Нова модель вирішення трудових спорів в україніСкачати 32,97 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір32,97 Kb.

НОВА МОДЕЛЬ

ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ

СПОРІВ В УКРАЇНІ

Розроблено Експертною групою

Шведсько-українського проекту

в сфері вирішення трудових спорів

Нова модель ВТС – спільна ініціатива соціальних партнерів та НСПП

Передумова необхідності розроблення і впровадження Нової моделі – відсутність цілісної ефективної системи вирішення трудових спорів в Україні.

2011-2013 роки: розроблення НМ Експертною групою в рамках Шведсько-українського проекту в сфері вирішення трудових спорів на основі співпраці НСП Швеції та НСПП України за підтримки SIDA.

Українські учасники: представники сторін соціального діалогу та НСПП, фахівці з соціально-трудових відносин, незалежні експерти, науковці.

Мета Нової моделі

Формування ефективного механізму вирішення трудових спорів на основі європейських стандартів та найкращого досвіду, згідно з якими:

 • профспілки і організації роботодавців відіграватимуть важливу роль і нестимуть відповідальність у вирішенні спорів;
 • держава забезпечуватиме основні правила і засоби остаточного їх вирішення.

Принципи Нової моделі

Нова модель в Україні базуватиметься на таких принципах:

 • верховенства права та законності;
 • незалежності, рівноправності та правоможності сторін спору;
 • вирішення спорів на основі соціального діалогу;
 • оперативності вирішення спорів та оптимальності передбачуваних строків;
 • простоти та доступності процедури вирішення трудових спорів;
 • пріоритетності примирних процедур та компромісних рішень;
 • безоплатності примирних процедур для сторін спору;
 • обов’язковості рішення трудового арбітражу;
 • взаємної відповідальності сторін трудового спору , їх представників за невиконання рішень трудового арбітражу, зробов’язань за досягнутими домовленостями.

ПОРІВНЯННЯ основних норм діючої системи і Нової моделі


Норми діючої системи

Пропонується в Новій моделі

Поділ спорів за складом суб'єктів – на колективні та індивідуальні, що обумовлює різний порядок їх вирішення

Поділ спорів за предметом – на спори про інтереси та спори про права, що обумовлює порядок вирішення – позасудовий і судовий

Розгляд колективних трудових спорів – примирна комісія, трудовий арбітраж (регламентовано, за участю НСПП)

Позасудовий розгляд трудових спорів:

про права – переговори сторін (без втручання НСПП), трудовий арбітраж (за зверненням сторін);про інтереси – переговори сторін, посередництво за участі НСПП, акції протесту

Рішення трудового арбітражу – не обов'язкове для виконання, якщо сторони не домовилися

Рішення трудового арбітражу – обов'язкове для виконання, примусове виконання Державною виконавчою службою

Оплата діяльності трудових арбітрів, незалежних посередників сторонами спору

Безоплатність примирних процедур для сторін трудового спору

Порядок вирішення спорів визначено законом та підзаконними актами

Надається право сторонам встановлювати конкретні “ правила ” здійснення процедур в колективному договорі чи спеціальній угоді, трудовому договорі (контракті)

Основні риси Нової моделі

Виходячи з принципів, на яких базується Нова модель, визначено 9 основних рис, які відображають її сутність та основні відмінності від існуючої системи, а саме:

 • нову класифікацію;
 • нову роль соціальних партнерів і НСПП;
 • нові підходи до встановлення позасудових порядку і процедур вирішення трудових спорів;
 • особливості судового порядку вирішення трудових спорів;
 • встановлення конкретної відповідальності сторін спору за порушення порядку вирішення спору та досягнутих домовленостей;
 • інформаційне супроводження та кадрове забезпечення вирішення трудових спорів

Класифікація трудових спорів за предметом спору


Характерні ознаки

Трудові спори про інтереси

Трудові спори про права

Предмет спору

Невирішені розбіжності стосовно встановлення прав і обов'язків під час укладення колективних договорів, угод

Невирішені розбіжності стосовно виконання вже існуючих прав і обов'язків, встановлених законодавством, колективними договорами, угодами

Сторони спору

Сторони колективних договорів і угод, склад суб’єктів яких визначатиметься відповідно до законодавства про соціальний діалог

З однієї сторони – працівник або об’єднані спільним інтересом працівники, профспілка, об’єднання профспілок; з іншої – роботодавець або організація роботодавців чи об’єднання організацій роботодавців, органи виконавчої влади

Порядок вирішення

Виключно позасудовий

Позасудовий і судовий

Порядок вирішення трудових спорів

Характерні риси:

 • мінімально можлива кількість етапів;
 • оперативність і безоплатність примирних процедур для сторін спору;
 • реальна можливість досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення по суті спору на кожному етапі.

Особливості позасудового порядку вирішення трудових спорів

 • Позасудовому розгляду трудових спорів підлягають трудові спори про інтереси та трудові спори про права з приводу виконання нормативних актів роботодавця, виконання та/або тлумачення колективних договорів (угод), трудових договорів (контрактів).
 • Законом буде визначено тільки загальний порядок та максимальні строки здійснення позасудових процедур, особливості – визначаються сторонами в колективних договорах і угодах відповідного рівня (у разі їх відсутності – у спеціальній угоді), у трудовому договорі (контракті).

Процедури позасудового вирішення трудових спорів

 • Трудові спори про інтереси посередництво (за сприяння НСПП, яка призначає трудового посередника або, за необхідності, групу посередників);
 • Трудові спори про права:
 • переговори сторін (порядок, строки, залучення представників організацій роботодавців і профспілок вищого рівня визначають сторони);

  трудовий арбітраж (створюється при НСПП на непостійній основі за зверненням сторін спору)

Особливості судового розгляду трудового спору про права

 • Трудовий спір розглядатиметься судом у складі з народними засідателями, які пропорційно представляють найманих працівників та роботодавців.
 • На етапі провадження у справі досудового розгляду трудового спору про права, що виник між працівником і роботодавцем, за рішенням суду можуть проводитися примирні процедури із залученням трудового посередника, якого за ухвалою суду призначає НСПП.
 • Спеціальним законом будуть встановлюватися строки звернення до суду щодо: звільнення, переведення на іншу роботу, відмови в укладенні трудового договору, невиплати заробітної плати, визнання акції протесту незаконною

Обов’язковість рішень трудових арбітражів

Мета - забезпечення максимального вирішення трудових спорів про права у позасудовому порядку

 • Законом буде визначено, що рішення трудового арбітражу є обов’язковим для виконання сторонами трудового спору і виконуватиметься в порядку і строки, встановлені цим рішенням.
 • У випадку невиконання рішення трудового арбітражу воно виконується в примусовому порядку Державною виконавчою службою.
 • Рішення трудового арбітражу є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.
 • Рішення трудового арбітражу може бути оскаржене та скасоване лише з таких підстав:
 • а) трудовий спір, по якому прийнято рішення трудового арбітражу, не підвідомчий трудовому арбітражу відповідно до закону;

  б) рішенням трудового арбітражу вирішені питання, які не є предметом трудового спору.

Забезпечення прав суб'єктів сторін спору під час його вирішення

Забезпечення права суб'єктів сторін спору на:

 • подання скарги без будь-якої шкоди для себе;
 • вимогу дотримання відповідної процедури вирішення спору;
 • безпосередню участь або через представників (у т.ч. організацій профспілок і роботодавців вищого рівня) у вирішенні трудового спору;
 • інформацію, необхідну для вирішення трудового спору та про хід його вирішення, а також про заходи, які вживаються з метою його врегулювання;
 • звернення до НСПП із проханням про сприяння у вирішенні трудового спору;
 • акції протесту.

Підвищення ролі та забезпечення інституціональної спроможності НСПП

НСПП буде наділена додатковими повноваженнями та функціями щодо вирішення трудових спорів у позасудовому порядку зі створенням відповідної організаційної структури та відповідним фінансуванням для здійснення цих повноважень і функцій:

 • організація роботи трудових арбітражів та забезпечення їх діяльності;
 • призначення трудового посередника і забезпечення його діяльності;
 • реєстрація трудових спорів, формування і ведення Реєстру трудових спорів;
 • організація та забезпечення фахової підготовки трудових посередників і трудових арбітрів, ведення реєстрів трудових арбітрів і трудових посередників;
 • сприяння забезпеченню виконання рішень трудових арбітражів;
 • нормативно-правове забезпечення вирішення трудових спорів.

Нова роль організацій профспілок і роботодавців у процедурах вирішення трудових спорів на всіх рівнях

Законодавством будуть надані права профспілкам і організаціям роботодавців та їх об’єднанням у процедурах вирішення трудових спорів:

 • представляти інтереси працівника(ів )/ роботодавців, які є членами цих організацій, під час вирішення спору;
 • сприяти веденню переговорів, де сторонами спору є особи-члени цих організацій або членські організації, що входять до складу об’єднань, федерацій, шляхом надання методичної, організаційної, консультативної допомоги та безпосередньої участі їх представників у цих переговорах;
 • брати участь в роботі трудових арбітражів шляхом делегування для участі в їх роботі своїх представників;
 • делегувати своїх представників для участі в судових засіданнях судів загальної юрисдикції в якості народних засідателів.

Відповідальність за порушення порядку вирішення трудових спорів, невиконання колективних договорів, угод, трудових договорів (контрактів)

Відповідальність встановлюватиметься законами. У колективних договорах, угодах сторони можуть передбачати конкретні види, способи, розміри та порядок відшкодування заподіяної шкоди.

Передбачатиметься відповідальність за:

1)  порушення позасудового порядку розгляду трудових спорів;

2)  порушення порядку оголошення та проведення акцій протесту;

3)  невиконання рішень трудового арбітражу та досягнутих сторонами трудового спору домовленостей,

4)  порушення, невиконання нормативно-правового акту з питань трудових правовідносин, колективного договору, угоди, нормативного акту роботодавця, трудового договору (контракту), що спричинило виникнення трудового спору про права.

У разі вчинення вказаних правопорушень:

 • працівник, роботодавець має право на відшкодування винною стороною заподіяної шкоди,
 •  профспілка, організація профспілок, об’єднання профспілок, роботодавець, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців має право на відшкодування винною стороною заподіяної шкоди.

Інформаційне забезпечення процесу вирішення трудових спорів

Забезпечення доступу до інформації про причини виникнення та порядок вирішення трудових спорів - один із чинників підвищення ефективності вирішення трудових спорів.

З цією метою передбачається:

 • запровадження Реєстру трудових спорів із відкритим доступом;
 • висвітлення інформації про вирішення трудових спорів у друкованих ЗМІ, інтернет-виданнях, радіо/телепрограмах;
 • проведення «круглих столів», семінарів за участю працівників НСПП, експертів, науковців, представників профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань для обговорення механізму вирішення трудових спорів

Системна державна професійна підготовка трудових посередників та трудових арбітрів

Нова модель вирішення трудових спорів в Україні передбачає забезпечення належної підготовки високопрофесійних кадрів трудових посередників і трудових арбітрів на основі:

 • розроблення процедури підбору кадрів, що мають досвід у сфері трудових правовідносин, конфліктології, юриспруденції, менеджменту;
 • удосконалення системи та програм професійного навчання та підвищення кваліфікації;
 • визначення порядку оцінювання результатів діяльності;
 • удосконалення системи оплати праці.
 •  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ

Створена дієва система вирішення трудових спорів на основі:

 • гармонізації українського законодавства та європейських стандартів;
 • підвищення ролі сторін соціального діалогу та інституціональної спроможності НСПП, налагодження ефективної співпраці між ними та впровадження нових підходів до спільної відповідальності;
 • визначення особливостей розгляду трудових спорів про права трудовими арбітражами та судами,
 • що сприятиме:

 • спрощенню існуючої в Україні системи вирішення трудових спорів та закладе основи нової моделі розв’язання проблем у сфері соціально-трудових відносин;
 • ефективності та оперативності поновлення трудових прав та інтересів працівників;
 • досягненню соціального миру на ринку праці та соціальної стабільності;
 • підвищенню ролі профспілок і організацій роботодавців;
 • формуванню сприятливих умов для ведення бізнесу;
 • покращенню умов праці, єдності поглядів на необхідність технічних змін та продуктивності, досягненню економічної стабільності та адаптації до ринкових змін;
 • підвищенню рівня правової культури населення, обізнаності громадян про можливості врегулювання соціально-трудових проблем цивілізованим правовим шляхом за столом переговорів.

Напрями формування і впровадження Нової моделі

Експертною групою підготовлено рекомендації щодо етапів та основних напрямів формування Нової моделі вирішення трудових спорів:

Напрями формування і впровадження Нової моделі:

1) розроблення та прийняття Закону України «Про трудові спори»;

2) внесення змін до діючих законів, з метою законодавчого забезпечення порядку і процедур вирішення трудових спорів, визначених Законом України “Про трудові спори”;

3) удосконалення системи вирішення трудових спорів шляхом:

а) впровадження нових механізму, стандартів та процедур вирішення трудових спорів, визначених законом;

б) оновлення змісту діяльності профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, посилення їх інституціональної спроможності та підвищення стратегічної ролі;

в) посилення інституціональної спроможності Національної служби посередництва і примирення.

Етапи формування і впровадження Нової моделі

Формування Нової моделі, забезпечення впровадження її положень пропонується здійснити трьома етапами протягом чотирьох років.

Перший, підготовчий етап - 2014 рік: розроблення законопроектів «Про трудові спори» і «Про внесення змін до окремих законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про трудові спори», розбудова організацій профспілок і роботодавців.

Другий етап - 2015-2016 роки: прийняття ВРУ відповідних законів; формування на непостійній основі та матеріально-технічне забезпечення трудових арбітражів; розроблення документів, необхідних для нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення впровадження нових засад вирішення трудових спорів;

Третій, завершальний етап - 2017-ий рік: забезпечення діяльності трудових арбітражів, проведення інформаційної кампанії з питань запровадження нової системи вирішення трудових спорів серед активістів профспілок і організацій роботодавців, юристів, економістів, державних службовців.

Дякуємо за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка