Основні питання теми Економіка України – як єдиний народногосподарський комплексДата конвертації29.01.2017
Розмір24 Kb.
 • Основні питання теми
 • 4.1. Економіка України – як єдиний
 • народногосподарський комплекс
 • 4.2. Структура єдиного
 • народногосподарського комплексу
 • 4.4. Реструктуризація економіки в ринкових
 • умовах
 • Тема 4. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
 • Економічний простір
 • Економічно насичена територія, яка поєднує в собі різноманітні об’єкти і зв’язки між ними: населені пункти, промислові підприємства, господарсько-опановані і рекреаційні площі, транспортні, інженерні та комунальні мережі тощо
 • Якісні параметри економічного простору
 • Чисельність населення, обсяг валового регіонального продукту, запаси природних ресурсів, основний капітал тощо
 • Густота на одиницю площі простору
 • Показники рівномірності, диференціації, концентрації, розподілу населення і економічної діяльності, в тому числі наявність господарських освоєних і неосвоєних територій
 • Просторове розміщення
 • Інтенсивність економічних зв’язків між частинами і елементами простору, умови мобільності товарів, послуг, капіталу і людей, що визначаються розвитком транспортних і комунікаційних мереж
 • Зовнішня і внутрішня зв’язаність
 • Сукупність технологічно і економічно взаємопов’язаних виробництв і підприємств, що розвиваються пропорційно і функціонують у системі регіональної, державної і світової економіки
 • Єдиний народногосподарський комплекс
 • Єдине законодавство
 • Єдність грошово-кредитної системи
 • Єдність митної території
 • Вільне переміщення товарів і фінансових коштів, захист конкуренції, свобода економічної діяльності, не забороненої законом
 • Функціонування загальних інфраструктурних систем
 • Сприятливе геополітичне і транспортно-географічне положення
 • Значний трудоресурсний потенціал
 • Фактори формування єдиного народногосподарського комплексу
 • Різноманітний природно-ресурсний потенціал
 • Висока господарська освоєність території
 • Давня історія розвитку
 • Основні риси єдиного народногосподарського комплексу України
 • Наявність потужної промислової та агропромислової ланок господарського комплексу
 • Активна участь у міжнародному територіальному поділі праці
 • Високий рівень територіального зосередження господарства більш ніж у 60 великих економічних вузлах
 • Консервативність галузевої структури промисловості з переважанням у ній виробництва засобів виробництва
 • Надмірно високий рівень зосередження промисловості у промислових агломераціях
 • Переважно екстенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва з недосконалими системами землеробства
 • Наявність розгалуженої транспортної системи, що має міжнародне значення
 • Паритетність (рівність) промислового та агропромислового виробництва у багатьох областях
 • Недостатній розвиток інноваційного комплексу
 • Недостатній розвиток рекреаційного комплексу, що не використовує наявні можливості рекреаційного потенціалу країни
 • Низька забезпеченість власними паливно-енергетичними, водними та лісовими ресурсами
 • Застарілість технологій та зношеність основних виробничих фондів
 • Недостатньо розвинена галузь утилізації виробничих відходів і використання їх як додаткових ресурсів виробництва
 • Недостатнє використання потужностей сировинної бази, вторинних ресурсів, особливо у будівництві
 • Єдиний народногосподарський комплекс України
 • АР Крим
 • 24 області
 • 2 міста державного значення
 • 490 районів
 • 451 місто
 • 893 смт
 • 28, 5 тис. сіл
 • Виробнича сфера
 • Галузева структура
 • Сфера послуг
 • Територіальна підсистема
 • Галузева підсистема
 • Промисловий (агропромисловий) район
 • Промисловий (агропромисловий) вузол
 • Промисловість
 • Соціальна інфраструктура
 • Ринкова інфраструктура
 • Інстутиційна інфраструктура
 • Територіальна структура
 • Сільське господарство
 • Будівництво
 • Лісове господарство
 • Рибальство
 • Промисловий (агропромисловий) центр
 • Промисловий (агропромисловий) пункт
 • Транспортний вузол
 • Виробнича інфраструктура
 • Цілісна сукупність господарських об’єктів, діяльність яких спрямована на обслуговування і забезпечення функціонування базових галузей виробництва
 • Виробнича інфраструктура включає:
 • вантажний транспорт (транспорт і дорожнє обслуговування);
 • інвестиційно-будівельна;
 • зв’язок (інформаційна служба);
 • ремонтно-технічне обслуговування;
 • матеріально-технічне забезпечення (складське господарство)
 • Освіта
 • Соціальна сфера
 • Культурна сфера
 • Культура
 • Мистецтво
 • Охорона здоров’я
 • Рекреація
 • Туризм
 • Соціальна інфраструктура
 • Цілісна сукупність об’єктів з обслуговування населення регіону, які безпосередньо не приймають участі у відтворювальному економічному просторі, а опосередковано сприяють здійсненню цього процесу
 • Матеріально-побутова підсистема
 • Соціально-культурна підсистема
 • Житлово-комунальне господарство
 • Громадське харчування
 • Внутрішня торгівля
 • Ринкова інфраструктура
 • Система підприємств та організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили (обслуговування ринкових відносин)
 • Біржі
 • Служби зайнятості
 • Дилерські і брокерські контори
 • Інформаційно-маркетингові фірми
 • Страхові компанії
 • Банки
 • Територіальна структура матеріального виробництва
 • Промисловий (агропромисловий) пункт – поселення разом з одним підприємством, яке виникло при ньому
 • Промисловий (агропромисловий) центр – місто, або селище міського типу, де зосереджено кілька промислових підприємств, які поєднані між собою виробничими зв’язками
 • Промисловий (агропромисловий) район – складніше і ширше за територією формування, яке виникає на основі комплексів, угрупувань або в результаті взаємодії цих форм
 • Промисловий (агропромисловий) вузол – зосередження на обмеженій території поєднань підприємств, які розміщені близько одне від одного і мають тісні виробничі і технологічні зв’язки
 • Це певні види суспільного поділу праці, які виникли внаслідок впливу науково-технічного та організаційного процесів
 • Концентрація
 • Спеціалізація
 • Подетальна
 • Диверсифікація
 • Комбінування
 • Кооперування
 • Форми організації виробництва
 • Функціональна
 • Технологічна
 • Предметна
 • Заводська
 • Технологічна
 • Агрегатна
 • Конверсія
 • Концентрація виробництва
 • Означає усуспільнення виробництва через збільшення розмірів підприємств, зосередження робочої сили, засобів виробництва та випуску продукції на більш великих підприємствах (інтеграційних структурах).
 • Може відбуватися у вигляді:
 • збільшення виробничої потужності чи продуктивності виробничих агрегатів (агрегатна);
 • укрупнення виробничих одиниць (цехів) підприємства (технологічна);
 • збільшення розмірів самостійних підприємств (заводська)
 • Спеціалізація виробництва
 • Відображує процес зосередження діяльності підприємства на виготовленні певної продукції (виконанні окремих видів робіт, наданні платних послуг).
 • Види спеціалізації:
 • Предметна - випуск кінцевої продукції, яка придатна до споживання;
 • Технологічна - виконання окремих стадій технологічного процесу з випуску продукції, яка придатна для кінцевого споживання;
 • Подетальна (вузлова) – випуск деталей, агрегатів, вузлів для комплектування машин і устаткування;
 • Функціональна – виконання окремих функцій
 • Кооперування виробництва
 • Відображує виробничі зв’язки між підприємствами, що спільно виготовляють певний вид кінцевої продукції.
 • Ця форма пов’язана з розвитком спеціалізації виробництва, характеризується відносною постійністю зв’язків між продуцентами та обов’язковим дотриманням підприємствами-суміжниками техніко-технологічних вимог головних підприємств, що випускають готові до споживання (використання, експлуатації) вироби
 • Комбінування виробництва
 • Відображує процес поєднання в одному підприємстві (комбінаті) кількох виробництв, які належать до різних галузей промисловості або народного господарства в цілому
 • Диверсифікація виробництва
 • Полягає в одночасному розвитку кількох (багатьох) технологічно не пов’язаних видів виробництва, у значному розширенні номенклатури та асортименту продукції.
 • Дає змогу:
  • краще маневрувати матеріальними і трудовими ресурсами;
  • істотно зменшувати економічний ризик, пов’язаний з виробництвом та реалізацією на ринку нових видів продукції;
  • підтримувати на належному рівні фінансову стабільність підприємства
 • Конверсія виробництва
 • Характеризує істотне (інколи повне) перепрофілювання частини (усього) виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища чи глобальних чинників розвитку економіки
 • Реструктуризація
 • Процес здійснення взаємозв’язаних у часі організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну виробничо-господарської та управлінської структури підприємств чи організацій, а також форми власності організаційно-правового статусу з метою перетворення їх на повноцінних суб’єктів підприємницької діяльності, які здатні ефективно функціонувати за умов ринкової економіки
 • Проведення реструктуризації передбачає
 • зменшення витрат і підвищення продуктивності праці, зниження енергомісткості виробництва, посилення контролю якості продукції;
 • запровадження ретельно обґрунтованої нової технології виготовлення виробів;
 • модернізацію або заміну виробничого устаткування
 • Санація
 • (фінансове оздоровлення)
 • Це комплекс послідовних взаємозв’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного та соціального характеру спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності.
 • Основним способом виведення підприємства зі стану неплатоспроможності є санація, тобто реорганізаційна процедура, згідно з якою власниками підприємства-боржника, його кредиторами або іншими особами йому надається фінансова допомога

Каталог: images -> department -> management -> stories -> gallery -> Metod zab
department -> Лекція 6 Організація банківського кредитування К. е н., доцент кафедри банківської справи Буряк Анна Володимирівна
department -> «Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи її удосконалення»
department -> Фінансовий моніторинг в банку
department -> Тема 3: маркетингове середовище діяльності банку
department -> Тема 2: грошовий обіг І грошові потоки
department -> Склад, види, функції
department -> Лекція 3 Грошовий оборот і грошова маса Анна Сергіївна Ласукова, к е. н., старший викладач кафедри банківської справи
Metod zab -> Закономірності розміщення продуктивних сил
Metod zab -> Роль територіального поділу праці у формуванні регіональних соціально-економічних систем. Система коефіцієнтів визначення спеціалізації
Metod zab -> Основні питання теми 1 Сутність регіональної економіки, предмет


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал