ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Конспект книгиСкачати 219,17 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір219,17 Kb.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

Конспект книги


Гальчинский А.С. Ещенко П.С. Палкин Ю.И. Основи економічної теорії/ -М.: Высшая школа, 1995. -471c.

виконаний студентом НАУ

Лужиним В.
Київ, 1998
А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін
Основи економічної теорії

Київ “Вища Школа” 1995
ЗМІСТ

Вступ до курсу

Тема 1. Предмет і особливості курсу ………..3

1. Що вивчає курс “Основи економічної теорії” . . ……..3

Особливості курсу .............. 4

2. Категорії і закони— стрижень економічної теорії ………..6

Сутність економічної категорії . . . . . . .6

Види економічних категорій . . . . . ... . . . .7

Субординація економічних категорій……7

Зміст економічних законів ..........…………8.

Пізнання економічних законів . . . . . . ... …10

Використання економічних законів . . . . . ..10

3. Методологія курсу .................………………12

Сутність методології ............………………..12.

Розвиток економічної теорії на основі загальнонаукових методів дос­лідження .........13..

4. Єдність економічної теорії і господарської практики ... . . .15

Як розуміти єдність теорії і практики ........... ...15

Суспільна прогресивна практика—джерело і критерій істини . . . …17


Тема 2. Економічна політика і механізм її формування .....…….19

1. Наукові засади економічної політики.. .........19

Причини суб'єктивізму і волюнтаризму в економічній політиці ..…..19

Економічна теорія основа наукової політики .…………21

2. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики ….23

Напрями і пріоритети .економічної політики ...........23

Методи, інструменти економічної політики ............25.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

І ФОРМУВАННЯ РИНКУ
Тема 3. Потреби та інтереси — рушійні сили економічного розвитку…..30

1. Економічні потреби як матеріальна основа інтересів ... . . .30

Економічні потреби і структура їх ................30

Закон зростання потреб ..................31

Формування потреб . . . . . . . ..... . . . 33.

2. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія .......34

Суб'єкти економічних відносин, їхні економічні інтереси .......34

Види економічних інтересів; взаємодія їх . . ..........35


Тема 4. Розвиток загальноцивілізаційного процесу .........37

1. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації .........37

Гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу ........39

Основні етапи розвитку цивілізації ..............40.

2. Формування економічних основ постіндустріальноі цивілізації ..….43

3. Діалектика цивілізаційних і формаційних процесів суспільного розвитку…..45

Співвідношення понять “цивілізація” і “суспільно-економічна формація” ……45

Еволюція капіталізму ...................48

Заперечення формаційних ознак суспільного розвитку ........50
Тема 5. Економічні системи суспільства .............53

ї. Зміст економічної системи . . . . . . . . . . . . . .53

Структурні елементи економічної системи . . .... . 53.

Суспільне виробництво .. . . . .. . . . . . . .54

Структура економічних відносин ....... ... . . . . ..55

2 Продуктивні сили суспільства .................56

Дві лінії розвитку продуктивних сил . . . . . . . 56.

Суспільний поділ праці і спеціалізація виробництва ........59

3. Система виробничих відносин . . ... . . . ...59.

Економічний базис ...................60

Структурні елементи виробничих відносив ...........62.

4. Типи економічних систем ...............62

Досучасні економічні системи ................62.

Авторитарно-бюрократична система ..............64

Змішані (поліформічні) системи . . . . . . . . . 68.
Тема 6. Відносини власності ..................66

1. Основи еволюційного процесу ................66.

Індивідуальна власність як вихідна ланка відносин власності ..….67

Принципи формоутворення власності ... . . . . . . .68.

Домінуючий об'єкт власності . ................70

2. Новітні тенденції у розвитку відносин .власності ..........73Тема 7. Форми організації виробництва………79

1. Форми господарювання . . . . . . 79.

Натуральне виробництво ........79

Товарне виробництво ……..81.

2. Товар і його властивості ........83

Поняття товару . . . . . . ...83.

Властивості товару . ... . ...84 .

Двоїстий характер праці, втіленої в товарі……85

3. Теорії, то визначають цінність товару . ….86

Теорія трудової вартості ........86

Теорія граничної корисності . . . . . .88

Теорія попиту і пропозиції . . . . . . .89

4. Закон вартості, функції його . . . . .91

Зміст закону вартості .... . ...91.

Функції закону вартості . ... . . . 92.

Тем а 8. Гроші в ринковій економіці ........94


  1. Становлення і еволюція грошових відносин ....94

Коротка історія розвитку грошей . . . . . ...96

2. Функції грошей ... . . . . . . . . . 99.

Функція міри вартості . . . . . .. . . . . . 101.

Співвідношення функцій міри вартості та засобу обігу….103

Поєднання функцій нагромадження і засобу платежу ……106

3. Функціональні форми грошей ........107.

Грошовий агрегат М1............110.

Грошовий агрегат M2 .............110
Розділ 2. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРА і МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Тема 9. Ринок і його функції .................114

1. Сутність ринку і об'єктивні умови його формування . . . . . .114

Поняття ринку ................114

Функції ринку ................117

Умови формування ринку . . . . . . .119.

2. Структура ринку .…….120.

Критерії розмежування ............120

Ринок предметів споживання і послуг . . . . . . . . 121

Ринок, засобів виробництва . . . ... . ... . . . . .122

Ринок науково-технічних розробок та інформації . . . . . . .123

Фінансовий ринок ...................124

Валютний ринок ...................127

Ринок праці (робочої сили) .................128.

Тіньовий ринок ....................129

3. Особливості становлення ринкових відносин в Україні .......130

Становлення ринкових інститутів .................130

Моделі і шляхи переходу до ринку ..........132..
Тема 10. Інфраструктура ринку .................138

1. Товарна біржа . . . . . . . . . . . 138.

Мета і функції товарної біржі ................138

Типи товарних бірж, їхні суб'єкти та здійснювані ними угоди ..…..140

2. Фондова біржа ...................145

Поняття, суб'єкти і класифікація . . . . .. . . . . . . 145.

Основні види операцій ..................147.

Українська фондова біржа .................149.

3. Банки і небанківські інститути ринкової інфраструктури .... . . .151

Сутність і види банків .................151

Банки України .……152

Небанківські інститути ринкової інфраструктури . . . . . . . . . .155


Тема 11. Демонополізація, роздержавлення і приватизація — основні умо­ви формування ринкової економіки ....... . . .156

1. Необхідність і сутність роздержавлення та приватизації ......156

Ліквідація монополії державної власності . . . . . . . . . . 156.

Роздержавлення і приватизація власності . . . . . . . . . . .159

2. Форми і механізм роздержавлення та приватизації ........160

Межі роздержавлення ..........160.

Форми роздержавлення і приватизації .............164

Механізм роздержавлення і приватизації .............169


Тема 12. Конкуренція—рушійна сила ринкової економіки . . . . . .172

1. Сутність конкуренції. Економічний закон конкуренції . . . . . . 172.

Конкуренція як категорія ринкової економіки ...........172

Умови виникнення конкуренції . . . . . . . . . . . .173..

Економічний закон конкуренції . .................174

2. Методи і способи конкурентної боротьби ............176

Методи цінової конкуренції ..................176

Методи неціновоі конкуренції .. . . .176

Нечесна конкуренція ........177

3. Види конкуренції ..........178

Ринкова класифікація видів конкуренції …….178

Чиста конкуренція . . . . . . . . .179

Монополістична конкуренція . ……180

Олігополістична конкуренція ..……180

4. Конкуренція і монополія ....…..181

Захист конкуренції .........181

Антимонопольне законодавство . …..181
Тема 13. Ціни і ціноутворення ..... .....184

1. Сутність ціни ..............184.

Визначення ціни .....................184..

Неспроможність ціноутворення в умовах адміністративно-командної еко­номіки ..........184.

Проблеми переходу до ціноутворення ринкової економіки ...…..185.

2. Фактори, що впливають на ціну . . . . . . . . 186.

Система факторів . . . . . . . . 186.

Вартісні фактори .............186

Фактори співвідношення попиту і пропозиції ...........187

Психологічні фактори ..........188.

Вплив ринку на ціну .............188


  1. Види цін . ... . . . . 189.

Класифікація цін ринкової економіки . .............189

Ціни за розмірами купівлі-продажу ...............189

Ціни за способом формування .............190.

Територіальні ціни ....................191.

Ціни різного призначення ..................192.

4. Вихідна і остаточна ціни. Методи ціноутворення .........193

Встановлення вихідної піни . . . . .193

Завдання ціноутворення на рівні фірми .............193

Оцінка витрат виробництва . . . . . . .194

Визначення попиту ...............194

Аналіз цін і товарів конкурентів ................195.

Методи ціноутворення ...........195

Встановлення цін на новий товар ...............196.

5. Вплив держави на ціноутворення в умовах ринкової економіки . . . .196

Участь, держави у ціноутворенні ...............196.

Визначення основних правил ціноутворення ...........196

Державний контроль за цінами ................197

Державна політика цін у зовнішній торгівлі ...........197


Тема 14. Економічна роль держави у ринковій економіці .....….199

1. Регулююча роль держави в ринковій, економіці ..........199

Місце держави в директивній економіці ..........199

Функції держави в ринковій економіці .............200

2. Методи державного впливу на ринкову економіку . . ... . . . 203.

Адміністративні (прямі) методи регулювання ..........204

Економічні (непрямі) методи регулювання . . ... . 207
Розділ 3. РИНОК ГРОШЕЙ

Тема 15. Попит на гроші . . . …212

1. Специфіка монетарного ринку . ... . . . .212

2. Попит на гроші ........... ...214.

Сутність попиту на гроші . . . . .214

Попит на гроші як форму багатства .......215

3. Фактори, що визначають параметри попиту на гроші …..216

Прості рівняння грошового обігу ……..216

Теорія касових залишків …….218

Трансакційний залишок ……..220

Спекулятивний залишок ...........223.

Специфічні особливості формування попиту на гроші в умовах перехід­ної економіки …225
Тема 16. Пропозиція грошей . ... . . . . 228.

1. Сутність і механізм формування пропозиції грошей . . ….228

Роль державних інституцій у здійсненні емісійного процесу ……228

2. Утворення грошей комерційними банками……232

Норма обов'язкового резерву . . ….233

Грошова база. ... . . . .236

Ефект кредитного мультиплікатора . . …238
Тема 17. Відносна вартість грошей. Рівновага на грошовому ринку……242


  1. Сутність і механізм формування відносної вартості грошей ……242

Специфіка вартості грошей ............242

Купівельна спроможність грошей ........ . .245

Вартість грошей, що нагромаджуються. Норма процента…..246

2. Рівновага на грошовому ринку ...............250

Специфіка монетарної рівноваги ................250

Механізм саморегулювання грошового ринку. Швидкість обороту грошей…..250

Важелі державного регулювання ринку грошей . . .

. . . .254Розділ 4,ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Тема 18. Підприємництво як явище господарського життя і форма діяль­ності …..256

Сутність підприємництва і умови його існування …….256

Поняття підприємця і. підприємництва . …256.

Функції та умови існування підприємництва……258  1. Організація підприємницької діяльності . …..260

Суб'єкти, об'єкти і види підприємництва . . ….260

Права, обов'язки і відповідальність підприємця……..262


Тема 19. Підприємство в умовах господарства ринкового типу…..266

  1. Підприємство, його сутність, головні ознаки і особливості……266

Підприємство і фірма ..........266

Основні ознаки підприємства ...........266

Особливості підприємства в умовах ринкової економіки…..267

2. Форми підприємств ............269

Форми підприємств залежно від власності . ….269

Форми підприємств залежно від розмірів . ….274

Форми підприємств залежно від сфер діяльності ....……275

3. Фонди підприємств і показники ефективного використання їх ……276

Фонди підприємств .........276

Показники ефективності роботи підприємств……..278

4.Умови виникнення і діяльності підприємств…….280

Ринкова економіка і виникнення підприємств …..280

Податкова політика щодо підприємств …..282

Вимоги до керівників підприємств . . . ..282

Взаємовідносини держави і підприємства……..283
Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ

Те м а 20. Матеріальні основи і показники результативності національної

економіки ……..286

1. Національний продукт і його форми ......... ...286.

Обчислення національного продукту ..............286

Сукупний суспільний продукт .................287

Національний доход ....................288.

Валовий національний продукт .......... ....290

Кінцевий продукт .....................292.

2. Національне багатство ...................292

Сутність і структура національного багатства ..........292

Перспективні структурні зрушення національного багатства України . ……294

3. Ефективність національної економіки ...........295.

Система показників ефективності національної економіки ....…..295

Ефективність праці . . . . . . . . . . 296.

Ефективність використання матеріальних ресурсів . . . …….297

Ефективність використання основних виробничих фондів ...…..298
Те м а 21. Відтворення на рівні макроекономіки. Інтенсивний тип економічного зростання ……..299

1. Сутність і багатогранність процесу відтворення ......299

Визначення відтворення . ..... . . .299.

Відтворення сукупного суспільного продукту . . . ... .300

Відтворення робочої сили . . . . . . 302

Відтворення виробничих відносин ...........302

Відтворення природних ресурсів . .. . . . . 303

2. Інтенсивний тип відтворення ...............304

Сутність інтенсивного типу відтворення . ..…..304.

Форми інтенсивного відтворення ............305

Нова якість-економічного зростання .. .........306

3. Нагромадження, його ефективність і напрями розвитку . . ….306

Сутність нагромадження. Закон нагромадження . . . . . .306

Фонд нагромадження і його структура.......307

Ефективність нагромадження .............308

4.Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення ……309

Необхідність структурних зрушень .... . . . . . . .309

Пріоритетні напрями розвитку економіки . . . . ... .310

Зростання ролі соціальної сфери . . . . . . ..311.
Тема 22. Аграрні відносини і земельна рента .....…..312

1. Зміст і особливості аграрних відносин . . .... . . . .312

Сутність аграрних відносин . . . . . . . ... .312.

Місце сільського господарства в агропромисловому комплексі …….314

Власність на землю ... . . . . . 314

Форми господарювання у сільськогосподарському виробництві……..315

Зміни у формах господарювання при переході до ринку . …..315

Державний сектор у сільському господарстві . . . . . .316

Колективні сільськогосподарські підприємства . . . . ..317

Селянські (фермерські) господарства . . . .. . . . 318.

Агропромислова інтеграція ..............320

3. Земельна рента . . . . . . . . 320

Сутність ренти та її форми ...............320

Розподіл і використання рентного доходу . . . . .324

Основні шляхи піднесення сільського господарства в Україні……325

Сучасні проблеми піднесення сільського господарства . . .325

Інтенсифікація сільського господарства .......... . 325.

Поліпшення використання земель ................326.

Розвиток матеріально-технічної бази . . . . . .........327

Державна допомога сільському господарству ...........328


Тема 23. Розподіл життєвих засобів ...............331

1. Фонд життєвих засобів ...................331

Сутність фонду життєвих засобів ...............331

Структура фонду життєвих засобів. ..............332

Фонд життєвих засобів як основа мотиваційного механізму економічної

діяльності ............332  1. Форми розподілу доходів за трудові результати і економічну діяльність ….335

Заробітна плата, її сутність і форми ...............335

Доходи працівників на колективних підприємствах .........338

Доход від індивідуальної трудової діяльності . ... . . . . . 339.

Підприємницький доход . . . . . . . . . .340.

3. Суспільні фонди споживання .................341

Сутність і види суспільних фондів споживання . ... . . . . . 341.

Структура суспільних фондів споживання .............342

Здійснення соціальної справедливості у використанні СФС . ... .344

4. Доходи від власності .................344

Допоміжна форма розподілу доходів ..............344

Доходи від власності і соціальна справедливість .........345

5. Сімейні доходи, структура і використання їх ..........346

Джерела і структура сімейних доходів ............346

Використання сімейних доходів ................346


Тема 24. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки ….348

1. Необхідність і сутність соціального захисту населення .......349

Визначення соціального захисту в умовах переходу до ринку ..…..349

Основні причини необхідності соціального захисту . . . ... . . . 350.

2. Створення ефективної системи зайнятості населення ........352

Проблема безробіття в умовах переходу до ринку .........352

Державні гарантії забезпечення зайнятості населення .......353

Умови повного використання трудових ресурсів ..........355

Державна служба зайнятості ................356.

3. Індексація доходів населення .............. 359

Необхідність і сутність індексації доходів населення ........359

Споживчий бюджет як економічний інструмент індексації доходів . . . .360

Антиінфляційні заходи .................361.

Диференційований підхід до індексації грошових доходів ......363

4. Захист споживачів в умовах ринкової економіки ..........364

Система державного захисту споживача ... . . . . . . 364 .

Права споживача ..................367.

Об'єднання споживачів . . . . . . . . . 368 .


Тема 25. Циклічність — загальна закономірність ринкової економіки……370

1. Економічна рівновага і циклічність .............370

2. Середні і короткі цикли ..................374

3. Довгі хвилі в економіці ..................378


Розділ 6. ГРОШІ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Тема 26. Вплив грошей на розвиток макроекономічних процесів . . .383

1. Монетарна теорія циклу .................384.

2. Кейнсіанська модель регулювання економічного циклу . . . . 387.

Гроші та ефективний попит .................387

Заощадження і споживання. Основний психологічний закон . . . . .390

Заощадження та інвестиції ..................392

Фіскальні важелі впливу на динаміку економічних процесів ... . . .396
Тема 27. Кредит і його роль у розвитку макроекономічних-процесів . ..398

1. Сутність і функції кредиту ...........398

Зміст кредитних відносин ..............398

Вплив кредиту на розвиток макроекономічних процесів.......400

Прикладні функції кредиту . . . . . . .402

2. Форми кредиту .............405


Тема 28. Гроші та інфляція ..................407

1. Сутність інфляції. Фактори, що впливають на її розвиток .. . . .407

Форми інфляції ...........408

Інфляція попиту. Інфляційний цикл . . . . . . . . .410

Інфляція витрат ..................413

2. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів .......414

Інфляція і перерозподіл доходів ................414

Інфляція і безробіття. Крива Філліпса . . . . .... . . . 416.

Вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту ..…..418
Розділ 7. СВІТОВИЙ РИНОК 1 СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Тема 29. Інтернаціоналізація економічних відносин . . . . .... . 421.

1. Поглиблення міжнародного поділу праці—економічний закон розвитку продуктивних сил суспільства ................421.  1. Принципи формування і спосіб реалізації інтернаціональної вартості на світовому

ринку …424

  1. Економічний механізм відшкодування на світовому ринку вартості ство­реного

продукту . . 428 .

4. Платіжний баланс ..... ......433


Тема 30. Міжнародна валютна система ............437

1. Інтернаціоналізація грошових відносин ............437.

2. Еволюція системи валютних відносин .. . . . . . .439.

Система золотого стандарту ..................440

Бреттон-Вудська валютна система . ..............442

Ямайська валютна система .................444.

Європейська валютна система .................446
Тема 31. Валютний ринок і валютне регулювання . .. . . . .. 449.

1. Структура, основні функції та механізм функціонування валютного ринку…..449

Загальна характеристика, функції, структура ..........449.

Економічні суб'єкти валютного ринку ..............451.

Валютні операції . . . . . . . . 451.

2. Валютні курси ..............454

Функції валютного курсу .................454

Визначення валютних курсів ............455.

Фіксовані і гнучкі валютні курси ................457

3. Валютне регулювання .................458

Інструменти валютного регулювання ……..459

Міжнародна валютна ліквідність…………461Конвертованість валют ........ 462


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка