Організаційно-методичне забезпечення свідомого І системного використання самоаналізу в професійній діяльності вчителів Відділ освіти виконкому СаксаганськоїСкачати 25,89 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір25,89 Kb.

Організаційно-методичне забезпечення свідомого і системного використання самоаналізу

в професійній діяльності вчителів

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №122

Підготувала заступник директора з НВР

КЗШ №122

Міняйленко А. Г.

Сильним і досвідченим стає той педагог, який уміє аналізувати

свою працю

В. Сухомлинський

В м і н н я аналізувати педагогічну діяльність основне,

що забезпечує становлення професійної майстерності педагога.

Педагогічний аналіз і самоаналіз

Об’єднання практики з теоретичним аналізом

педагогічних явищ

В.О.Сухомлинський назвав вищим станом

педагогічної творчості, а

таку діяльність – дослідницькою

Сучасній школі потрібен компетентний педагог, котрий працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й включають інноваційні елементи, учитель, самомотивований не на репродукцію, а на експеримент, дослідження, новаторство, здатний до перманентної освіти, навчання протягом життя

Самоаналіз

Роздум про рефлексивну діяльність учителя

роздуми про свій професіоналізм

що необхідно зробити в плані свого професійного удосконалення

САМОАНАЛІЗ

Аналізуючи свою педагогічну діяльність, педагог формує в собі професіоналізм

самоконтроль

самодіагностика

Самооцінка

усвідомлення своїх утруднень

компоненти самоаналізу

Компоненти самоаналізу

Рівні і показники

Низький

Середній

Високий

1

2

3

4

Самоконтроль 1

Спонтанний контроль, коли все визначається за допомогою інтуїції 2

Усвідомлений відбір, порівняння, зіставлення необхідних фактів, явищ 3

Встановлення асоціацій з раніше вивченими і знайомими фактами, явищами, а також з новими якостями предмета в цілісності їх зв'язків і характеристик 4

Низький

Середній

Високий

Самодіагностика

Неволодіння навичками проведення діагностики

Уміння визначати проблему та причини їх виникнення

Виявлення проблем і визначення їхньої пріоритетності, а також причини виникнення

Усвідомлення утруднень

Слабо виражена усвідомленість утруднень

Усвідомлення результатів діяльності

Передбачення можливих наслідків прийнятих рішень, встановлення причинно-наслідкових зв'язків

Самооцінка

Слабо розвинені навички самооцінки

Комбінування раніше використовуваних методів і знаходження причин їх виникнення

Критична оцінка педагогічної проблеми та вміння прогнозувати результати своєї праці

Самоаналіз є засобом успішної

взаємодії та взаєморозуміння

вчителя з учнями, батьками, колегами

Аналіз власної діяльності вибудовується з позиції критичного ставлення вчителя до

професійної діяльності у

минулому

сьогоденні

майбутньому

Такий підхід вимагає наявність у вчителя розвиненості аналітичних та асоціативних здібностей, самостійності, логіки

.

Самоаналіз можна розглядати як переосмислення вчителем своєї діяльності

Аналіз власної діяльності орієнтований на засвоєння соціального досвіду і здійснюється за допомогою розвитку внутрішнього світу педагога, в якому висловлюється ставлення до того, що він робить і що відбуваєтьсянавколо нього.

Здійснюючи аналіз і самоаналіз,

педагог повинен виявляти

- свою спроможність використовувати на

практиці теоретичні знання,

-самостійність у розгляді та оцінці конкретних видів

навчально-виховної роботи з дітьми.

Майстерність учителя багато в чому залежить

від
 • уміння аналізувати 
 •   чужі та свої помилки

Успішність розвитку здатності вчителя до самоаналізу вимагає організаційно-педагогічного забезпечення

методичної роботиЗміст методичної роботи, орієнтований на розвиток здатності до самоаналізу, включає в себе певну послідовність етапів її проведення

Методична робота в школі розглядається як складова системи безперервної освіти педагогічних кадрів.

В основу методичної роботи школи покладено відпрацювання моніторингової діагностики якості освітньої діяльності, яка включає в себе відслідковування рівня навчання та виховання учнів, психологічні характеристики класів та школярів, роботи вчителя, контроль і управління.

У школі створено сприятливий мікроклімат для професійного самовдосконалення учителя через відсутність авторитаризму в управлінській діяльності, направленість членів колективу на співпрацю та співтворчість.

Розвиток активної професійної позиції вчителя

ЄДИНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПРОСТІР

Розкріпачення

Професійне

самоствердження

самовираження

інноваційні форми

Роль заступника директора в керівництві діяльністю щодо самоаналізу вчителів

Заступник директора базує свою діяльність на основних правилах:

1. Дай педагогові самостійність.

2. Надай самоосвіті педагога практичної спрямованості.

3. Враховуй психо-фізіологічні та професійні індивідуальності вчителя.

4. Забезпеч системність і послідовність продовження педагога усіх етапів самоосвіти.

5. Організуй демонстрацію успіхів та досягнень учителя.

6. Довіряй педагогу.

 • Будь прикладом у своїй

 • самоосвіті.

За словами Б.Слуцького :

Ничему меня не научит

То, что тычет, талдычит и жучит…

Розвиток здібностей

до самоаналізу

професійної діяльності

Як прояв фахової майстерності педагога

МАЙСТЕР-КЛАС

для керівників ШМК

вчителів початкових класів

шкіл району

«Людина лише до тих пір здатна насправді виховувати та навчати, доки сама працює над своїм особистим вихованням та освітою».

Ф.-А. Дістервег

Для того, щоб процес становлення компетентної особистості випускника школи відповідав вимогам часу, учитель сам повинен створювати себе як інноваційну особистість через самоаналіз власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін

АНКЕТА «ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ»

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ ВЧИТЕЛЯ

Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності

Анкета

САМООЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ ПЕДАГОГІВ У РОЗВИТКУ ТА САМОРОЗВИТКУ

САМОТЕСТ «ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ НАД ПІДВИЩЕННЯМ СВОГО ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ

Тест «Визначте, на якому рівні ви перебуваєте як учитель»

самоаналіз власного «Я»,

:

.

Кожен вчитель визначає чотири компоненти власного «Я»:
 • «актуальне Я» — яким себе бачить учитель на даний час;
 • «ретроспективне Я» — яким учитель себе бачить та оцінює стосовно початкових етапiв своєї працi:
 • «iдеальне Я» — яким учитель хотів би бути;
 • «рефлексивне Я» — оцінка керiвниками школи, колегами, учнями та батьками.

За інтегральним показником сформованості компонентів самоаналізу можна визначити рівні розвитку здатності вчителя до аналізу власної діяльності, які мають такі характеристики:

-Спонтанність, коли все визначається з позиції емоцій та почуттів;

-Усвідомленість виділення існуючих і значущих педагогічних ситуацій, звернення думки на результат;

-Виділення протиріч, усвідомленість, системність, звернення думок на результат і процес його отримання з позиції критичного аналізу.Самоаналіз уроку

інструмент самовдосконалення вчителя

засіб формування

й розвитку  

професійних

якостей педагога

Вміння

сформулювати мету
  • завдання уроку
  • спланувати

  • навчальну роботу
  • передбачити її результати

Нормативно-правова

база

Сучасні досягнення психолого-педагогічної науки

та перспективного

педагогічного досвіду

Курсова перепідготовка

Результати педагогічного моніторингу, висновки

внутрішкільного контролю

Результати соціально-психологічних

досліджень

Методи діагностування

Планування методичної роботи

Діагностико-аналітичний підхід

до планування методичної роботи

Системний підхід до самоаналізу уроку формує системне бачення його у вчителя, допомогаючи цим самим краще осмислити

власну роботу

 

Основні функції заступника директора щодо підвищення ефективності самоосвітньої діяльності вчителя

1. Аналітико-прогностична (здійснення діагностики і спонукання до самодіагностики професійної діяльності).

2. Планування (допомогти у формуванні проблеми і завдань, очікуваних результатів).

3. Організаційно-координаційна (підбір літератури, консультації щодо розробки програми, організація показу «успіхів»).

4. Контрольно-оцінювана (спланувати систему внутрішньошкільної).

5. Корекційна (рефлексивна оцінка процесу і результатів, вихід на нову проблему).

6. Соціально-психологічна (створення сприятливого мікроклімату, необхідного для продуктивної роботи вчителя, стимулювання).

7. Цільова (допомогти у виборі форм реалізації програми самоосвіти).

Самоаналіз уроку

як засіб підвищення ефективності

професійної діяльності вчителя

Практичне заняття

Самоосвітню діяльність вчителя можна розглядати як сукупність декількох «само-»:

- самооцінка - вміння оцінювати свої можливості;• - самооблік - вміння брати до уваги наявність своїх якостей;

• - самовизначення - вміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, усвідомлювати свої інтереси;

• - самоорганізація - вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність;

• - самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей;

• - самокритичність - вміння критично оцінювати перевагу та недоліки власної роботи;

• - самоконтроль - здатність контролювати свою діяльність;

• - саморозвиток - результат самоосвіти.

Вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися - от єдиний можливий курс сучасного вчителя.

М.А.Рибникова

Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре,

що справжня освіта – це тільки самоосвіта.

Д. Писарєв

Викладання - це мистецтво, а не ремесло - у цьому самий корінь учительської справи...

“ефект зігріваючого сяяння успіху”:

людина, яка переживає емоційний підйом,

ніби заражає “хворобою успіху “ оточуючих,

бо вона самостверджується і досягає більшого,

ніж сама від себе очікувала.

Творчий учитель, це перш за все, самодостатня особистість. А труднощі виникають тоді, коли або не хочеш, або байдужий, або точно не знаєш, як досягти і як зробити.

У психології відомий термін

МОНІТОРИНГ

Не існує меж саморозвитку особистості


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка