціальна й економічна
 • політика.
 • Чотири основи освіти (ЮНЕСКО «Звіт Делора»): «Освіта дає навички навчитися: пізнавати, жити разом, робити та жити»
 • Кредо школи:
 • «Навчитися пізнавати,
 • Навчитися робити,
 • Навчитися жити разом,
 • Навчитися жити»
 • Освіта вважається інструментом, спрямованим на вирішення таких важливих питань сталого розвитку, як охорона здоров’я, запобігання поширенню СНІДу, вирішення екологічних проблем, проблем збалансованого використання відновлювальних та не відновлювальних природних ресурсів, створення гендерно-чутливої системи освіти на всіх рівнях, а також широкого кола питань етичного та правового характеру
 • Принципи досягнення сталого розвитку:
 • визнання проблеми збереження людства і біосфери Землі;
 • колективна відповідальність та конструктивне партнерство;
 • рішучість у спільних діях на основі формування освітніми засобами:
 • індивідуальних якостей - самостійність, свобода, відповідальність, ініціативність, творчість ;
 • духовності та конструктивних ціннісних орієнтирів підростаючого покоління;
 • науково-дослідницької та експериментальної діяльності,
 • забезпечення дитини необхідними знаннями, навчити вмінню приймати самостійні рішення щодо збереження довкілля, дотримання принципів соціальної справедливості;
 • неподільність та єдність людської гідності - повага до життя інших людей, їх цінностей, образу мислення і діяльності, переконань і прагнень, побудова освіти толерантності та
 • Мета обласної комплексної програми «Освіта для сталого розвитку»: удосконалення системи освіти та виховання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу за рахунок упровадження методів проективного управління розвитком навчальних закладів, застосування новітніх педагогічних технологій гумано- та екоцентричного характеру, реконструювання змісту освіти на основі засад сталого суспільного розвитку.
 • Мета школи еколого-економічного профілю, школи зміцнення здоров’я:
 • забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя;
 • виховання особистості, здатної для самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства;
 • спрямування профільного навчання на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошуково діяльності;
 • прищеплення цінностей всебічно-розвиненої, інноваційноїособистості, з розвиненими інтелектуальними, психічними, творчими, моральними, фізичними, соціальними якостями, прагненням до саморозвитку та самоосвіти;
 • розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє;
 • виховування поведінки та стилю життя, необхідних для забезпечення сталого майбутнього (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми).
 • АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Системна перебудова вітчизняної освіти на засадах сталого розвитку вимагає удосконалення системи освіти та виховання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу за рахунок упровадження методів проективного управління, застосування новітніх педагогічних технологій гумано- та екоцентричного характеру, реконструювання змісту освіти .
 • Зміст «Еколого-економічної освіти учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутньої держави» в навчально-виховному процесі, це багаторівнева система яка забезпечує перехід до економічної та соціальної моделі навчання, в основі якої мають бути широкі міждисциплінарні знання, котрі базуються на комплексному підході до розвитку суспільства, економіки та навколишнього природного середовища, спрямован на формування моделей відповідальної, стратегічно орієнтованої та гуманоцентричної поведінки сучасної молоді і розкриває цілісний характер взаємодії учасників навчально-виховного процесу залежно від поставлених цілей, завдань і задач гармонійного розвитку людини, суспільства, економіки та навколишнього середовища.
 • Експериментальна навчальна-виховна система, що створюється є продовженням роботи над обласним експериментом з проблеми: «Розробка моделі школи культури здоров*я в навчальних закладах України різних типів і рівнів акредитації» за темою «Створення системи еколого-валеологічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста» на термін 2002-2013р.р., виконанням програми Всеукраїнського експерименту «Проектування особистісно розвивального змісту НВП» на термін 2009-2012 р.р.
 • В основній своїй формі вона покликана на
 • вирішення таких важливих питань сталого розвитку:
 • як охорона здоров’я, запобігання поширенню СНІДу;
 • вирішення екологічних проблем;
 • проблем збалансованого використання відновлювальних та не відновлювальних природних ресурсів;
 • створення гендерно-чутливої системи освіти на всіх рівнях;
 • Учні не тільки продуктивно і раціонально оволодіють знаннями, усвідомлять їх, а і набудуть навичок і вмінь застосовувати їх на практиці в нових соціальних ситуаціях.
 • Будуть закладені основи формування високоінтелектуальної, духовно-багатої, здорової, толерантної особистості, якій притаманні почуття незалежності, національної свідомості, власної гідності, бажання працювати задля розвитку держави.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 • визначити рівень розвитку школи та проблем, що перешкоджають переходу до сталого розвитку;
 • вивчити потреби в створенні сприятливих умов екологічної безпеки, економічної стабільності, соціального благополуччя учасників навчально-виховного процесу;
 • забезпечити просвіту з питань розвитку та збереження навколишнього середовища;
 • включення концепції розвитку та збереження навколишнього середовища в усі навчальні програми з аналізом причин, які викликають глобальні загрози;
 • забезпечити участь учнів у місцевих та регіональних дослідженнях стану довкілля, включити питання придатності води для споживання, санітарії, харчових продуктів та екологічних наслідків використання природних ресурсів.
 • ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ:
 • полягає в тому, що в результаті впровадження програми дослідження «Еколого-економічної освіти учнів – як передумови екологічно збалансованого розвитку майбутньої держави» школа на основі засад сталого розвитку стане:
 • осередком у формуванні екоантропоцентричного світогляду, в
 • освоєнні засад екологічно, соціально та економічно збалансованого життя;
 • місцем становлення всебічно освіченої, соціально активної
 • особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно-моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти в швидко змінному світі;
 • центром розповсюдження знань про довкілля, його стан, шляхи
 • збереження і покращення довкілля та соціальних відносин;
 • храмом здоров’я, життєтворчості та життєдіяльності;
 • центром здійснення мрій і сподівань дитини
 • планується:
 • створення моделі школи «Розвитку освіти на засадах сталості» з
 • включенням у них компоненту «Освіта для сталого розвитку» по темі: «Еколого-економічна освіта учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави»;
 • отримання нового статусу комунального закладу освіти спеціалізованої
 • середньої загальноосвітньої школи як школи випереджаючої освіти для сталого розвитку;
 • створення авторських програм особистісної компетенції для сталого
 • розвитку.
 • Основними пріоритетами повинні стати:
 • європейський рівень якості й доступності освіти;
 • духовні орієнтири в освіті;
 • підвищення соціального статусу педагогів;
 • розвиток суспільства на основі нових знань.
 • І етап: діагностико-концептуальний (2009-2011роки)
 • Теоретико-практичне оволодіння педагогічним колективом знаннями,
 • вміннями і навичками за проектом випереджаючої освіти для сталого розвитку.
 • Розуміння значення сталості як основи збереження довкілля та
 • покращення умов життя людини.
 • Вивчення соціально-економічних можливостей школи.
 • Аналіз проблем та потенційних можливостей учасників навчально-
 • виховного процесу.
 • Здійснення роботи з підготовки педагогічного колективу до
 • усвідомлення необхідності змін та впровадження нововведень.
 • Формування відповідного інформаційного поля на основі залучення
 • педагогічного, учнівського та батьківського колективів до різних форм співпраці.
 • Здійснення моніторингу якості освітніх процесів у навчальному закладі.
 • Оприлюднення кількісних і якісних показників.
 • Комплексне дослідження рівня освіченості вчителів, їх творчого
 • потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту.
 • Розробка Концепції моделі Школи випереджаючої освіти для сталого
 • розвитку як стабільне майбутнє України
 • ІІ етап: Формувальний (2011-2014 роки)
 • Розробка, теоретичне обґрунтування, експериментальна перевірка
 • концептуальних засад науково-виховної експериментальної моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України.
 • Створення цілісної системи планування роботи школи на основі
 • навчально-виховних проектів по темі «Еколого-економічна освіта учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави».
 • Удосконалення системи управлінської діяльності навчального закладу з
 • врахуванням впровадження в повсякденну практику системи освіти для сталого розвитку:
 • комплексний підхід до формування екологічної культури педагога з
 • метою перетворення кожного вчителя у провідника системи освіти для сталого розвитку;
 • перепідготовка педагогічних кадрів у царині освіти для сталого
 • розвитку;
 • науково-методичне забезпечення процесу впровадження принципів
 • сталості у НВП.
 • Участь в апробації експериментальних навчальних програм МОН
 • України, в складанні і апробації авторських освітніх програм з проблем сталого розвитку для загальноосвітніх шкіл.
 • Продовження проведення моніторингу якості освітніх процесів у
 • навчальному закладі.
 • Проведення коректування системи роботи:
 • ефективності проведених психолого-педагогічних досліджень
 • розвитку особистості і формування екоантропоцентричного світогляду;
 • волонтерського руху серед однолітків;
 • рівня освіченості вчителів, їх творчого потенціалу, здатності в
 • сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту;
 • корекція і опрацювання створеної моделі.
 • Освоєння (апробація) моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України передбачає:
 • - врахування людського чинника (мотивація, стреси, функціональна невизначеність, вчасна поінформованість, не контрольованість ситуацій) в інноваційному процесі;
 • - створення комфортних умов для роботи всіх учасників інноваційної діяльності;
 • - мотивування учасників НВП;
 • - проведення індивідуальної роз’яснювальної роботи;
 • - збір наробленої інформації.
 • ІІІ етап: узагальнювальний (2014-2015 роки)
 • Дослідження по вивченню стану розробки і впровадження
 • методології та технологій випереджаючої освіти для сталого розвитку
 • Експериментальна перевірка ефективності моделі школи випереджаючої
 • освіти для сталого розвитку
 • Накопичення досвіду з науково-методичного досвіду забезпечення
 • випереджаючої світи для сталого розвитку.
 • Системне оцінювання очікуваних результатів експерименту:
 • створення порівняльної характеристики цільових показників протягом експерименту;
 • науково-практичне подання ( конференція, опис досвіду).
 • Оцінка дієвості науково-практичної моделі «Школи випереджаючої
 • освіти для сталого розвитку» та вироблення пропозицій щодо впровадження в масову шкільну практику.
 • Оформлення та описання ходу експерименту, підготовка буклету з
 • представленням результатів експериментальних досліджень.
 • Участь в семінарах-практикумів районного, міського, обласного рівнів
 • відповідно до напрямку роботи ««Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку»»
 • Впровадження моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України передбачає:
 • визначення стратегії управління та забезпечення підготовки учасників інноваційного пошуку до роботи в нових умовах через:
 • - вибір стилю управління;
 • - уміння презентувати програму «Школа випереджаючої освіти сталого розвитку»;
 • - оцінку і контроль проміжних результатів;
 • - мотивацію до співпраці;
 • - налагодження зовнішніх зв’язків;
 • - освоєння механізмів пошуково-дослідницької роботи й інноваційних технологій
 • подолання опору та психологічного дискомфорту через:
 • - створення психологічно-комфортного середовища в шкільному колективі на основі широкої поінформованості, позитивної комунікації;
 • - виявлення постійного інтересу до справ кожного;
 • - створення особистісної мотивації для кожного учасника інноваційної педагогічної діяльності
 • оприлюднення результатів інноваційного пошуку моделі «Школа випереджаючої освіти сталого розвитку» на різних рівнях:
 • - батьків, які зацікавлені в якості шкільної освіти;
 • - школярів, мотивація до навчання яких значно зростає;
 • - на рівні вчителів, професійний саморозвиток який відбувається постійно та свідомо;
 • - органів державного управління, представники яких вивчають, оцінюють, коригують інноваційні процеси в школах і забезпечують їхнє системне впровадження (семінари-презентації, публічні конференції для батьків, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, виступи в засобах масової інформації).
 • Очікувані результати:
 • зміщення акцентів розвитку з економічних на еколого-соціальні та з матеріальних на духовно-моральні й інформаційні.
 • Формування нового суспільства, що є першим етапом становлення ноосфери.
 • Освіта має бути початковим елементом трансформації суспільства до сталого розвитку, який буде забезпечувати потреби людства у можливостях перетворювати свою уяву про сталий розвиток у реальність. Вона не тільки повинна надавати наукові та технічні знання, а й забезпечувати відповідну мотивацію, служити поясненням і здійснювати соціальну підтримку для формування навичок та їх використання. Ключовим завданням освіти у ХХІ ст.. є розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє.
 • Визначення ефективності:
 • реалізація Програми дасть можливість отримати
 • вагомі соціальні результати:
 • виховання патріотів, відданих демократичним цінностям, принципам соціальної справедливості;
 • підвищення якості освіти;
 • забезпечення дитини необхідними знаннями,
 • прищеплення їй цінностей суспільства сталого розвитку,
 • навчання вмінню приймати самостійні рішення
 • щодо збереження довкілля;
 • розвиток у учнів:
 • - колективної відповідальності та колективного партнерства щодо глобальних проблем сучасності;
 • - поваги до життя інших людей, їх цінностей, образу мислення і діяльності, переконань і прагнень;
 • формування власних поглядів, суспільної активності;
 • створення і випробування інноваційної моделі новітнього закладу;
 • поширення досвіду роботи новітнього закладу „Школа випереджаючої освіти сталого розвитку ”.
 • Впровадження моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України забезпечить:
 • - формування освітнього середовища, що сприяє виконанню завдань з інтеграції національної системи освіти у світовий простір, з урахуванням :
 • інноваційного характеру розвитку школи;
 • запитів особистості;
 • потреб суспільства
 • очікувані зміни:
 • глибокі теоретичні знання;
 • практичні навички у вирішенні і попередженні соціальних, економічних,
 • екологічних проблем, з якими пов’язане виживання та становлення суспільства;
 • орієнтація учнів на здобуття освіти, що відповідає їх професійному
 • вибору, новим суспільним вимогам;
 • володіння комплексом різноманітних знань, навичок і особистісних
 • якостей, що дадуть йому змогу:
  • стати висококваліфікованим фахівцем;
  • самостійно приймати рішення;
  • бути ініціативним;
  • брати на себе відповідальність;
  • ефективно взаємодіяти з оточенням.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка