П. Л. Історія вчень менеджменту: Навч посібник. К.: Алерта, 2008. 477 с. Навчальний посібникСкачати 53,87 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір53,87 Kb.

МИСТЕЦТВО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАУКА УПРАВЛЯТИ: З ІСТОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Дідковська Л. Г., Гордієнко П. Л. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. - К.: Алерта, 2008. - 477 с.


Навчальний посібник підготовлений для студентів, які досліджують історію вчень менеджменту. В ньому викладені погляди різноманітних представників існуючих шкіл і підходів до управлінських ідей від зародження світової управлінської думки до наших днів.

Розглядаються зміст, еволюція, основні поняття менеджменту. Особлива увага надана історії української управлінської думки від часів Київської Русі.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, може бути корисним і для менеджерів зі стажем, а також для всіх, хто хоче ознайомитися з історією менеджменту.

Хміль, Ф. І. Основи менеджменту : Підручник / Ф. І. Хміль. – К : Академвидав, 2003. – 608с. – (Альма-матер).

Хміль, Ф. І. Основи менеджменту : Підручник / Ф. І. Хміль. – К : Академвидав, 2003. – 608с. – (Альма-матер).


У підручнику розкрито загальні засади, закони, закономірності, принципи та методи менеджменту, проаналізовано становлення і розвиток науки менеджменту, сутність і основні риси виробничо-господарської організації, функції, процес і механізм менеджмен­ту. Висвітлено роль і значення психології та організації праці у менеджменті, досліджено методи забезпечення ефективної діяль­ності організації (підприємства).

Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Яшкіна, Н. В. Екскурс в історію менеджменту / Н. В. Яшкіна // Економіка & держава. – 2010. – №6. – С.30-33.

У статті розглядаються питання виникнення й розвитку менеджменту, його об’єктивна необхідність та характеристика на нинішньому етапі української економіки. Звертається увага на історичний процес створення й розвитку різних шкіл, концепцій і поглядів видатних вчених у галузі менеджменту; показується їх роль і значення в цивілізаційному процесі, в становленні ринкової економіки.

Кузьмін, О. Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с. – (Альма-матер). 

Кузьмін, О. Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с. – (Альма-матер). 


У другому виданні підручника комплексно і системно висвіт­лено сутність, етапи розвитку, функції і методи, технології менедж­менту; управлінські рішення та підходи до їх оптимізування; інформаційні системи і комунікації; форми влади і стилі керівниц­тва менеджерів; конфлікти, стреси і методи їх подолання; пробле­ми відповідальності і управлінської етики в менеджменті; органі­заційні зміни та організаційний розвиток тощо. Розкрито специфі­ку менеджменту на підприємствах зарубіжних країн, можливості його застосування в українських реаліях, а також особливості спілкування з іноземними контрагентами. Матеріал підручника ґрунтується на логіці взаємозв'язків основних категорій менедж­менту, поетапної реалізації процесу менеджменту. Підручник міс­тить також запитання, завдання для поточного контролю, теми ре­фератів, психологічні тести, короткий термінологічний словник,

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, підприєм­цям, усім, хто цікавиться управлінською проблематикою.

«Управління –

це не що інше, як налаштування людей на працю»

Лі Якокка

Кредісов, А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії / А. Кредісов // Економіка України. – 2008. – №1. – С.4-11. 

Аналізується менеджмент у взаємозв’язку з розвитком економічної теорії. Показано вплив останньої на виникнення менеджменту як науки, тенденції його поступу і риси менеджера ХХІ ст.. Взаємобачення наук – процес складний, проте в ньому закладені як теоретичні, так і практичні успіхи майбутнього.

 

Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене. -К.: «Кондор», 2006. - 664 с.  

У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи.

Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.

Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керів­ництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту.

 

Маслов, В. И. Концептуальные установки менеджмента / В. И. Маслов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №1. – С.3-19. 

Вероятно, развитие новой парадигмы управления, отвечающей требованиям формирующегося общества знаний («общества науки»), является важнейшей задачей учёных. При этом речь не может идти об отрицании всего, что было сделано в менеджменте за предыдущие 100 лет. Опираясь на прошлое, предстоит создать новую науку управления, учитывая, что человек стал самым важным элементом организации, открытой сложной системы.

В данной статье рассматривается зарождение менеджмента как науки, формирование и становление школ менеджмента, принципы управления и т.д. 

Михайлова Л.1., Турчіна С.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 — 248 с.  

В навчальному посібнику викладені теоретичні, практичні та тестові завдання з інноваційного менеджменту. Теоретична частина стисло вміщує узагальнений курс з інноваційного менеджменту, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України; практична частина містить приклади вирішення розрахункових завдань.

Представлене видання узагальнює як результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління іннова­ційними процесами, так і власні результати наукових досліджень авторів та викладання інноваційного менеджменту студентам за спеціальністю «Менеджмент організацій» та «Менеджмент ЗЕД».

По­зитивною особливістю цього посібника є те, що він містить окрім теоретичного викладення матеріалу, ще й методичні рекоменда­ції по їх практичному застосуванню, контрольні приклади, що сприяють формуванню у студентів набуття практичних навичок з прийняття рішень з управління інноваціями та змінами. Для кон­тролю знань та самостійного вивчення дисципліни, пропонують­ся питання та тестові завдання з усіх тем курсу.

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇУПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012.-224 с.  

Сьогодні питання креативного менеджменту мало вивчені вітчиз­няними вченими. Закордонні дослідники цього напряму, такі як Алан Дж. Роу, Едуард де Боно, Майкл Мікалко, пропонують свої праці в ху­дожньо-публіцистичному стилі та у формі ділових ігор. Даний посіб­ник є однією із перших вітчизняних спроб викласти теоретичні та при­кладні аспекти креативного менеджменту.

У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними про­цесами на підприємствах.

Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практич­ного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викла­дено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної робо­ти креативного управлінця.

Посібник призначено для студентів спеціальності 8.000014 «Управління ін­новаційною діяльністю», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних підприємств. 

Тарнавська, Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг / Н. Тарнавська // Україна: аспекти праці. – 2010. – №7. – С.36-43.

Розглянуто теоретичні і прикладні аспекти розвитку персоналу в системі управління конкурентоспроможніс­тю підприємств. Запропоновано блочно-функціональну модель управління персоналом, яка орієнтована на вияв­лені ознаки сучасного етапу еволюції систем управління персоналом — інтелектуалізацію виробництва і адапта­цію до особистості, базується на ідеї соціального партнерства і є основою для створення організацій, що самона­вчаються.

У статті доведено, що побудову систем управління персоналом необхідно здійснювати шляхом соціального партнерства з імплементацією в управлінську практику набору пріоритетних модулів, які доцільно скомпонувати в блочно-агреговану модель управління персоналом. 

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 468 с.

У підручнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджме­нту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства.

За змістом викладення підручник відтворює сутність та значення сучасної системи управління персоналом як складової частини мене­джменту підприємства та передбачає набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо управління персоналом у підприємс­твах різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персо­налом підприємства, як: кадрове планування, організація набору і відбору кадрів, оцінка і атестація персоналу, управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління проце­сом вивільнення персоналу, соціальне партнерство у підприємстві, оцінка ефективності управління персоналом.

Підручник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти, викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, а також для підприємців, керівників і фахівців підприємств, які цікавляться питаннями управління персоналом підприємства. 

Виноградський М. Д., Беляева С. В., Виноградська А. М., Шкапова О.М. Управління персоналом: Навч. посіб. — К.: Центр навчаль­ної літератури, 2006. — 504 с.

У навчальному посібнику з курсу «Управління персоналом» по­слідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління пер­соналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльнос­ті працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.

Головною метою навчального посібника є розробка концептуальних основ і технологій управління персо­налом на основі чинного трудового законодавства України. Логічна побудова структури посібника охоплює широке коло проблем управління персоналом організації — від теоретичних положень розвитку праці людини, визначення факторів впливу на працівників у системі управління персоналом до соціального партнерства і критеріїв оцінки ефективності роботи служби управління персоналом.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2008. — 435 с.

Ця книга — своєрідний синтез теорії і практики менеджменту пер­соналу. У ній докладно розкриваються основні принципи формування організації, стратегії ефективного менеджменту, методи управління, планування, добору, навчання працівників, формування команди. Подано основні законодавчі норми, пов'язані з наймом і звільненням персоналу. Наводяться поради з управління персоналом, створення власного іміджу, а також багато прикладів та зразків підготовки документів щодо персоналу.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які вивча­ють менеджмент персоналу. Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, працівникам підрозділів управління персоналом.

«Прагнучи

недосяжного, ми здійснюємо неможливе»

Роберта Андрі

Ситник Н.І. Управління персоналом: Навчальний посібник. Київ: Фірма «ІНКОС», 2009. 472 с.

Посібник проілюстрований численними прикладами з практики роботи сучасних підрозділів з персоналу.

Навчальний посібник, що пропонується увазі читача, має на меті:

Розглянути теоретичні засади управління персоналом сучасних організацій. Особлива увага приділяється концепціям людських ресурсів, інтелектуального капіталу, організації, що навчається, і суспільства знань, які змінили уявлення про сут­ність управління людьми.

Надати системну і ґрунтовну характеристику основних сфер діяльності підрозділу з управління персоналом сучасних організацій. Наразі традиційні сфери управління персоналом наповнюються новим змістом, одночасно інтенсивно розвива­ються нові напрямки діяльності. В посібнику пропонуються конкретні схеми розробки програм і процедур управління персо­налом, аналізуються труднощі, пов'язані з їх впровадженням, переваги і недоліки застосованого практичного інструментарію, наводяться приклади кращих рішень.

Окреслити основні тенденції, характерні для сучасного етапу розвитку служб управління персоналом. В посібнику розглядаються ті зміни, які відбулися в практичній діяльності підрозділу з управління персоналом упродовж остан­ніх років і перспективи розвитку служби управління персоналом на майбутнє.

При написанні посібника були використані численні нау­кові джерела, як вітчизняні, так і зарубіжні, власні дослідження, практичний досвід вітчизняних менеджерів з персоналу.

Клім Д. Управління персоналом: від тотальної оптимізації до успіху компанії / Д. Клім // Вісник Національного банку України. – 2011. – №8. – С.36-40.

У дослідженні сформульовано рекомендації, які розкривають теоретичні та практичні питання функці­онування систем добору персоналу в кредитній організації. Автор обґрунтовує актуальність та ефектив­ність використання при цьому рекрутингу, розглядає варіанти координації форм і методів у процесі взаємо­дії внутрішнього і зовнішнього рекрутингу.

Запропоновано інноваційні технології роботи з персоналом, де­тально проаналізовано схему їх практичного впровадження менеджментом кредитної організації. На осно­ві бенчмаркінгу наведено дані, що верифікують значне скорочення витрат банку на підтримку та розвиток якості людського капіталу з урахуванням практично всіх категорій співробітників, відповідно до стратегії розвитку та особливостей кадрової політики фінансової установи.

Чайка, Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : Навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К : Знання, 2005. – 442с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

У посібнику культура спілкування розглядається як інстру­мент професійної діяльності менеджера і основа формування кор­поративної культури організації. Висвітлюються етичні засади, психологічна природа, засоби і техніка спілкування. Розгляда­ються особистісний вплив менеджера на культуру спілкування та взаємодії, вплив національних особливостей ділових культур на спілкування з партнерами, а також роль менеджменту у фор­муванні культури організації. Наводяться практичні поради мене­джеру, які допоможуть йому краще пізнати себе та інших людей і внести відповідні корективи у свою діяльність і діяльність орга­нізації.

Навчальний посібник складається з 11 тем. При скла­данні тематичного плану їх можна розбити на два модулі. До першого рекомендується віднести 1—5 теми, де висвітлюють­ся культура спілкування як інструмент професійної діяльності 10 менеджера, етичні засади, психологічна природа спілкування, його засоби та форми. Другий модуль охоплює 6—10 теми, в яких йдеться про культуру спілкування як основу корпора­тивної культури організації, цінності та психологічні механі­зми взаємодії в організації, зовнішні ознаки корпоративної культури та особливості ділового спілкування з іноземцями.

ОРГАНІЗАЦІЙНА

ТА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: КЛЮЧІ ДО УСПІХУ

Савельєва, В. С. Організаційна поведінка : навч. посібник / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

В даному посібнику проблеми особи, групи та організації розгляда­ються в тісному взаємозв'язку один з одним і питаннями підвищен­ня ефективності виробництва, зміцнення дисципліни та скорочення плинності кадрів. Центральне місце у ньому посідають такі важливі практичні питання, як мотивація, стимулювання, взаємодія праців­ника і організації, лідерство і керівництво, управління змінами і роз­витком організації, комунікативні процеси в організації.

Навчальний посібник складається із дев'яти взаємопов'язаних між собою розділів. У першому розділі висвітлена історія виникнення, становлення і розвитку Організаційної поведінки як дисципліни. Другий розділ присвячений соціалізації індивіда, розглянуто фе­номени поведінки людини в організації. У третьому розділі ми прослідкували взаємозв'язок між організа­цією і особою і на підставі практичних досліджень виокремили цін­нісні орієнтації та установки сучасного працівника. Четвертий розділ присвячений визначенню такого унікального феномена в організації, як лідерство. Автори зосередили увагу на двох дефініціях — лідерство і керівництво, провівши чітку грань між цими поняттями. П'ятий і шостий розділи розкривають таємниці мотивації і сти­мулювання працівника як найважливішої складової організаційної поведінки. Питання стимулювання розглянуті з практичного боку і носять рекомендаційний характер. У наступному, сьомому, розділі розглянуто зміни в організацій­ній поведінці як складовій організаційного розвитку. Матеріал восьмого розділу присвячений організаційній культурі як засобу успішної реалізації організаційних змін. У дев'ятому розділі розкриті особливості комунікацій в організа­ції. Досліджені їх парадокси, виділені позитивні і негативні чинники, що впливають на комунікаційний процес. У посібник не включено розділи з питань конфліктології, тому що студенти-менеджери вивчають цей курс окремо.

Дахно, І. І. Ділова кар'єра : навч. посібник / І. І. Дахно. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 528 с. 

У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах, розпочинаючи з перших трудових кроків і закінчуючи виходом на пенсію. Книга є своєрідним мінімумом знань, необхідних для правильної побудови стратегії і тактики службової кар'єри. Створена на основі власного досвіду автора, а також передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, висвітленого у різних засобах масової інформації.

Книга може використовуватися при вивченні, наприклад, таких дисциплін як «Управління персоналом», «Трудове право», «Етика ділового спілкування» тощо.

Науково-популярна форма викладу матеріалу спрямована на розширення читацького загалу. Книга буде у нагоді всім читачам, які хочуть правильно працювати і добре заробляти у непростих умовах XXI століття.

«Якщо ви вдало виберете працю, і вкладете в неї всю душу, то щастя саме вас відшукає»

Костянтин Ушинський

Палеха, Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура / Ю. І. Палеха. – К : Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 211с.

У монографії викладені основи культури як категорії науки і механізму існування суспільства. Аналізуються основні концепції культури, взаємозв'язок з діяльністю і практикою, суть та категорії її цінностей, вплив останніх на рівень розвитку суспільства, розкри­вається зміст інноваційно-акмеологічної культури. Подаються поняття, атрибути, чинники, різні принципи та мо­делі організаційних культур, наводяться типології національних культур, їх порівняння. Уперше введені методологічні основи культури управлінської діяльності як системи знань керівника, розкривається взаємозв'я­зок між підсистемами культур.

Никонова, И. Как поддерживать организационную культуру? / И. Никонова // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С.37-41.

Если организационная культура уже сформировалась, то очень важно обеспечить ее дальнейшее поддержание. Во многих случаях выполнение этой задачи возложено на службы управления персона­лом. Процесс отбора, критерии оценки исполнения работ, система воз­награждений, мероприятия по обучению персонала, развитию карье­ры, продвижению и ротации кадров гарантируют, что отобранные кандидаты будут соответствовать организационной культуре фирмы. В данной статье выделяется три фактора, которые играют определяющую роль в под­держании организационной культуры: отбор персонала; деятельность высшего руководящего звена; методы, которые помогают работникам адаптироваться к организа­ционному окружению (социализация).

Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310 с.

Навчальний посібник ставить своєю ціллю озброїти студентів та спе­ціалістів знаннями механізму управління персоналом організації в ринко­вому середовищі. Структура посібника логічно побудована і охоплює ши­роке коло проблем управління персоналом: від методологічних аспектів управління до ефективності управління персоналом. Зміст дисципліни розкривається в стратегії і ресурсному забезпеченні управління персоналом, в плануванні, регулюванні трудової діяльності і мотивації персоналу, створенні сприятливих умов його праці та інших темах.

Структура навчального посібника відповідає нормативним вимогам дисципліни «Управління персоналом». Кожний розділ закінчується навча­льним тренінгом з контрольними запитаннями, які дозволяють читачеві оперативно перевірити ступінь засвоєння програмного матеріалу.

В посібнику представлений розділ тестових завдань по кожній темі дисципліни, а також термінологічний словник, що дозволить впроваджува­ти на семінарських заняттях активну методику навчання, дозволить студен­там забезпечити більш ефективне опрацювання навчального матеріалу в процесі самостійної підготовки, дотримуватися такого вагомого принципу педагогіки, як наочність навчання.

Послідовність і структура викладеного у посібнику навчального мате­ріалу дозволить повною мірою оволодіти знаннями з дисципліни «Управ­ління персоналом».

БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЯК КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ

У статті визначено мету та основні напрямки роботи конференції, наведено стислий зміст виступів та доповідей учасників конференції, пропозиції щодо подальшого вдосконалення діяльності бібліотек ВНЗ.

У роботі конференції взяли участь керівники бібліотек, інформаційних центрів, працівники ВНЗ, фахівці з питань інформаційних технологій та систем, представники відомих видавництв України, фахівці передплатних агентств та ін.

Ткаченко, Т. Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ: IV науково-практична конференція / Т. Ткаченко / Бібліотечний форум України. – 2009. – №2. – С. 42-46.

В данном ежемесячном журнале для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей содержатся статьи на следующие темы: «Проблемы информационного общества», « НИР в библиотеках», «Информационные технологии в библиотеках», « Библиотечно-информационная деятельность: теория и практика», «Фонды библиотек: проблемы и решения», «Библиотеки за рубежом».

А также в журнале рассматривается идея информационного общества (Опус 7. Идея информационного общества / А. В. Соколов) – гипотеза о социально-культурных изменениях, обусловленных информатизацией общества. Характеризуются четыре исторических этапа развития идеи информационного общества: зарождение, культивация, утилизация, социализация. Выделяются деятели, внесшие существенный вклад в развитие идеи информационного общества.

Научные и технические библиотеки. – 2011. – №8.

Управлінські інновації –

це нововведення, які направлені на:

- удосконалення методів управління бібліотекою,

- організацію соціальних аспектів управлінської діяльності.

В данном ежемесячном журнале для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей содержатся статьи на следующие темы: «Проблемы информационного общества», « НИР в библиотеках», «Информационные технологии в библиотеках», « Библиотечно-информационная деятельность: теория и практика», «Фонды библиотек: проблемы и решения», «Библиотеки за рубежом».

А также в журнале рассматривается идея информационного общества – гипотеза о социально-культурных изменениях, обусловленных информатизацией общества. Характеризуются четыре исторических этапа развития идеи информационного общества: зарождение, культивация, утилизация, социализация.

Божко, Н. Организация управленческой деятельности в библиотеке / Н. Божко // Бібліотечний форум України. – 2009. – №1. – С.30-34.

Справочник библиотекаря / Науч. ред. Ванеев А.Н., Минкина В.А. – 2-е изд., исправл. и доп. – С.Пб. : Профессия, 2001. – 448с. – (Библиотека).

Второе, исправленное и дополненное, издание «Справочника библиотека­ря» максимально учитывает практические потребности работников общедос­тупных библиотек. Освещены вопросы организации библиотечных фондов и формирования справочно-библиографического аппарата, библиотечно-библиографического обслуживания и профилактики конфликтов, библиотечного мар­кетинга. Большое внимание уделено библиотечному менеджменту, особенно работе с персоналом и экономике библиотечной деятельности, включая цено­образование на библиотечно-библиографические услуги. Имеется предмет­ный указатель. Самое пристальное внимание было обращено на освещение проблем управления библиотекой и развития персонала. Специальные разделы справочника посвящены маркетингу и экономике библиотечного дела, то есть направлениям управленческой деятельности, обеспечивающим жизнеспособность предоставляемых услуг.

Справочник может быть полезным для широкого круга библиотечных ра­ботников и представляет интерес для преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Сукиасян, Є. Р. Менеджмент качества в действии. Стали ли наши библиотеки лучше работать? / Є. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 6. – С.19-28.

Рассмотрены некоторые аспекты качества работы библиотек в обслуживании читателей, организации фондов и каталогов и др., а также «хронические» просчеты в работе, о преодолении которых мы часто забываем.

Эта статья адресована прежде всего тем библиотекам, которые находятся в состоянии морального удовлетворения от содеянного, измеряют свою работу дутыми показателями, числом массовых мероприятий, платными услугами. Им кажется, что у них нет других задач, кроме как бороться за «улучшение менеджмента качества».

Соколов А.В. Библиотечный авангард информационного общества / А.В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 2. – С.51-59.

Рассматривается стратификация рос­сийских библиотечных работников исходя из аксиомы, что судьба библиотек в грядущем информационном обществе зависит от биб­лиотекарей. Характеризуется авангард про­фессии - страта активных профессионалов библиотечного дела. Сделан вывод о необхо­димости признания библиотечным сообщест­вом гуманистического мировоззрения.

Галюк, Л. Нормування бібліотечних процесів - ефективний інструментарій управління / Л. Галюк // Бібліотечний форум України. – 2007. – №2. – С.17-19.

У статті характеризуються історичні витоки нормування технологічних процесів у Харківській державній науковій бібліотеці їм. В. Г. Короленка, аналізуються рекомендовані для апробації в біб­ліотечних закладах Міністерством культури і туризму України Тимчасові примірні норми часу на основні процеси бібліотечної робо­ти, аргументується необхідність створення нормативної бази для бібліотек України.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка