Основи педагогіки. Предмет і завдання педагогікиДата конвертації19.12.2016
Розмір21 Kb.

Основи педагогіки. Предмет і завдання педагогіки

 • 1. Історія виникнення педагогіки
 • 2. Об’єкт, предмет, функції педагогіки
 • 3. Поняття вищої освіти у педагогіці
 • 4. Основні категорії педагогіки
 • 5. Педагогіка у системі наук
 • 6. Педагогіка і медицина

Педагогіка як наука

Література

 • 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.
 • 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 576 с.
 • 3. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 2-ге вид., виправ., доп. - Київ : Академвидав, 2006. - 520 с
 • 4. Лазарчук Л.Ю.Основи педагогіки: Матеріали для лекційного курсу та семінарських занять/ Л.Ю.Лазарчук, І.З.Майданюк.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- 550 с.
 • 5. www.onko.ck.ua/ua_pat_dogl_ms-pedag.htm

Визначення педагогіки

 • Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості
 • Сучасна педагогіка – це комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і освіту як соціально організовані та цілеспрямовані процеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів

Об'єкт дослідження педагогіки

Структура системи освіти

 •  
 •  
 • Система освіти
 • Система загальної середньої освіти
 • Система середньої спеціальної освіти
 • Система вищої освіти

Вища освіта

 • Вищою освітою називаються всі види навчальних курсів, підготовки або перепідготовки на післядипломному рівні, що здійснюється університетами або іншими навчальними закладами, котрі визначені компетентними державними органами як навчальні заклади вищої освіти.

У законі України "Про вищу освіту" вищу освіту визначено як рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації; зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техні­ки, технологій, культури та мистецтва; зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.

Структура педагогічної системи вищої освіти

 • Середні педагогічні системи
 • Окремі вищі навчальні заклади
 • Малі педагогічні системи
 • Окремі факультети,
 • курси,
 • групи

Визначення вищої освіти у законі України "Про вищу освіту"

 • Вища освіта це рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи

 • Об'єктом педагогіки вищої школи є система вищої освіти і педагогічні процеси в ній.
 • Предметом педагогіки вищого навчального закладу (скорочено – ВНЗ) є визначення закономірностей управління педагогічною системою вищої освіти, мета якої – підготовка спеціалістів, здатних, виходячи з громадянських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення.

Функції вищої школи

 • Виховна
 • Освітня
 • Загальнокультурна
 • Науково-дослідна
 • Інтернаціональна
 • Формуванні інтелектуального потенціалу країни
 • Забезпечення підвищення кваліфікації викладачів

Функції педагогіки вищої школи

 • аналітична
 • прогностична
 • проективно-конструктивна

Принципи діяльності вищих навчальних закладів

 • Кожному, хто має середню освіту, гарантовані рівні умови навчання
 • Гуманізм
 • Демократизм
 • Пріоритетність загальнолюдських цінностей
 • Зв'язок навчання і науково-практичної діяльності з історією, культурою України
 • Науковий, світський характер освіти
 • Відповідність світовим стандартам

Мета педагогіки вищої школи

 • Дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста

Педагогіка вищої школи як теоретична і прикладна наука

 • Як практична наука:
 • вказує на застосування теоретичних положень, шляхів реалізації законів і закономірностей, принципів у практичній діяльності педагогічних працівників

Вищі навчальні заклади у системі освіти України

 • Рівні акреди-тації
 • Назва навчального закладу
 • Кваліфікація випускника
 • 1
 • Технікум, училище
 • 2
 • Коледж
 • Молодший спеціаліст, бакалавр
 • 3-4
 • Університет, академія, інститут, консерваторія
 • Спеціаліст,
 • магістр
 • На основі вищої освіти з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора наук

Основні органи діяльності вищого навчального закладу

 • Робочі органи
 • Ректорат, деканати (для вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації) Адміністративна рада (для вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації)
 • Приймальна комісія
 • Дорадчі органи
 • Вчена рада (вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації)
 • Педагогічна рада (для вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації) Бюджетно-фінансова комісія

Лісабонська конвенцію про визнання кваліфікацій

 • У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість з яких і сформулювали згодом принципи Болонської декларації (1999).

Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти

 • уведення двоциклового навчання
 • запровадження кредитної системи
 • формування системи контролю якості освіти
 • розширення мобільності студентів і викладачів
 • забезпечення працевлаштування випускників
 • забезпечення привабливості європейської системи освіти

Категорійно-понятійний апарат педагогіки вищої школи

 • Методологічні категорії
 • Процесуальні категорії
 • Суттєві категорії
 • Педагогічна теорія, Педагогічна концепція, Педагогічна ідея, Педагогічна закономірністьПедагогічний принцип
 • Мета, завдання, зміст, форми, методи й засоби, педагогічні технології навчання і виховання; професіограма спеціаліста, диференційований та індивідуальний підходи; управління навчально-виховним процесом; самостійна і науково-дослідна робота студентів

Система педагогічних наук

 • Загальна педагогіка
 • основи педагогіки
 • теорія навчання та освіти (дидактика)
 • теорія виховання
 • теорія управління навчально-виховним процесом

Система педагогічних наук

 • Вікова педагогіка
 • Пренатальна педагогіка
 • Дошкільна педагогіка
 • Педагогіка загальноосвітньої школи
 • Педагогіка дорослих

Система педагогічних наук

 • Професійна педагогіка
 • Педагогіка професійно-технічної освіти
 • Педагогіка вищої школи
 • Педагогіка підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів, робітничих кадрів

Система педагогічних наук

 • Корекційна педагогіка
 • Сурдопедагогіка
 • Логопедія
 • Тифлопедагогіка
 • Виправно-трудова педагогіка

Система педагогічних наук

 • Інші галузі педагогіки
 • Історія педагогіки
 • Порівняльна педагогіка
 • Галузеві педагогіки
 • Методики викладання окремих предметів
 • Народна педагогіка
 • Педагогіка народознавства
 • Родинна педагогіка
 • Козацька педагогіка
 • Духовна педагогіка
 • Педагогічна деонтологія

Загальна педагогіка вивчає і формулює принципи, форми і методи навчання й виховання, які є загальними для всіх вікових груп і навчально-виховних закладів

 • Загальна педагогіка вивчає і формулює принципи, форми і методи навчання й виховання, які є загальними для всіх вікових груп і навчально-виховних закладів
 • Вікова педагогіка вивчає закономірності виховання і на­вчання, організаційні форми й методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп.
 • Професійна педагогіка досліджує і розробляє питання підготовки фахівців для різних галузей народного господарства.

Корекційна педагогіка вивчає проблеми і розробляє методи виховання, навчання та освіти дітей з різними фізичними або психічними вадами.

З педагогікою також пов’язані

 • соціологія
 • естетика
 • фізіологія
 • анатомія
 • гігієна
 • психологія
 • філософія

Лекцію завершено

 • Дякую за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка