Оплата праці та організація матеріального стимулювання в аграрних формуванняхСкачати 23,67 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір23,67 Kb.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

План

 • Поняття та принципи оплати праці.
 • Форми, види та системи оплати праці.
 • Тарифна система оплати праці.
 • Оплата праці в тваринництві.
 • .
 • .

1. Поняття та принципи оплати праці


Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

В ринковій економіці заробітна плата як соціально-економічна категорія повинна виконувати такі функції:


 • відтворювальну;
 • стимулюючу;
 • регулюючу або ресурсорозміщувальну;
 • соціальну;
 • оптимізаційну;
 • Формування платоспроможного попиту населення.

Заробітна плата складається із:
 • основної (постійної)
 • додаткової (змінної)
 • заохочувальної та компенсаційної

 • Основна заробітна плата це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

  Додаткова заробітна плата це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

  Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

  (ЗАКОН УКРАЇНИ Про оплату праці (ст.2)Одним з основних принципів оплати праці є дотримання законодавчого положення про розмір мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Система організації оплати праці в Україні


Організація оплати праці здійснюється на підставі:

законодавчих та інших нормативних актів;

генеральної угоди на національному рівні;

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод;

колективних договорів;

трудових договорів.

Організація заробітної плати базується на реалізації таких принципів

 • забезпечення випереджаючих темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами підвищення заробітної плати;
 • підвищення реальної заробітної плати в міру зростання ефективності виробництва і праці;
 • однакова оплата за однакову працю;
 • диференціація заробітної плати залежно від трудового внеску працівника в результати діяльності підприємства, змісту і умов праці, народногосподарського значення галузі, територіального розміщення підприємства;
 • державне регулювання заробітної плати;
 • простота, логічність і доступність форм і систем заробітної плати.

Основу організації оплати праці складають такі взаємопов'язані елементи

 • нормування праці;
 • тарифна система;
 • форми і системи заробітної плати;
 • державне та договірне регулювання оплати праці.

Створена законодавча база має ринкову спрямованість і по­кликана забезпечити:

 • переведення процесу організації та регулювання оплати праці від принципів державно-централізованих методів на систему колективних переговорів;
 • систему диференціації оплати праці, що включає: міжгалузеву диференціацію мінімальної заробітної плати, кваліфікаційну і міжпрофесійну (міжпосадову) диференціацію оплати праці ференціацію доплат за умови праці;
 • становлення такої системи господарювання, коли основним джерелом коштів на оплату праці всіх підприємств і організацій має бути дохід;
 • зближення економічних умов оплати праці найманих працівників на підприємствах різних форм власності та господарювання.

2. Форми, види та системи оплати праці

Форми оплати праці


Форми оплати праці

Погодинна

Відрядна

Пряма (проста)

Прогресивна

Акордно-відрядка

Системи оплати праці


Системи оплати праці залежать від способу розрахунку основної оплати праці, її погодження з додатковою оплатою, умов виробництва.

Під системою оплати праці, як правило, розуміють спосіб поєднання основної, додаткової оплати праці та премії, що забезпечують найбільш оптимальне співвідношення між кількістю та якістю вкладеної праці й її оплатою, тобто є сукупність правил та показників, що визначають співвідношення між мірою праці і винагороди за неї.

Обидві форми оплати праці застосовують в сільськогосподарських підприємствах у вигляді таких систем:

Погодинно-преміальна

Від валового доходу

Проста відрядна

Відрядно-преміальна

Відрядно-прогресивно-преміальна

Акордно-преміальна

Погодина

Проста відрядна


Розцінка за одиницю роботи

а) для виробництв, де застосовуються норми виробітку:

а) для виробництв, де застосовуються норми часу:

Загальний відрядний заробіток працівника


Відрядно-преміальна


Загальний відрядний заробіток працівника

де П1 - розмір премії у відсотках до тарифного заробітку за виконання плану і технічно обґрунтованих норм праці;

П2 - розмір премії у відсотках до тарифного заробітку за кожний відсоток перевиконання плану;

Пплан відсоток виконання плануПлан

130

Факт

173

Перевиконання

43

Перевиконання у %

33,07692

Розцінка

2,52

Доплата за перевиконання плану на 1 %

1,5

Заробіток за відрядно-преміальною системою

490,14

Заробіток за просто відрядно системою

435,96

Відрядно-прогресивно-преміальна


Загальний відрядний заробіток працівника складається із заробітку за простою відрядною системою та прогресивної надбавки за визначеною в господарстві шкалою

Шкала:


1-10% доплата 25 %

11-25% доплата 50%

більше 25% доплата 75%

де Квн - коефіцієнт виконання норм виробітку;

Квих - вихідна база для нарахування прогресивних доплат, виражена у відсотках виконання норм виробітку, частка одиниці;

Кр - коефіцієнт збільшення прямої відрядної розцінки за шкалою прогресивних доплат.


Акордна


За акордної системи оплати праці розцінка встановлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт загалом, виходячи із діючих норм часу і розцінок

Основна оплата праці здійснюється за двома показниками:


 • обсяг виконаних робіт (відпрацьований час);
 • кількість і якість виробленої продукції.

Розрахунок розцінки оплати праці за продукцію

Акордно-преміальна

Погодинна


Загальний заробіток працівника обчислюється шляхом множення годинних тарифних ставок, які відповідають тарифному розряду працівника на кількість фактично відпрацьованого часу.

Погодинно-преміальна


Загальний заробіток працівника обчислюється шляхом множення годинних тарифних ставок, які відповідають тарифному розряду працівника на кількість фактично відпрацьованого часу, а також беруть до уваги якісні і кількісні результати праці працівників

Гнучкі системи оплати праці


Гнучка система оплати праці – це система, за якої певна частина заробітку ставиться в залежність від особистих заслуг і загальної ефективності роботи підприємства. Під час визначення розміру оплати праці ураховуються не тільки стаж, кваліфікація, професійна майстерність, а й значимість працівника, його здатність досягнути певних цілей щодо розвитку організації.

Існуюча продукція

Інноваційна п родукція

Існуюча продукція

Інноваційна продукція

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

60

80

40

20

60

40

40

60

Існуюча система оплати праці

Сума продажу: 80 + 20 = 100 тис. грн

Заробітна плата = 2071 грн

Сума продажу: 40 + 60 = 100 тис. грн

Заробітна плата = 2071 грнІнноваційна система оплати праці

К = 0,2

К = 0,8

К = 0,2

К = 0,8

І1 = 133,3 % * 0,2 = 26,7 %

І2 = 50,0 % * 0,8 = 40,0 %

І1 = 66,7 % * 0,2 = 13,3 %

І2 = 150,0 % * 0,8 = 120,0 %

Ік = 26,7 % + 40,0 % = 66,7 %

Заробітна плата = 1381,36 грн

Ік = 13,3 % + 120,0 % = 133,3 %

Заробітна плата = 2760,64 грнПорівняння існуючої та пропонованої до впровадження системи нарахування заробітної плати у ТОВ «ВО Агро-Пром-Сервіс»

3. Тарифна система оплати праці


Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає:


 • тарифні сітки,
 • тарифні ставки,
 • схеми посадових окладів,
 • тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідник тарифікації робіт).

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі

тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).Тарифний розряд характеризує складність виконуваної роботи і рівень кваліфікації робітника.

Тарифний коефіцієнт характеризує відношення тарифних ставок того чи іншого тарифного розряду до тарифної ставки першого розряду, розмір якої взято за одиницюТарифна ставка – елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).

Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Погодинно-преміальна


Система оплати праці від валового доходу

Чиста виручка

Матеріальні затрати

-

=Валовий дохід

Оплата праці-

=

Прибуток


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка