Основи менеджменту системи охорони здоров’я. Управління охороною здоров’я доц. Романюк Л. МДата конвертації27.03.2017
Розмір32,8 Kb.
 • Основи менеджменту системи охорони здоров’я.
 • Управління охороною здоров’я.
 • доц. Романюк Л.М.

Управління охороною здоров'я - це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє собою одну із функцій "управління", як поняття.

 • Управління охороною здоров'я - це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє собою одну із функцій "управління", як поняття.

Визначення менеджменту

 • Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.
 • Менеджмент – це управління – функція, вид діяльності, керівництво людьми в найрізноманітніших організаціях.

Менеджмент – це також галузь людських знань, які допомагають здійснювати функції певної посадової особи.

Управління

 • Менеджмент
 • Наука
 • Мистецтво
 • Практика

Класики наукового менеджменту

 • Тейлор Фредерік (1856-1915)
 • (засновник класичної школи управління, створив функціональну структуру управління)
 • Мейо Елтон (1880-1947)
 • (американський соціолог і психолог, засновник теорії людських відносин – основоположник психологічних аспектів сучасного менеджменту)

Класики наукового менеджменту

 • Анрі Файоль (1841-1925) французький вчений, вперше обґрунтував принципи управління, виділив основні функції управлінської діяльності.
 • Бернар Г. проф.Гарвардського університету (США), один із засновників теорії систем, системного підходу в управлінні.
 • Валерій Терещенко – український економіст, понад 30 років працював у США. У праці “Наука керувати“ виділив 10 якостей керівника

Основні ієрархічні рівні управління охороною здоров’я в Україні

 • базовий,
 • регіональний,
 • державний.

“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”

 • “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”
 • (В.Трапезніков).
 • Систему знань науки управління складають такі основні розділи:
 • Теорія
 • Організація
 • Культура
 • Методи
 • Техніка

Спільні риси систем

 • кожна система складається із підсистем, кожна з яких є системою по відношенню до її складових;
 • кожна система може бути розчленована до таких елементів або компонентів, які вже не є системою.

Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми:

 • Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми:
 • медична допомога
 • інші організації та відомства, що забезпечують здоров’я людей.

Недоліки охорони здоров’я на базовому рівні

 • не займається соціальними проблемами здоров’я населення, бо не має для цього відповідної інформації та повноважень
 • не займається економічними проблемами медичної допомоги через брак відповідних фахівців, необізнаність тощо
 • основним методом управління залишається адміністративно-командний

Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є медична карта амбулаторного хворого та медична карта стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.

 • Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є медична карта амбулаторного хворого та медична карта стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.

Процесом

 • Процесом
 • в системі інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я є збір, зберігання та обробка облікових документів.

Виходом

 • Виходом
 • системи інформаційного забезпечення є критерії, аналітичні таблиці, залежності, закономірності, що випливають із аналізу статистичного та іншого матеріалу.
 • Формування робочих систем:
 • керівні органи,
 • оптимізація процесів,
 • менеджмент інформаційних потоків та прийняття рішень,
 • управління ресурсами,
 • менеджмент якості
 • Формування ідей, змісту:
 • розвиток бачення перспектив та “портрету” організації,
 • корпоративна ідентичність,
 • орієнтація на потреби та клієнтів,
 • політика та формування стратегії,
 • розробка цілей та
 • розвиток концепції,
 • довгострокові програми
 • Формування комунікативних процесів:
 • керівництво співробітниками,
 • розвиток персоналу,
 • розвиток командного духу,
 • менеджмент конфліктів,
 • тренінги,
 • бачення головного
 • (за Гомесц/Пробст)
 • Розвиток
 • Саморозуміння
 • Люди
 • Menschen
 • Організація
 • Менеджмент & Управління

Управління ґрунтується на комплексному підході застосування законів:

 • Головного економічного закону.
 • Розподілу праці.
 • Інтеграції трудового процесу.
 • Неухильного росту продуктивності праці.
 • Співвідносності керуючої і керованої системи.
 • Зворотного зв'язку.
 • Єдності дії всіх законів управління.
 • Скорочення щаблів управління.
 • Гармонійності структури і функції.
 • Зміни функції управління.
 • Інерції й опірності в людських взаємовідносинах.
 • Поширеного контролю та інших.
 • ІСТОРИЧНИЙ
 • ЛОГІЧНИЙ
 • БАГАТОРІВНЕВИЙ ПІДХІД
 • КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
 • СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
 • НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
 • Головні методи науки управління

Чинники, що сприяють ефективному управлінню охороною здоров'я:

 • удосконалення підбору керівних кадрів;
 • наукове удосконалення стилю роботи керівників;
 • комплексне удосконалення процесу управління (кваліфіковане та ефективне виконання функцій управління);
 • удосконалення функції та структури апарату управління;
 • наукова організація праці в керуючій та керованій підсистемах;
 • забезпечення творчої активності медичних колективів при реалізації завдань, поставлених перед охороною здоров'я загалом і закладом зокрема.

Система управління це:

 • сукупність дій щодо узгодження спільної діяльності людей;
 • сукупність пов'язаних ланок (або проблем) для здійснення управління.

Системи управління в ОЗ

 • Керуюча
 • Суб’єктом управління є людина або група людей, які здійснюють процес управління.
 • Керована (підлегла)
 • Об’єктом управління є техніка та суспільні групи, якими управляють.

Особливості та властивості системи:

 • являє собою єдине цілісне утворення;
 • складається з сукупності елементів;
 • має свою внутрішню структуру, елементи якої знаходяться між собою у взаємодії;
 • має внутрішні і зовнішні зв'язки;
 • функціонує для досягнення певної мети (в системі охорони здоров'я - збереження і зміцнення здоров'я та продовження творчої активності народу; в системі медичної допомоги - відновлення здоров'я народу та проведення медичної профілактики).

Система складається з трьох самостійних, але пов'язаних між собою частин або підсистем:

 • суб'єкта управління - керуючої підсистеми;
 • об'єкта управління - керованої підсистеми;
 • блоку наукового регулювання системи - служби інформаційно-аналітичного забезпечення.
 • Функція управління реалізується шляхом впливу суб'єкта (органу управління охороною здоров'я) на об'єкт управління (підвідомча мережа, окремий медичний заклад та ін.).
 • Системно-компонентний
 • Системно- функціональний
 • Системно-структурний
 • Системно- інтегративний
 • Системно-комунікаційний
 • Системно-історичний
 • АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Управлінські операції

 • послідовні (кожна наступна можлива тільки після виконання попередньої);
 • паралельні (одночасне, рівнобіжне виконання тих самих операцій, наприклад, двома групами виконавців);
 • паралельно-послідовні (передбачають часткове суміщення операцій).
 • ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФАЗИ УПРАВЛІННЯ
 • Розробка і прийняття управлінських рішень
 • Планування реалізації управлінських рішень
 • Регулювання системи
 • Реалізація управлінських рішень
 • Контроль

ТИПИ УПРАВЛІННЯ

 • ЛІНІЙНИЙ
 • ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
 • МАТРИЧНИЙ –ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ зі штабом

Функція це:

 • а) особливий вид управлінської діяльності, результат процесу розподілу праці і спеціалізації в сфері управління;
 • б) конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, що обумовлюють і визначають змістовну частину ділових взаємовідносин.

 • Організація - це функція, націлена на формування структури об'єкта управління, а також його забезпечення всім необхідним для нормальної роботи - персоналом, матеріалами, устаткуванням, житлом, коштами й ін. У будь-якому плані завжди є стадія організації, тобто створення реальних умов для досягнення запланованих цілей.

Координація - це одна з головних функцій управління системою, що забезпечує безперебійність і безперервність його діяльності. Головна задача координації - досягнення узгодженості в роботі всіх ланок системи за допомогою встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними і з навколишнім середовищем.

 • Координація - це одна з головних функцій управління системою, що забезпечує безперебійність і безперервність його діяльності. Головна задача координації - досягнення узгодженості в роботі всіх ланок системи за допомогою встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними і з навколишнім середовищем.

Регулювання - це узгодження за нормативами відповідності, які за­побігають порушенню нормального режиму роботи системи. Регулювати — це домагатися необхідної відповідності й узгодженості характеристик щодо управління системою.

 • Регулювання - це узгодження за нормативами відповідності, які за­побігають порушенню нормального режиму роботи системи. Регулювати — це домагатися необхідної відповідності й узгодженості характеристик щодо управління системою.

Мотивація - це функція управління, що має метою активізувати працюючих і спонукати їх ефективно трудитися для виконання поставлених цілей і задач. Для цього здійснюється матеріальне і моральне стимулювання працюючих, створюються умови для прояву творчого потенціалу робітників і їхнього розвитку.

 • Мотивація - це функція управління, що має метою активізувати працюючих і спонукати їх ефективно трудитися для виконання поставлених цілей і задач. Для цього здійснюється матеріальне і моральне стимулювання працюючих, створюються умови для прояву творчого потенціалу робітників і їхнього розвитку.

Посадова інструкція складається на зареєстровану посаду.

 • Посадова інструкція складається на зареєстровану посаду.
 • Посадова характеристика визначає функціональні обов'язки конкретної фізичної особи, тобто робітника

Службово-посадовий документ на конкретну посаду повинен включати:

 • функції (обов'язки співробітника),
 • знання (загальні і спеціальні, якими повинен володіти співробітник, для реалізації функцій),
 • навички (вміння співробітника для реалізації функцій),
 • управлінські операції (конкретизації навичок управлінськими елементами праці),
 • управлінські процедури (порядок або алгоритм реалізації управлінських операцій).

Види управлінських рішень

 • РІШЕННЯ З РИЗИКОМ- ОПТИМАЛЬНЕ
 • ВРІВНОВАЖЕНЕ РІШЕННЯ
 • ІМПУЛЬСИВНЕ РІШЕННЯ
 • ЗАПІЗНІЛЕ РІШЕННЯ

За характером - оперативно-розпорядницькі, нормативні, організаційні та ситуаційно-тактичні;

 • За характером - оперативно-розпорядницькі, нормативні, організаційні та ситуаційно-тактичні;
 • за компетентністю - одноособові та колегіальні;
 • за способом фіксації - усно-розпорядницькі та документально фіксовані
 • за періодом дії - разові, однократні та довгострокові;
 • за жорсткістю регламентації - контурні, структуровані та жорстко регламентовані.
 • СВОЄЧАСНІСТЬ
 • ОБГРУНТОВАНІСТЬ
 • Відповідність наявним силам та ресурсам
 • КОНКРЕТНІСТЬ
 • ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ
 • ГНУЧКІСТЬ

Форми регулювання діяльності системи

 • співбесіди з фахівцями і посадовими особами;
 • колегії або медичні ради;
 • збори колективу чи співробітників;
 • ділові наради;
 • обходи;
 • виїзди на місце.

Види КОНТРОЛЮ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • ПОПЕРЕДНІЙ
 • НАПРАВЛЯЮЧИЙ
 • ФІЛЬТРУЮЧИЙ
 • ЗАКЛЮЧНИЙ

Попередній контроль

 • проводять на етапі розробки і прийняття управлінських рішень з метою попередження необгрунтованих наслідків, використовуючи переважно оперативну інформацію з власних джерел.

Заключний контроль

 • передбачає використання оціночних показників з виходом на кінцеві результати (цілі) і відповідні елементи стимулювання (позитивні або негативні).
 • Інструменти управління
 • Ініціювати Переконувати ідеями та схиляти на свій бік клієнтів, співробітників та керівників.
 • Встановлювати та погоджувати цілі, давати чіткі установки; вимагати результатів,
 • брати активну участь в дискусіях та засіданнях.
 • Делегувати Концентрувати себе на суттєвому, розвивати здібності усіх; спонукати та
 • підтримувати співробітників делегуванням завдань, не допускати зворотнього
 • делегування.
 • Вести переговори Вести переговори по діловому і з орієнтацією на проблеми, з партнером
 • поводитись чесно і прагнути досягнення реалістичного вирішення питань; не
 • залишати нікого в ролі такого, який програв.
 • Вирішувати Приймати чіткі й однозначні рішення на базі відповідної інформації; бачити, коли
 • доречними є рішення одного, а коли колективні рішення.
 • Стимулювати Визнавати та відповідно стимулювати якість роботи співробітників, створювати
 • можливості для успіху, пов’язувати особистий успіх з успіхом підприємства.
 • Оцінювати Чесна, достойна довіри та предметна оцінка результатів, здібностей та поведінки
 • співробітників; конструктивно підходити до помилок, дієво критикувати та
 • визнавати успіхи.
 • Контролювати Добиватись довготривалих результатів, звертати увагу на досягнення цілей,
 • вказувати на наслідки, хвалити / спонукати до виправлення помилок.
 • Інформувати Регулярно говорити із співробітниками; інформувати актуально, суттєво і коротко.
 • Комунікувати Відкрито і прямо спілкуватися із співробітниками, колегами та керівниками;
 • зберігати готовність до спілкування і у складних ситуаціях.
 • Управління на основі погоджених цілей
 • Хто не знає, куди він прямує, не повинен дивуватись, якщо опиниться в зовсім іншому місці.
 • До мети приходить лише той, хто її має.
 • 1. Розвиток уявлень про цілі
 • 2. Підготовка до погодження цілей
 • 4. Визначення процедури контролю
 • 3. Погодження цілей та стандартів результативності
 • 5. Керувати з огляду на рівень зрілості
 • 7. Аналіз відхилень, розробка заходів

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка