Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні всього того, що знаєш. А. ДістервегСкачати 35,64 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір35,64 Kb.

Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні всього того, що знаєш. А. Дістервег Структура навчального процесу

Структура процесу навчання

 • Цілі навчання – ідеальна модель бажаного результату засвоєння змісту освіти, до якого прагнуть ті, хто навчає, і ті, хто навчається.
 • Зміст освіти – педагогічно адаптований соціальний досвід, що складається з таких елементів: знання, досвід відтворення способів репродуктивного характеру, досвід відтворення способів творчої діяльності, досвід емоційн6о-ціннісного ставлення до світу.
 • Методи навчання – система послідовної взаємодії тих, хто навчає, і тих, хто навчається, спрямованої на засвоєння змісту освіти.
 • Організаційні форми навчання – основна форма - урок
 • Реальний результат навчання – об'єктивно фіксовані кількісні та якісні зміни особистості учня відносно його початкового стану, що сталися внаслідок засвоєння ним у процесі навчання накопиченого досвіду (змісту освіти)

І. Навчання

Різні підходи до визначення навчання

 • це вид формування особистості та колективу, що спирається на вправу, але доповнює його зв'язками нового змісту кожної вправи з уже раніше освоєним.
 • К. К. Платонов
 • Краткий словарь системы педагогических понятий. – М., 1984. – С. 78.
 • Це цілеспрямований педагогічний процес організації стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з оволодіння науковими знаннями та навичками, розвитку творчих здібностей, світогляду та морально-естетичних поглядів і переконань.
 • І. Ф. Харламов
 • Педагогика. Учебное пособие. – М.,1997. – С. 137
 • Це спілкування, у процесі якого відбувається кероване пізнання, засвоєння суспільно-історичного досвіду, відтворення, оволодіння тією або іншою конкретною діяльністю, що лежить у основі формування особистості.
 • П. І. Підкасистий
 • Педагогика. Учебное пособие. – М.,1997. – С. 137
 • Навчання – цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої здійснюється формування у школярів наукових знань, способів діяльності, емоційно-ціннісного і творчого ставлення до оточуючої дійсності, відбувається загальний розвиток школяра.
 • В. І. Лозова, Г. В. Троцько
 • Теоретичні основи виховання і навчання. – С. 208

ІІ. Учіння

Різні підходи до визначення учіння

 • Учіння розглядається не як здобуття знань, умінь, навичок, а як розвиток здібностей, нових якостей
 • За Л. С. Виготським,
 • С. Л. Рубінштейном
 • Учіння – це засвоєння знань на основі дій, які здійснює суб'єкт
 • За П. Я. Гальперіним
 • Учіння розглядається як специфічний вид навчальної діяльності
 • За Б. Д. Ельконіним,
 • В. В. Давидовим
 • Учіння розглядається (поряд з грою, працею) як тип провідної діяльності, в якій формується сама особистість учня
 • За О. М. Леонтьєвим
 • Учіння можна визначити як пізнавальну діяльність учнів, спрямовану на засвоєння знань, умінь, навичок, у процесі якої відбувається розвиток і виховання особистості, тобто певною мірою це процес змін індивіда, тому що в навчальній діяльності формуються не лише знання й уміння, а й здібності, установки, вольові та емоційні якості на базі вже набутого досвіду, знань, способів діяльності
 • За В. І. Лозовою, Г. В. Троцько

Співвідношення понять “учіння” та “навчання”

 • Учіння
  • Діяльність учня, який включений до навчального процесу
  • Діяльність учня за освоєнням нових знань та оволодіння способами отримання знань

ІІ. Моделі і стратегії навчання

Підпорядкованість моделей, стратегій, методів і прийомів навчання

 • прийоми
 • методи
 • стратегії
 • моделі

Моделі навчання

 • Моделі навчання являють собою найбільш загальний рівень структури навчання і вказують на філософське підґрунтя процесу навчання.
 • Моделі навчання необхідні для подальшого підбору і систематизації:
  • стратегій навчання
  • методів навчання
  • форм і прийомів навчання
  • з метою підвищення ефективності навчального процесу.

Класифікація моделей навчання

 • Пізнавальна
 • Поведінкова (біхевіористська)
 • Особистісно-орієтована
 • Соціальна взаємодія

Моделі навчання

 • Пізнавальна
  • зосереджена на отриманні (оволодінні) й обробці інформації
  • увага приділяється пізнавальній діяльності учнів
 • Поведінкова (біхевіористська)
  • зосереджена на зміні поведінки учнів
  • увага приділяється навчальним завданням, спрямованим на формування та досягнення позитивних тенденцій і змін поведінки кожного учня
  • зовнішня поведінка учня відповідає концепції особистості

Моделі навчання

 • Особистісно-орієтована
  • зосереджена на розвитку особистості учня
  • увага приділяється активізації процесів розвитку, які сприяють формуванню особистості учня
 • Соціальна взаємодія
  • зосереджена на спроможності учнів бути активними членами суспільства
  • увага приділяється формуванню особистих та соціальних стосунків

Стратегії навчання

 • Стратегія навчання визначає підхід, який можуть застосувати вчителі для реалізації процесу навчання.
 • У межах однієї моделі можуть використовуватися кілька стратегій навчання.

Класифікація стратегій навчання

 • Пряме навчання
 • Непряме (опосередковане) навчання
 • Взаємодіюче навчання
 • Індуктивне (ґрунтоване на досвіді) навчання
 • Самостійне навчання

ІV. Методи і форми навчання

Методи навчання

 • Метод навчання – це впорядкована діяльність вчителя і учнів, спрямована на досягнення мети.
 • Методи навчання – це впорядковані способи взаємодії діяльності вчителя і учнів, які спрямовані на досягнення мети освіти.
    • М. В. Гадецький, Т. М. Хлєбнікова
 • Організація навчального процесу в сучасній школі. – Х.,2003. – С. 36.

Функції методів навчання

 • Навчаюча
 • Розвиваюча
 • Виховна
 • Мотиваційна (спонукаюча)
 • Контрольно-коригуюча

Класифікація методів навчання

 • За характером пізнавальної діяльності учнів:

За дидактичною метою:

 • Методи засвоєння нових знань
 • Методи формування умінь і навичок
 • Методи застосування (використання) знань
 • Методи узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок
 • Методи контролю та оцінювання знань, умінь і навичок

У співвідношенні з формами “співробітництва” в навчанні:

  • Монологічні методи
   • лекція
   • розповідь
   • демонстрація
  • Форми співробітництва
   • індивідуальні
   • групові
   • фронтальні
   • колективні
  • Діалогічні методи
   • бесіда

Діяльнісний підхід:

  • Методи організації навчально-пізнавальної діяльності:
   • Словесні, наочні, практичні (аспект передачі та сприйняття навчальної інформації)
   • Індуктивні, дедуктивні, традуктивні (за аналогією) (логічний аспект)
   • Пояснювально-репродуктивні та інформативно-пошукові (аспект характеру пізнавальної діяльності)
   • Самостійна робота та робота під керівництвом вчителя (аспект керування навчанням)
  • Методи стимулювання і мотивації
   • Інтересу до навчання
   • Обов'язку і відповідальності
  • Методи контролю й самоконтролю в навчанні.

За джерелом отримання знань

 • Словесні
 • Наочні
 • Практичні
 • розповідь
 • пояснення
 • бесіда
 • дискусія
 • лекція
 • робота з книгою
 • наочні посібники
 • схеми
 • таблиці
 • малюнки, фото
 • моделі
 • прилади
 • ТЗН
 • кіно- та відеофільми
 • вправи
 • лабораторні роботи
 • практичні роботи
 • досліди
 • спостереження
 • складання таблиць, схем
 • виготовлення приладу

Бінарні методи

 • Методи викладання
 • Методи учіння
 • Інформаційно-повідомляючий
 • Пояснювальний
 • Інструктивно-практичний
 • Пояснювально-спонукальний
 • Спонукальний
 • Виконавчий
 • Репродуктивний
 • Продуктивно-практичний
 • Частково-пошуковий
 • Пошуковий

За рівнем активності учнів

 • Пасивні:
  • розповідь
  • лекція
  • пояснення
  • екскурсія
  • демонстрація
  • спостереження
 • Активні
  • лабораторний метод
  • практичний метод
  • робота з книгою
  • (чи іншими джерелами інформації)

Класифікація методів навчання (за Ю. К. Бабанським)

 • Група І
 • Група ІІ
 • Група ІІІ
 • Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності
 • Методи стимулювання і мотивації учіння
 • Методи контролю і самоконтролю в навчанні
 • Домінуючі функції
 • Організація пізнавальної діяльності учнів щодо чуттєвого сприйняття, логічного осмислення навчальної інформації, самостійного пошуку отримання нових знань
 • Домінуючі функції
 • Стимулюючо-мотиваційна
 • Регулювальна
 • Комунікативна (створення сприятливого спілкування, вплив позитивного прикладу)
 • Домінуючі функції
 • Контрольно-оцінювальні (створення контролю і самоконтролю в процесі навчання)
 • Суміжні функції
 • Стимулюючо-мотиваційна
 • Контрольно-регулювальна
 • Суміжні функції
 • Організаційно-пізнавальна
 • Контрольно-регулювальна
 • Суміжні функції
 • Організаційно-пізнавальна
 • Стимулюючо-мотиваційна
 • Регулювальна

Методи стимулювання і мотивації учіння (за Ю. К. Бабанським)

 • Методи стимулювання інтересу до учіння
  • Пізнавальні ігри
  • Навчальні дискусії
  • Створення ситуацій емоційно-етичних переживань
  • Створення ситуацій зацікавленості
  • Створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід)
  • Створення ситуацій пізнавальної новизни

Методи стимулювання обов'язків і відповідальності під час учіння

 • Переконання в значущості навчання
 • Висунення вимог
 • Вправи з виконання вимог
 • Заохочення успіху в навчанні
 • Осуд недоліків у навчанні

Креативні методи навчання

 • Метод придумування – це спосіб створення не відомого учням раніше продукту за результатами їх певних розумових дій.
 • Метод “Якби…” учням пропонується скласти опис та намалювати малюнок про те, що відбудеться, якщо у світі щось зміниться, наприклад сила гравітації збільшиться у 10 разів.
 • Метод гіперболізації. Збільшується або зменшується об'єкт пізнання, його окремі частини або якості, наприклад зображуються інопланетяни з великими головами або маленькими ногами; готується дуже солодкий чай або дуже солоний огірок. Особливо ефектні приклади з Книги рекордів Гінесса.
 • Метод аглютинації. Учням пропонується поєднати непоєднувані у реальному житті якості, властивості, частини об'єкта, об'єкти. Наприклад: гарячий сніг, вершина безодні, солодка сіль, чорне світло тощо.

Бінарна класифікація методів навчання (За М. І. Махмутовим)

 • Поєднання способів діяльності викладача та учнів
 • Методи навчання
 • Методи учіння
 • інформаційно-збиральні
 • виконавчі
 • пояснювальні
 • репродуктивні
 • інструктивно-практичні
 • продуктивно-практичні
 • пояснювально-спонукальні
 • частково-пошукові
 • спонукальні
 • пошукові

Методи навчання та їх функції

 • Метод навчання
 • Теоретична оцінка придатності для виконання функцій
 • навчальної
 • розвиваю
 • чої
 • виховуючої
 • спонукаючої
 • Контрольно-корекційної
 • Розповідь
 • Бесіда
 • Лекція
 • Дискусія
 • Робота з книгою
 • Демонстрація
 • Ілюстрація
 • Відео
 • Лабораторний метод
 • Практичний метод
 • Пізнавальна гра
 • Ситуаційний метод
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + +
 • + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + +
 • + + + + + +
 • + +
 • + +
 • +
 • + + + +
 • + + + + +
 • + +
 • + +
 • + + + + +
 • + + +
 • + + +
 • + + + +
 • + + +

Форми організації навчального процесу

 • Форма навчання – дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації навчального процесу.
 • Форма організації навчання – конструкція окремої ланки процесу навчання, визначений вид заняття.

Класифікація форм навчання

 • Індивідуальна – передбачає взаємодію викладача з одним учнем.
 • Групова – передбачає спілкування вчителя з групою дітей, які взаємодіють як між собою, так і з учителем.
 • Парна – комунікативна взаємодія між двома учнями, що виконують загальнонавчальне завдання.
 • Фронтальна – передбачає роботу вчителя з усіма учнями в єдиному темпі та із загальними завданнями.
 • Колективна – передбачає навчання цілісного колективу зі своїми особливостями взаємодії і орієнтована на активне взаємонавчання учнів, їх згуртованість та взаєморозуміння.

Класифікація форм організації навчання

 • Урок
 • Екскурсії
 • Індивідуальні заняття
 • Семінари
 • Факультативи
 • Лекції
 • Лабораторні заняття
 • Практичні заняття
 • Домашні завдання
 • Ігри
 • Самостійна робота

Структура уроку

 • Етап
 • Час, хв.
 • Зміст етапу уроку
 • Форми, методи і прийоми
 • І.
 • 10
 • Актуалізація опорних знань
 • ІІ.
 • Мотивація навчального процесу
 • ІІІ.
 • Вивчення нового матеріалу
 • ІV.
 • Первинне застосування отриманих знань
 • V.
 • Самостійна робота (вторинне застосування знань)
 • VІ.
 • Узагальнення і систематизація отриманих знань
 • VІІ.
 • Домашнє завдання, підведення підсумків уроку

Структура уроку

 • Етапи
 • Організаційний
 • Психологічна, практична підготовка учнів до навчальної роботи
 • Актуалізація опорних знань
 • Використання тексту підручника, довідників тощо;
 • Схеми, малюнки; бесіда; методи: “мозковий штурм”, “асоціювання” тощо.
 • Мотивація навчальної діяльності
 • Зв’язок навчального матеріалу з реаліями життя, показ його практичного значення
 • Створення проблемної ситуації, для розв'язання якої необхідні нові знання
 • Вплив на емоційну сферу
 • Використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів
 • Рольові ігри
 • Вивчення нового матеріалу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка