Нові напрями проведення методичної роботи вчителями в умовах диверсифікації її форм у загальноосвітніх навчальних закладах із вечірньою (змінною) та заочною формамиСкачати 33,26 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір33,26 Kb.

Нові напрями проведення методичної роботи вчителями в умовах диверсифікації її форм у загальноосвітніх навчальних закладах із вечірньою (змінною) та заочною формами

 • Татаринов М.В., заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

Диверсифікація – …

 • Новолат. «diversificatio»  – зміна, різноманітність; від лат. «diversus»  – різний і «facere» – робити):
 • володіння найрізноманітнішими формами роботи, кожна з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику в цілому.

2016 рік

 • Березневий педагогічний тиждень «Диверсифікація форм організаційної роботи методичних об’єднань у системі неформальної таінформальної освітньої діяльності педагогів»
 • Серпневий педагогічний тиждень «Завдання педагогічних колективів у контексті інтеграції до європейського освітнього простору та реалізації нового Закону України «Про освіту»
 • Грудневий педагогічний тиждень «Про результати реалізації науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період»
 • Фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів (натомість обласної виставко-презентації педагогічних ідей та технологій)

2016 рік

 • Обласні тематичні відкриті виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»
 • 1. «Формування життєвої компетентності дошкільників у контексті нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти» (лютий)
 • 2. «Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів Харківської області» (за результатами регіонального експерименту) (квітень) 
 • 3. «Навчання та виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку» (за результатами регіонального експерименту) (жовтень) 
 • 4. «Рік англійської мови: перспективи розвитку іншомовної освіти в Харківській області» (грудень) 

Пріоритетні завдання

 • Компетентнісний підхід та особистісна орієнтація, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку.
 • Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу.
 • Удосконалення системи… підвищення кваліфікації педагогічних…кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської культури.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392

 • Діяльнісний підхід.
 • Навчальна програма.
 • Особистісно зорієнтований підхід.
 • Компетентнісний підхід.
 • 12 компетентностей.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392

 • Компетентність = знання та уміння + досвід + цінності та ставлення
 • Цілісність реалізації на практиці

Нормативно-правові засади якісного проведення уроків і факультативних занять у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області

 • Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176

Пріоритетні завдання

 • Забезпечення розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності.
 • Забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів.
 • Формування методологічної культури …педагогічних кадрів.

Пріоритетні завдання

Історіографія проблеми

 • Жерносек Іван Пилипович
 • Б. Тевлін
 • Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти // Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318
 • Самооцінювання в школі, за редакцією Ельжбети Толвінської-Круліковської
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533, додаток № 3

Особливості проведення уроків і факультативів, залікових і консультаційних занять

 • Якісне проведення уроків, факультативних, консультаційних і залікових занять (лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533, додаток № 3).

Особливості проведення уроків і факультативів, залікових і консультаційних занять

 • Пункт 6 – дотримання вимог Державних стандартів у календарному плануванні вчителів.
 • Пункт 79 – поурочні плани вчителів.

Особливості проведення уроків і факультативів, залікових і консультаційних занять

Складаємо календарні плани та пишемо плани-конспекти уроків із навчальних предметів, факультативних занять

 • Пункт 1.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 № 297 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті».
 • Пункти 2.3., 2.4., 3.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України».

Урок / консультація

 • Зміст освіти
 • Реальний
 • результат
 • Мета
 • уроку
 • /консультації
 • Форми організації
 • пізнавальної
 • діяльності учнів
 • Методи
 • навчання

Організаційно-методична робота у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Творча та продуктивна діяльність учителя (вихователя) у системі загальної середньої освіти незалежно від його фаху та кваліфікаційної характеристики, що визначена чинним законодавством (зокрема, чинним Положенням про ЗНЗ), та заснована на досягненнях сучасної науки (педагогіки, психології, їх дидактичних засадах), апробована ефективним педагогічним досвідом педагогів-практиків, ураховує систему аналітичної, інформаційно-комунікаційної, пошуково-дослідницької, науково-практичної складової й сприяє особистому професійному зростанню вчителя (підвищенню компетентності), впливає на покращення якості його роботи у навчальному закладі та навчально-виховного процесу, сприяє самоосвіті

Особливості творчої роботи вчителя

 • Спрямованість організаційно-методичної діяльності вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі різного типу та форми власності – реалізація державної політики в галузі загальної середньої освіти

Нормативно-правове забезпечення організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Дотримання в організаційно-методичній роботі чинного законодавства:
 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):
 • Стаття 37, пункт 1, абзац 9; пункт 2, абзац 6 «…організовує(-ють)…науково-методичне…забезпечення системи загальної середньої освіти»;
 • Стаття 38, абзац 6 «…створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу»;
 • Стаття 39, пункт 3 «У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування».

Нормативно-правове забезпечення організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):
 • Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№ 41 та 42):
 • діяльність методичних обʼєднань;
 • навчальні програми, навчально-методичні посібники…;
 • підвищення кваліфікації…;
 • вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів (читай - компетентностей)…;
 • вироблення відповідних рекомендацій.

Нормативно-правове забезпечення організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):
 • Розділ «Організація навчально-виховного процесу»:
 • Пункт 38 про поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною у загальноосвітніх навчальних закладах для обдарованої та талановитої учнівської молоді.

Нормативно-правове забезпечення організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:
 • Пункт 85 про участь учителів у роботі методичних обʼєднань, підвищення кваліфікації, проведення науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;
 • Пункт 86 про обов'язок учителів брати участь у засіданнях педагогічної ради, постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою, вести відповідну документацію.

Нормативно-правове забезпечення організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Пункт 98 розгляд на засіданнях педагогічної ради питань про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації, впровадження ЕПД;
 • Пункт 100 про створення у навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції)…методичних обʼєднань.

Нормативно-правове забезпечення організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159):
 • Пункт 2, підпункт 2.1, абз. 2 (…удосконалення навчально-виховного процесу);
 • Пункт 2, підпункт 2.2, абз. 6 (творчий пошук і ДЕР педагогів);
 • Пункт 3, підпункт 3.11, абз. 3 (затвердження річного плану роботи та контроль за його виконанням).

Нормативно-правове забезпечення організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720:
 • Розділ 2, пункт 2.2 створення умов для індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня;
 • Розділ 5 «Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів».

Організаційно-методична діяльність у ЗНЗ

 • Учитель здійснює навчання учнів певному навчальному предмету як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану (поняття «викладання» є педагогічною історіограією (сучасний пріоритет – навчання учня фізиці або математиці, історії України та географії та ін.).
 • Використання для різних видів контролю у 10-х, 11-х і 12-х класах завдань, що складено у форматі ЗНО.

Обласний науково-методичний вебінар за темою «Особливості роботи вчителів суспільно-гуманітарних предметів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів із вечірньою (змінною) та заочною формами у 2015/2016 навчальному році», 23.10.2015

 • Не брали участі:
 • ХВШ № 3; ХВШ № 5; ХВШ № 16; ХВШ № 37; ХСВЗОШ № 23;
 • Октябрська ЗОШ;
 • Савинський НВК;
 • Крисинський НВК;
 • Високопільська ЗОШ;
 • Шипуватська ЗОШ;
 • Вовчанська ЗОШ № 3;

Обласний науково-методичний вебінар за темою «Особливості роботи вчителів суспільно-гуманітарних предметів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів із вечірньою (змінною) та заочною формами у 2015/2016 навчальному році», 23.10.2015

 • Дергачівська В(З)Ш;
 • Миколаївська ЗОШ;
 • Золочівська ЗОШ № 2;
 • Красноградський НВК № 2;
 • Ізюмська ЗОШ № 5;
 • Куп'янська ЗОШ № 12

Обласний науково-методичний вебінар за темою «Особливості роботи вчителів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів із вечірньою (змінною) та заочною формами Харківської області в умовах оптимізації навчального процесу», 27.11.2015

 • Не брали участі:
 • ХВШ № 16; ХСВЗОШ № 23;
 • Октябрська ЗОШ;
 • Савинський НВК;
 • Високопільська ЗОШ;
 • Шипуватська ЗОШ;
 • Вовчанська ЗОШ № 3;
 • Миколаївська ЗОШ;
 • Золочівська ЗОШ № 2;
 • Ізюмська ЗОШ № 5;

Обласний науково-методичний вебінар за темою «Особливості роботи вчителів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів із вечірньою (змінною) та заочною формами Харківської області в умовах оптимізації навчального процесу», 27.11.2015

 • Не брали участі:
 • Сахновщинська ЗОШ № 2;
 • Васищевська ЗОШ;
 • Глибоківська ЗОШ;
 • Мерефʼянська ЗОШ № 3.

Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу за вечірньою (змінною) та заочною формами навчання (сайти 2015/2016 навчального року)

 • Оперативно:
 • Розклади уроків, факультативних, консультаційних і залікових занять (оригінал підписано, дати проставлені; усе оновлено)
 • Режим роботи ЗНЗ
 • Кабінети, де здійснюється навчання таких учнів (№, поверх, П.І.Б., вчителя, назва предмета)

Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу за вечірньою (змінною) та заочною формами навчання (сайти 2015/2016 навчального року)

 • Обласні моделі навчання (урок; залік; консультація)
 • Завдання у форматі ЗНО з усіх основних предметів
 • Накази усі розмістити (дата; №; оригінал підписано)
 • Зняти застарілі матеріали
 • Розмістити угоду (оновлену з 01.09.2015) про співпрацю ЗОШ і ВК

Огляд-конкурс на кращу організацію навчання осіб в установах УДПтС України в Харківській області (листопад–грудень 2015)

 • Матеріали про стан й особливості навчально-виховного процесу – відсутні (0 балів):
 • Октябрська ЗОШ (ВК № 17)
 • Васищевська ЗОШ (ВК № 100)
 • Первомайська ЗОШ № 1 (ВК № 117)

Самоаналіз уроку, консультаційного та залікового занять

 • Нормативно-правове забезпечення (програма, Держстандарт, інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України).
 • Організаційний етап.
 • Психолого-педагогічний супровід.
 • Змістовий етап (мета; тип; форми; методи; очікувані результати, що робили та чого досягли, оцінювання, домашнє завдання).
 • Рівень проведення. Рекомендації.

Напрями методичної роботи молодого педагога у 2015/2016 навчальному році

 • Відвідування відкритих уроків у наставників;
 • Практичні заняття з конструювання сучасного уроку.
 • Індивідуальне консультування у наставників, педагогів-майстрів.
 • Проведення власних уроків, аналіз їх наставниками.
 • Участь у навчальних тренінгах, методичних семінарах, роботі педагогічних рад.
 • Проектування власної траєкторії розвитку, спрямованої на створення ситуації успіху та подальшого професійного вдосконалення (бесіди з наставником, практичним психологом, анкетування, обговорення напрямів педагогічного розвитку тощо).
 • Вивчення різноманітних нормативно-правових й інструктивно-методичних документів.
 • Самоосвіта.

Особливості організаційно-методичної діяльності та проведення навчально-виховного процесу у 2015/2016 навчальному році

 • Дитино- та людиноцентризм.
 • Національно-патріотичне виховання відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641

Особливості організаційно-методичної діяльності та проведення навчально-виховного процесу у 2015/2016 навчальному році

 • Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015

Звернути увагу та вжити заходів!

 • Офіційний сайт Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»:
 • Графік консультаційних днів для вчителів, директорів і заступників директорів із навчально-виховної роботи, класних керівників
 • Спілкування на форумі та «гілках» методистів-предметників

Упевнено крокуємо у 2015/2016 навчальному році!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка