Особливості викладання української мови та літератури в основній школі за новою програмоюСкачати 57,72 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір57,72 Kb.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

В основній школі

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ

2013-2014

І.Огієнко Українська граматика

«Найважливішою зі шкільних наук, головною підвалиною шкільної освіти завше буде рідна мова…»

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

2004 рік ДЕРЖСТАНДАРТ

- формування комунікативної і літературної компетентності.

2011 рік ДЕРЖСТАНДАРТ

- розвиток особистості учня;

- формування мовленнєвої і читацької культури;

- формування комунікативної та літературної компетентності.

ВЕКТОРИ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ

ДЕРЖСТАНДАРТ 2004

ДЕРЖСТАНДАРТ 2011

«..уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності».

 • «..формування соціально-адаптованої педагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу…— громадянина України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві..»

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ МОВНОГО КОМПОНЕНТА

ДЕРЖСТАНДАРТ

2004

- МОВЛЕННЄВА

- МОВНА

- СОЦІОКУЛЬТУРНА

- ДІЯЛЬНІСНА

ДЕРЖСТАНДАРТ

2011

- МОВЛЕННЄВА

- МОВНА

- СОЦІОКУЛЬТУРНА

- ДІЯЛЬНІСНА

КЛЮЧОВА КОМПЕНТЕННІСТЬ МОВНОГО КОМПОНЕНТА

ДЕРЖСТАНДАРТ

2004

КОМУНІКАТИВНА

КОМПЕТЕНІСТЬ

«..вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої

діяльності».

ДЕРЖСТАНДАРТ

2011

КОМУНІКАТИВНА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

«..оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях спілкування».

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО КОМПОНЕНТА

ДЕРЖСТАНДАРТ 2004

- АКСІОЛОГІЧНА (ЦІННІСНА)

- ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА

- КУЛЬТУРОЛОГІЧНА

ДЕРЖСТАНДАРТ 2011

- ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

- ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА

- ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА

- КОМПАРАТИВНА

КЛЮЧОВА КОМПЕНТЕННІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО КОМПОНЕНТА

ДЕРЖСТАНДАРТ

2004

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА

КОМПЕТЕНІСТЬ

«…засвоєння основних

теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у контексті літературного процесу».

ДЕРЖСТАНДАРТ

2011

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА

КОМПЕТЕНІСТЬ

«розуміння літератури як невід’ємної частини культури, знання літературних творів, ключових етапів і явищ літературного процесу, фактів життя і творчості видатних письменників, основних літературознавчих понять; формування читацького досвіду та якостей творчого читача..»

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

ДЕРЖСТАНДАРТ

2004

- вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності;

- читати та усвідомлювати прочитане; залучення до

художньої літератури.

ДЕРЖСТАНДАРТ

2011

- вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності;

- читати та усвідомлювати прочитане, розвиток інтересу до художньої літератури і системного читання.

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

ДЕРЖСТАНДАРТ

2004

розвиток умінь сприймати літературний твір як явище

мистецтва.

ДЕРЖСТАНДАРТ

2011

розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у літературному та культурному контексті, взаємозв’язку з іншими видами мистецтва.

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ОСНОВНА ШКОЛА


ДЕРЖСТАНДАРТ 2004

ДЕРЖСТАНДАРТ 2011

КЛЮЧОВІ СЛОВА

КЛЮЧОВІ СЛОВА

знання, уміння, розуміння

розуміє, знає, пояснює, розрізняє, визначає, здійснює, користується, виявляє, осмислює, читає, уміє, здобуває, будує

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ОСНОВНА ШКОЛА


ДЕРЖСТАНДАРТ 23.11.11

ДЕРЖСТАНДАРТ 14.01.04

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

ЧИТАННЯ

Читати вголос і мовчки, розуміти, запам’ятовувати, різнобічно аналізувати зміст і форму прочитаного твору, вміти висловлювати власну думку про прочитане.

Уміння читати вголос і мовчки, запам’ятовувати, висловлювати власну думку про прочитане.

ПИСЬМО

Побудова письмових текстів (монолог, діалог, полілог).

Побудова письмових текстів (монолог, діалог) .

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ОСНОВНА ШКОЛА


ДЕРЖСТАНДАРТ 2011

ДЕРЖСТАНДАРТ 2004

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

МОВНА ЛІНІЯ

ФОНЕТИКА.ОРФОЕПІЯ.ГРАФІКА

Розрізняти звуки мови і букви

Знання звуків мови та алфавіту

ЛЕКСИКОЛОГІЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ (ВИЛУЧЕНО 5 КЛАС)

Визначати істотні ознаки лексикологічних понять і фразеологізмів

Знання істотних ознак лексикологічних понять і фразеологізмів

Тумачити лексичне значення загальновживаних слів і фразеологізмів, добирати до них синоніми, антоніми, омоніми і пароніми.

Тлумачити лексичне значення загальновживаних слів і фразеологізмів, добирати до них синоніми та антоніми.

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ОСНОВНА ШКОЛА


ДЕРЖСТАНДАРТ 2011

ДЕРЖСТАНДАРТ 2004

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

МОВНА ЛІНІЯ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ.ФРАЗЕОЛОГІЯ

Етимологія слова. Пояснювати етимологію окремих слів.

Етимологія слова. Уміння пояснювати значення слова.

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Пояснювати значення слова шляхом проведення аналізу його будови, розрізняти словозміну і словотвір, правильно і комунікативно доцільно використовувати слова з урахуванням значення їх морфем

Правильно і стилістично доцільно використовувати слова з урахуванням значення їх морфем; користуватися морфемним та словотвірним словниками.

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ОСНОВНА ШКОЛА


ДЕРЖСТАНДАРТ 2011

ДЕРЖСТАНДАРТ 2004

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

МОВНА ЛІНІЯ

МОРФОЛОГІЯ

Розрізняти частини мови, визначати роль морфологічних засобів у побудові висловлювань.

Знання істотних ознак різних частин мови, ролі морфологічних засобів у побудові висловів.

СИНТАКСИС. ТЕКСТ (ВИЛУЧЕНО 5 КЛАС)

Будувати тематично цілісний, структурований зв’язний текст, користуватися довідниками.

Уміння визначати тему, основну думку тексту, структуру способи зв'язку речень у ньому; складати загальне уявлення про можливий зміст тексту.

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКА (РІДНА) МОВА 5 КЛАС


ПРОГРАМА 2012 року

ПРОГРАМА 2005 року

МЕТА НАВЧАННЯ
 • формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української мови, тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетентності.

ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКА (РІДНА) МОВА 5 КЛАС


ПРОГРАМА 2012 року

ПРОГРАМА 2005 року

ЗАВДАННЯ

- виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови;

- виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

- формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування;

- аналіз й оцінка мовних явищ і фактів;

- ознайомлення з мовною системою;

ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКА (РІДНА) МОВА 5 КЛАС


ПРОГРАМА 2012 року

ПРОГРАМА 2005 року

ЗАВДАННЯ

- формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу;

- формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду нормативності; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в різних джерелах.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ


ПРОГРАМА 2012 року

ПРОГРАМА 2005 року

ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

1. Принцип взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку – добір системи текстів патріотичного, морально-етичного, екологічного, естетичного спрямування.

2. Принцип демократизації й гуманізації навчання мови – партнерське співробітництво учня та вчителя.

3.Принцип особистісної орієнтації - індивідуальна навчальна мета кожного учня.4. Комунікативно-діяльнісний принцип – інтерактивне навчання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ


ПРОГРАМА 2012 року

ПРОГРАМА 2005 року

ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

5. Соціокультурний принцип – творчі роботи, добір текстів.

6. Принцип органічного поєднання мови й мовлення – вивчення мовних явищ на основі тексту, застосування вивченого у мовленнєвому процесі, особистісний сенс.

7.Принцип здійснення поліфункціональності української мови в процесі навчання – комплект навчальних засобів, що передбачає актуалізацію й реалізацію стилістичних функцій мови.

8. Принцип практичної спрямованості.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ


ПРОГРАМА 2012 рік

ПРОГРАМА 2005 рік

ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

9. Принцип урахування життєвої перспективи – «мовне портфоліо».

10. Принцип текстотворчості (текстоцентризму) – сприймати, відтворювати чужі та створювати власні висловлювання.

УКРАЇНСЬКА (РІДНА) МОВА Шелехова, Пентилюк 5 КЛАС

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

122 години

3,5 на тиждень

10 годин резерву
Зміст навчального

матеріалу

Кількість годин

2005

Кількість годин

2012

МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Уроки мовленнєвого розв

28

24

МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ 84 (10) 84(10)

1.

Вступ

1

1

2.

Повторення вивченого

9

10

3.

Текст

7

0

4.

Відомості з синтаксису і пункт

20

23

5.

Фонетика

23

27

6.

Лексикологія

11

8

7.

Будова слова

9

9

8.

Повторення

4

6

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКА МОВА (РОС.МОВА НАВЧ.) 5 КЛАС


2012 рік

2005 рік

МЕТА ВИВЧЕННЯ

«Створення оптимальних умов для становлення духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися виражальними засобами української мови..»

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКА МОВА (РОС.МОВА НАВЧ.) 5 КЛАС


Програма 2012 рік

Програма 2005 рік

ЗАВДАННЯ

1. Вироблення стійкої потреби у вивченні мови.

2. Формування і розвиток умінь і навичок спілкування, оволодіння культурою мовлення.

3. Формування в учнів базових мовних умінь і навичок.

4.Вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище.

5.Формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, їхніх моральних і естетичних переконань.

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКА МОВА (РОС.МОВА НАВЧ.) 5 КЛАС


Програма 2012 рік

Програма 2005 рік

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ

ОСОБИСТІСНИЙ

ОСОБИСТІСНИЙ

ДІЯЛЬНІСНИЙ

ДІЯЛЬНІСНИЙ

КОМУНІКАТИВНИЙ

КОМУНІКАТИВНИЙ

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ

ЕМОЦІЙНО-СМИСЛОВИЙ

ЕМОЦІЙНО-СМИЛОВИЙ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ


Програма 2012 рік

Програма 2005 рік

ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД

ЗАСВОЄННЯ МОВНОЇ ТЕОРІЇ НА ОСНОВІ ЗВ’ЯЗНИХ ТЕКСТІВ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ, НАСИЧЕНИХ ВИУЧУВАНИМИ МОВНИМИ ЯВИЩАМИ, СЛОВНИКОВА РОБОТА (ТЕРМІНОЛОГІЧНА), СИСТЕМА ВПРАВ НА СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПОРІВНЯННЯ, ПЕРЕКЛАД.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ


Програма 2012 рік

Програма 2005 рік

ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

1. Практична спрямованість та комунікативна орієнтація навчання.

2. Взаємозвязок у вирішенні комунікативних, освітніх, розвивальних і виховних завдань.

3.Взаємоповязаний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності.

4. Функціональний підхід під час добору та організації навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного мовознавства.

5.Наступність між класами та ланками.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ


Програма 2012 рік

Програма 2005 рік

СТРУКТУРА УРОКУ
 • Мотивація до навчання матеріалу.

2. Сприймання на слух, читання тексту, робота над його змістом.

3. Виокремлення й дослідження мовної форми в аспекті виучуваної мовної теми.

4.Опрацювання мовної теорії, виведеної на основі спостережень над мовним матеріалом.

5. Підбиття підсумків уроку, домашнє завдання з коментарем учителя.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 2013-2014 н.р

 • Планування семестрових занять –
 • «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» (Лист МОН № 1/9-349 від 20.05.13 року).

  2.Ведення класного журналу

  Методичний лист Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580

УКРАЇНСЬКА МОВА (рос. мова навчання) Н.Бондаренко 5 КЛАС

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

122 годин

3,5 години на тиждень
Зміст навчального

матеріалу

Кількість годин

2005 (105)

Кількість годин

2012

(122)

МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Уроки мовл.розв

31

34

МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ 71 (3) 81(7)

1.

Вступ

1

1

2.

Повторення

5

5

2.

Синтаксис,пункт., стилістика

11

11

3.

Фонетика, орфоепія, графіка

23

27

4.

Лексикологія, фраз. стилістика

13

15

5.

Будова слова, словотвір, стиліст

16

18

6.

Повторення

2

4

ФРОНТАЛЬНІ ВИДИ КОНТОЛЬНИХ РОБІТ
Форми контролю

I (семестр)

II

(семестр)

1.

Перевірка мовної теми (тести)

чотири

чотири

Письмо

1.

Письмовий переказ

один

один

2.

Твір

-

один

1.

Диктант

один

один

Інші види контролю

1.

Аудіювання

-

одне

2.

Читання мовчки

одне

-

3.

Усний твір

один

-

4.

Діалог

один

-

5.

Усний переказ

-

один

6.

Читання вголос

-

одне

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Зміст навчального

матеріалу

Кількість годин

2005

70 (7)

Кількість годин

2012

70(7)

1.

Література рідн кр

2

4

2.

Позакласне читання

4

4

3.

Розвиток мовлення

4

0

4.

Виразне читання

2

2

Текстуальне вивчення

51

53 (4 РМ)

1

Вступ

2

1

2.

Світ фантазії і мудрості

22

27

3.

Історичне минуле нашого народу

12

5

4.

Рідна Україна. Світ природи

15

18

5.

Урок-підсумок

0

2

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Світ фантазії, мудрості.

Міфи і легендиЛегенди «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»

Про створення землі”, “Чому буває сумне сонце?”, “Про дощ”, «Лісова панна»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Світ фантазії,мудрості.

Народні перекази«Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Світ фантазії,мудрості.

Народні казки«Ох», «Летючий корабель»

“Про Жар-Птицю та Вовка”, “Красний Іванко і закляте місто”

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Світ фантазії, мудрості.

Літературні казкиГалина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

І.Липа «Близнята»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Історичне минуле нашого народу

«Повість минулих літ» легенди

(перенесено з 9 класу)

«Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів», «Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Історичне минуле нашого народу

«Ярослав Мудрий», Микита Кожум'яка

(залишені)Олександр Олесь “Заспів”, “Україна в старовину”, “Наші предки — слов’яни”, “Початки Києва”, “Аскольд і Дір”, “Поход на Царгород”, “Княгиня Ольга”

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Історичне минуле нашого народу

Антін Лотоцький. “Михайло-семиліток»,

Іван Нечуй-Левицький. “Запорожці”,

Оксана Сенатович “Малий Віз” (винесено на позакласне читання)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

Рідна Україна. Світ природи

Т.ШевченкоС.Васильченко

«В бур'янах» (обов'язково)2

Є.Гуцало

«Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають»

3

Костянтина Малицька (повністю)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Нові твори

Вилучено

1.

М.Вінграновський

«Бабунин дощ», повість «Сіроманець»

“Ходімте в сад...”,

2

М.Рильський

«Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»

3

Олена Пчілка (на позакласне читання)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень
Розділи

Напам'ять

(разом 5 творів)

1

Світ фантазії, мудрості.

Загадки, прислів'яКілька загадок, прислів‘я і приказки (на вибір)

2

Рідна Україна. Світ природи.

Т.Шевченко«За сонцем хмаронька пливе...», «Садок вишневий коло хати...».

3

П.Тичина

«Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...»(один на вибір)

4

М.Рильський

«Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…» (1 н/в)

ФРОНТАЛЬНІ ВИДИ КОНТОЛЬНИХ РОБІТ
Форми контролю

I семестр

II

семестр

1.

Тематичне оцінювання

два

два

Письмо

1.

Твір

-

один

Уроки

1.

Розвитку мовлення

два (у+п)

два (у+п)

2.

Позакласного чит

два

два

3.

Літератури рідно кр

два

два

4.

Виразного читання

один

один

5.

Перевірка зошитів

чотири

п‘ять

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 клас

Література

рідного

краю

Хрестоматія «Донеччина літературна»

5-9 класи, 2008 рік

5 клас

1.Переказ «Про Саву-Савура».

2.Народна легенда «Савур-Могила»

3.В.Сосюра «Надходить вечір…Синім ланом», «Лине пісня хутко», «Степ», «Станції, рейки,заводи», «О мово моя!»

4.Г.Бойко «Чому Тимко подряпаний», «Не лютуй, сніговію», «Голубі простори», «Колискова».

5.М.Ф.Чернявський «Донець», «Савур-Могила».

6. К.Тесленко, М.Лісовська «Нічні сторожі».

7. С.Васильченко «Мені моє» (з циклу осетинських казок).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень

Нові твори для

позакласного читання

 • Воронина Л. «Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру»
 • Гаврош О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті
 • Дерманський О. «Король Буків, або Таємниця Смарагдової книги»
 • Ільченко О. «Загадкові світи старої обсерваторії»
 • «Життя видатних дітей» (Серія)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Мовчан, Таранік-Ткачук

5 клас

70 годин

2 години на тиждень

 • Малик Г. «Злочинці з паралельного світу»
 • Павленко М. «Миколчині історії»
 • Пагутяк Г. «Лялечка і Мацько»
 • Полонський Р. «Таємниця країни суниць»
 • Костецький А. «Пригоди славнозвісних книг», «Дракон Міні Макс», «Суперклей Христофора Тюлькіна»

Бажаю, щоб робота приносила вам радість!

З новим 2013-2014 навчальним роком!

Додаткова інформація

1.Видавничий дім «Освіта»

www.osvita-dim.com.ua

2. Видавництво «Грані-Т»

www.grani-t.com.ua

3. Стенди, куточки для шкільних кабінетів (кабінет укр.мови та літератури)

www. avkstend.com.ua

Дякую за увагу!

proselkova_o_a@mail.ruБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка