Облік грошових коштівСкачати 25,16 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір25,16 Kb.

Тема:Облік грошових коштів


Методична розробка плану уроку виробничого навчання

План уроку виробничого навчання

Тема програми: «Облік коштів»

Тема уроку: «Облік грошових коштів у касі підприємства»

Мета уроку:

Навчальна – сформувати уміння і навички по відображенню касових операцій на рахунках бухгалтерського обліку, навчитися заповнювати первинні документи.

Розвиваюча – розвивати пам'ять, увагу та логічне мислення при виконанні завдань.

Виховна - сприяти формуванню відповідальності, впевненості у собі, поваги до учнів; виховувати відповідальність за результати власної праці, інтерес до професії і самостійність виконання роботи.

Хід уроку

перевірка наявності учнів;

 • перевірка наявності учнів;
 • перевірка готовності учнів до уроку;
 • Допуск учнів з правил безпеки праці перед виконанням лабораторних та практичних робіт.

І. Організаційна частина:

ІІ. Вступний інструктаж:

 • Актуалізація знань:
 • - повідомлення теми програми і уроку;

  - цільова установки проведення уроку;

  - перевірка опорних знань умінь і навичок учнів за матеріалами попередніх занять ;

  - пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

 • Питання :
 • Які є вимоги до змісту документів?
 • Перелічіть вимоги до оформлення документів .
 • Як виправляють помилки в бухгалтерських документах?
 • Дайте характеристику первинних та зведених документів ?
 • Класифікуйте документи за способом їх використання.
 • Які існують терміни зберігання бухгалтерських документів?

Викладання нового матеріалу:

 • пояснення нової навчальної інформації з демонстрацією нових операцій і прийомів професійної діяльності ;
 • пояснення характеру і послідовності виконання учнями запланованих робіт ;
 • попередження про типові помилки яких припускаються учні: заповнення необхідних реквізитів не в повному обсязі, не відображення залишків в касовій книзі на початок робочого дня.
 • Опитування деяких учнів за новим матеріалом :
 • Який порядок ведення касових операцій ?
 • Якими документами оформляються касові операції?
 • Що таке ліміт каси?
 • Яке призначення прибуткового і видаткового касових ордерів ?
 • відповідь майстра на запитання учнів.

ІІІ Поточний інструктаж:

 • видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення алгоритму їх виконання;
 • розподіл учнів по робочих місцях;
 • повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт;
 • цільові обходи майстра робочих місць учнів;
 • прийом та оцінювання виконаних робіт;
 • прибирання робочих місць.

Тема: “Облік грошових коштів в касі підприємства”

 • І. Вступ
 • 2. Поняття та призначення каси
 • 3. Документальне відображення надходження та видачі
 • грошових коштів з каси
 • 4. Синтетичний облік касових операцій

І. Вступ

Для кожного педагога головним критерієм оцінки рівня професіоналізму, майстерності, співпраці та взаєморозуміння з учнями, можливість для самовираження та самореалізації є урок. Урок – це жива клітинка навчально – виховного процесу, все найголовніше й найважливіше для учня відбувається на уроці.

2. Поняття та призначення каси


Каса - це спеціально обладнане та ізольоване приміщення , призначене для приймання , видачі, а також тимчасового зберігання грошових коштів .

Виходячи з цього основним завданням каси є:

- Тимчасове зберігання грошових коштів

- Здійснення касових операції

Матеріально-відповідальна особа в касі

Касир несе відповідальність за збереження грошових коштів та документів. З ним укладається договір про матеріальну відповідальність.

Згідно порядку ведення касових операцій всім підприємствам, які здійснюють розрахункові операції готівкою, незалежно від форми власності , встановлюються ліміти залишку грошових коштів в касі.

Дані ліміти встановлюються установою банку, в якому дане підприємство має відкриті рахунки, але розраховуються головним бухгалтером за розпорядженням керівника.

Розмір ліміту кожного підприємства доводить банк на протязі першого кварталу щорічно

Розмір ліміту залежить від наступних факторів:

 • Специфіки та режиму роботи підприємства
 • Від розміру касових оборотів
 • Віддаленості підприємства від установ банку
 • Від встановлених строків та порядку здачі готівки в банк

Основними джерелами надходження грошових коштів в касу є:


1.Виручка від реалізації

3.Від підзвітних осіб

2.Грошові кошти із розрахункового рахунку

Первинним касовим документом є:


Зведеним документом який оформляються на основі первинних є:
 • Касовий звіт3. Документальне відображення Надходження та видачі грошових коштів з каси

Записи в касовій книзі

Записи в касовій книзі ведуться тільки під копірку (тобто у двох примірниках) другий з яких відривний і служить звітом касира.

Наприкінці робочого дня касир підраховує:

1. Підсумки оборотів за приходом грошів;

2. Обороти за видачею грошей;

3. До залишку на початку дня додає обороти по приходу і отриманий результат є залишком грошей на кінець дня.


Синтетичний облік касових операцій ведеться на рахунку 30 “Каса”. Оскільки рахунок 30 «Каса» є активним, тому по дебету даного рахунку відображається надходження грошових коштів в касу підприємства, а по кредиту вибуття або видача грошових коштів.

Сальдо на даному рахунку є дебетовим і відображає фактичний залишок грошових коштів в касі

Рахунок 30 “Каса” має 2 субрахунки:

1. 301 каса в національній валюті2. 302 каса в іноземній валюті

4. Синтетичний облік касових операцій

Задача :

На підприємстві за рахунком 30 "Каса " залишок на початок місяця становить 150,00 грн. Протягом місяця відбулися такі операції:

А) одержано грошові кошти з поточного рахунка в касу підприємства для виплати заробітної плати в сумі:19500 грн.;

Б) одержано кошти від реалізації продукції готівкою 7800грн.;

В) повернуто кошти готівкою від дебіторів 900 грн.;

Г) одержано грошові кошти з поточного рахунку в касу підприємства 1200 грн.;

Д) видано з каси на адміністративні витрати 300 грн.;

Е) видана заробітна плата в сумі 19000 грн.;

Ж) видано з каси на адміністративні витрати 7500 грн.

Потрібно відкрити рахунок 30 "Каса“, обчислити сальдо на кінець місяця, скласти кореспонденцію рахунків на даний зміст господарської операції, заповнити журнал реєстрацію господарських операцій.

Прибутковий касовий ордер

Прибутковий касовий ордер (типова форма КО-1)

Прибутковий касовий ордер — первинний документ, застосовується для оформлення надходжень готівки до каси підприємств (юридичних осіб).

Введено в дію з 29 квітня 2009 року.

Бланк затверджено постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 року.

«Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» (наведене у додатку 2) з урахуванням змін — за постановою НБУ від 29.04.2009 р. № 252.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами засвідчує відривна частина прибуткового касового ордеру, що завіряється а підписом головного бухгалтера, касира та печаткою — видається особі, що внесла готівкові кошти.

Основна частина прибуткового касового ордеру — без відривної частини — з підписами касира та головного бухгалтера є первинним документом, що свідчить про факт здійснення господарської операції на підприємстві, тобто про надходження готівкових коштів.

Порядок оформлення прибуткового косового ордеру:

   • Особа, яка має намір здати гроші, з’являється в бухгалтерію.
   • Бухгалтер виписує ПКО.
   • Реєстрація ПКО в Журналі реєстрації КО.
   • Передача ПКО касиру для здійснення операцій.
   • Перевірка касиром правильності оформлення документа.
   • Отримування готівки касиром.
   • Касир підписує ПКО, погашає його штампом.
   • Видача квитанції особі, яка внесла гроші в касу.
   • ПКО реєструється в касовій книзі.
   • Передача звіту касира та ПКО на перевірку.
   • Відображення операцій з надходження готівки в Відомості
   • Відображення операцій у Головній книзі

Зразок прибуткового касового ордера

Виконати практичне завдання :

- Заповнити прибутковий касовий ордер № 150 від 20.10.2013 року на оприбуткування виторгу с/г продукції завідуючої складом Рогів М.О. в сумі 2360.00 грн.

Видатковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер - це первинний документ, що застосовується для оформлення видачі готівки з каси підприємств (юридичних осіб). Введено в дію з 29.04.2009р. Бланк затверджено постановою Правління Національного банку України №637 від 15.12.2004р. «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» (наведено у додатку 3) з урахуванням змін за постановою НБУ від 29.04.2009р. №252.Видатковий касовий ордер (далі-ВКО) повинен бути підписаний керівником, головним бухгалтером підприємства (або особою, уповноваженою керівництвом). У реквізиті "Видати" видаткового касового ордера зазначається прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка отримує кошти. Касир повинен перевірити паспорт або документ, що його замінює, у особи, що отримує кошти, перед тим як видати їй готівку. Реквізити документа, що засвідчує особу одержувача готівки, заносяться до ВКО касиром. Отримання коштів особа-одержувач засвідчує своїм підписом та зазначенням суми прописом на видатковому касовому ордері.

Порядок оформлення видаткового касового ордеру:

 • Особа, яка має намір отримати кошти, з’являється до головного бухгалтера.
 • Головний бухгалтер визначає наявність дійсної потреби у видачі коштів.
 • Головний бухгалтер виписує ВКО.
 • ВКО передається на підпис керівнику, який видає дозвіл на видачу коштів.
 • ВКО реєструється в бухгалтерії у Журналі реєстрації КО.
 • ВКО передається до каси.
 • Особа, яка отримує готівку, записує суму прописом і дату, ставить підпис.
 • Касир видає готівку та ставить підпис підтвердження про здійснення операцій.
 • ВКО реєструється у Касовій книзі.
 • Передача звіту касира головному бухгалтеру.
 • Відображення операцій в Журналі 1.
 • Відображення операцій з видачі готівки у Головній Книзі.

Зразок Видаткового касового ордера

Виконати практичне завдання :

Заповнити видатковий касовий ордер № 200 від 20.10.2013 року на видачу коштів комерційному директору Макаренку І.В. на відрядження в сумі 410 грн. (наказ директора № 205 від 19.10.2013 року) .

Касова книга

Кожне підприємство, яке має касу, веде тільки одну Касову книгу в національній валюті та окремо на кожну іноземну валюту. Касова книга повинна бути пронумерованою, прошнурованою та опечатаною печаткою. Всі записи здійснюються у 2-х примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою темного кольору. Перші примірники аркушів залишаються в Касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними та є звітами касира.

Виконати практичне завдання :

На підстав заповнених певних прибуткового і випадкового касових ордерів та на основі нижче перерахованих х документів скласти касовий звіт №105 :

 • Залишок готівки становить на 20.10 ц.р. – 65 грн .
 • по чеку № 00108 отримано готівку в сумі 4160 грн . на виплату зарплати ;
 • по касовому ордеру № 201 виплачена зарплата працівникам в сумі 4160 грн ;
 • касовим ордером №151 погашена дебіторська заборгованість готівкою в сумі 81 грн;
 •  по касовому ордеру видано під звід Костіну О. В . 210 грн ;
 •  по касовому ордеру № 152 погашена заборгованість МВО за не достачу
 •  товарно – матеріальних цінностей в сумі 320 грн ;

 • здана виручка в банк згідно заяви на переказ готівки № 1357 в сумі 2000 грн ;
 • залишок невикористаних підзвітних сум повернено Сусом О.В. по касовому ордеру №153 в сумі 16 грн .

Зразок касової книги :

IV Заключний інструктаж:

 • аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;
 • аналіз причин помилок учні та пропозиції засобів по їх усуненню;
 • повідомлення та обґрунтування оцінок;
 • видача домашнього завдання.

Домашнє завдання

 • Опрацювати тему заняття.
 • Оформити первинні документи згідно завдання.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка