Організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогікиСкачати 18,33 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір18,33 Kb.

організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки

 • організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки
 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів
 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової
 • інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я

Молода людина – патріот України, готовий самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу,…

 • Молода людина – патріот України, готовий самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу,…
 • бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури

формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал

 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал

створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України

Сім’я - найважливіший чинник виховання -найменша клітина життя суспільства, його основа

 • Сім’я - найважливіший чинник виховання -найменша клітина життя суспільства, його основа
 • Школа - другий важливий чинник – осередок виховання, самовизначення і самореалізації кожної особистості
 • Соціальні інститути – третій важливий чинник -суб’єкти виховання,що дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів

а) практично реалізувати індивідуальний підхід

 • а) практично реалізувати індивідуальний підхід
 • б) планувати і прогнозувати результати виховних впливів
 • в) обирати найбільш ефективні для даного учня або класного колективу форми і методи виховної роботи
 • г) об’єктивно оцінювати ефективність і результативність виховної роботи

конкретизована (конкретна) мета виховної діяльності

 • конкретизована (конкретна) мета виховної діяльності
 • завдання, що конкретизують дану мету
 • цільова група виховної діяльності (конкретний учень, група, клас, школа)
 • очікуваний кінцевий результат
 • критерії, за якими будуть оцінюватись результативність та ефективність виховних впливів
 • власне зміст виховної діяльності як спільної діяльності вихователя і вихованця
 • форми виховання
 • методи здійснення виховної роботи
 • часовий проміжок, протягом якого буде здійснюватись виховна робота за даним проектом

Виховна система - це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання, що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського, "духу школи"

 • Виховна система - це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання, що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського, "духу школи"

Принцип культуровідповідності

 • Принцип культуровідповідності
 • Принцип цілісності
 • Акмеологічний принцип
 • Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії
 • Принцип адекватності виховання до
 • психологічних умов розвитку особистості
 • Принцип особистісної орієнтації
 • Принцип превентивності
 • Принцип національної спрямованості
 • Принцип технологізації

науково обґрунтована система національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризу- ють її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе

 • науково обґрунтована система національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризу- ють її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
 • Ціннісне ставлення до природи
 • Ціннісне ставлення до мистецтва
 • Ціннісне ставлення до праці
 • Ціннісне ставлення до себе
 • Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"
 • Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"
 • Ціннісне ставлення до свого соціального "Я"

це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога

 • це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога
 • це простір культури, що впливає на розвиток особистості
 • це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо)

психологізація як здатність враховувати всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину, творити духовно-творче розвивальне середовище

 • психологізація як здатність враховувати всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину, творити духовно-творче розвивальне середовище
 • відкритість до соціуму, діяти у співпраці з сім'єю, громадськістю
 • формування досвіду громадянської поведінки
 • розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу
 • спонукання школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблем
 • життєтворчість як здатність облаштувати власне життя
 • педагогічна культура вчителів і вихователів
 • педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем
 • самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах життєдіяльності

 

 •  
 • Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу
 • Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості
 • Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей
 • Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави
 • Сформованість понять та уявлень про довкілля
 • Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини

 • Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини
 • Усвідомлення основних засад "Я-концепції" особистості
 • Усвідомлення цінностей соціального спілкування
 • Сформованість потреби в праці
 • Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей
 • Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності

Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу

 • Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу
 • Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості
 • Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей
 • Кроки на шляху до професійного самовизначення
 • Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств
 • Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності

Сформованість національної самосвідомості

 • Сформованість національної самосвідомості
 • Сформованість життєвих компетенцій
 • Сформованість соціально-комунікативних компетенцій
 • Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці
 • Сформованість екологічної культури особистості
 • Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей
 • Впорядкованість життєдіяльності школи (відповідність змісту, об’єму та характеру навчально –виховної роботи можливостям та умовам певного закладу)
 • Наявність створеного єдиного шкільного колективу
 • Інтеграція виховного впливу, концентрація педагогічних зусиль
 •  
 • Ступінь наближеності системи до поставлених цілей, реалізація педагогічної концепції, ідей і принципів, що лежать в основі виховної системи
 • Загальний психологічний клімат школи, стиль відношень, самопочуття учня, його соціальна захищеність, внутрішній комфорт
 • Рівень вихованості учнів


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка