Ознаки лідерстваСкачати 41,14 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір41,14 Kb.

СУЧАСНИЙ УРОК

 • Ніщенко Мар’яна Едуардівна, заступник директора з науково-методичної роботи; Бондаренко Людмила Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Золотоніської спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій

Ознаки лідерства

 • Лідерство не існує у відриві від людей.
 • Варто зосередитися на запитаннях: «Чи зміг я реалізувати себе?
 • Чи зміг я зробити людей щасливими й сильнішими?
 • Чи підвищилася завдяки мені якість їхнього життя?»
 • Були лідером – означає управляти собою.
 • Лідерство нерозривно пов’язане із внутрішньою мотивацією. Варто виробити такий підхід до команди, який вчить і збагачує.

Ознаки лідерства

 • Лідерство пов’язане зі змінами. Лідерство неможливе без свідомого вибору позитивних змін.
  • Уважно погляньте на своє життя. Чи так Ви хотіли жити? Чи задоволені Ви своєю долею? Чи досягли всього, чого прагнули? Які люди Вас оточують?
  • До яких відчуттів Ви прагнете? Чи готові внести у своє життя щось нове?
  • Подумайте, як змінити ті аспекти Вашого життя, які не дають результатів?

Якості лідера

  • знання себе, своїх цінностей;
  • бачення майбутнього;
  • пристрасть;
  • готовність ризикувати;
  • навички міжособистісного спілкування;
  • працьовитість;
  • відстеження прогресу, оцінювання результатів;
  • завзятість;

Якості лідера

  • уміння ставити цілі;
  • професійні знання;
  • бажання досягти успіху;
  • уміння знайомитися, спілкуватися з потрібними людьми;
  • робота над тим, що приносить задоволення;
  • одержання задоволення від роботи;
  • позитивне ставлення;
  • доброзичливість;
  • уміння довіряти інтуїції;
  • упевненість;

Якості лідера

  • уміння виконувати обіцянки;
  • чесність і відкритість;
  • зосередженість;
  • ініціативність і відповідальність;
  • здатність мотивувати і надихати інших;
  • дбайливість і співчутливість;
  • уміння цінувати чужі досягнення;
  • витримка і стійкість;
  • уважність до деталей;
  • уміння працювати під тиском.

СУЧАСНИЙ УРОК

 • Урок (традиційно)це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.
 • Сьогодні урокце форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя.

Вихідні позиції сучасного уроку

 • Це – система взаємопов’язаних взаємодіючих частин, які забезпечують інтерактивний результат.
 • Це – логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками, цілями, змістом відрізок навчально-виховного процесу.
 • Це – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.
 • Це – інструмент виховання та розвитку особистості.
 • Це – центр, навколо якого “обертаються” всі інші форми навчальних занять.
 • Це – рухома процесуальна система, що постійно змінюється, вдосконалюється, відображає багатопланові сторони навчально-виховного процесу.
 • Це – соціальна система, яка існує лише за рахунок взаємодії вчителя з учнями та учнів один з одним.

Вихідні позиції сучасного уроку

 • Це – самодіяльність учнів у навчальному процесі, їх самоорганізація, розвиток їх особистості, колективної навчальної діяльності.
 • Це – показник рівня розвитку сучасного суспільства, його моральних та економічних цінностей.
 • Це – феномен, який безпосередньо впливає на педагогічні процеси в сім’ї, ефективність та результативність виховного і розвивального аспектів.
 • Це – елементарна, структуроутворююча одиниця навчально-виховного процесу, на базі якого розкривається і реалізується навчальна програма.
 • Це – жива клітина навчально-виховного процесу, все найголовніше і найважливіше для школяра у даний відрізок часу.
 • Це – творча майстерня вчителя, а також – творча лабораторія керівника навчального закладу.

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ)

 • Передбачає не лише виклад змісту, а й завдання, які потребують застосування знань на практиці.
 • Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку, шляхом вирішення пошукових завдань.
 • Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення.
 • Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки.
 • Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших.
 • Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу.
 • Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку.

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ)

 • Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів.
 • Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності.
 • Творче використання ППД.
 • Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.
 • Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.
 • Орієнтація на процес навчання.
 • Організація та особистісні досягнення учнів.
 • Використання активних методів навчання.
 • Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.
 • Обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети комплексу дидактичних завдань.

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ)

 • Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів.
 • Особистісний підхід до учнів, діяльна індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів.
 • Формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
 • Атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці, висока відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)

 • На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.
 • Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
 • У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання.
 • Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству.

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)

 • Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації.
 • Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості.
 • Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.

Загальні визначальні ознаки вимог до сучасного уроку

 • врахування віку дітей;
 • зв’язок змісту уроку з життям, з практикою;
 • орієнтація на навчання всіх учнів;
 • науковий рівень викладання предмета;
 • культура вчителя, його моральний стан.
 • Отже, ефективність навчання залежить від якісної і систематичної реалізації всіх вимог до уроку. Вимоги до уроку повинні бути закладені в основу його аналізу й самоаналізу.

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

 • спосіб граничної конкретизації управління навчально-виховним процесом, який шляхом особистого оперативного втручання впливає на методи навчання, на добір і формування навчального матеріалу, на вибір і оптимальне поєднання форм організації пізнавальної діяльності учнів;
 • допомога вчителю оволодіти більш високим рівнем майстерності, підвищити результативність праці;
 • система із взаємозалежними і взаємопов’язаними компонентами.

Алгоритм самоаналізу уроку (за В.Т.Фоменком)

 • Оцініть основні (провідні) мотиви, інтереси учнів класу.
 • На якому рівні сформовано інтерес до вашого предмета, які мотиви переважають при його вивченні?
 • Визначте ставлення учнів до ваших уроків.
 • Об’єктивно зважте працездатність учнів на основі факторів:
 • а) день тижня;
 • б) урок за порядком;
 • в) розклад уроків, чергування легких і важких уроків;
 • г) кінець, середина, початок чверті, року.
 • Співставте обсяг навчальної роботи, який треба буде виконати на уроці, з можливостями учнів.

Алгоритм самоаналізу уроку (за В.Т.Фоменком)

 • Який рівень активності характерний для ваших учнів на уроках, враховуючи характер:
 • а) навчального матеріалу; б) працездатності; в) рівня уваги;
 • г) дисциплінованості; д) мотивів діяльності; е) ситуації.
 • Який характер і обсяг стимулів, які ви введете в дію для того, щоб викликати та утримати інтерес, увагу, активність, високу працездатність?
 • Як ви будете керувати пізнавальною діяльністю учнів? Чи використаєте старі або випробуєте нові засоби керування?
 • Об’єктивно констатуйте рівень уваги і дисциплінованості школярів на ваших уроках!
 • Чи вміють ваші учні використовувати отримані ЗУН на практиці, на якому рівні сформовані ці вміння і навички?

Самоаналіз уроку

 • найважливіший канал формування і розвитку творчої активності вчителя (М.І.Махмутов);
 • узагальнення та поширення ППД (Ю.А.Конаржевський);
 • найважливіший шлях формування єдиного ставлення вчителя до вирішення основних питань навчання і виховання, єдиного ставлення до оцінювання знань і використання оцінки (Т.І.Шамова).

Технологічна картка аналізу уроку

 • № п/п
 • Структурні елементи уроку
 • Бали
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1.
 • Організація початку уроку
 • 2.
 • Ефективність перевірки домашнього завдання
 • 3.
 • Перевірка ґрунтовності знань
 • 4.
 • Постановка пізнавального завдання
 • 5.
 • Актуалізація знань і способів діяльності учнів

Технологічна картка аналізу уроку

 • 6.
 • 7.
 • Співвідношення діяльності вчителя і учнів
 • 8.
 • Організація самостійної роботи учнів
 • 9.
 • Забезпечення позитивної мотивації навчання
 • 10.
 • Забезпечення активності учнів
 • 11.
 • Зв’язок матеріалу з життям, з практикою

Технологічна картка аналізу уроку

 • 12.
 • 13.
 • Наявність зворотного зв’язку з учнями в ході уроку
 • 14.
 • Доцільність та ефективність використання наочності, ТЗН
 • 15.
 • Врахування учителем індивідуальних особливостей учнів
 • 16.
 • Диференціація завдань під час уроку
 • 17.
 • Поетапність у вивченні нового матеріалу
 • 18.
 • Тактовність та демократичні взаємини з дітьми
 • 19.
 • Раціональність використання часу

Технологічна картка аналізу уроку

 • 20.
 • Ефективність контролю за роботою учнів, оцінка знань та вмінь
 • 21.
 • Адекватність самооцінки учня оцінці вчителя
 • 22.
 • Розробка алгоритму для виконання домашнього завдання
 • 23.
 • Підведення підсумків уроку
 • 24.
 • Ступінь емоційного впливу уроку на учнів
 • 25.
 • Відповідність типу уроку поставленій меті
 • Критерії кількості балів:
 • 3 б. – виконується повністю 1 б. – виконується частково
 • 2 б. – виконується в основному 0 б. – не виконується

КАРТКА ЗДІЙСНЕННЯ САМОАНАЛІЗУ УРОКУ

 • № п/п
 • Параметри самоаналізу
 • Оцінка
 • Ідеал
 • Я
 • 1.
 • Побудова уроку на основі програмних вимог, змісту навчання
 • 2.
 • Врахування вимог до сучасного уроку
 • 3.
 • 4.
 • Інтеграція змісту уроку
 • 5.
 • Врахування рівня розвитку учнівського колективу
 • 6.
 • Врахування психологічних особливостей учнів
 • 7.
 • Мотивація учня до навчальної діяльності
 • 8.
 • Побудова уроку як цілісної системи взаємодій вчителя та учнів на основі співробітництва
 • 9.
 • Врахування складних педагогічних ситуацій, рівня зацікавленості учнів до предмета (під час планування уроку)
 • 10.
 • Створення позитивного морально-психологічного клімату
 • 11.
 • Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу
 • 12.
 • Визначення ступенів емоційного впливу уроку на учнів
 • 13.
 • Розвиток в учнів навичок самоконтролю
 • 14.
 • Забезпечення умов під час уроку для самовизначення особистості, реалізації внутрішніх резервів
 • 15.
 • Розвиток ініціативи і самостійності учнів, індивідуальних навчальних досягнень, спонукання до творчості
 • 16.
 • Визначення та комплексне вирішення триєдиної мети уроку (освітньої, виховної та розвивальної)
 • 17.
 • Оперування науковою термінологією
 • 18.
 • Вибір типу уроку в залежності від його дидактичної мети
 • 19.
 • Використання активних методів навчання
 • 20.
 • 21.
 • Застосування інноваційних технологій
 • 22.
 • Створення проблемних ситуацій
 • 23.
 • Використання різноманітних наочних статистичних матеріалів
 • 24.
 • Використання на уроці матеріалу про сучасні досягнення науки і практики
 • 25.
 • Встановлення і зв’язок матеріалу уроку з іншими предметами (міжпредметні зв’язки)
 • 26.
 • Впровадження в хід уроку аудіовізуальних методів навчання, мультимедійних засобів
 • 27.
 • Використання завдань, що розвивають творчу уяву, когнітивні здібності учнів
 • 28.
 • Здійснення диференціації та індивідуалізації навчання на окремих етапах уроку
 • 29.
 • Впровадження методів проблемного і діалогового навчання
 • 30.
 • Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання
 • 31.
 • Розвиток гуманітарного мислення
 • 32.
 • Наявність зворотного зв’язку з учнями в ході уроку
 • 33.
 • Виключення перевтоми учнів
 • 34.
 • Різнорівневі домашні завдання
 • 35.
 • Адекватність методів і прийомів навчання цілям і змісту навчання
 • 36.
 • Співвідношення мети і завдань уроку
 • 37.
 • Конкретизація мети під час всього ходу уроку
 • 38.
 • Врахування результатів аналізу, контролю ЗУН (під час планування уроку)
 • 38.
 • Співставлення результатів уроку з його цільовими настановами
 • 40.
 • Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності
 • 41.
 • Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог
 • 42.
 • Раціональність використання часу уроку
 • 43.
 • Управління власним емоційним станом
 • 44.
 • Забезпечення поетапної обробки всіх етапів уроку
 • 45.
 • Передбачення близьких і віддалених результатів навчально-виховного процесу
 • 46.

Список використаної літератури

 • 1. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч. – метод. Посіб. – К.: Вища шк.., 2002. – 215 с.
 • 2. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 207 с.
 • 3. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.- метод. Посіб. – К.: Вища шк..,2002. – 215 с.
 • 4. www.ostriv.in.ua
 • 5. Алексєєва Аліна. Учитель і учень: що вони шукають одне в одному // Шкільний світ.-2005.-№4. –С.1.
 • 6. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1993. – 298 с.
 • 7. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. –К.: Товариство «Знання» України, 1992, -48 с. – (Сер.7. Світоч;№2)


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка