Педагогічна радаСкачати 31,64 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір31,64 Kb.

Педагогічна рада

 • Інноваційний потенціал сучасного педагога – здатність створювати, сприймати, реалізувати нововведення. Реалії та перспективи нашого навчального закладу
 • 13.01.2016
 • 1.
 • Підвищення рівня професійної майстерності педагога «Інноваційний потенціал сучасного педагога»
 • Самойленко-Граждан Г.В.
 • 20 хв.
 • 2.
 • Група « ГЛОСАРІЙ» ПО ТЕМІ ПЕДРАДИ ПОЯСНЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНІВ –
 • Кузнецова О.В., Кириченко О.Є.
 • 10 хв.
 • 3.
 • Група «Атестаційне дефіле».
 • Кулініч О.В., Біленко Т.О., Ільченко П.П., Журбас С.О., Денисенко О.В., Музиченкко Л.І., Бабич З.О.
 • 35 хв.
 • 4.
 • Група "Реклама"
 • Бондар Т.М., Кабан С.М., Бобошко О.К.
 • 10 хв.
 • 5
 • Група "Методичне асорті"
 • Герус М.М., Шафрай Г.М., Милосердова К.М., Кабан В.М.
 • 10 хв.
 • 6
 • Група "Соняшник"
 • Карпенко А.В., Уткіна Г.Г., Гайдак А.В., Юрченко І.О. Литвиненко Н.В.
 • 15 хв.
 • 7
 • Яким ми бачимо сучасний інноваційний заклад
 • Самойленко-Граждан Г.В.
 • 20 хв.
 • 8
 • Група «Атестаційне дефіле».
 • Група "Реклама"
 • Група "Методичне асорті"
 • Група "Соняшник"
 • Група "Теплота серця"
 • 20 хв.
 • 9
 • Група "Теплота серця"
 • Костенко М.П., Сацьків Я.Ф., Ільченко П.П..
 • 10 хв.
 • 10
 • Прийняття ухвали
 • Самойленко-Граждан Г.В.
 • 10 хв.
 • Час
 • 2,5 год.

Методична проблема школи «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи»

 • Актуальність вибору проблеми
 • Українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті і технологіях навчання. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя.
 • Яким буде світ у середині нинішнього століття, важко уявити. Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність.
 • Входження молодої людини у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує роль життєвої і соціальної компетентності учнів навчального закладу.
 • Компетентнісний підхід відповідає й напрямам творчих пошуків учителів. Ці пошуки пов’язані з реалізацією ідеї особистісно зорієнтованого навчання, проблемного навчання, педагогіки співпраці. Усі ці ідеї відображають намагання вирішити проблему мотивації навчальної діяльності школярів, створити модель «навчання із захопленням». Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів між учнями та педагогами, неминучих при навчанні з примусом.
 • Отже, знання як самоціль має поступитися місцем знанню як інструментові життя, що забезпечує молодій людині жити в гармонії з власною природою, довкіллям, суспільством, окремими людьми, можливість оволодіти новими технологіями.
 • Підвищення рівня професійної майстерності педагога «Інноваційний потенціал сучасного педагога»

Педагогічна рада

 • Педагогічна майстерність – це комплекс особистісно-ділових якостей педагога, що гарантує продуктивність його діяльності та забезпечує ефективність взаємодії з усіма суб’єктами процесу освіти (дітьми, колегами, батьками). Головними ознаками професійної майстерності вчителя є бездоганне вміння навчати учнів, формувати в них позитивні риси особистості, розвивати їхні творчі здібності та нахили.
 • Педагогічна майстерність включає в себе професійні знання, педагогічну культуру, педагогічну техніку, педагогічний досвід, задатки, здібності, гуманістичну спрямованість, вміння, спілкування.
 • В.О.Сухомлинський зазначав: „Ткач уже через годину бачить плоди своєї праці. Сталевар через кілька годин радіє з гарячого потоку металу – це вершина його мрії, хлібороб через кілька місяців милується колосками, жменею зерна, вирощеного в полі... А вчителеві треба працювати роки і роки, щоб побачити те, що він замислив; ні в кого так часто не гостює почуття незадоволення, як у вчителя...” (Сухомлинський В.А. Как воспитать настоящего человека.- К.: Рад. Шк., 1975.- с.171.)

Педагогічна рада

 • Наш педагогічний колектив працює над вирішенням проблемного питання «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи»
 • Виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий вчитель. Наша робота супроводжується постійним спонуканням до творчості, жоден учитель не застосовує загальновідомі методики без свого відтінку, свого наголосу. Педагогічний колектив школи, ро­зуміючи важливість і складність про­блем, що постають перед ним, працює над удосконален­ням навчально-виховного процесу, над формуванням особистості вчителя, його педагогічної майстерності. Адже учитель – людина публічна, його фахові та загальнолюдські здібності є предметом обговорення серед колег, учнів, батьків і навіть пересічних громадян.

Педагогічна рада

 • УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ для розвитку Інноваційного потенціалу сучасного педагога у школі є такі:
 • позитивний духовно-моральний імідж шко­ли: сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної діяль­ності; особистісно орієнтована методична підтримка діяльності вчителя з боку адмі­ністрації;
 • довіра, можливість виявляти ініціативу, творчість;
 • налагоджена система методичної підтримки вчителя;
 • любов до професії, дітей;
 • потреба в самовдосконаленні, зокрема самореалізації, самоствердженні та самовияві; можливість отримати визнання в колективі;
 • систематична самоосвітня діяльність протя­гом курсового й міжкурсового періоду; навчання на курсах підвищення кваліфіка­ції;
 • приклад і вплив учительського середовища, зокрема колег, адміністрації; об'єктивна оцінка праці, об'єктивний конт­роль, атестація;
 • організована робота методичних об'єднань, усього вчи­тельського колективу в напрямку генераль­ної ідеї; моральне стимулювання.

Педагогічна рада

 • Хочу запропонувати вашій увазі формулу
 • Інноваційного потенціалу сучасного педагога:
 • Інноваційний потенціал сучасного педагога =
 • мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення
 • Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.
 • Вимоги, висунуті до вчителів відповідно до стандартів освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.
 • Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів творчо опановувати знання, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоана­лізу, самоконтролю та самооцінки.
 • Учитель має оволодіти всіма складовими професійної компетентності, зокрема методичною, комунікативно-ситуативною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною тощо, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення професійного самовдосконалення на засадах компетентнісного підходу.

Група “ГЛОСАРІЙ”

 • ПО ТЕМІ ПЕДРАДИ(10 хв.)
 • ПОЯСНЕННЯ
 • ЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНІВ
 • Кузнецова О.В., Кириченко О.Є.
 • Конкурентоспроможність
 • ПРОФЕСІЙНИЙ.
 • ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ.
 • МЕТОДИЧНИЙ
 • ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ
 • ГУМАНІТАРНИЙ
 • ОСОБИСТІСНИЙ

Група Атестаційне дефіле

 • Кулініч О.В.,
 • Біленко Т.О.,
 • Ільченко П.П.,
 • Журбас С.О.,
 • Денисенко О.В.,
 • Музиченкко Л.І.,
 • Бабич З.О.
 • Вчителі, які атестуються, знайомлять членів колективу з свої досягнення під час атестаційного періоду, представивши свої досягнення та пророблену робот, представивши фрагменти бренди до 4-5 сторінок

Група "Реклама"

 • (10 хв.)
 • Бондар Т.М., Кабан С.М., Бобошко О.К.
 • Створює рекламу професії вчителя та представляє у різних формах

Група "Методичне асорті"

 • (10 хв.)
 • Герус М.М.,
 • Шафрай Г.М.,
 • Милосердова К.М.,
 • Кабан В.М.
 • Отримала завдання скласти асоціативний ряд: інноваційний учитель

Група "Соняшник"

 • (15 хв)
 • Карпенко А.В.,
 • Уткіна Г.Г.,
 • Гайдак А.В.,
 • Юрченко І.О.
 • Литвиненко Н.В.
 • Виконує вправу "Соняшник" (кожен вчитель групи на стікері повинен написати для себе два завдання короткострокове і довгострокове, які треба виконати, щоб підвищити свою професійну компетентність)

Якою ми бачимо сучасну інноваційну школу:

 • ІННОВАЦІЙНОЮ
 • Школа повинна бути інтерактивною, мобільною (легко трансформувтись та пристосовуватись під потреби дітей) та бути обладнаною сучасними технологіями.Також це школа з інтерактивним методом навчання, вільним доступом до інтернету та електронних бібліотек. Школа, яка надає якісну освіту. Вчителі додають, що школа стає інноваційною тоді, коли вчитель випереджає учнів  у  користуванні технічними засобами.
 •  
 • ЗАТИШНОЮ ОСЕЛЕЮ
 • Діти проводять в школі більшу частину свого дня, тому школа – це не лише приміщення, цеатмосфера заохочення та розвитку. Саме тому школа нового покоління має затишну домашню атмосферу, є чистою та відремонтованою, має їдальну з різноманітним меню, оснащення класів школи є сучасним, а самі класи світлі, просторі та теплі. Школа має бути осередком мрій, де кожен учень повірить в те, що зможе себе реалізувати як особистість.

Якою ми бачимо сучасну інноваційну школу

 • СПОРТИВНОЮ
 • «У здоровому тілі здоровий дух», чи не так? Саме тому, вчителі вважають, що школа повинна мати хороший спортивний зал, який стане майданчиком, де цінують здоровий спосіб життя.
 • ШКОЛА НЕ АКВАРІУМ, А ОКЕАН…
 • Школа має навчати дітей мислити глобально та різносторонньо.
 • ШКОЛА – ОСЕРЕДОК ТАЛАНТІВ
 • У школі витає дух творчості та мистецтва, учні виховуються духовно та естетично, школа допомагає розвивати таланти дітей через організацію багатьох творчих студій після уроків.

Якою ми бачимо сучасну інноваційну школу

 • РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ
 • В очах дітей вчитель є порадником та другом, а це означає, що вчитель доброзичливий, життєрадісний, готовий прийти на допомогу та надати підтримку, він формує позитив та радість від навчального процесу; дітям хочеться іти в школу; немає вчителів-заробітчан та вчителів, які чекають на «подачки» батьків.
 • ШКОЛА, ДЕ РЕАЛІЗОВУЮТЬСЯ ДИТЯЧІ МРІЇ
 • Школа повинна мотивувати до гармонійного особистісного розвитку дитини,стати«школою успіху особистості». Це школа мрій, де кожен учень зможе себе реалізувати як індивідуальність, виховує лідерів та активних громадян, осіб цілісних та з високими моральними стандартами. Це школа, де думка кожної дитини почута.
 • БЕЗПЕЧНА
 • Школа – це осередок, де панує атмосфера підтримки, заохочення до навчання та рівності між усіма дітьми. Школа справедлива, існує єдиний незалежний зовнішній екзамен без атестації у випускних класах. Це школа без корупції.

Якою ми бачимо сучасну інноваційну школу

 • Пропонується створити у оновленій школі образ (проект)на аркуші паперу записати якого учня, вчителя, та школа хочемо бачити
 • Успішний учителя
 • Успішний учень
 • Успішна школа.

Група "Теплота серця"

 • (10 хв.)
 • Костенко М.П.,
 • Сацьків Я.Ф.,
 • Ільченко П.П..
 • Виконуєся вправа «Тепло наших рук».
 • Представникам групи пропонується потиснути колегам руки й коротко висловити особисті побажання, які починатимуться з вислову «У вашій професійній діяльності я бажаю…»

ШКОЛА ОЧИМА ДІТЕЙ

 • Рай для душі
 • Коло друзів, які завжди підтримають
 • Джерело знань
 • Дорога в майбутнє
 • Рідне,миле серцю місце
 • Це дім, у якому друзі – брати, вчителі - батьки
 • Рідне гніздечко
 • Храм науки
 • Світ знань та науки
 • Друга домівка,
 • друга родина
 • Скарбниця знань
 • Життя, любов, пізнання Всесвіту
 • Навчальна практика для розуму людини
 • Це майстерня, де формується думка
 • Острів знань серед бурхливого океану - життя
 • Океан науки, море умінь
 • Велика і дружна сім “я
 • ГАЛЯВИНА
 • АСОЦІАЦІЙ
 • З чим , про що говорили сьогодні , асоціюються малюнки ?

ДУМКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛА – ЦЕ ПАСІКА. ВУЛИКИ – КЛАСНІ КОЛЕКТИВИ. БДЖІЛКИ - НАШІ ВЧИТЕЛІ ТА УЧНІ. І КЕРУЄ НИМИ ВМІЛИЙ ПАСІЧНИК - НАШ ДИРЕКТОР ШКОЛИ. А ЦІЛЮЩИЙ МЕД – ТО РЕЗУЛЬТАТ КЛОПІТКОЇ ПРАЦІ : ЗНАННЯ НАШИХ УЧНІВ

Педагогічна рада

 • Колекція щасливих миттєвостей на вашому трудовому шляху у кожного була різною: в одного – більша, в іншого - трішечки менша. Проте кожен ракурс вражав неповторністю, сяйвом дитячих посмішок, незабутніх моментів. Тож хочеться побажати вам, щоб галерея професійних перемог була у кожного з вас була надзвичайно великою, щоб вона постійно поповнювалася новими ракурсами, а самоосвітні кейси та портфоліо – новими методами, прийомами, інноваціями, що у свою чергу сприятиме успішній реалізації компетентнісного підходу та модернізації навчально-виховного процесу. І хоча ви вважаєте себе компетентним вчителем продовжуйте працювати над підвищенням своєї професійної майстерності. Пам’ятайте слова Сальвадора Далі: «Не бійтеся досконалості. Вам її не досягти»..

Проект ухвали

 • Заслухавши та обговоривши виступи творчих груп за темою педагогічної ради, педколектив ухвалив
 • 1. Усім вчителям:  1.2. Забезпечувати виявлення обдарованих учнів, створення їх індивідуальної освітньої траєкторії.    1.3. Залучати учнів до самостійної дослідницької діяльності.
 •   1.4. Визначати та впроваджувати основні методи формування комплексу ціннісних настанов та життєвих принципів, що відповідають потребам сталого розвитку сучасного суспільства.     1.5. Забезпечувати рівний доступ до знань та інформації всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • 1.6. Забезпечувати оптимальні умови для якісної освіти, реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання і виховання
 • 1 .7. Використовувати під час навчально-виховного процесу творчі вправи, нестандартні завдання, технології розвитку креативного мислення учнів.   2. Кабінет інформаційних технологій використовувати на максимальну потужність з усіх навчальних дисциплін.    3. Врахувати в планах методичних об'єднань роботу з розвитку впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі.
 • 4. Ввести у практику педагогічної діяльності технології, що сприяють гармонійному розвитку особистості.
 • 5. Продовжити діяльність педагогічного колективу по оновленню роботи над проектом «Школа майбутнього»
 • Чи справдилися ваші очікування ?
 • Висловіть думки за допомогою смайликів


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка