Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 сСкачати 46,77 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір46,77 Kb.
 • м. Суми, 2014 р.
 • «Банківські операції»
 • Тема 2
 • Організація діяльності банку

Основні питання лекції

 • Принципи діяльності банків.
 • Організаційно-управлінська структура банку.
 • Поняття, сутність та види банківських операцій.
 • Функції та операції НБУ.
 • м. Суми, 2014 р.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”

Інформаційні джерела:

 • Підручники, посібники, монографії:
 • Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.
 • Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
 • Банківські операції : навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 • Банківські операції : навчальний посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна; МОН України, ДВНЗ «КНЕУ», Криворізький економічний інститут. - К.: Кондор, 2011. - 498 с.
 • Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБСНБУ», 2012. – 142 с.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Інформаційні джерела:

 • Нормативно-правові акти:
 • Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12 2000 р. № 2121-ІІІ.
 • Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.
 • Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI.
 • Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: інструкція, затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Питання № 1

 • Питання № 1
 • Принципи
 • діяльності банків
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Основні принципи діяльності банку

 • правовий режим функціонування;
 • прибутковість;
 • взаємини банку зі своїми клієнтами будуються на ринковій основі (договірний характер відносин між банком та клієнтами);
 • робота в межах реально наявних ресурсів;
 • повна економічна самостійність.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Непрямі методи регулювання діяльності банків: - операції на відкритому ринку; - процентна політика; - встановлення резервних вимог; - рефінансування банків; - встановлення економічних нормативів діяльності.

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Додатково визначені принципи діяльності банківських установ: принцип інноваційної відповідальності й відкритості (вимога до банку бути генератором і лідером у сфері господарських інноваційних ідей і рішень); принцип загальноекономічної стабільності (вимога до банку забезпечувати свою фінансову, організаційно-структурну, функціональну, комерційну й капітальну стабільність навіть в умовах нестабільної національної економіки); принцип партнерства із клієнтом; принцип реінжинірингу технологічного укладу (вимога до банку з урахуванням мінливих умов діяльності постійно підтримувати в актуальному стані свої організаційні форми й технології роботи, насамперед технології обслуговування клієнтів); принцип поважного відношення до кожного співробітника й розвитку інтелектуального потенціалу персоналу в цілому.

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Цільова система діяльності банку

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Первинна ціль
 • Обов’язкові додаткові умови
 • Вторинні цілі
 • Прибуток
 • Імідж
 • Зростання
 • Рентабельність
 • Надійність
 • Ліквідність
 • Короткострокова конкуренція

Питання № 2

 • Питання № 2
 • Організаційно-управлінська
 • структура банку
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Органи управління кооперативних банків: - загальні збори учасників (пайовиків); - спостережна рада банку; - правління (Рада директорів) банку. Орган контролю кооперативного банку – ревізійна комісія.

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Органи управління банку – публічного

 • Органи управління банку – публічного
 • акціонерного товариства:
 • загальні збори акціонерів;
 • спостережна рада;
 • правління банку.
 • Органи контролю банку – публічного
 • акціонерного товариства:
 • ревізійна комісія;
 • внутрішній аудит банку.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Склад органів управління в недержавному банку

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Органи управління банком
 • Вищий виконавчий орган (правління, дирекція)
 • Контрольний орган (ревізійна комісія)
 • Спостережний орган (спостережна рада)
 • Загальні збори акціонерів (учасників)

Склад органів управління державним банком

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Органи управління банком
 • Вищий орган управління (Наглядова рада)
 • Виконавчий орган
 • (Правління)
 • Контрольний орган (ревізійна комісія)

Типова організаційно-управлінська структура банку

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Загальні збори акціонерів (учасників)
 • Ревізійна комісія
 • Спостережна рада
 • Правління банку
 • (рада директорів)
 • Тарифний комітет
 • Комітет з питань управління активами та пасивами
 • Голова правління
 • (генеральний директор)
 • Кредитний комітет
 • Функціональні підрозділи
 • Служба внутрішнього аудиту
 • Управління (департаменти) банку
 • Відділи (сектори)
 • Планування та розвитку банківських операцій
 • організації комерційної діяльності банку;
 • економічного аналізу;
 • маркетингу і зв’язку з клієнтами.
 • Депозитних операцій
 • депозитних операцій;
 • депозитарний відділ.
 • Кредитних операцій
 • кредитування населення;
 • короткострокового і довгострокового кредитування;
 • кредитування корпоративних клієнтів.
 • Посередницьких та інших операцій
 • гарантійних операцій;
 • операцій з цінними паперами;
 • банківських послуг.
 • Організації міжнародних банківських операцій
 • міжнародних розрахунків;
 • валютних та кредитних операцій
 • Обліково-операційне
 • Служби
 • операційний;
 • касових операцій (операційна каса);
 • розрахунковий

Дивізіональна структура банку

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Правління (дирекція) банку
 • Департамент обслуговування клієнтів
 • Управління обслуговування індивідуальних клієнтів
 • Управління обслуговування корпоративних клієнтів
 • Казначейство банку
 • Управління дилінгових операцій
 • Управління розміщенням ресурсів
 • Відділ контролю
 • Департамент підтримки банківських операцій
 • Служба безпеки
 • Управління справами
 • Управління автоматизації
 • Департамент бухгалтерського обліку і звітності
 • Відділ податкових платежів
 • Відділ зведеної звітності
 • Відділ методології
 • Економічний департамент
 • Відділ аналізу продажів
 • Відділ розвитку
 • Бюджетний відділ

Матрична структура банку

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • HEAD OFFICE
 • (департаменти)
 • Правління (дирекція) банку
 • Головна бухгалтерія
 • Фінансовий відділ
 • Інформаційний відділ
 • Служба безпеки
 • Відділ банківських технологій
 • Адміністративний відділ
 • Канцелярія
 • Маркетинг
 • Казначейство
 • Відділ стратегічного планування
 • FRONT OFFICE
 • (департаменти)
 • BACK OFFICE
 • (департаменти)
 • Консультаційна служба
 • Відділ обслуговування корпоративних клієнтів
 • Відділ обслуговування фізичних осіб
 • Відділ обслуговування
 • VIP-клієнтів
 • Відділ автоматизації
 • Допоміжні бухгалтерії
 • Відділ забезпечення дилінгу
 • Відділ забезпечення касових операцій
 • Відділ забезпечення інших операцій

Функціональна структура банку

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Правління (дирекція) банку
 • Служба безпеки
 • Кредитний відділ
 • Валютний відділ
 • Бухгалтерія
 • Відділ розрахунково-касового обслуговування
 • Юридичний відділ
 • Відділ по роботі з цінними паперами

Компетенція Загальних зборів банку – прийняття рішень щодо:

  • визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;
  • внесення змін та доповнень до статуту банку;
  • зміни розміру статутного капіталу банку;
  • призначення та звільнення голови та членів спостережної ради банку, ревізійної комісії;
  • затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства;
  • затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
  • розподілу прибутку;
  • припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Спостережна рада банку здійснює функції:

  • призначає і звільняє голову та членів правління (ради директорів) банку;
  • контролює діяльність правління (ради директорів) банку;
  • визначає зовнішнього аудитора;
  • встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;
  • приймає рішення щодо покриття збитків;
  • приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;
  • затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;
  • готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;
  • здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Правління (рада директорів) банку є виконавчим органом банку, здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку та несе відповідальність за ефективність його роботи. Засідання проводяться, як правило, не менше двох разів у місяць.

 • Правління (рада директорів) банку є виконавчим органом банку, здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку та несе відповідальність за ефективність його роботи. Засідання проводяться, як правило, не менше двох разів у місяць.
 • Голова правління (ради директорів) банку керує всією діяльністю банку, представляє банк в інших організаціях, підписує договори та інші документи від імені банку, несе персональну відповідальність за його роботу.
 • Ревізійна комісія банку – контролюючий орган банку, склад якої формується із представників учасників, затверджується рішенням загальних зборів учасників. Членами ревізійної комісії не можуть бути особи які є працівниками банку.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Основні функції ревізійної комісії банку:

  • контроль за дотриманням банком законодавства України і вимог НБУ;
  • розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій загальним зборам учасників;
  • внесення на загальні збори учасників або спостережній раді банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Постійно діючі комітети в банку:

 • Кредитний комітет - щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення.
 • Комітет з питань управління активами та пасивами - щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають.
 • Тарифний комітет - щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів.
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Питання № 3 Поняття, сутність та види банківських операцій

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Операції банку – це дії банківської установи, направлені на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб’єкта підприємницької діяльності, з іншого, як фінансового посередника, який здійснює притаманні йому функції.

 • Операції банку – це дії банківської установи, направлені на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб’єкта підприємницької діяльності, з іншого, як фінансового посередника, який здійснює притаманні йому функції.
 • Банківська операція – комплекс взаємопов’язаних дій (угод), які здійснюються банками, яким діючим законодавством надано виключне право їх здійснення.
 • Технологічна операція – окрема пряма дія відповідального виконавця у відповідності до встановлених уповноваженим органом правил виконання банківської операції.
 • Банківська послуга – це «форма задоволення потреб (в кредиті, розрахунково-касовому обслуговуванні, гарантіях, купівлі-продажу та збереженні цінних паперів, іноземної валюти, дорогоцінних металів тощо) споживачів-клієнтів банку».
 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Класифікація банківських операцій

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Банківські операції
 • За економічною сутністю
 • За функціональним призначенням
 • Базові
 • Додаткові
 • депозитні
 • кредитні
 • касові
 • розрахун-кові
 • лізинг
 • факторинг
 • форфейтинг
 • трастові
 • депозитарні
 • посередницькі
 • Відображення в звітності банку
 • Активні
 • Пасивні
 • Позабалансові
 • Формування ресурсів
 • Розміщення ресурсів
 • депозитні
 • емісійні
 • кредитні
 • кредитні
 • інвестиційні
 • засновницькі
 • депозитні
 • Комісійно-посередницькі
 • комісійно-розрахункові
 • торгівельно-комісійні
 • інші

Питання № 4 Функції та операції Національного банку України

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

НБУ утворений на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про банки і банківську діяльність» від 23 березня 1991 р НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні та статутний капітал, що є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань НБУ. Правовий статус, принципи організації та діяльності НБУ визначені Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України». НБУ має особливий правовий статус, зумовлений тим, що він поєднує у собі окремі риси банківської установи і державного органу управління.

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

До складу НБУ входять наступні підрозділи: - центральний апарат, - ТУ НБУ в областях та АРК, - розрахункова палата, - Банкнотно-монетний двір, - Фабрика банкнотного паперу, - Державна скарбниця, - Центральне сховище грошей, - спеціалізовані підприємства та установи.

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

НБУ забороняється: - надавати прямі кредити як у національній, так і в іноземній валютах на фінансування витрат державного бюджету України; - бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, організацій, установ; - здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов'язані зі забезпеченням діяльності НБУ та його установ; - здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не відповідає функціям НБУ.

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.

Головне завдання Ради НБУ – розробка та контроль здійснення Основних засад грошово-кредитної політики, що ґрунтуються на ключових критеріях і макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період, які включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торговельного балансів країни.

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Інші функції Ради НБУ:
 • аналіз впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку країни;
 • затвердження кошторису доходів та витрат НБУ;
 • визначення аудиторської компанії для проведення зовнішньої аудиторської перевірки НБУ;
 • розгляд аудиторського висновку та затвердження бухгалтерського балансу НБУ;
 • розподіл прибутку НБУ за звітний бюджетний рік;
 • оцінка діяльності Правління НБУ, тощо.

Відповідно до Конституції України: основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці України

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • Функції НБУ:
 • відповідно до розроблених Радою НБУ Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
 • монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
 • виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;
 • встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
 • організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
 • визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
 • визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
 • здійснює банківське регулювання та нагляд;
 • здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків;

Функції НБУ: (продовження)

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • 10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних
 • карток внутрішньодержавних платіжних систем;
 • 11) здійснює сертифікацію тимчасових адміністраторів і ліквідаторів банку;
 • 12) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
 • 13) представляє інтереси України в центральних банках інших держав,
 • міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво
 • здійснюється на рівні центральних банків;
 • 14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень
 • валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній
 • валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими
 • фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на
 • здійснення валютних операцій;
 • 15) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та
 • здійснення операцій з ними та банківськими металами;
 • 16) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних
 • відносин;

Функції НБУ: (закінчення)

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • 17) організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших
 • цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і
 • монет та інших цінностей;
 • 18) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у
 • системі Національного банку;
 • 19) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;
 • 20) визначає особливості функціонування банківської системи України в
 • разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює
 • мобілізаційну підготовку системи Національного банку;
 • 21) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого
 • врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій
 • Національного банку України;
 • 22) здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту,
 • використання та розкриття інформації, що становить банківську
 • таємницю;
 • 23) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї
 • компетенції, визначеної законом.

Основні функції ТУ (Філій) НБУ:

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.
 • реалізація заходів з проведення грошово-кредитної політики, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України та зміцнення банківської системи;
 • забезпечення схоронності цінностей та дотримання належних умов їх зберігання;
 • здійснення валютного контролю за дотриманням уповноваженими банками та іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України. Здійснення ліцензування та реєстрації операцій з валютними цінностями в порядку, установленому НБУ;
 • організація розрахунків у порядку, установленому НБУ;
 • забезпечення нагляду за діяльністю банків та розташованих на території регіону відокремлених підрозділів банків, філій іноземних банків, учасників банківських груп;
 • проведення емісійно-касової роботи, спрямованої на безперебійне і своєчасне забезпечення економіки регіону готівкою;
 • упровадження засобів автоматизації та сучасних комп’ютерних технологій за всіма напрямами банківської діяльності;
 • забезпечення в межах повноважень виконання вимог законодавства України з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Дякую за увагу !

 • ДВНЗ
 • “УАБС НБУ”
 • м. Суми, 2014 р.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка