Організація моніторингових досліджень та оцінювання якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі. Теорія І практикаСкачати 17,44 Kb.
Дата конвертації11.03.2017
Розмір17,44 Kb.

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 • Островська А.Б.,
 • заступник директора ЦМСПС

У Національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності переосмислення підходів до управління якістю освіти, основою яких має стати система моніторингу ефективності управлінських рішень.

 • У Національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності переосмислення підходів до управління якістю освіти, основою яких має стати система моніторингу ефективності управлінських рішень.
 • З цього випливають два конкретних завдання: управління якістю освіти та оцінювання якості освіти.

ЯКІСТЬ - це відповідність деяким заданим стандартам, а УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ - це приведення системи до визначеного стандарту.

 • Якість ЗСО – певна збалансована відповідність загальної середньої освіти численним потребам, цілям, умовам, затвердженим освітнім нормам і стандартам, яка встановлюється з метою виявлення причин порушення цієї відповідності та управління процесом поліпшення встановленої якості
 • Якість освіти
 • Зовнішні
 • властивості
 • Внутрішні
 • властивості

Оцінювання зовнішніх властивостей якості освітице проведення моніторингу відповідності системи освіти 4 напрями:

 • - Реалізація освітніх потреб дітей;
 • - Реалізація освітнього замовлення батьків;
 • - Задоволення потреб суспільства;
 • - Реалізація освітнього замовлення держави.

Оцінювання внутрішніх властивостей якості освітице проведення моніторингу якості освіти 3 напрями:

 • - основних умов освітнього процесу;
 • - реалізації освітнього процесу;
 • - результатів освітнього процесу.

Оцінювання – це процес формулювання висновків на основі порівняння кількісних показників, отриманих з різних джерел, зі стандартами

 • методи
 • суб'єкти
 • оцінювання
 • збір
 • інформації
 • Встановлення критеріїв для оцінки інформації

Існує три категорії оцінювання в сфері освіти:

 • Існує три категорії оцінювання в сфері освіти:
 • У сфері освіти оцінювання може бути спрямованим на:
  • учнів;
  • заклади;
  • вчителів;
  • навчальні плани та програми;
  • навчальні матеріали;
  • обладнання;
  • системи управління.
  • Оцінювання якості освіти є складовою проведення моніторингових процедур у навчальному закладі

 • Моніторинг в освіті, або освітній моніторинг, - це система збору, обробки, зберігання та поширення інформації про освітню систему або її окремі елементи, що орієнтована на інформаційне забезпечення управління, дозволяє робити висновки про стан об’єкта у будь-який момент часу та дає прогноз його розвитку
 • (А.Майоров)

 • Моніторинг якості загальної середньої освіти - спеціальна система збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про стан ЗСО, прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі, обирати стратегію для пошуку шляхів подальшого вдосконалення та розвитку.
 • (Т.Лукіна)

Контроль і моніторинг:

 • Контроль і моніторинг:
 • Забезпечують зворотний зв’язок з об'єктом;
 • Виконують відносно самостійну функцію управління;
 • Створюють інформаційну основу для прийняття управлінських рішень й прогнозування подальшого розвитку керованого об'єкту.
 • Інформація про стан об'єкта управління,
 • яку використовують для запобігання негативним результатам
 • Зворотній зв’язок, перевірка та оцінювання стану об'єкта та прийняття управлінського рішення
 • Основне завдання – діагностика та надання інформації про стан об'єкта
 • контроль
 • Інформаційна система,
 • яка постійно поповнюється
 • завдяки циклічності
 • (безперервності)
 • відстеження
 • Відстеження певного об'єкта управління за колегіально створеним еталоном об'єкта, що відстежується. Забезпечує реалізацію, перевірку та перегляд цілей управління
 • Основне завдання - прогнозування подальшого розвитку об'єкта з урахуванням рефлексивного ставлення всіх учасників процесу відстеження
 • моніторинг
 • Зворотній зв’язок, перевірка та оцінювання стану об'єкта та прийняття оперативного управлінського рішення

Завдання моніторингу в освіті:

 • визначати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх соціалізації;
 • вивчати зв'язок між успішністю учнів і соціальними умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями тощо;
 • оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення навчальних закладів;
 • оцінювати величину впливу на навчальний процес державних освітніх стандартів, навчальних програм, організації шкіл і класів, методичного та технічного обладнання та інших факторів;
 • досліджувати педагогічну практику та успіхи учнів в залежності від соціального статусу та аналізувати політику держав у галузі забезпечення гарантій доступності освіти та поліпшення її якості;
 • виявляти фактори, які чинять вплив на хід і результати освітніх реформ з метою зменшення негативного їх впливу (або, навіть, і нейтралізації);
 • порівнювати результати функціонування закладів освіти, систем освіти з метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх розвитку

Об’єкти моніторингу:

 • система освіти (загальна середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна система, муніципальна),
 • процеси (управлінський на різних рівнях державного управління освітою; педагогічний процес у цілому та окремі його складові: процес морального та трудового виховання, процес підготовки дітей до школи; процес і результати сформованості життєвих принципів та здатності до самостійного подальшого життя після закінчення школи тощо);
 • діяльність (трудова,навчальна,управлінська),
 • явища (вихованість, освіченість,майстерність педагога та інші).
 • (Т.Лукіна)

Функції моніторингу якості ЗСО:

 • Активуюча
 • Формуюча
 • Корекційна
 • Кваліметрична
 • Діагностична
 • Аналітична
 • Моделююча
 • Прогностична
 • Управлінська
 • Інформаційна

Основні етапи проведення моніторингових досліджень, (Т.Лукіна).

 • І етап: Цілепокладання та планування дослідження.
 • 1. Визначення мети та завдань дослідження.
 • 2. Визначення об’єкту дослідження.
 • 3. Розрахунок та формування вибірки.
 • 4. Побудова графіку дослідження:
 • - визначення термінів і процедур дослідження;
 • - підбір та підготовка (навчання) координаторів дослідження.
 • 5. Визначення критеріїв та показників оцінювання.
 • 6. Вибір методів дослідження.

ІІ етап: Розробка інструментарію.

 • ІІ етап: Розробка інструментарію.
 • 1. Розробка тестів та їх апробація, одержання стандартизованого тесту.
 • 2. Розробка анкет та їх апробація.
 • 3. Підготовка інстуктивно - методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів, учасників дослідження.
 • 4. Вибір статистичних і математичних методів обробки та обрахунку одержаних результатів дослідження.
 • ІІІ етап: Проведення дослідження.
 • 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення інструктажу).
 • 2. Основне дослідження.

IV етап: Збір та обробка результатів.

 • IV етап: Збір та обробка результатів.
 • V етап: Аналіз та інтерпретація результатів дослідження.
 • 1. Узагальнення статистичної інформації.
 • 2. Виявлення факторів впливу.
 • 3. Підготовка рекомендації щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, формування освітньої політики тощо.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка