Особливості охорони рослини як об’єкта права промислової власностіСкачати 23,72 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір23,72 Kb.

Особливості охорони рослини як об’єкта права промислової власності

 • АНДРУХОВЕЦЬ ВІКТОРІЯ,
 • ЕКСПЕРТ 1-ОЇ КАТЕГОРІЇ ВІДДІЛУ
 • ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • 28 БЕРЕЗНЯ 2014

Проблема сприйняття поняття ГМО

 • 1) Що таке ГМО?
 • 2) Які бувають ГМО?
 • 3) Користь чи шкода?
 • 4) Сорт – це ГМО?

Генетично модифікований організм

 • Генетично модифікований організм (ГМО) це організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії. Генетичні зміни, як правило, здійснюються в наукових та сільськогосподарських цілях. Генетична модифікація відрізняється від природного та штучного мутагенезу саме направленою зміною генотипу. При цьому генетичний матеріал переносять з одного організму в інший, використовуючи технологію рекомбінантних ДНК . Якщо при цьому ДНК, яку переносять, походить з іншого виду, отримані організми називають трансгенними.

Генетично модифіковані рослини – це

 • рослини, ДНК яких модифіковане шляхом застосування генетично інженерних методів. Основною ціллю створення ГМ рослин є представлення нових сортів із специфічними ознаками, які не притаманні для рослин цього виду.
 • Прикладом таких ознак можуть бути стійкість до різного роду гербіцидів, шкідників, стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища (солестійкість, засухостійкість тощо) чи набуття нових якостей харчового значення.

Позитивні та негативні сторони застосування ГМО-культур

 • + спрощення технологій вирощування с/г культур;
 • + відсутність забруднення навколишнього середовища пестицидами та отруто-хімікатами;
 • + значне підвищення врожайності за рахунок зниження шкідливих впливів комах та мікроорганізмів;
 • + зниження енергозатрат, собівартості, а звідси й цін на продукти харчування.
 • - ГМ-рослини являють собою певний ризик, адже невідомо, як вони виявлять себе в екосистемах;
 • - генетично змінені організми, які з’являються випадково, можуть перетворитися в носіїв нових хвороб;
 • - безконтрольний перенос чужорідних генів з транс- генних організмів у природні може призвести до активації раніше невідомих або утворення нових патогенів.

Як правильно визначити, чи є заявлена рослина об’єктом права промислової власності

 • Рослина
 • Сорт рослини

Сорт рослин – це

 • окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:
 • - може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;
 • - може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;
 • - може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.
 •  

Ст.11 Закону України про охорону прав на сорти рослин:

 • Сорт вважається придатним для набуття прав на нього як на об’єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, відмінним, однорідним та стабільним.

Генетично модифіковані рослини - це

 • Генетично модифіковані (трансгенні) рослини – це рослини зміни в яких не пов’язані з їх належністю до обмежених груп рослин, що культивуються, всередині одного біологічного виду, а можуть розповсюджуватись на весь вид та/або більш високі таксономічні групи організмів.

Основна різниця між сортом рослини і генетично модифікованою рослиною

 • У відповідності до UPOV сорт рослини визначається своїм генотипом. Способи отримання такої рослини не дозволяють виділяти з нього окремі ознаки і вводити їх певним чином у іншу рослину.
 • Генна інженерія дозволяє виділити з якогось організму ген, який відповідає за виявлення певної ознаки, і ввести його в рослину, яка в результаті буде характеризуватись саме введеним геномом, тобто частиною генотипу.

Особливості складання формули винаходу для об’єкту “рослина”

 • 1) Якщо об’єктом є трансгенна рослина, то формула винаходу повинна складатись згідно з п. 11.3.2. Правил складання, а саме, що для об’єктів генетичної інженерії до формули винаходу включають нуклеотидні чи амінокислотні послідовності.
 • 2) Якщо можливості внесення у формулу винаходу суттєвої ознаки у вигляді нуклеотидної послідовності неможливо, дозволяється охарактеризувати об’єкт “рослина” через спосіб її отримання, за умови, що він не є чисто біологічним (п.11.1.4. Правил складання).

Основні ознаки, які застосовуються при характеристиці об’єкта “рослина”

 • 1) У більшості випадків у формулі винаходу трансгенний рослинний матеріал характеризується указаням на модифікацію його геному (генетичного матеріалу), наприклад, у вигляді наявності в ньому чужерідної ДНК або шляхом трансформації його чужерідною ДНК
 • Наприклад:
 • 1. Трансгенна рослина, яка включає екзогенну молекулу нуклеїнової кислоти, вибрану з групи, яка містить SEQ ID NO:1 або SEQ ID NO:2.

Основні ознаки, які застосовуються при характеристиці об’єкта “рослина”

 • 2) Іншою розповсюдженою у формулі винаходу на рослинний матеріал ознакою є вказання на технічну властивість, яку проявляє трансформована рослина. Результат демонструє бажані зміни у метаболічних процесах у рослині, наприклад, до продукування тієї чи іншої речовини у рослині і т.п.
 • Наприклад:
 • 1. Трансгенна рослина, яка містить нуклеотидну послідовність SEQ ID NO:1 та експресує підвищений рівень еластину у порівнянні з рослинами дикого типу.

Основні ознаки, які застосовуються при характеристиці об’єкта “рослина”

 • 3) Також трансгенний матеріал у формулі винаходу може характеризуватись поєднанням двох ознак, наприклад, модифікацією геному та результатом цієї модифікації.
 • Наприклад:
 • 1. Рослина Brassica, що містить піддану мутагенезу молекулу нуклеїнової кислоти, яка кодує стійкий до гербіцидів білок великої субодиниці синтази ацетогідроксикислот (AHASL) Brassica, що містить мутацію в положенні, яке відповідає положенню А122 послідовності SEQ ID NO:23, і де рослина Brassica є резистентною щонайменше до одного AHAS-інгібуючого гербіциду.

Питання, які стосуються групи винаходів

 • 1) Харчовий продукт, який отримують з трансгенної рослини (наприклад, олія).
 • Такі продукти будуть мати винахідницький рівень за умови, що матеріал, з якого виготовлений продукт, надає йому нових властивостей, наприклад, олія, зі зміненим співвідношенням жирних кислот.
 • 2) Спосіб, виготовлення продукту, який отримують з трансгенної рослини.
 • Спосіб повинен містити стадії способу, які надають йому винахідництва. Нова рослина, яка використовується у способі не буде надавати об’єкту “спосіб” винахідництва.

Питання щодо сорту

 • Якщо відбувається генетична модифікація певного сорту (лінії) рослини, то отриманий в результаті новий сорт (лінія) не буде об’єктом на який поширюється правова охорона згідно з Законом про охорону прав на винаходи та корисні моделі незалежно від способу яким він був отриманий чи то біологічним в своїй основі, чи то біотехнологічним. Таке ж роз’яснення можна знайти і в ст.32 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року.
 • Так як згідно Законодавства способи отримання генетично модифікованих сортів рослин з патентної охорони згідно Закону про охорону прав на винаходи та корисні моделі не виключаються, то отриманні такими способами продукти – сорти – все ж таки можуть отримати опосередковану охорону за патентом на спосіб.

Ознаки, які не повинна містити формула винаходу

 • Формула винаходу не повинна містити самих термінів, які вказують, що заявлена рослина є по суті сортом рослин, а саме, “сорт”, “клон”, “лінія”, “гібрид першого покоління”, “популяція”.
 • Формула винаходу не повинна містити посилання на депонування насіння заявленої рослини у будь-якій установі, яка має статус міжнародного органу з депонування, так як таке посилання вказує на те, що задепоноване насіння є насінням сорту (певної лінії ).

Рослина отримана біологічним в своїй основі процесом відтворення рослин

 • Якщо в результаті кваліфікаційної експертизи дійшли висновку, що спосіб за яким створено рослину є біологічним в своїй основі процесом, то рослина не може бути визнана патентоспроможною по тій причині, що не можливо відтворити те, що можливо здійснилось без участі людини.

Біологічний в своїй основі процес відтворення

 • Оскільки підзаконні акти України не містять визначення щодо того, що являє „біологічний в своїй основі процес”, то експертиза зверталась до авторитетного на сьогодні визначення в ЄПК (розд. С, гл. IV, п. 3.4.2), де він трактується як
 • Процес створення рослин чи тварин, якщо він складається із природних явищ, таких як схрещування або селекція, є, в основному, біологічним процесом

Відповідно до статті 2 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року, спосіб створення рослин є по суті біологічним, якщо він повністю складається з природних явищ, таких як схрещування та добір.

 • Відповідно до статті 2 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року, спосіб створення рослин є по суті біологічним, якщо він повністю складається з природних явищ, таких як схрещування та добір.
 • Тобто, спосіб схрещування або селекції, який включає просто добір для розмноження і схрещування, є по суті біологічним і тому не патентоздатним.

Відмінність підходів до патентування об’єкта “рослина” в Україні та за кордоном

 • Україна
 • Інші країни
 • 1) Об’єктом права на сорт є селекційне досягнення у рослинництві, одержане штучним шляхом або шляхом відбору, що має одну або кілька господарських ознак, які відрізняють його від існуючих сортів (Закон України про охорону прав на сорти рослин).
 • 2) Об’єктом на який, поширюється правова охорона згідно Закону про охорону прав на винаходи і корисні моделі є технічно модифіковані рослини, якщо вони не відносяться до певних сортів.
 • 1) В США існує 2 системи sui generis правової охорони сортів рослин:
 • - спеціальний Закон про патенти на рослини, яким регулюється охорона сортів рослин, які розмножуються нестатевим (вегетативним) шляхом (The Plant Patent Act PPA); та
 • - Закон про охорону сортів рослин, які розмножуються статевим шляхом (The Plant Variety Protection Act - PVPA).
 • Також надається правова охорона модифікованим технічними способами сортам рослин у межах Патентного закону США (U.S. Patent Act)

Європейський підхід до розгляду

 • З середини 80-х років 20 ст. видаються Європейські патенти на технічно модифіковані рослини, якщо вони не відносяться до конкретних сортів.
 • Європейська патентна конвенція (ст. 53 (b)) виключає з числа патентоспроможних винаходів сорти рослин та породи тварин, а також біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, тобто традиційні способи їх селекції.
 • В останній час в Європейському патентному відомстві почали видавати патенти на винахід, якщо об’єктом винаходу є насіння сорту рослину, за умови, що воно задепоновано у будь-якій установі, яка має статус міжнародного органу з депонування відповідно до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.

Європейський підхід до розгляду

 • Своє рішення вони пояснюють тим, що за рахунок того, що насіння задепоноване і зберігається у депозитарії, рослину за винаходом можливо відтворювати кожен раз, коли це необхідно власнику патенту, за рахунок використання для сільськогосподарських або інших цілей насіння з депозитарію, а не насіння після вирощування насіння, яке було отриманого з депозитарію.
 • Однак, за рахунок такого патентування насіння сорту рослини, отримує так зване “подвійне патентування”.

Висновки

 • 1) Сорт рослини і рослина – два різних об’єкти, які мають різні шляхи захисту.
 • 2) Подвійного патентування рослин бути не повинно.
 • 3) Найбільше заявок на трансгенні рослини подають великі компанії з США та Європи. Україна нажаль захищає свої нові рослини лише як сорти, отримані шляхами звичайної селекії.

Дякую за увагуБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка