Особливості експертизи шкільних підручників з мов національних меншинСкачати 45,72 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір45,72 Kb.

Особливості експертизи шкільних підручників з мов національних меншин

 • Матеріали до програми підготовки експертів
 • Київ, 2016 рік

Підготували:

 • Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури
 • Інституту педагогіки НАПН України:
 • Бакуліна Н. В., к.пед.н., старший науковий співробітник
 • Курач Л. І., к.пед.н., старший науковий співробітник

Вступ

 • Компетентнісно орієнтовані підручники з мов національних меншин покликані представити варіанти реалізації нових підходів до вивчення мов, насамперед нового співвідношення теорії та практики в навчанні, сприяння впровадженню методів роботи, спрямованих на розвиток комунікативної компетентності учнів.

Завдання

 • Експерти підручників з мов національних меншин перш за все мають визначити відповідність навчального матеріалу підручників їх основним завданням у контексті сучасної освітньої концепції, яка ґрунтується на засадах компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів, а саме:
 • формування і розвиток умінь користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, прилучення до культури народу – носія цієї мови;
 • поглиблення знань про мову, уявлень про культурний і мовний плюралізм, властивий сучасному суспільству;
 • оволодіння системою предметних компетенцій з мови;
 • розвиток мовленнєвих, інтелектуальних і творчих здібностей;
 • виховання національної самосвідомості учнів, почуття патріотизму, поваги до державної мови і до мов національних меншин, толерантності у ставленні до представників інших національностей; навичок спілкування з носіями інших мов, культур.

Загальнодидактичні та лінгводидактичні принципи, що забезпечують ефективне засвоєння мов і зумовлюють оптимальний вибір технологій навчання:

 • І. Загальнодидактичні:
 • людиноцентризму,
 • природовідповідності,
 • гуманізму;
 • виховання і розвитку;
 • науковості;
 • систематичності й послідовності;
 • усвідомленості й доступності;
 • перспективності і наступності;
 • зв’язку теорії з практикою;
 • диференціації та індивідуалізації;
 • культуровідповідності;
 • застосуванні різних форм навчальної діяльності;
 • реалізації міжпредметних зв’язків та ін.
 • ІІ. Лінгводидактичні:
 • взаємопов’язане (інтегроване) навчання мови й мовлення та видів мовленнєвої діяльності;
 • діалогу культур;
 • мовленнєво-мисленнєвої активності;
 • функціональності;
 • текстоцентризму;
 • ситуативності;
 • опори на рідну мову та ін.

Варіанти шкільних курсів, визначених у Концепції навчання мов національних меншин у ЗНЗ України

 • Мова тієї чи іншої національної меншини може бути:
 • - єдиною мовою викладання в школі;
 • - мовою викладання частини предметів;
 • - мовою навчання в початкових класах, а далі поступатися українській мові;
 • - окремим предметом (наскрізним або розрахованим на кілька років) у школі з іншою мовою викладання;
 • - факультативним курсом у школі з іншою мовою викладання;
 • - предметом вивчення (ознайомлення) на гурткових чи інших заняттях.

Компоненти змісту комунікативно орієнтованих підручників з мов національних меншин:

 • І. Мовленнєвий
 • ІІ. Мовний
 • ІІІ. Соціокультурний
 • IV. Діяльнісний

Мовленнєвий компонент:

 • визначає зміст роботи, спрямованої на формування і розвиток навичок мовленнєвої діяльності (рецептивні та продуктивні її види),
 • визначає рівні сформованих відповідних навичок з урахуванням особливостей паралельного функціонування двох (декількох) мов, потреби підтримувати контакти з носіями інших мов, культур.

Мовний компонент:

 • окреслює певне коло відомостей про мову, її ролі в житті людини та суспільства, про мовні одиниці різних рівнів (переважно з урахуванням особливостей їх функціонування в усному та письмовому мовленні), а також про спільні та відмінні ознаки мов, які вивчаються, їх взаємозв’язки і взаємовпливи;
 • визначає навчальні вміння, пов'язані з відповідним мовним матеріалом.

Соціокультурний компонент:

 • умішує відомості про культуру, традиції народу, його минуле та сьогодення,які сприяють формуванню толерантності як у міжнаціональному, так і у міжособистісному спілкуванні
 • допомагає учням визначати ефективні стратегії своєї діяльності у відповідності до комунікативної ситуації
 • матеріали соціокультурного характеру розглядаються насамперед у мовному та мовленнєвому аспектах.

Діяльнісний компонент:

 • доповнює роботу над мовними і мовленнєвими компонентами змісту і є його обов’язковою складовою;
 • передбачає розвиток загальнонавчальних умінь, а також оволодіння стратегіями, що визначають успішність мовленнєвої діяльності.

Рівні підручників

 • Зазначені змістові лінії реалізуються у підручниках трьох рівнів.
 • Чим вони відрізняються?
 • співвідношенням мовної теорії та мовної практики в підручнику,
 • обсягом знань і вмінь, які повинні бути сформовані.

Підручник для I рівня

 • Передбачає переважно практичне оволодіння мовою (в тому випадку, коли школярі зовсім або майже не знали його на початку шкільного вивчення).
 • Основна увага в підручнику приділяється розвитку вміння сприймати на слух усне мовлення, говорити (переважно на побутові теми), належним чином читати і писати.
 • При цьому розширюються знання учнів про культуру, традиції народу; формуються, розвиваються вміння дотримуватися правил мовного і немовного етикету, що мають певну національну специфіку, вміння приймати участь у тих видах діяльності, які яскраво характеризують культурну своєрідність народу.
 • Не обов'язково повинен бути наскрізним, він може плануватися лише на кілька років навчання.
 • Крім носіїв мови, його доцільно пропонувати представникам інших національностей, які бажають оволодіти мовою, поширеною у тому чи іншому краї.

Підручник для IІ рівня

 • Є більш поглибленим, він повинен забезпечити більш високий рівень сформованості навичок аудіювання, говоріння, читання і письма з урахуванням потреб використання мови у різних сферах діяльності.
 • Такий підручник має передбачати засвоєння учнями широкого кола знань про мову, однак ця робота повинна бути підпорядкована розвитку навичок мови і не суперечити практичному (мовленнєвому) характеру курсу.
 • Важливим завданням підручника для цього рівня є також формування у школярів досить великого обсягу знань з народознавства, навичок володіння культурою спілкування з носіями своєї та іншої мови і культури. Підручник даного рівня розробляється в тих випадках, коли мова вивчається як окремий предмет з числа вибірково-обов'язкових дисциплін.
 • Його можна пропонувати тим національним меншинам, які, віддавши перевагу україномовній школі, прагнуть отримати ґрунтовні знання з рідної мови.

Підручник для ІІІ рівня

 • Застосовується в школах, в яких мова національної меншини є мовою викладання.
 • Такий підручник також має комунікативну спрямованість, передбачає засвоєння учнями широкого кола знань про мову і на цій основі – більш високий рівень сформованих навичок мовленнєвої діяльності, орієнтованих на різноманітні сфери використання мови (зокрема ті, які мають національно-культурну специфіку), а також високий ступінь сформованості національно-української двомовності.

Навчальний текст як основний структурний елемент компетентнісно орієнтованого підручника з мови

 • Навчальні тексти розрізняють за тими домінуючими функціями, які дають змогу найбільш повно й ефективно використовувати кожний із них у процесі навчання:
 • основні,
 • додаткові,
 • пояснювальні.

Основний текст підручника

 • *Слугує головним джерелом навчальної інформації (відповідно до програми), обов’язкової для вивчення та засвоєння учнями.
 • *Мова основного тексту повинна бути максимально адаптована до психологічних і вікових особливостей учнів.
 • *Cтруктура основного тексту повинна бути чіткою та очевидною.
 • *Кожна основна структурна одиниця підручника (тема, розділ, параграф) повинна бути:
 • тематично завершеною, сюжетно цілісною;
 • приблизно рівною за зіставленням з іншими темами, параграфами;
 • посильною для учнів за обсягом.

Додатковий текст підручника

 • *Містить інформацію, що доповнює та поглиблює зміст основного тексту. Такий вид тексту спрямований на посилення наукової доказовості й емоційного навантаження підручника. Цей матеріал може інколи виходити за рамки шкільної програми.
 • *Особлива роль належить додатковим текстам у реалізації виховної функції підручника. Інформацію, спеціально відібрану для досягнення виховного результату може подати в підручнику здебільшого додатковий текст.
 • *Експертам варто врахувати:
 • додатковий текст за своїм змістом повинен бути близьким до основного;
 • доречно передбачити певні види роботи з такими пізнавальними відомостями, що дасть змогу повʼязати їх із основним матеріалом.

Пояснювальний текст підручника

 • *Необхідний для розуміння та більш повного засвоєння матеріалу основного тексту.
 • *Пояснювальні тексти становлять головну частину довідкового апарату підручника, обов’язковою вимогою до якого є його зв’язок з основним текстом підручника та відсутність надлишкового матеріалу.
 • *Елементи пояснювального тексту:
 • предметний вступ до підручника, його розділів і глав;
 • пояснення та примітки;
 • словники термінів-понять;
 • список умовних позначень;
 • список скорочень, що використовуються в підручнику.

Вимоги до рецензії

 • Рецензія – складений фахівцем критичний відгук на твір (науковий, художній, публіцистичний), що містить зауваження, пропозиції та висновки.
 • Метою рецензії рукопису зазвичай є рекомендація твору до друку.
 • Мета рецензії опублікованого твору – складення йому аргументованої фахової оцінки.
 • Основні вимоги до рецензії: науковість, об’єктивність, недвозначність у висвітленні думок, доброзичливість, обґрунтованість висновків.

Реквізити рецензії:

 • 1) Назва документа (Рецензія на…).
 • 2) Зазначення у назві:
 • заголовка рецензованої роботи та її обсягу (…рукопис підручника «Російська мова. 9 клас», обсяг – 144 с. комп’ютерного набору,…);
 • прізвище та ініціали автора рукопису (автор – О. Л. Фідкевич);
 • для виданих творів - видавництво та рік публікації (Київ: «Оріон», 2016).
 • 3) Текст, що містить:
 • загальну характеристику теми аналізованої роботи та порушеної в ній проблеми, обґрунтування її актуальності, мотивації створення;
 • стислий виклад змісту роботи;
 • критичні зауваження, пропозиції;
 • висновки.
 • 4) Підпис рецензента, завірений печаткою.
 • 5) Дата.

Характерними для рецензії є такі слова й вирази (мовні кліше):

 • автор показує (висвітлює, наголошує, заглиблюється, аргументує, аналізує, систематизує, вводить в обіг, розкриває, підкреслює, відтворює, охоплює, сперечається, полемізує, відкидає, заперечує);
 • рецензована робота характеризується…;
 • актуальність її визначається…;
 • цінність роботи полягає в…;
 • шкода, що у роботі немає (бракує)…;
 • замало (непереконливо) висвітлено…;
 • не розкрито…;
 • робота має високий (низький) науковий рівень;
 • заслуговує на схвалення…;
 • становить певний (вагомий) внесок у розвиток…

Висловлення зауважень і рекомендацій (приклади можливих мовленнєвих кліше):

 • …Відзначаючи в цілому відповідність рукопису вимогам Державного стандарту та змістовим лініям програми, схвально оцінюючи його змістове наповнення і методичний апарат, а також інноваційну структуру, вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження і пропозиції…
 • …Разом з тим, можна вказати й певні недоліки в роботі, подолання яких, як здається, підвищить якість роботи …
 • Дозволимо собі висловити кілька рекомендацій, які, як нам здається, могли б поліпшити зміст роботи…
 • У плані побажань можна зауважити таке…:

Алгоритм роботи над рецензією:

 • 1) Ознайомившись з анотацією та передмовою до рецензованого рукопису, з’ясувати його адресата, мету й концепцію рецензованої роботи. Визначити ступінь актуальності роботи.
 • 2) Визначити, відповідно до вимог якої навчальної програми створено підручник чи посібник. Простежити, чи повною є така відповідність, (чи обґрунтованими є відхилення від програми, якщо вони є).
 • 3) З’ясувати наявність (відсутність) у рукописі інноваційних підходів до навчання, визначити міру їхньої ефективності.
 • 4) Визначити рівень науковості викладу навчального матеріалу.
 • 5) Звернути увагу на відповідність викладу віковим особливостям учнів.
 • 6) Зазначити бажані доповнення (скорочення) щодо теоретичної частини роботи.
 • 7) Скласти оцінку якості та систематизації дидактичного матеріалу. Зазначити бажані зміни (доповнення) щодо нього.
 • 8) Визначити, наскільки оригінальною є рецензована робота.
 • 9) Сформулювати висновки (рекомендувати до друку; рекомендувати до друку за умови виправлення вказаних недоліків; не рекомендувати до друку).

З навчальними програмами з усіх навчальних предметів можна на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України:

 • 1) навчальні програми для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів:
 • http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/;
 • 2) навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів:
 • http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1384763942/.

Навчальні програми з мов національних меншин для 5-9 класів ЗНЗ з українською мовою навчання

 • Болгарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programa-z-bolgarskoyi-movi-dlya-znz-z-ukr-movoyu.pdf
 •  
 • Гагаузька мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  українською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/gagauz-mova-5-9.pdf
 •  
 • Мова іврит для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/13.pdf
 •  
 • Кримськотатарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською (російською) мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/11-(2).pdf
 •  
 • Молдовська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  українською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/14-(1).pdf
 •  
 • Польська  мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 
 • http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%97%D0%9D%D0%97%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdf
 • Ромська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/12.pdf
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/20-(1).pdf
 •  
 • Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із  українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programa-z-ros-movi-dlya-5-9-kl-dlya-znz-z-ukr-movoyu-(pochatok-navchannya-z-5-klasu).pdf
 •  
 • Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programma-z-rosijskoyi-movi-(7-rik-navchannya)dlya-znz-z-navchannyam-ukr-movoyurya-(4)-(1).pdf
 •  
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/17-1-12.pdf
 •  
 • Румунська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою (початок вивчення румунської мови з 1 класу)
 • Документ ворд
 •  
 • Румунська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою 5-9 (початок вивчення з 5 класу)
 • Документ ворд
 •  
 • Словацька мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programa-slovaczka-mova,-dlya-5-9-klasiv-znz-z-navchannyam-ukr-mov.pdf

Навчальні програми з мов та літератур для 5-9 класів ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин (мови навчання)

 • http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-z-mov-ta-literatur-dlya-5-9-klasiv-znz-z-navchannyam-movami-naczionalnix-menshin.html
 •  
 • Кримськотатарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з кримськотатарською мовою навчання 
 • http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/17-(1).pdf
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/krym-tatar-mova-5-9.pdf
 •  
 • Молдовська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  молдовською мовою навчання
 • Документ ворд
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/mold-mova-5-9.pdf
 •  
 • Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  польською мовою навчання
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%97%D0%9D%D0%97%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD/navchalna-programa-polska-mova-dlya-znz-z-navchannyam-polskoyu-movoyu.pdf
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/10.pdf
 •  
 • Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання
 • Документ ворд
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/5-(2).pdf
 •  
 • Румунська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  румунською мовою навчання
 • Документ ворд
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/rum-mova-5-9.pdf
 •  
 • Угорська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання
 • Документ ворд
 • http://old.mon.gov.ua/images/education/average/new_pr/nm/7.pdf

Навчальні програми мов національних меншин як іноземні

 •  
 • Новогрецька мова (як іноземна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 •  http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/navchalna-programa-z-novogreczkoyi-movi-(yak-inozemna).pdf
 •  
 • Польська мова (як іноземна) для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/p3.pdf

Для аналізу підручників (приклади електронних версій підручників для 8 класу з мов національних меншин):

 • http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books
 • http://www.bukrek.net/index.php/en/%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
 •  
 • http://www.bukrek.net/images/pdf/magyar.pdf
 •  
 • http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=46
 • http://www.geneza.ua/shop_content.php?coID=10&sid=912565c0afb7e604c05df7bdef6aab28


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка