Очікуваний результатДата конвертації03.03.2017
Розмір19,8 Kb.

Програма

реалізації науково-методичної проблемної теми

«Розвиток професійної компетентності вчителя як умова формування компетентного учня»

у Чаусівському освітньому окрузі «Мрія»Заступник директора з НВР Макруха Т. В.

Очікуваний результат:

більш високий порівняно з досягнутим за минулі 5 років рівень якості освіти за рахунок підвищення ключових компетентностей учасників освітнього процесу.Професійна компетентність:

характеризується рівнем сформованості особистісної потреби педагогів у професійно необхідних знаннях та вміннях, які інтегруються в цілісний професійний особистісний комплекс, забезпечують саморегуляцію професійної діяльності та рівень творчості вчителя.Загальні положення

Програма визначає зміст і систему заходів спрямованих на реалізацію науково-методичної проблемної теми «Розвиток професійної компетентності вчителя як умова формування компетентного учня» на 2014-2019 роки.Мета програми:

- органічне поєднання підвищення кваліфікації педагогів з їхньою науково-методичною діяльністю, вдосконалення розвитку професіоналізму, творчості, педагогічної майстерності в умовах модернізації системи освіти;

- формування конкурентоспроможного учня шляхом удосконалення професійної компетентності педагога, організаційного та науково-методичного супроводу його фахового зростання.

Основні завдання:

 • дидактичні
 • формувати в учнів інтелектуально-пізнавальні здібності;
 • формувати практично-дослідницькі навички школярів;
 • розвивати мотивацію кожного суб’єкта навчання;
 • забезпечити й стимулювати саморозвиток і самоактуалізацію особистості;
 • підвищити рівень навчальних досягнень вихованців;

Основні завдання:
 • педагогічні

 • системно впроваджувати в педагогічну практику інноваційні технології, які забезпечують особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний підходи до навчання учнів і дітей дошкільного віку;
 • управлінські
 • модернізувати навчально-матеріальну базу як обов’язкову умову підвищення продуктивності освіти;
 • створити умови для професійного розвитку педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності;
 • розробити систему стимулювання творчої діяльності педагогів, учнів;
 • створити умови для формування системи особистісних компетентностей і цінностей дітей.

Основні напрямки реалізації

науково – методичної проблемної теми

«Розвиток професійної компетентності вчителя

як умова формування компетентного учня»

2-й етап.

Етап реалізації проблеми

(серпень 2015р. – серпень 2016 р.)

(вересень 2016 р. - серпень 2017 р.)

(вересень 2017 р. - серпень 2018 р.)

1-й етап.

Підготовчий етап

(вересень 2014 р. - серпень 2015 р.)

3-й етап


Узагальнювальний етап

(вересень 2018 р. - серпень 2019 р.)ПЛАН-ГРАФІК

роботи освітнього округу над науково-методичною темою

на вересень 2014 р. - серпень 2015 р.

Форма роботи

Суб’єкти округу

Чаусівський НВК №1

Болеславчицький НВК

Лукашівський НВК

Довгопристанська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Діагносту-вання

Складання діагностичних карт і визначення шляхів підвищення професійної компетентності учасників педагогічного процесу

Вивчення методологічних засад формування професійної компетентності вчителів школи 

Аналіз діагностичного інструментарію для визначення якості освітнього процесу та рівнів розвитку професійної компетентності педагогічного й управлінського персоналу

 

 

Робота з літературою

Аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів

Аналіз нормативних документів щодо визначення моделей «ключові освітні компетентності учня», «ключові професійні компетентності», визначення рівня розвитку професійної компетентності вчителів (потребо-мотиваційного, операційно-технологічного і рефлексивно-оцінного компонентів)

Пошук наукових та навчально-методичних джерел із зазначеної проблеми, підготовка джерел для опрацювання педагогічними працівниками

Вивчення науково-методичної літератури з даної проблеми, проблемно-зорієнтований аналіз якості освіти в школі, змісту утруднень педагогічних кадрів, аналіз результативності методичної роботи в школі

Вивчення ППД з проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання учнів

ПЛАН-ГРАФІК

роботи освітнього округу над науково-методичною темою

на вересень 2014 р. - серпень 2015 р.

Форма роботи

Суб’єкти округу

Чаусівський НВК №1

Болеславчицький НВК

Лукашівський НВК

Довгопристанська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Засідання творчої групи

Планування роботи творчої групи

Засідання міжшкільних МО, методичні студії

«Підвищення рівня професійної компетентності вчителя, зростання мотивації до самовдосконалення»

Методична рада  

«Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2014/2019  н. р. щодо реалізації проблемної теми»

Методична оперативка
 • Нормативні документи, інструктивно-методичні листи МОНУ щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 н. р.
 • Нові науково-методичні посібники, педагогічні періодичні видання, нові навчальні програми, підручники.
 • Аналіз діагностичних анкет педпрацівників.
 • Інноваційні технології навчання та виховання.

ПЛАН-ГРАФІК

роботи освітнього округу над науково-методичною темою

на вересень 2014 р. - серпень 2015 р.

Форма роботи

Суб’єкти округу

Чаусівський НВК №1

Болеславчицький НВК

Лукашівський НВК

Довгопристанська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Педагогічні читання

«Компетентний учи-тель – запорука реалі-зації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»

Педагогічна рада

«Компетентний вчитель - запорука реалізації компетентністного підходу до сучасного освітнього процесу»

«Підвищення ефектив-ності навчально-вихо-вного процесу шляхом упровадження іннова-ційних освітніх техно-логій»

Формування ціннісних орієнтирів до навчаль-но-пізнавальної діяль-ності учнів із середнім рівнем навченості

«Роль контролю та стимулювання нав-чальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів»

«Нестандартні форми навчання як ефективний засіб розвитку творчої активності учнів »

«Виховна система школи – підґрунтя розвитку компетентної особистості школяра»

Виховання в учнів стійкої позитивної мо-тивації навчальної діяльності як важли-вий фактор формуван-ня соціально активної особистості

«Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи та сім’ї»

«Формування громадянських якостей особистості школяра у системі роботи класного керівника»

ПЛАН-ГРАФІК

роботи освітнього округу над науково-методичною темою

на вересень 2014 р. - серпень 2015 р.

Форма роботи

Суб’єкти округу

Чаусівський НВК №1

Болеславчицький НВК

Лукашівський НВК

Довгопристанська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Семінар

Епізодичний семінар:«Вдоскона-лення професійної майстерності педаго-гічних працівників, результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педаго-гічних технологій».

Теоретичний семінар:«Підвищеннярівняпрофесійноїкомпетентностівчителя, зростаннямотивації до самовдосконалення».

Теоретичний семінар «Професійна компетентність і культура вчителя»

Психолого-педагогічний семінар

«Активність як показник професіоналізму вчителя»

Інтегрований семінар

Для вихователів дошкільного підрозділу та вчителів початкових класів «Формування дидактичної компетентності вихователів дошкільного закладу та вчителів початкової школи як вирішального чинника підвищення якості дошкільної і початкової освіти»

Творчого успіху!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка