Основи охорони праці у фармації як складова системи охорони праці у державіСкачати 23,26 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір23,26 Kb.
 • Основи охорони праці у фармації як складова системи охорони праці у державі
 • Вирішальну роль у формуванні і розвитку людини відіграє праця. Розвиток науки і техніки привніс у працю людини свої особливості: вона стала більш продуктивною, але натомість значно зросла ціна помилок, все тяжчими стали наслідки аварій та нещасних випадків.
 • Міжнародна організація праці у Всесвітній день охорони праці, який щорічно відзначається 28 квітня, представляє доповідь про стан безпеки праці у країнах світу в цифрах і фактах.
 • В одній з останніх зазначено, що щороку внаслідок дії виробничих факторів помирає до 2 млн. осіб, трапляється близько 270 млн. нещасних випадків на виробництві, реєструється понад 160 млн. професійних захворювань тощо.
 • Все це стосується і України, яка в результаті аварій, травм та професійних захворювань щороку втрачає близько 1 млрд. гри., при цьому на виробництві травмується понад 25 тисяч осіб, у тому числі смертельно - 900-1200 чоловік.
 • Відповідно до даних світової статистики 80 % нещасних випадків пов'язані з людським фактором. Саме за таких обставин стає невідкладною організація навчання населення основам охорони та безпеки праці.
 • Отже, охорона праці являє собою систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
 • Охорона праці як невід'ємна складова створення безпеки в умовах виробництва поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють. Тому за порушення організації охорони праці несуть відповідальність перед законом як роботодавець, так і працівник.
 • Значення охорони праці важко переоцінити, оскільки там, де створені належні умови праці, продуктивність праці людини є значно вищою і, головне, забезпечені необхідні умови для збереження її здоров'я,
 • Серед основного переліку законодавчих актів з питань охорони праці голо­вним, незаперечне, є Закон України "Про охорону праці", прийнятий Верховною Радою України 14.10.1992 року.
 • Сфера дії Закону поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих .
 • Державне управління охороною праці в Україні відповідно до основних положень статей 31-35 Закону України "Про охорону праці" здійснюють (рис І):
 • Кабінет Міністрів України;
 • • уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
 • • міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;
 • • місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
 • Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці також здійснюють:
 • Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
 • • органи Державного пожежного нагляду та управління пожежної охорони;
 • • органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України;
 • • заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.
 • Вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів про охорону праці є прямим обов'язком Генерального прокурора України і підпорядкованих йому прокуратур.
 • Служба охорони праці: обов'язки, права, структура, штати
 • На виконання Закону України "Про охорону праці" Державним комітетом України з нагляду за охороною праці видано наказ №255 від 15.11,2004 року, згідно з яким затверджено Типове положення про службу охорони праці.
 • Служба охорони праці створюється на підприємствах та в організаціях, в яких чис­ло працівників становить понад 50 чоловік. На підприємстві з кількістю працівників менше 50 осіб функції служби охорони пра­ці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
 • На підприємстві з кількістю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше 3 років і пройшли навчання з охорони праці.
 • Навчання та перевірка знань із питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично 1 раз на 3 роки.
 • Головними функціями служби охорони праці на підприємстві, в за­кладі та установі є:
 • • розроблення комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • • проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • • складання звітності з охорони праці за встановленими формами;
 • • проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці;
 • Спеціалісти служби охорони праці мають право:
 • • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.
 • Припис склада­ється в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий - залишається в службі охорони праці і зберігається протягом 5 років.
 • • зупиняти роботу виробництва, дільниць, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;
 • • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
 • • вносити пропозиції відносно заохочення працівників за активну діяльність у сфері поліпшення стану безпеки праці;
 • Кабінет охорони праці; завдання, обладнання, організація роботи
 • Кабінет охорони праці є організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань охорони праці серед працівників, що створюється на під­приємстві з чисельністю працівників понад 400 осіб за наказом (розпорядженням) роботодавця або уповноваженої ним особи. На підприємствах з чисельністю до 400 працівників кабінет охорони праці може бути поєднаний з приміщенням для навчальних занять.
 • Головними завданнями кабінету охорони праці підприємства є проведення організаційної та методичної робо­ти щодо навчання працівників з питань охорони праці, пропаганди необхідності створення безпечних і нешкідливих умов праці.
 • Кабінетом охорони праці здійснюються наступні види діяльності:
 • проведення навчання, перевірки знань та інструктажу працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій;
 • • проведення тематичних занять, лекцій, для працівників підприємства;
 • • проведення вступного (планового, позапланового) інструктажу з питань охорони праці з усіма працівниками;
 • • організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві;
 • • сприяння впровадженню у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту.
 • Кабінет охорони праці мас бути оснащений:
 • законодавчими актами та державними міжгалузевими і галузевими норм.док-ми про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами;
 • • підручниками, навчальними та наочними посібниками і приладдям (плакати, стенди, схеми, макети, моделі, кіно-, відео- і діафільми та інші наочні засоби навчання та інструктажу з безпеки праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки);
 • • технічними засобами навчання (проекційна, аудіо- та відсоапаратура, навчально-контролгогочі машини, тренажери, комп'ютери, контрольно-вимірювальні прила­ди тощо).
 • Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань охорони праці та уповноважених трудових колективів.
 • Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійснюють уповноважені трудових колективів та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.
 • Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці покликані проводити відповідні перевірки та вносити на розгляд роботодавців пропозиції щодо усунення виявлених порушень відповідно до нормативних актів з безпеки та гігієни праці.
 • Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці:
 • • обираються простою більшістю голосів на загальних зборах колективу підприємства (лікарні);
 • • проходять навчання з питань охорони праці за рахунок організації та виконують свої обов'язки у робочий час, співпрацюють із комісією з питань охорони праці;
 • не рідше 1 разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах, де вони обирались;
 • • мають наступні обов'язки:
 • - здійснювати контроль за умовами праці, її режимом та особливостями орга­нізації відпочинку, використання праці жінок, неповнолітніх та Інвалідів;
 • - слідкувати за забезпеченням працівників спецодягом, профілактичним харчуванням, мийними засобами тощо;
 • - тримати під контролем питання щодо надання пільг та компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці, відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі виявлення порушень їх здоров'я, проходження медичних оглядів та інструктажів, використання коштів на охорону праці тощо.
 • Професійні спілки здійснюють контроль за дотриманням роботодавцями законодавчих актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та належного виробничого побуту для працівників, забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту тощо.
 • Вони мають право безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві, ступінь виконання відповідних програм і зобов'язань колективних договорів, вносити роботодавцям, державним органам управління подання з питань охорони праці.
 • Рис. Орієнтовна структурна схема здійснення громадського контролю
 • та проведення заходів з охорони праці в лікувально-профілактичному
 • закладі (на прикладі профспілкової організації)
 • Згідно з наказом №72 від 3.08.1993 року затверджено "Типове положення про комісію з питань охорони праці“.
 • Комісія з питань охорони праці організовується в колективах (лікарнях) з кількістю працівників понад 50 чоловік за рішенням зборів співробітників та являє собою постійно діючий консультативний орган трудового колективу, що створюється з метою залучення його до співробітництва у сфері управління охороною праці відповідної галузі та формується на засадах рівного представництва від роботодавця та працівників.
 • Комісія з питань охорони праці:
 • проводить захист прав та інтересів працівників у сфері охорони праці;
 • • аналізує стан безпеки та умов праці на виробництві і надає відповідні рекомендації роботодавцеві;
 • • має право звертатися до керівника з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці
  • встановлювати ступінь вини потерпілог;
 • • очолюється головою, який обирається на ЇЇ засіданні.
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка